Achrei Mos -Till Death Do Us Part
1 א
  1. Contrast between verse 1 & 2
  2. Reasons for death
  3. Ohr HaChaim- losing oneself in closeness
  4. Rizhiner on R' Akiva- vichai bohem
  5. Zera Kodesh on Aarons sons
  6. Pesach, issarusa dilieilah-Dilug/Abilty to JUMP
2 ב

(א) וַיְדַבֵּר יקוק אֶל מֹשֶׁה אַחֲרֵי מוֹת שְׁנֵי בְּנֵי אַהֲרֹן בְּקָרְבָתָם לִפְנֵי יקוק וַיָּמֻתוּ. (ב) וַיֹּאמֶר יקוק אֶל מֹשֶׁה דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאַל יָבֹא בְכָל עֵת אֶל הַקֹּדֶשׁ מִבֵּית לַפָּרֹכֶת אֶל פְּנֵי הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עַל הָאָרֹן וְלֹא יָמוּת כִּי בֶּעָנָן אֵרָאֶה עַל הַכַּפֹּרֶת.

(1) And the LORD spoke unto Moses, after the death of the two sons of Aaron, when they drew near before the LORD, and died; (2) and the LORD said unto Moses: ‘Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil, before the ark-cover which is upon the ark; that he die not; for I appear in the cloudcloud upon the ark-cover.

3 ג
(א) "ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבא" - שלא ימות כדרך שמתו בניו
(1) So he will not die, the way his sons did.
4 ד
(ב) "ולא ימות" - שאם בא הוא מת
(2) For if he comes (into the Holy of Holies) he will die
5 ה

(א) אחרי מות. אחרי שהזהיר את ישראל שלא ימותו אמר השם למשה שיזהיר גם לאהרן שלא ימות כאשר מתו בניו וזאת הפרשה לאות כי בני אהרן הכניסו הקטורת לפנים מהפרכת.

(1) After Hashem cautioned the Jews so they wont die [see sub source 15:31], He said to Moshe, to warn Aaron as well so he won't die as his sons did. And this Parsha is a proof that Aaron sons brought a Ketores offering inside the curtain (in the Holy of Holies)

6 ו

(לא) וְהִזַּרְתֶּם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִטֻּמְאָתָם וְלֹא יָמֻתוּ בְּטֻמְאָתָם בְּטַמְּאָם אֶת מִשְׁכָּנִי אֲשֶׁר בְּתוֹכָם.

(31) Thus shall ye separate the children of Israel from their uncleanness; that they die not in their uncleanness, when they defile My tabernacle that is in the midst of them.

7 ז

(א) "ותצא אש" - רבי אליעזר אומר לא מתו בני אהרן אלא על ידי שהורו הלכה בפני משה רבן רבי ישמעאל אומר שתוי יין נכנסו למקדש תדע שאחר מיתתן הזהיר הנותרים שלא יכנסו שתוי יין למקדש משל למלך שהיה לו בן בית וכו' כדאי' בויקרא רבה

(1) Rabbi Eliezer said, the sons of Aaron died because they rendered a halachic decision in the presence of Moshe their teacher. Rabbi Yishmael said they entered the Temple while intoxicated, and the proof is that after their death the Torah warns against performing the service in the Temple while drunk.
8 ח

(א) וטעם אחיך - שתזהירנו, כי אחיך הוא, ואע"פ שאתה אינך בבל יבא, אהרן אחיך בבל יבא. ואמר ר"א: שזאת הפרשה לאות כי בני אהרן הכניסו אש הקטרת לפנים. ואינו כן על דעתי, כי הכתוב שמזכיר תמיד העוון אומר (במדבר ג ד): בהקריבם אש זרה, ואם תהיה ראיה שנכנסו לפנים בעבור האזהרה שהזהיר למשה על אביהם שלא ימות, כל שכן שתהיה ראיה שנכנסו שתוי יין בעבור האזהרה שנאמרה לאהרן עצמו מיד. ועוד כי איך יעלה על דעתם לבא היום אל המקום אשר לא נכנס שם אביהם, כי אהרן הקטיר הקטורת על המזבח הפנימי, ולמה יכניסו הם הקטורת שלהם לפנים משלו. וכבר רמזתי (לעיל י ב): על חטאם, ולשון הכתובים יורה עליו. אבל מלת "בקרבתם", כפי הפשט, כמו (או): בקרבתם אל המזבח (לשרת): (שמות מ לב), יאמר כי בשרתם לפני ה' מתו, אם כן יזהיר אהרן שלא ישרת אלא במקום אשר יצווה ובעת אשר יצווה. ויתכן שיהיה טעמו כטעם שאמרו רבותינו (מכילתא בשלח ויסע ו): שהיו מליזין אחרי הקטרת שעל ידו מתו נדב ואביהוא וכו', ויאמר הכתוב כי אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' בקטרת, אמר לאהרן כי הוא יקרב יותר מהם אל ה' בקטרת, וימות אם יבא אל הקדש זולתי בקטרת, כי בו יכנס תחילה, כמו שאמר והביא מבית לפרכת (פסוק יב), וכסה ענן הקטרת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות (פסוק יג). וזה טעם כי בענן אראה על הכפרת - שלא יכנס רק בקטרת שיעלה עננו שם, כמו שאמר וכסה ענן הקטרת את הכפרת.

9 ט

Ohr Hachayim

או יאמר על זה הדרך אחרי מות וגו

דבר ה' למשה דרך מיתתן שהיתה על זה הדרך

בקרבתם לפני ה' פירוש שנתקרבו לפני אור העליון בחיבת הקודש ובזה מתו,

והוא סוד הנשיקה שבה מתים הצדיקים,

והנה הם שוים למיתת כל הצדיקים,

אלא שההפרש הוא שהצדיקים הנשיקה מתקרבת להם ואלו הם נתקרבו לה,

והוא אומרו בקרבתם לפני ה', ואומרו וימותו בתוספות וא"ו,

רמז הכתוב הפלאת חיבת הצדיקים,

שהגם שהיו מרגישים במיתתם לא נמנעו מקרוב לדביקות נעימות

עריבות ידידות חביבות חשיקות מתיקות עד כלות נפשותם מהם

והבן ובחינה זו אין מכיר איכותה, והיא מושללת ההכרה, לא מפי מין האנושי,

ולא מפי כתבו, ולא תושג בהשערות מושכל הגשם,

ולמשיג חלק מהשגה זו תבדיל ממנו המונע אותו מהתקבל ותכירהו על ידי

סימניה כי זה הפכה מנגדת שונאיה ותפעול בו פעולה רשומה

לשלול ממנו כח המונעו והמקיימו

10 י

... רבי עקיבא אומר בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה אמר ליה עקיבא אי אתה מתירא מפני מלכות אמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום אמר להם מפני מה אתם בורחים אמרו לו מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם אמר להם רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם אמרו לו אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות לא פקח אתה אלא טפש אתה ומה במקום חיותנו אנו מתיראין במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה (דברים ל, כ) כי הוא חייך ואורך ימיך כך אם אנו הולכים ומבטלים ממנה עאכ"ו ...

בשעה שהוציאו את ר' עקיבא להריגה זמן ק"ש היה והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד יצתה ב"ק ואמרה אשריך ר"ע שיצאה נשמתך באחד ...

11 יא

Nesivos Shalom Achrei Mos -2

A sin born out of their love & desire to be close to Hashem, not enough Yirah

12 יב

(א) וַיִּקְחוּ בְנֵי אַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא אִישׁ מַחְתָּתוֹ וַיִּתְּנוּ בָהֵן אֵשׁ וַיָּשִׂימוּ עָלֶיהָ קְטֹרֶת וַיַּקְרִבוּ לִפְנֵי יקוק אֵשׁ זָרָה אֲשֶׁר לֹא צִוָּה אֹתָם.

(1) And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took each of them his censer, and put fire therein, and laid incense thereon, and offered strange fire before the LORD, which He had not commanded them.

13 יג