How Does the Torah End? What IS the Torah?
(א) וְזֹ֣את הַבְּרָכָ֗ה אֲשֶׁ֨ר בֵּרַ֥ךְ מֹשֶׁ֛ה אִ֥ישׁ הָאֱלֹהִ֖ים אֶת־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל לִפְנֵ֖י מוֹתֽוֹ׃ (ב) וַיֹּאמַ֗ר יְהוָ֞ה מִסִּינַ֥י בָּא֙ וְזָרַ֤ח מִשֵּׂעִיר֙ לָ֔מוֹ הוֹפִ֙יעַ֙ מֵהַ֣ר פָּארָ֔ן וְאָתָ֖ה מֵרִבְבֹ֣ת קֹ֑דֶשׁ מִֽימִינ֕וֹ אשדת [אֵ֥שׁ] [דָּ֖ת] לָֽמוֹ׃

(1) This is the blessing with which Moses, the man of God, bade the Israelites farewell before he died. (2) He said: Adonai came from Sinai; God shone upon them from Seir; God appeared from Mount Paran, And approached from Ribeboth-kodesh, Lightning flashing (Esh Dat - a "fiery law") at them from God's right.

(י) וְלֹֽא־קָ֨ם נָבִ֥יא ע֛וֹד בְּיִשְׂרָאֵ֖ל כְּמֹשֶׁ֑ה אֲשֶׁר֙ יְדָע֣וֹ יְהוָ֔ה פָּנִ֖ים אֶל־פָּנִֽים׃ (יא) לְכָל־הָ֨אֹת֜וֹת וְהַמּוֹפְתִ֗ים אֲשֶׁ֤ר שְׁלָחוֹ֙ יְהוָ֔ה לַעֲשׂ֖וֹת בְּאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם לְפַרְעֹ֥ה וּלְכָל־עֲבָדָ֖יו וּלְכָל־אַרְצֽוֹ׃ (יב) וּלְכֹל֙ הַיָּ֣ד הַחֲזָקָ֔ה וּלְכֹ֖ל הַמּוֹרָ֣א הַגָּד֑וֹל אֲשֶׁר֙ עָשָׂ֣ה מֹשֶׁ֔ה לְעֵינֵ֖י כָּל־יִשְׂרָאֵֽל׃
(10) Never again did there arise in Israel a prophet like Moses—whom the LORD singled out, face to face, (11) for the various signs and portents that the LORD sent him to display in the land of Egypt, against Pharaoh and all his courtiers and his whole country, (12) and for all the great might and awesome power that Moses displayed before all Israel.

Two Views of the Torah

Jerusalem Talmud, Skehalim, 6:1

Rabbi Pinchas in the name of Rabbi Shimon ben Levi said, "The Torah that the Holy One gave to Moses, its essence was from white fire inscribed from black fire. It is fire, brought from fire, engraved in fire, and given in fire, as it is written, "...from His right hand, a fiery law for them."

(מה) ר' אלעזר אומר: לכל האותות והמופתים, ומנין לפני הר סיני? ת"ל ולכל היד החזקה. ומנין אף במדבר? ת"ל ולכל המורא הגדול. ומנין אף בשברי לוחות? נאמר להלן ואשברם לעיניכם, וכאן הוא אומר אשר עשה משה לעיני כל ישראל:

(45) R. Elazar says: "in all the signs and the wonders": In Egypt and at the Red Sea. And whence do we derive (what occurred at) Mount Sinai? From "and in all the strong hand." And whence do we derive even (what occurred in) the desert? From "and in all the great awe." And whence do we derive even the breaking of the tablets? It is written elsewhere (Ibid. 9:17) "and I broke them before your eyes," and here, "that Moses wrought before the eyes of all of Israel."

דרש ר' שמלאי תורה תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים תחילתה גמילות חסדים דכתיב ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם וסופה גמילות חסדים דכתיב ויקבר אותו בגיא דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך אלא כך אמר משה הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי אמר לו הקב"ה כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר מעלה אני עליך כאילו עשיתם שנאמר (ישעיהו נג, יב) לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פושעים נמנה והוא חטא רבים נשא ולפושעים יפגיע לכן אחלק לו ברבים יכול כאחרונים ולא כראשונים ת"ל ואת עצומים יחלק שלל כאברהם יצחק ויעקב שהן עצומים בתורה ובמצות תחת אשר הערה למות נפשו שמסר עצמו למיתה שנאמר (שמות לב, לב) ואם אין מחני נא וגו' ואת פושעים נמנה שנמנה עם מתי מדבר והוא חטא רבים נשא שכיפר על מעשה העגל ולפושעים יפגיע שביקש רחמים על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה ואין פגיעה אלא תפלה שנאמר (ירמיהו ז, טז) ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי

Rabbi Samlai taught: With regard to the Torah, its beginning is an act of kindness and its end is an act of kindness. Its beginning is an act of kindness, as it is written: “And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skin, and clothed them” (Genesis 3:21). And its end is an act of kindness, as it is written: “And he was buried in the valley in the land of Moab” (Deuteronomy 34:6). Rabbi Samlai taught: For what reason did Moses our teacher greatly desire to enter Eretz Yisrael? Did he need to eat of its produce, or did he need to satisfy himself from its goodness? Rather, this is what Moses said: Many mitzvot were commanded to the Jewish people, and some of them can be fulfilled only in Eretz Yisrael, so I will enter the land in order that they can all be fulfilled by me. The Holy One said to him: Do you seek to enter the land to perform these mitzvot for any reason other than to receive a reward? I will ascribe you credit as if you had performed them and you will receive your reward, as it is stated: “Therefore will I divide him a portion among the great, and he shall divide the spoil with the mighty; because he bared his soul unto death, and was numbered with the transgressors; yet he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors” (Isaiah 53:12).

Rabbi Samlai proceeds to expound the verse “Therefore will I divide him a portion among the great” to mean that he will receive reward. One might have thought that he will receive reward like the later ones and not like the earlier ones, so the verse states: “And he shall divide the spoil with the mighty,” meaning like Abraham, Isaac, and Jacob, who were mighty in Torah and in mitzvot. “Because he bared his soul unto death,” meaning he gave himself over to death on behalf of the Jewish people, as it is stated: “Yet now, if You will forgive their sin; and if not, blot me, I pray You, out of Your book that You have written” (Exodus 32:32). “And was numbered with the transgressors,” meaning that he was counted among those who died in the desert, for, just like them, he did not enter Eretz Yisrael. “Yet he bore the sin of many,” as he atoned for the incident of the Golden Calf. “And made intercession [yafgia] for the transgressors,” as he requested mercy for the sinners of Israel so that they should engage in repentance. And the word pegia means nothing other than prayer, as it is stated: “Therefore pray not you for this people, neither lift up cry nor prayer for them, neither make intercession [tifga] to Me; for I will not hear you” (Jeremiah 7:16).

אמר מר יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה תניא כמאן דאמר שמונה פסוקים שבתורה יהושע כתבן דתניא (דברים לד, ה) וימת שם משה עבד ה' אפשר משה (מת) וכתב וימת שם משה אלא עד כאן כתב משה מכאן ואילך כתב יהושע דברי ר"י ואמרי לה ר' נחמיה אמר לו ר"ש אפשר ס"ת חסר אות אחת וכתיב (דברים לא, כו) לקוח את ספר התורה הזה אלא עד כאן הקב"ה אומר ומשה אומר וכותב מכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע כמו שנאמר להלן (ירמיהו לו, יח) ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו

The Gemara elaborates on the particulars of this baraita: The Master said above that Joshua wrote his own book and eight verses of the Torah. The Gemara comments: This baraita is taught in accordance with the one who says that it was Joshua who wrote the last eight verses in the Torah. This point is subject to a tannaitic dispute, as it is taught in another baraita: “And Moses the servant of the Lord died there” (Deuteronomy 34:5); is it possible that after Moses died, he himself wrote “And Moses died there”? Rather, Moses wrote the entire Torah until this point, and Joshua wrote from this point forward; this is the statement of Rabbi Yehuda. And some say that Rabbi Neḥemya stated this opinion. Rabbi Shimon said to him: Is it possible that the Torah scroll was missing a single letter? But it is written: “Take this Torah scroll” (Deuteronomy 31:26), indicating that the Torah was complete as is and that nothing further would be added to it. Rather, until this point the Holy One, Blessed be He, dictated and Moses repeated after Him and wrote the text. From this point forward, with respect to Moses’ death, the Holy One, Blessed be He, dictated and Moses wrote with tears. The fact that the Torah was written by way of dictation can be seen later, as it is stated concerning the writing of the Prophets: “And Baruch said to them: He dictated all these words to me, and I wrote them with ink in the scroll” (Jeremiah 36:18).

תנא משמיה דר"מ מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין תנא דבי ר' ישמעאל (דברים לג, ב) מימינו אש דת למו אמר הקב"ה ראויין הללו שתנתן להם דת אש איכא דאמרי דתיהם של אלו אש שאלמלא (לא) נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהם
The Gemara considers another aspect of the character of the Jewish people. It is taught in a baraita in the name of Rabbi Meir: For what reason was the Torah given to the Jewish people? It is because they are impudent, and Torah study will weaken and humble them. A Sage of the school of Rabbi Yishmael taught the following with regard to the verse: “From His right hand went a fiery law for them” (Deuteronomy 33:2); The Holy One, Blessed be He, said: Based on their nature and character, these people, the Jews, are fit to be given a fiery law, a hard and scorching faith. Some say a different version of this baraita: The ways and nature of these people, the Jews, are like fire, as, were it not for the fact that the Torah was given to the Jewish people, whose study and observance restrains them, no nation or tongue could withstand them.