Contact with a Sefer Torah מגע בספר תורה

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

רב משה ליכטנשטיין, “בכל לבי דרשתיך.” אשרי אדם עוז לו בך, עורך חיים נבון,(תל אביב: ידיעות אחרונות, 2018), 93

אחד מתלמידיו הנאנמים סיפר לי שפעם שאל את אבא למה הוא מקפיד לנשק את ספר התורה. הוא ציפה לשמוע תשובה בסגנון ‘כי במסכת סופרים כתוב כך’, אך אבא ענה לו בפשטות: “כי יהודי רוצה לנשק ספר תורה”

Rav Mosheh Lichtenstein, 'With All my Heart I Seek You,' in Ashrei Adam Oz Lo Bach, ed. Chaim Navon (Tel Aviv: Yedi'ot Achronot, 2018), 93.
One of his [Rav Aharon Lichtenstein’s] faithful students told me that once he asked Abba why he was meticulous about kissing the Sefer Torah. He expected to hear an answer along the lines of “because it’s written to do so in Masechet Soferim.” But Abba answered him simply: “Because a Jew wants to kiss a Sefer Torah.”

איבעיא להו מהו לעמוד מפני ספר תורה ר' חלקיה ור' סימון ור' אלעזר אמרי קל וחומר מפני לומדיה עומדים מפניה לא כל שכן

It was asked of them: What is [the halacha regarding] standing for a Sefer Torah? R. Chilkiya and R. Simon and R. Elazar said: Kal va-chomer (a fortiori), we stand for those who learn it, for it– all the more so!

בכל אתר את אמר הולכין אחר התורה

Everywhere, you say that we walk behind the Torah

... שֶׁלֹּא יִהְיוּ יָדָיו מְטֻנָּפוֹת אוֹ מְלֻכְלָכוֹת בְּטִיט אֶלָּא יִרְחֲצוּ יְדֵיהֶם וְאַחַר כָּךְ יִגְּעוּ בּוֹ:

One’s hands should not be filthy or soiled with mud but rather they should wash their hands and then touch it [the Sefer Torah].

דְּבָרִים שֶׁבְּלוּחוֹת הַבְּרִית הֵן הֵן שֶׁבְּכָל סֵפֶר וְסֵפֶר... וְלֹא יְגַלֶּה עֶרְוָתוֹ כְּנֶגְדּוֹ

The words that are on the tablets of the covenant, exactly those are in every single Sefer Torah… one may not expose his nakedness before it.

כָּל מִי שֶׁיּוֹשֵׁב לִפְנֵי סֵפֶר תּוֹרָה יֵשֵׁב בְּכֹבֶד רֹאשׁ בְּאֵימָה וָפַחַד. שֶׁהוּא הָעֵד הַנֶּאֱמָן לְכָל בָּאֵי עוֹלָם שֶׁנֶּאֱמַר (דברים לא כו) ״וְהָיָה שָׁם בְּךָ לְעֵד״. וִיכַבְּדֵהוּ כְּפִי כֹּחוֹ. אָמְרוּ חֲכָמִים הָרִאשׁוֹנִים כָּל הַמְחַלֵּל אֶת הַתּוֹרָה גּוּפוֹ מְחֻלָּל עַל הַבְּרִיּוֹת וְכָל הַמְכַבֵּד אֶת הַתּוֹרָה גּוּפוֹ מְכֻבָּד עַל הַבְּרִיּוֹת (אבות ד:ו)

Whoever sits before a Sefer Torah should sit seriously, with dread and fear, for it is the faithful witness to all, as it is said “it shall be there for you as a witness,” and one should honor it as much as one can. The first sages said, “Whoever desecrates the Torah, he himself is desecrated by people, and whoever honors the Torah, he himself is honored by people” (Avot 4:6).

שֶׁאֵין דִּבְרֵי תוֹרָה מְקַבְּלִין טוּמְאָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הֲלֹא כֹה דְבָרִי כָּאֵשׁ נְאֻם ה׳״, מָה אֵשׁ אֵינוֹ מְקַבֵּל טוּמְאָה אַף דִּבְרֵי תוֹרָה אֵינָן מְקַבְּלִין טוּמְאָה.

For words of Torah are not susceptible to impurity, as it is said: “Are not my words like fire, said God?” Just as fire is not susceptible to impurity, so words of Torah are not susceptible to impurity.

(יב) הזבין והזבות והנדות והיולדות מותרין לקרות בתורה ולשנות במשנה במדרש בהלכות ובאגדות

The zavim and the zavot and the niddot and the yoldot are permitted to read Torah, Prophets, and Writings, and to learn mishna, midrash, halacha and aggada.

(ח) כָּל הַטְּמֵאִין וַאֲפִלּוּ נִדּוֹת וַאֲפִלּוּ כּוּתִי מֻתָּר לֶאֱחֹז סֵפֶר תּוֹרָה וְלִקְרוֹת בּוֹ. שֶׁאֵין דִּבְרֵי תּוֹרָה מְקַבְּלִין טֻמְאָה.

All those who are ritually impure and even niddot and even the non-Jew are permitted to hold the Sefer Torah and read from it, for words of Torah are not susceptible to impurity.

(ט) כל הטמאים אפילו נדות מותרים לאחוז בס"ת [=בספר תורה] ולקרות בו

All the ritually impure, even niddot, are permitted to hold the Sefer Torah and read from it.

תוב שאלו מן קמיה [מר רב יהודאי גאון] נדה מהו מלצלויי או למיעל לבי כנשתא. ואמר שפיר דמי.

They again asked before Rav Yehudai Ga’on: A nidda, what is [the halacha] of praying or entering synagogue? And he answered that it is perfectly fine.

ברייתא דמסכת נדה, ג:ד

‘ואל המקדש לא תבוא’ [ויקרא יב:ד]: אין לה רשות להכנס לבתי מדרשות ולבתי כנסיות.

Baraita of Masechet Nidda, 3:4

“To the mikdash she shall not come” (Vayikra 12:4). She [the nidda] has no permission to enter batei midrash or batei kenesset.

ראבי”ה ח”א – מסכת ברכות סימן סח

… והנשים נהגו סלסול בעצמן… ופרישות בעת נדותן שאין נכנסות לבית הכנסת…וכן ראיתי כתוב בדברי הגאונים בענין לשון ברייתא, ואינו בתוספתא שלנו. וכשר המנהג, כדאמרינן אבעל קרי “שמעתי שמקילין בה ושמעתי שמחמירין בה וכל מחמיר בה מאריכין לו ימיו ושנותיו” [ברכות כב.], ומינה נלמוד אשארא.

Ra'avyah I Berachot 68

…The women were accustomed to guard their dignity and… [practice] separation at their time of nidda, when they don’t enter the synagogue… Thus I saw written in the words of the ge’onim in the matter of the language of a baraita [baraita de-nidda], which is not in our Tosefta. The custom is proper, as we say about a man with a seminal emission that “I have heard of those who are lenient with it [immersing prior to praying] and of those who are stringent with it, and all who are stringent with it lengthen their days and their years” [Berachot 22a]. From that we learn about the rest of the strictures [around the Torah].

ויש נשים [נדות] שנמנעות מליכנס לביהכ”נ [=לבית הכנסת] ומליגע בספר. חומרא בעלמא היא ויפה הן עושות

There are women [in nidda] who avoid entering the synagogue and touching the Sefer Torah. This is a mere stringency, and they act properly.

והשתא נשי דידן לא נהוג להמנע כלל מליכנס לבית הכנסת

Now our women are not accustomed to refrain at all from entering the synagogue.

(א) סימן קלב ועל הנשים בשעת נדותן אמת התרתי להם בימים הנוראים וכה"ג [ = וכהאי גוונא] שרבות מתאספות לבהכ"נ [= לבית הכנסת] לשמוע תפילה וקריאה שילכו לבהכ"נ [=לבית הכנסת] וסמכתי ארש"י [= על רש״י] שמתיר בה' [= בהלכות] נדה משום נחת רוח לנשים כי היו להן לעצבון רוח ולמחלת לב שהכל מתאספין להיות בצבור והמה יעמדו חוץ

Regarding the women during nidda, in truth I permitted them to go to synagogue on the Yamim Nora’im and the like when many women gather in synagogue to hear prayer and [Torah] reading. I relied on Rashi, who permits in his Laws of Nidda out of ‘women’s gratification’ [nachat ru’ach la-nashim] for [those days] were an anguish of the spirit and heartsickness for them, that everyone would gather to be among the congregation, but they would stand outside.

אמר רבי יוסי: סח לי אבא אלעזר: פעם אחת היה לנו עגל של זבחי שלמים, והביאנוהו לעזרת נשים, וסמכו עליו נשים. לא מפני שסמיכה בנשים - אלא כדי לעשות נחת רוח לנשים.

Rabbi Yosei said: Abba Elazar told me: Once, we had a calf for a shelamim [peace] offering, and we brought it to the women’s courtyard, and the women leaned on it. Not because leaning on a sacrifice applies to women, but in order to give gratification to the women [nachat ru’ach la-nashim].

ספר האגור הלכות טבילה סימן אלף שפח

ואני המחבר ראיתי במדינתי נוהגין הנשים להכנס לבית הכנסת ומתפללות … רק נזהרות שלא להסתכל בספר תורה בשעת שהחזן מראהו לעם.

Sefer Ha-agur, Laws of Immersion, 1388

I, the author, have seen in my land that women are accustomed to enter the synagogue and pray…they are only careful not to look at the Sefer Torah at the time when the chazan shows it to the people.

הגה יש שכתבו שאין לאשה נדה בימי ראייתה ליכנס לבית הכנסת או להתפלל או להזכיר השם או ליגע בספר (הגהות מיימוני פ"ד) וי"א [=ויש אומרים] שמותרת בכל וכן עיקר (רש"י הלכות נדה) אבל המנהג במדינות אלו כסברא הראשונה. ובימי ליבון נהגו היתר ואפילו במקום שנהגו להחמיר בימים נוראים וכה"ג [= וכהאי גוונא] שרבים מתאספים לילך לבהכ"נ [לבית הכנסת] מותרין לילך לב"ה [=לבית הכנסת] כשאר נשים כי הוא להן עצבון גדול שהכל מתאספין והן יעמדו חוץ: (פסקי מהרי"א סי' קל"ב):

Rema: There are those who wrote that a woman in nidda during her days of seeing [blood] should not enter the synagogue or pray or utter the name of God or touch a Sefer. There are those who say that she is permitted to do all of this, and thus is the basic [halacha], but the custom in these lands follows the first opinion. In her white days they are lenient. Even in a place where they were accustomed to be stringent, on Yamim Nora’im and so forth, when many people gather to go to synagogue, they are permitted to go to synagogue like other women. For this is a great anguish, that everyone gathers while they stand outside.

מור וקציעה סימן פח

ושמא לא נתכוין … לפטרן מתפלה וברכה, אלא בשעה ששופעת והדמים שותתין ממנה. משום דההיא שעתא ודאי מאיסא טפי, ודמי לטינוף.

Mor U-ktzi'a 88

Perhaps he only intended … to exempt them from prayer and berachot when she has a flow and blood drips down from her, because at this time it is certainly more repelling and similar to dirt.

מגן גיבורים אלף המגן פח:יא

ובאמת שמהראוי להקל דגוף הדבר אינו רק חומרא בעלמא…

Magen Gibborim Elef Ha-magen 88:11

In truth it is fitting to be lenient because the matter itself is merely a stringency…

ובמדינותינו נוהגין היתר לעולם ומברכות ומתפללות ומ”מ [= ומכל מקום] לא יסתכלו בס”ת [= בספר תורה] בשעה שמגביהים אותה להראות לעם

In our lands they always practice permissively and recite berachot and pray. But in any case, they should not gaze at the Sefer Torah when they lift it up to show to the people.

שמצוה על כל אנשים ונשים לראות הכתב…

For it is a mitzva upon all men and women to see the writing [of the Torah]…

הגה ... ויש שכתבו שבאים התינוקות לנשק התורה כדי לחנכם ולזרזם במצות וכן נוהגין [אור זרוע]:

Rema: There are those who write that we bring children to kiss the Torah, in order to educate them and to make them zealous for mitzvot, and this is our practice (Or Zaru’a).

ילקוט יוסף קריאת התורה ובית הכנסת סימן קלד – סדר הוצאת והגבהת הספר תורה ט-י

נכון שכל אחד מהקהל יגש אל הספר תורה כדי לנשקו בידיו או בפיו, אבל אין זה מן הראוי שמוליך הספר תורה יושיט את הספר תורה לכל אחד ואחד כדי שינשקו, אלא בעת הליכתו לתיבה, יגשו מהקהל וינשקו את הספר תורה. ומותר להקיף את אולם בית הכנסת, כדי לעבור דרך ארוכה יותר אל התיבה.

Yalkut Yosef Keri'at Ha-Torah 134, Seder Hotza'at Ve-hagbahat Ha-Sefer Torah 9-10

It is correct for each member of the congregation to approach the Sefer Torah in order to kiss it with his hands or mouth. But it is not proper for the one carrying the Sefer Torah to extend it to each and every person in order that they kiss it. Rather, as he walks to the teiva [aron kodesh], members of the congregation should approach and kiss the Sefer Torah. It is permissible to encircle the [entire] sanctuary, in order to take a longer route to the aron kodesh.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020