Tefillin II: Guf Naki תפילין (ב): גוף נקי

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

אמר רבה בר רב הונא: חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה קל וחומר מציץ. ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה והיה על מצחו תמיד שלא תסיח דעתו ממנו תפילין שיש בהן אזכרות הרבה על אחת כמה וכמה

Rabba bar Rav Huna said: A person must feel his tefillin at all times, a fortiori from the tzitz [on the forehead of the Kohen Gadol]. If concerning the tzitz, which only has one mention of God’s name, the Torah says “It should be on his forehead always,” that he not distract his thoughts from it, how much more so tefillin, which have many mentions of God’s name.

תלמידי רבינו יונה על הרי”ף ברכות יד:

דודאי היסח הדעת לא הוי אלא כשעומד בקלות ראש ובשחוק אבל כשעומד ביראה ומתעסק בצרכיו אף על פי שעוסק באומנותו ובצרכיו ואין דעתו עליהם ממש לא נקרא זה היסח הדעת

Talmidei Rabbeinu Yona on the Rif, Berachot 14b

Certainly hese’ach ha-da’at is only when one is in a state of frivolity and silliness, but when one stands in awe [of God] and occupies himself with his needs, even though he is occupied with his trade and his needs and his thoughts are not specifically on them [the tefillin], this is not called hese’ach ha-da’at.

גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי יַנַּאי: תְּפִילִּין צְרִיכִין גּוּף נָקִי כֶּאֱלִישָׁע ״בַּעַל כְּנָפַיִם״. מַאי הִיא? אַבָּיֵי אָמַר: שֶׁלֹּא יָפִיחַ בָּהֶן. רָבָא אָמַר: שֶׁלֹּא יִישַׁן בָּהֶן. וְאַמַּאי קָרֵי לֵיהּ ״בַּעַל כְּנָפַיִם״? — שֶׁפַּעַם אַחַת גָּזְרָה מַלְכוּת רוֹמִי הָרְשָׁעָה שְׁמָד עַל יִשְׂרָאֵל שֶׁכָּל הַמַּנִּיחַ תְּפִילִּין יְנַקְּרוּ אֶת מוֹחוֹ, וְהָיָה אֱלִישָׁע מַנִּיחָם וְיוֹצֵא לַשּׁוּק. רָאָהוּ קַסְדּוֹר אֶחָד רָץ מִפָּנָיו וְרָץ אַחֲרָיו. וְכֵיוָן שֶׁהִגִּיעַ אֶצְלוֹ נְטָלָן מֵרֹאשׁוֹ וַאֲחָזָן בְּיָדוֹ. אָמַר לוֹ: מַה זֶּה בְּיָדְךָ? אָמַר לוֹ: כַּנְפֵי יוֹנָה. פָּשַׁט אֶת יָדוֹ וְנִמְצְאוּ כַּנְפֵי יוֹנָה. לְפִיכָךְ קוֹרִין אוֹתוֹ ״אֱלִישָׁע בַּעַל כְּנָפַיִם״.

Rabbi Yannai said: Tefillin require a guf naki, like Elisha Ba’al Kenafayim. What is it (guf naki)? Abbaye said: That he not pass gas in them. Rava said: That he not sleep in them. And why is he called Ba’al Kenafayim? Because once the wicked Roman government decreed on Israel that the brain of anyone who lays tefillin will be perforated. Elisha would lay them and go out to the marketplace. A quaestor saw him. He [Elisha] ran away from him and he ran after him. When he [the Roman] reached him, he [Elisha] took them off his head and held them in his hand. He said to him [Elisha]: What is that in your hand? He [Elisha] said to him: Dove’s wings. He opened his hand, and there were dove’s wings. Therefore, he is called Elisha Ba’al Kenafayim [Elisha Man of wings].

אורחות חיים חלק א הלכות תפילין

כתב הר”ם נ”ע [נשמתו עדן] על הבחורים ששאלת שהם מהרהרים אפי’ [=אפילו] בשעת ק”ש [=קריאת שמע] לא יניחו תפלין ואפילו חולי מעים ומי שאינו יכול לשמור נקביו אם לא בצער אסור להניחן כ”ש [=כל שכן] שלא ינהג בהם קלות ראש בתאות נשים.

Orchot Chayyim I Tefillin 3

Maharam wrote about the young men about whom you asked, who fantasize even at the time of reciting Shema,that they should not lay tefillin. Even one with a digestive problem or who cannot control his orifices without difficulty is prohibited from laying them. How much more so that he not act in them with frivolity of desire for women.

…ואין תימה על מה שמצוה זאת רפויה בידינו שגם בימי חכמים היתה רפויה…

…It is not surprising that this mitzva is weak in our hands, for even in the days of the sages it was weak…

אורחות חיים חלק א הלכות תפילין א

ועוד שנו רבותינו עון פושעי ישראל בגופן נדונים בגיהנם י”ב חדש וה”מ [=ןהני מילי] שלא רצה להניחן משום בזויי מצוה אבל מי שנמנע מהם מיראתו שלא יוכל לנקות עצמו ולכבוד המצוה אין זה בכללן

Orchot Chayyim, I Tefillin 1

Further, our rabbis taught that the transgressors of Israel through iniquity of their bodies are judged for twelve months in Gehinnom. This applies to one who did not want to lay them [tefillin] because of disdain for the mitzva. But one who avoided them out of fear that he would be unable to maintain his cleanliness and out of respect for the mitzva is not included among them.

מצותן להיותם עליו כל היום אבל מפני שצריכים גוף נקי שלא יפיח בהם ושלא יסיח דעתו מהם ואין כל אדם יכול ליזהר בהם נהגו שלא להניחם כל היום ומכל מקום צריך כל אדם ליזהר בהם להיותם עליו בשעת קריאת שמע ותפלה:

The mitzva [of tefillin] is for them to be on all day. But since they require a guf naki, that he not pass gas in them and that he not be distracted from them, and not every person is able to be careful with them, the practice is not to lay them all day long. In any case, each person needs to be careful to have them on at the time of keri’atShema and prayer.

ונראה לפרש דטעמא למ”ד [=למאן דאמר] דלא הוי רשות משום דתפילין צריכין גוף נקי ונשים אין זריזות ליזהר

It makes sense to explain that the rationale of the one who says that it was not permissible [for Michal to lay tefillin voluntarily] is because tefillin require a guf naki, and women are not scrupulous to be careful.

חידושי הריטב”א קידושין לא.

ולרבי יהודה מיחו משום דתפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים (שבת מ”ט א’) ונשים אינם נקיות לא נקיות גוף ולא נקיות דעת, ולרבנן לא מיחו ולא הודו לו לא הודו שמא לא ישמרו בהם יפה ולא מיחו דאפשר דכיון דהחזיקה במצותן נזהרות בהן,

Ritva Kiddushin 31a

According to Rabbi Yehuda, they protested it because tefillin require a guf naki like Elisha Ba’al Kenafayim (Shabbat 49a) and women have neither cleanliness of body nor cleanliness of mind. According to the sages, they neither protested [nor condoned it]. They did not condone because perhaps they [women] would not take care of them well, and they did not protest because perhaps, since they kept the mitzva regularly, they were careful with them.

(ג) מוחין כו'. מפני שצריכין גוף נקי ונשים אינם זריזות להזהר אבל אם היו חייבים לא היו פטורין מה"ט דהוי רמי אנפשייהו ומזדהרי כנ"ל דלא כע"ת:

Since they require a guf naki and women are not scrupulous to take care. But if they [women] were obligated, they would not be exempted for this reason, since they would be mindful to take care.

אנשים שמחויבים – בהכרח שיזהרו בהם בשעת קריאת שמע ותפילה. ולכן אין מניחין כל היום, כמו שכתבתי בסימן הקודם. ואם כן נשים שפטורות, למה יכניסו עצמן בחשש גדול כזה? ואצלן בשעת קריאת שמע ותפילה כלאנשים כל היום, לפיכך אין מניחין אותן להניח תפילין. ואף על גב דתניא בעירובין (צו א) דמיכל בת שאול היתה מנחת תפילין, ולא מיחו בה חכמים – אין למידין מזה, דמסתמא ידעו שהיא צדקת גמורה וידעה להזהר.

Men, who are obligated, must be careful with them at the time of keri’at Shema and prayer and thus do not lay tefillin all day, as I wrote in the prior section. If so, women, who are exempt, why should they bring themselves into such a great concern? For them, the time of keri’at Shema and prayer are like the rest of the day for men. Therefore, we do not permit them to lay tefillin. Even though it was taught in a baraita in Eiruvin 96a that Michal daughter of Shaul would lay tefillin and the sages did not protest her, we do not learn from that, because presumably they knew that she was a totally righteous woman and she knew to take care [about guf naki].

ים של שלמה קיד פרק א ס סד

דלא מיחו במיכל, לפי שהיתה צדקת גמורה, והיתה אשת מלך, גם לא היה לה ולד, והיתה יכולה לשמור עצמה בנקיות, מה שאין כן בשאר נשים

Yam Shel Shelomo, Kiddushin, 1:64

They did not protest Michal because she was a totally righteous woman, and the wife of a king, also she had no offspring, and she was able to keep herself in cleanliness, which is not so for other women.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020