אבות א, טז - על אמונת חכמים בימינו

(טז) רַבָּן גַּמְלִיאֵל הָיָה אוֹמֵר, עֲשֵׂה לְךָ רַב, וְהִסְתַּלֵּק מִן הַסָּפֵק, וְאַל תַּרְבֶּה לְעַשֵּׂר אֹמָדוֹת:

(16) Rabban Gamaliel used to say: appoint for thyself a teacher, avoid doubt, and do not make a habit of tithing by guesswork.

(ג) וְהִסְתַּלֵּק מִן הַסָּפֵק. הספק, אי הוודאות, הקושי להכריע בין עמדות שונות הנראות שתיהן כנכונות, הוא גורם המקשה על ניהול החיים, במיוחד לגבי מי שצריך להחליט ולהורות לאחרים כך או אחרת. מי שיש לו רב שאליו הוא פונה במקרים כאלה, יתרחק מדרך הטבע ממצבים קשים של ספק.

(ד) וְאַל תַּרְבֶּה לְעַשֵּׂר אֹמָדוֹת. את המעשר, שהוא עשירית מן היבול, יש לתת במשקל מדויק, אך מה דינו של מי שמעריך את כמות המעשר באומדן בלבד, בלא בדיקה מדוקדקת? לעיתים ייתכן שיהיה צודק, אך לעיתים אפשר להניח שהוא יטעה והכמות שהפריש בפועל איננה הכמות הנכונה, דבר היוצר שורה של ספקות: ספק אם קיים את המצווה כהלכה וספק אם הכמות העודפת אכן ראויה למעמד ההלכתי של מעשר, וכיוצא באלה. מי שאינו נותן מעשר על פי אומדן אלא על פי שקילה ובדיקה מלאות לא יגיע לכלל ספקות אלו.

עַל־פִּ֨י הַתּוֹרָ֜ה אֲשֶׁ֣ר יוֹר֗וּךָ וְעַל־הַמִּשְׁפָּ֛ט אֲשֶׁר־יֹאמְר֥וּ לְךָ֖ תַּעֲשֶׂ֑ה לֹ֣א תָס֗וּר מִן־הַדָּבָ֛ר אֲשֶׁר־יַגִּ֥ידֽוּ לְךָ֖ יָמִ֥ין וּשְׂמֹֽאל׃

You shall act in accordance with the instructions given you and the ruling handed down to you; you must not deviate from the verdict that they announce to you either to the right or to the left.

(ד) לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך. זו מצות לא תעשה.

(ה) ימין ושמאל. אפילו [נראים בעיניך על שמאל שהוא ימין, ועל ימין שהוא שמאל - שמע להם.

(4) "You shall not turn aside from the thing that they tell you": This is a negative commandment.

(5) "right or left": Even if it seems in your eyes (that they are telling you) left is right and right is left, listen to them.

יכול אם יאמרו לך על ימין שהיא שמאל ועל שמאל שהיא ימין תשמע להם ת"ל ללכת ימין ושמאל שיאמרו לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל. מאי כדון רבי יוסי בשם רבי הילא לפי שבכל מקום שוגג פטור ומזיד חייב וכא אפילו מזיד פטור מפני שתלה בב"ד. חברייא בשם שמואל יחיד משלים לרוב הציבור היא מתניתא אבל כל יחיד ויחיד שעשה בפני עצמו פטור אמר רבי יוחנן אפילו כל יחיד ויחיד שעשה בפני עצמו מביא כשבה ושעירה. וקשיא על דעתיה דשמואל לא נמצא כל יחיד ויחיד מתכפר לו בשני חטאות רבי זעירא בשם שמואל היחיד תלוי אכלו רוב ב"ד מביאין אכלו מיעוט היחיד מביא.

מעשה, שבאו שנים ואמרו: ראינוהו (את הירח) בזמנו, כלומר, בליל שלושים של החודש הקודם, ובליל עיבורו, כלומר, בלילה שלאחר מכן — לא נראה, וקיבלן רבן גמליאל וסמך עליהם לקדש את החודש בזמנו. אמר ר' דוסא בן הורכינס: עדי שקר הן עדים אלה, ומשל לדבר היאך יכול להיות שיהיו עדים מעידים על האשה שילדה ולמחר היא נראית כשכריסה בין שיניה, שהיא בהריון? שהרי אם נראה כבר הירח החדש בזמנו, כיצד לא נראה יום לאחר מכן? אמר לו ר' יהושע: רואה אני את דבריך, שעדי שקר הם, ויש לקבוע את ראש החודש יום אחד מאוחר יותר. כיון שנודעו דברי ר' יהושע אלה, שלח לו רבן גמליאל: גוזרני (גוזר אני) עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכפורים שחל להיות לפי חשבונך, שהוא לפי חשבוננו אחד עשר בתשרי...נטל מקלו ומעותיו בידו, והלך ליבנה אצל רבן גמליאל ביום שחל יום הכפורים להיות על פי חשבונו. כשראהו עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו, אמר לו: בוא בשלום רבי ותלמידי! רביבחכמה שר' יהושע גדול היה בחכמה מבני דורו, ותלמידישקבלת את דברי אף על פי שלא היו אלה נראים בעיניך.