Written and Oral Torah

(א) משֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי, וּמְסָרָהּ לִיהוֹשֻׁעַ, וִיהוֹשֻׁעַ לִזְקֵנִים, וּזְקֵנִים לִנְבִיאִים, וּנְבִיאִים מְסָרוּהָ לְאַנְשֵׁי כְנֶסֶת הַגְּדוֹלָה. הֵם אָמְרוּ שְׁלשָׁה דְבָרִים, הֱווּ מְתוּנִים בַּדִּין, וְהַעֲמִידוּ תַלְמִידִים הַרְבֵּה, וַעֲשׂוּ סְיָג לַתּוֹרָה:

(1) Moshe received the Torah from Sinai, and transmitted it to Yehoshua, and Yehoshua to the Elders, and the Elders to the Prophets, and the Prophets transmitted it to the Men of the Great Assembly. They said three things: Be deliberate in judgment, and establish many students, and make a fence for the Torah.

. וא"ר לוי בר חמא אמר ר' שמעון בן לקיש מאי דכתיב (שמות כד, יב) ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם לוחות אלו עשרת הדברות תורה זה מקרא והמצוה זו משנה אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים להורותם זה גמרא מלמד שכולם נתנו למשה מסיני:

And Rabbi Levi Bar Chama said that Rabbi Shimon Ben Lakish said: Why does it say 'And I will give you the tablets of stone and the Torah and the Mitzvah that I have written to teach them.' (Exodus 24;12) The tablets- these are the ten utterances. Torah- this is the chumash. And the Mitzvah- this is the Mishna. That I have written- these are the Prophets and the Writings. To teach them--This is the Gemara This teaches you that all of them were given to Moses on Sinai.

(דברי הימים א יז, כא) ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ ואף הוא פתח ודרש (קהלת יב, יא) דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות נתנו מרועה אחד למה נמשלו דברי תורה לדרבן לומר לך מה דרבן זה מכוין את הפרה לתלמיה להוציא חיים לעולם אף דברי תורה מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים אי מה דרבן זה מטלטל אף דברי תורה מטלטלין ת"ל מסמרות אי מה מסמר זה חסר ולא יתר אף דברי תורה חסירין ולא יתירין ת"ל נטועים מה נטיעה זו פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורבין בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה הללו מטמאין והללו מטהרין הללו אוסרין והללו מתירין הללו פוסלין והללו מכשירין שמא יאמר אדם היאך אני למד תורה מעתה תלמוד לומר כולם נתנו מרועה אחד אל אחד נתנן פרנס אחד אמרן מפי אדון כל המעשים ברוך הוא דכתיב (שמות כ, א) וידבר אלהים את כל הדברים האלה אף אתה עשה אזניך כאפרכסת וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי מטמאים ואת דברי מטהרים את דברי אוסרין ואת דברי מתירין את דברי פוסלין ואת דברי מכשירין בלשון הזה אמר להם אין דור יתום שר' אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו ולימרו ליה בהדיא משום מעשה שהיה דתניא מעשה בר' יוסי בן דורמסקית שהלך להקביל פני ר' אלעזר בלוד אמר לו מה חידוש היה בבהמ"ד היום א"ל נמנו וגמרו עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית אמר לו יוסי פשוט ידיך וקבל עיניך פשט ידיו וקבל עיניו בכה ר' אלעזר ואמר (תהלים כה, יד) סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם אמר לו לך אמור להם אל תחושו למניינכם כך מקובלני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו הלכתא למשה מסיני עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית מה טעם הרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל מפני שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא והניחום כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית תנא לאחר שנתיישבה דעתו אמר יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומן וחזרו ת"ר איזהו שוטה היוצא יחידי בלילה והלן בבית הקברות והמקרע את כסותו איתמר רב הונא אמר עד שיהו כולן בבת אחת ר' יוחנן אמר אפי' באחת מהן היכי דמי אי דעביד להו דרך שטות אפי' בחדא נמי אי דלא עביד להו דרך שטות אפילו כולהו נמי לא לעולם דקא עביד להו דרך שטות והלן בבית הקברות אימור כדי שתשרה עליו רוח טומאה הוא דקא עביד והיוצא יחידי בלילה אימור גנדריפס אחדיה והמקרע את כסותו אימור בעל מחשבות הוא כיון דעבדינהו לכולהו הוה להו
(I Chronicles 17:21) "Who is like your people Israel, a nation that is alone on the earth?" And he also opened his mouth and expounded: (Ecclesiastes 12:11) "The words of the wise are like staffs, and as nails planted are the words of the masters of assemblies, which are given from one shepherd." Why are the words of the Torah likened to a staff? It is to tell you, Just as a staff is what direct the heifer in her furrows, so as to produce sustenance for the world, so too the words of the Torah direct the learners of them from paths of death to the paths of life. If you say, that just as a staff is what moves, so the words of the Torah will move; the text teaches "nails." If you say, that just as a nail is a thing which diminishes and does not add, so too the words of the Torah diminish and do not add, the text teaches "planted." Just as planting is a thing which is fruitful and multiplies, so too the words of the Torah are fruitful and multiply. ‘The masters of assemblies’: these are the disciples of the wise, who sit in manifold assemblies and occupy themselves with the Torah, some pronouncing unclean and others pronouncing clean, some prohibiting and others permitting, some disqualifying and others declaring fit. Should a man say: How in these circumstances shall I learn Torah? Therefore the text says: ‘All of them are given from one Shepherd’. One God gave them; one leader uttered them from the mouth of the Lord of all creation, blessed be He; for it is written: (Exodus 20:1) ‘And God spoke all these words’. Also make your ear as the upper millstone, and acquire for yourself an understanding heart to hear the words of those who declare unclean and the words of those who declare clean, the words of those who forbid and the words of those who permit, the words of those who disqualify and the words of those who pronounce ceremonially pure. In this same way he said to them, It is not an orphan generation when R. Elazar ben Azariah lives in it. And why did they not tell him without hesitation? Because of that which happened, that it was taught: When R. Yosi ben Durmaskit came before R. Eliezer in Lod, [R. Eliezer] said to him, What innovation was in the Beit HaMidrash today? [R. Yosi] replied, They counted votes and concluded that Ammon and Moab must give the poor man’s tithe in the Sabbatical year. [R. Eliezer] said to him, Yosi, extend your hand and receive your eyes [for they will fall out for saying that this is a new thing]! He extended his hand and received his eyes [he realized that he had made a mistake]. R. Eliezer wept and proclaimed, (Psalms 25:14) “God’s secret is for those that fear Him, and He has made his covenant known to them”; [R. Eliezer] said to him, Go and tell them, Do not be concerned about your tally, I have received a tradition from R. Yochanan ben Zakai, who heard from his teacher, and his teacher from his teacher until it was a law transmitted to Moses at Sinai, that Ammon and Moab must give the poor man’s tithe in the Sabbatical year. What is the reason? Many cities were conquered by those who came up from Egypt, which were not conquered by those who came up from Babylon; since the first consecration held [only] for the time, but did not hold for the future [permanently], therefore they were left in order that the poor might be sustained upon them in the seventh year. It is taught: When his mind was calmed, he said: May it be granted that Jose's sight be restored [i.e. may he see the errors of his understanding]. And it was restored [i.e. and he did and corrected it]. Our Rabbis have taught, What is a "shoteh" [translated until now as a mentally ill person]? He who goes out alone at night, and he who sleeps in a cemetery, and he who tears his clothes. It is stated: R. Hunna said, So long as they all take place at one time. R. Yochanan said, Even [only] one of them. What is this case? If he have done them in the way of folly, even one [is enough to declare him a mentally ill person]. If he have not done them in the way of folly, even [doing] all of them are not [enough to declare him a mentally ill person]. Really, [then] he had done them in the way of folly [and all three together]. [They can't be individually indicative of a mentally ill person, because they could have excuses for why they did it.] One who sleeps in a cemetery does so, it could be said, so that there may rest upon him a spirit of uncleanness. One who goes out alone at night does so, it could be said, so that that the Gandrippus has seized him. One who tears his clothes does so, it could be said, because he is a thinker [and he was lost in thought]. Once he does all of these