The Hassidic Approach to Prayer

הנשמה אמרה להרב שמה שזכה שנתגלו אליו דברים העליונים לא מפני שלמד הרבה מש"ס ופוסקים. רק משום תפלה שהי' מתפלל תמיד בכוונה גדולה ומשם זכה למעלה עליונה:

The Soul said to the Master that he was given access all of his spiritual revelations, not because he had learned so much Talmud and Law, but because of his prayer. For he always prayed with great intensity. And thus, he was given access to upper levels.

(לט) ריב"ש ע"ה אמר צוהר תעשה לתיבה שתהא התיבה מצהיר עכ"ד.

כי יש בכל אות עולמות ונשמות ואלקות ועולים ומתקשרים ומתיחדים זע"ז עם אלקות ואח"כ מתיחדים ומתקשרים יחד האותיות ונעשה התיבה ומתיחדים יחודים אמתיים באלקות. וצריך לכלול אדם נשמתו בכל בחי' ובחי' ואז מתיחדים כל העולמות כאחד ועולים ונעשה שמחה ותענוג גדול אין שיעור.

Rabbi Yisrael Ba'al Shem, peace be upon him, said, "Make an opening (tzohar) for the ark (teivah)." (Gen. 6:16) That is, let your word (teivah) shine (matzhir).

For every letter contains worlds, souls and Divinity. These ascend and become bound up and united with one another, with Divinity. The letters then unite and become bound together to form a word (teivah), becoming truly unified in Divinity. The human being, therefore, must bring all of these aspects into their soul. All worlds will then be unified as one and ascend, and then great, immeasurable joy and delight will be created.

לאחר התקיעות אמר לו הבעש"ט: "בהיכל המלך יש חדרים והיכלות רבים, ולכל חדר והיכל יש מפתח מיוחד ושונה. אך יש דבר הכולל את כל המפתחות כאחד, והוא הגרזן. בעזרתו אפשר לפתוח כל המנעולים של כל הפתחים כולם.
כך הן הכוונות – אלו מפתחות. לכל שער ולכל פתח יש כוונה שונה ומיוחדת, אך המפתח הכולל, הפותח את כל השערים, הוא הלב הנשבר. כאשר ישבור אדם את לבו לפני ה' באמת יוכל להיכנס בכל השערים בהיכליו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא."

Or Yesharim, Warsaw 1884

After the shofar-blasts, the Baal Shem Tov said to him: "In the palace of the king there are many rooms and compartments, and for every room there is a different, special key. But the master key of all is the axe, with which it is possible to open all the locks on all the gates. So it is with the ram's-horn: the secret meanings are the keys; every gate has another meaning, but the master key, that opens all the gates, is the broken heart. When a person truly breaks his heart before God, he can enter into all the gates in the palace of the King above all Kings, the Holy Blessed One."

וא"א להתפלל בכונה כי אם על ידי חיזוק. וצריך לבקש מהשי"ת סיוע ועזר יחשוב שטוב לו שהשי"ת יעזור לו שיכוין כמו חצי התפלה...

It is impossible to pray with intention unless one is given strength. And so one must ask the Blessed God for help and support, and think about how good it would be if the Blessed God helped to at least have intention for half the prayer...

אע"פ שבתחילת התפלה אינו יכול להתפלל בדביקות מ"מ יאמר התיבות בכוונה גדולה ויחזק א"ע מעט מעט עד שיעזור לו השי"ת להתפלל בדביקות גדול:

Even if at the beginning of prayer, a person is unable to pray with attachment, nevertheless, he should say the words with great intention, and strengthen oneself, bit by bit, until the Blessed God helps him to pray with full attachment.

(יז) לא יאמר הרבה תהלים קודם התפלה שלא יחליש גופו ולא יוכל אח"כ לומר העיקר ר"ל חובת היום דהיינו זמירות וק"ש ותפלה בדביקות גדול מחמת שהפסיד כחו קודם התפלה בשאר דברים.

A person should not say too many Psalms before they pray, so that they do not weaken their body. For then they will not even have strength to say the essential prayers, the obligations of the day - that is Psukei d'Zimra, Shema, and the Amidah - with real attachment - because they have lost all their energy on other things before they even prayed.

(יט) יחשוב קודם התפלה שהוא מוכן למות באותה התפלה מחמת הכוונה. ויש מכוונים כ"כ עד שפעמים בטבע הי' יכול למות בב' או בג' תיבות שאומר לפניו יתברך.

וכשיחשוב כך יאמר בלבו למה לי איזה פני' וגאוה באותה תפלה כיון שבדעתו אפי' למות אחר ב' או ג' תיבות.

ובאמת הוא חסד גדול שהשי"ת נותן לו כח ומשלים התפלה והוא חי.

You should think to oneself, before prayer, that you are ready to die from the intense concentration of this prayer. For there are those who do concentrate so intensely that sometimes they get close to death after saying only two or three words before the Blessed One.

And when you think this way, you should say in your heart, "How can I have any agenda or pride in this prayer since, after all, I could die after just one or two words?"

For truly, it is a great kindness that the Blesssed God gives you the strength to finish your prayer alive.

(יח) כשאדם במדריגה קטנה אז טוב לו יותר להתפלל מתוך הסידור שמכח שרואה האותיות מתפלל יותר בכוונה אבל כשהוא דבוק בעולם העליון אז יותר טוב לו לסגור עיניו כדי שלא יבטל אותו הראי' מלהיות דבוק בעולם העליון.

When a person is on a low level, then it is better that they pray from a Siddur, because through the power of seeing the words, they can pray with better intention.

But when a person attaches to the upper worlds, then it is better that they close their eyes, so that nothing distracts them from being attached to the upper worlds.

(לג) התפלה הוא זיווג עם השכינה וכמו שבתחלת הזיווג ניענוע כן צריך לנענע עצמו בתפלה בתחלה. ואח"כ יכול לעמוד כך בלי ניענוע ויהי' דבוק להשכינה בדביקות גדול. ומכח מה שמנענע עצמו יכול לבא להתעוררות גדול שיחשוב למה אני מתנענע את עצמי כי מסתמא השכינה בודאי עומדת לנגדי. ומכח זה יבא להתלהבות גדול:

Prayer is coupling with the Shekhinah, the Divine Presence. And so just like at the beginning of coupling, one has to move, so one must move oneself at the beginning of prayer. Then afterwards, one can stand without moving and be completely attached to the Shekhinah. From the strength one gathered from moving oneself, one can come to a great awakening, and realize: Why am I moving myself, for surely the Shekhinah is standing right here with me. And from this, one comes to great excitement.

(סד) מריב"ש: כאשר גופו חולה גם הנשמה נחלשת ואינו יכול להתפלל כראוי אע"פ שהוא נקי מעבירות לכך צריך לאדם לשמור בריאות גופו מאוד ע"כ:

Our Teacher, Rabbi Yisrael Ba'al Shem said: When the body is sick, the soul is also weak, and cannot pray properly, even if one is free from all sin. Therefore, a person must take great care of the health of their body.

לא יאמר אדם בשבת אתפלל בכוונה ולא בחול שלא יהא כעבדים המשמשין את המלך וכשהמלך עומד לפניהם מתדבקים בעבודה וכשאין המלך לפניהם אינם מזדרזים בעבודה ואין זה עבד נאמן

אבל יודע לו באמונה שרע לו בלא המלך וידחה כל המשמורות עד שיבא לפני המלך אע"פ שאין יכול לדבר לפניו ואין ראוי לבא לפניו אעפ"כ יעשה לו רצונו כי רחמנות גדול עליו עד מאד:

A person should not say, “On Shabbat I’ll pray with intention, but not during the week.” For one should not be like those who serve a king when the king is standing in front of them, and are deeply attached to their service - but when the king is not in front of them, they are not so eager in their service. That is not a loyal servant.

Rather one must know with faith that it it is bad for them to be without the king, and one should push away all the guards until one is able to come before the king. And even though one may not be able to talk to the king or even to approach him, nevertheless, the king will grant one’s wish, for he is merciful beyond belief.