What makes Shabbat haGadol so Gadol?

Reason 1: the lambs were taken on that day

(ג) דַּבְּר֗וּ אֶֽל־כָּל־עֲדַ֤ת יִשְׂרָאֵל֙ לֵאמֹ֔ר בֶּעָשֹׂ֖ר לַחֹ֣דֶשׁ הַזֶּ֑ה וְיִקְח֣וּ לָהֶ֗ם אִ֛ישׁ שֶׂ֥ה לְבֵית־אָבֹ֖ת שֶׂ֥ה לַבָּֽיִת׃

(3) Speak to all the congregation of Israel and say: On the tenth of this month, each one of you will take one sheep per family, one sheep per house.

ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים: בארבעה עשר שחטו פסחיהם, ובחמשה עשר יצאו, ולערב לקו בכורות. לערב – סלקא דעתך!? אלא מבערב לקו בכורות. ואותו היום חמישי בשבת היה

In the Nisan when Israel went out from Egypt: on the fourteenth day they slaugthered their paschal-lambs, and on the fifteenth they went out, and that evening the firstborn were stricken. The evening after they left — does such a stupid idea even enter your mind!? No, rather on the evening before they left the firstborn were stricken. And that very day was a Thursday.

(א) שבת שלפני הפסח נהגו בני אדם לקרותו שבת הגדול ואינם יודעים על מה כי אינו גדול ‏‏(ט״ו א׳) משאר שבתות אלא באותו ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים חמשי בשבת היה ‏כדאמרינן בסדר עולם ומקחו של פסח בשבת שלפני הפסח היה אמרו ישראל הן נזבח את ‏תועבת מצרים ולא יסקלונו אמר להם הקב״ה עתה תראו הפלא שאעשה לכם הלכו ולקחו ‏איש פסחו ולהיות להם למשמרת עד ארבעה עשר יום כשראו כן המצרים היו רוצים לקום ‏ולהנקם מהם והיו מעיהן מתחתכין ובאש נדעכים ונדונין ביסורים ובחלאים רעים ונאמנים ‏ומרים ולא הזיקו לישראל מאומה ועל שם שנעשו בו נסים לישראל באותו שבת אשר לפני ‏הפסח לפיכך נקרא שבת הגדול שבת לפני הפסח. מפי ר׳ אברהם נ״ע.‏

(1) The Shabbat that is before Passover people are accustomed to call Shabbat haGadol [the Great Shabbat], but they do not know for what reason there is no greater one of all the Shabbatot but this one in Nisan, for Israel went out from Egypt on a Thursday, as it says in Seder Olam, and thus took their paschal-lamb on the Shabbat before Passover. Israel said, "Hey, if we sacrifice the abominations of Egypt, will they not stone us?" The Holy Blessed One said to them, "Now you will see the miracle that I will do for you." So they went, and each took their Passover-lamb to be guarded for four days, until the fourteenth day. When the Egyptians saw this, they wanted to rise up and take vengeance on it, but their bowels were stretched and their fire was going out and they were sentenced to torture and horrible and constant and bitter sicknesses, and they could not injure Israel at all. And because of the miracles that were done for Israel on that Shabbat that was before Passover, thus we call the Shabbat before Passsover Shabbat haGadol. From the mouth of Rav Avraham whose soul is in paradise. (Rashi, Troyes, France, 1040—1105)

(א) שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול והטעם לפי שנעשה בו נס גדול שפסח מצרים מקחו בעשור כדכתיב בעשור לחודש הזה ויקחו להם שה לבית אבות שה לבית ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום ה' כדאיתא בסדר עולם ונמצא שי' בחדש היה שבת ולקחו להם כל אחד שה לפסחו וקשר אותו בכרעי מטתו ושאלום המצריים למה זה לכם והשיבו לשחטו לשם פסח במצות השם עלינו והיו שיניהם קהות על ששוחטין את אלהיהן ולא היו רשאין לומר להם דבר ועל שם אותו הנס קורין אותו שבת הגדול:

(1) The Shabbat before Passover is called "Shabbat HaGadol" (The Great Shabbat). And the reason is because a miracle occurred during the Exodus from Egypt. On the 10th [they took a sheep] as it says: "On the tenth of this month you shall take for yourselves a sheep into your homes." And the year that the Exodus took place was on a Thursday as we see in Seder Olam, and therefore the "10th of the month" was Shabbat, and every Jew took a sheep as a Paschal offering and tied it to their bedposts. And the Egyptians asked them "Why is this so?" And they responded: "To slaughter for a Passover offering for haShem." And they got upset that they were going to slaughter their gods, but they could not say anything due to the miracle. And thus it is called Shabbat HaGadol. (the Ba'al haTurim, Jacob ben Asher, western Europe, 1269—1343)

Reason 2: the reading for the Haftarah

ספר המנהגים, דיני חודש ניסן

ומפטירין בו וערבה לה׳. ויש מקומות שאין מפטירין וערבה אלא כשחל שבת הגדול בע׳׳פ.

The Book of Customs, Laws of the Month of Nisan
And we read as the haftarah "And they will be pleasing to haShem" (Malachi 3:4-24). And some places will not use it as a haftarah unless Shabbat haGadol falls on the exact day before Passover. (Rabbi Isaak Tyrnau, Austria, d. 1425)

(ד) וְעָֽרְבָה֙ לַֽיהוָ֔ה מִנְחַ֥ת יְהוּדָ֖ה וִירֽוּשָׁלִָ֑ם כִּימֵ֣י עוֹלָ֔ם וּכְשָׁנִ֖ים קַדְמֹנִיּֽוֹת׃

(4) And they will be pleasing to haShem, the grain-offerings of Judah and Jerusalem, as in days of old and years of yore.

(כג) הִנֵּ֤ה אָֽנֹכִי֙ שֹׁלֵ֣חַ לָכֶ֔ם אֵ֖ת אֵלִיָּ֣ה הַנָּבִ֑יא לִפְנֵ֗י בּ֚וֹא י֣וֹם יְהוָ֔ה הַגָּד֖וֹל וְהַנּוֹרָֽא׃

(23) Hey, I send to you Elijah the prophet, before the coming of the day of haShem, the great and awesome.

Hinei anokhi sholéaḥ lakhem et Eliyyah ha-navi lifnei bo yom A-d-o-n-a-i ha-gadol v-ha-nora.

(ב) הֲשִׁיבֵנוּ ה'. מִפְּנֵי שֶׁמְּסַיֵּם בְּדִבְרֵי תוֹכֵחָה הֻצְרַךְ לִכְפֹּל מִקְרָא שֶׁלְּפָנָיו פַּעַם אַחֶרֶת, וְכֵן יְשַׁעְיָה וּתְרֵי עָשָׂר וְקֹהֶלֶת:

(2) Adonoy return us. Because he concludes with words of reproof, he had to repeat the preceding verse again, and so did Isaiah, Malachi, and Kohelet.

(ז) ושבת שלפני הפסח נקרא שבת הגדול, והרבה דברים באו על זה, ואין לך לומר רק לפי שמפטירין בו וערבה לה' (מלאכי ג') ובו כתיב לפני בא יום ה' הגדול והנורא ומפני זה נקרא שבת הגדול. ופי' זה כי יציאת מצרים נקרא גדול על שם גדלות מעשיו הנוראים שעשה ופעל כאשר יצאו ממצרים, ולעתיד לעולם הבא יקנו ישראל עוד מדריגה יותר עליונה, ויעשה הקדוש ברוך הוא עוד גדולות על כל גדולות נוראות על כל נוראות. שכאשר זכו ישראל למדריגת יציאת מצרים שעשה גדולות עמהם, יזכו למדריגה יותר עליונה שיעשה עמהם גדולות לעה"ב. ולפיכך שבת שלפני פסח נקרא שבת הגדול, כי כל שבת הוא מעין וזכר העוה"ב שנקרא שבת ג"כ, ולפיכך השבת שהוא קודם הפסח הוא זכר לשבת הגדול שהוא יום הגדול והנורא, לפי שאותו שבת הגדול שהוא עה"ב שיהיה לעתיד קודם וראשון במעלה ליציאה.

...וכך לענין שבת הגדול, והנה התבאר כי שבת שלפני הפסח יש לקרותו שבת הגדול שהפסח הוא גדול כדלעיל, ושבת הסמוך לו הוא השבת שעוד יתגדל הוא יתברך שהוא יום הגדול והנורא יותר, והבן זה מאוד כי הוא הנכון ואין בו ספק למבינים:

(7) And the Shabbat before Passover is called Shabbat haGadol, and many words have come about this, but none explain it except that we read as a haftara that day "And they will be pleasing to haShem" (Malachi 3:4-24) and there it says (Malachi 3:23) "before the coming of the great [haGadol] and the awesome day of haShem:" For this reason it is called Shabbat haGadol. And the explanation that the Exodus from Egypt was called great on account of the greatness of God's awesome acts that God did and acted when they left Egypt, and in the future, in the world to come, Israel will aquire even higher levels, and the Holy Blessed One will do even greater deeds than all the great deeds, and even more awesome than all the awesome deeds. And as Israel merited the level of the Exodus from Egypt when great deeds were done with them, they will merit an even higher level and and deeds will be done in the world to come. And thus the Shabbat before Passover is called Shabbat haGadol, for every Shabbat is a source and remembrance of the world to come which is called Shabbat as well, and thus the Shabbat preceding Pesach is a remembrance of the great Shabbat that will be the "great and the awesome day of haShem."

...And thus for the matter of Shabbat haGadol, and look, it is made clear that the Shabbat before Passover we can call it Shabbat haGadol for Passover is great, as above, and the Shabbat relying on it is the Shabbat even more magnified and blessed, for it is all the more the great and awesome day, and understand well that this is correct and there is no doubt for understanding it. (the Mahara"l, Judah Loew ben Bezalel of Prague, c. 1520—1609)

Reason 3: the inherent greatness of Passover

(א) וְזֶה בְּחִינַת שַׁבָּת הַגָּדוֹל שֶׁקּוֹרִין לַשַּׁבָּת שֶׁלִּפְנֵי פֶּסַח שַׁבָּת הַגָּדוֹל עַל שֵׁם הַנֵּס וְכוּ', (יז) כִּי עִקַּר הַנִּסִּים וְהַנִּפְלָאוֹת שֶׁהָיוּ בִּיצִיאַת מִצְרַיִם שֶׁשִּׁדֵּד הַמַּעֲרָכוֹת וּבִטֵּל הַטֶּבַע וְגִלָּה הַשְׁגָּחָתוֹ יִתְבָּרַךְ בָּעוֹלָם, הַכֹּל נִמְשָׁךְ מִבְּחִינַת שַׁבָּת שֶׁהוּא עַלְמָא דְּאָתֵי שֶׁכֻּלּוֹ שַׁבָּת, שֶׁמִּשָּׁם מַמְשִׁיךְ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, כִּבְיָכוֹל, הַהַשְׁגָּחָה מִבְּחִינַת סוֹף הָעוֹלָם וְכוּ', בִּבְחִינַת קֵץ בָּא הַקֵּץ וְכוּ', כַּמְבֹאָר שָׁם בַּמַּאֲמָר הַנַּ"ל נִמְצָא, שֶׁעִקַּר יְצִיאַת מִצְרַיִם נִמְשָׁךְ מִבְּחִינַת שַׁבָּת, שֶׁהוּא בְּחִינַת עוֹלָם הַבָּא וְעַל-כֵּן גַּם פֶּסַח נִקְרֵאת שַׁבָּת, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (ויקרא כ״ג:ט״ו), "וּסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת" דְּהַיְנוּ פֶּסַח, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (מנחות סה), כִּי עִקַּר תֹּקֶף הַנֵּס שֶׁל פֶּסַח נִמְשָׁךְ מִשַּׁבָּת כַּנַּ"ל וְזֶהוּ בְּחִינַת הַשַּׁבָּת שֶׁלִּפְנֵי פֶּסַח שֶׁקּוֹרִין אוֹתוֹ שַׁבָּת הַגָּדוֹל עַל שֵׁם הַנֵּס, כִּי כָּל הַנִּסִּים שֶׁל יְצִיאַת מִצְרָיִם נִמְשָׁךְ מִבְּחִינַת שַׁבָּת כַּנַּ"ל וְעַל-כֵּן נִקְרָא גָּדוֹל עַל שֵׁם הַנִּסִּים שֶׁנִּקְרְאוּ בְּחִינַת גָּדוֹל, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (מלכים ב ח׳:ד׳), "ספרה לִי אֶת הגדולות שֶׁעָשָֹה אֱלִישָׁע" כְּמוֹ שֶׁכָּתַב רַבֵּנוּ שָׁם בַּמַּאֲמָר הַנַּ"ל עַל מַאֲמָר הַנַּ"ל, וּמוֹרִיד שְׁנֵי דְּמָעוֹת לַיָּם הַגָּדוֹל, עַיֵּן שָׁם:

(1) And this is the aspect of Shabbat HaGadol, which is the name of the Shabbat before Passover, on account of the miracle, etc. The essence of the miracles and wonders that took place during the Exodus from Egypt - which crumbled the battles and nullified nature and revealed His Blessed Providence to the world - all of it was drawn from the aspect of Shabbat, which is the Future World which is totally Shabbat. From there, Hashem Yisbarach drew, so to speak, divine providence from the ends of the earth, etc., corresponding to (Ezekiel 7:2) "an end! The end has come", etc., as is brought there in the lesson as seen above. The essence of the Exodus from Egypt is drawn from Shabbat, which is the aspect of the World to Come. Therefore, Pesach is also called Shabbat, as it is written (Leviticus 23:15) "And you shall count for yourselves, from the morrow of the rest day"; in other words, Pesach, which our Sages of Blessed Memory said (Menachos 65b) that the essence of the power of the miracle of Passover is drawn from Shabbat, as explained above. This is the aspect of the Shabbat that is before Passover, which is called Shabbat HaGadol because of the miracle. For all of the miracles of the Exodus from Egypt were drawn from the aspect of Shabbat, as explained above. Therefore it is called "Gadol" because of the miracles which were called the aspect of Gadol (great), as it is written (II Kings 8:4) "Please tell me all the great things that Elisha performed". As Rabbeinu z"l wrote there in the lesson as seen above, 'And 2 tears went down into the great sea', see there. (R. Nachman of Breslov, 1772—1810)

Reason 4: the long sermon

שבלי הלקט, [רה] דין שבת שלפני הפסח — למה קורין אותו שבת הגדול

...וכן דרש קצין אחד ר׳ יצחק יוסקונטו בארץ הגר, טעם אחר לפי שמאחרין העם בשבת שלפני הפסח לשמוע הדרשה עד אחר חצות סמוך למנחה עד שדורשין שם הלכות ביעור, והלכות שמירת המצות, הלכות מלאכת יום טוב, הלכות חולו של מועד, הלכות עשיית ליל ערב הפסח, ועוד כדי לספר גבורות אלהינו איך באו אבותינו במצרים איך הוציאם כתועפות ראם לו וקרע לנו את הים ולספר ולדרוש בקהל את כל אשר עשה ומושך הרבה. והעם אינן נפטרין לבתיהן עד שישמעו שיגמור [את הכל] שאם לא ישמעו עכשיו אימתי ישמעו? הרי פסח יבא בשבוע זאת שלאחר שבת ושמא עד עכשיו לא שמעו. אי נמי שמעו עכשיו הוא העיקר לחזור ולזכירם. ומפני משך זה נראה בעיני העם היום גדול וארוך יותר מיום אחר, ועל כן קראו לשבת זה שבת הגדול. כיוצא בדבר אתה אומר צום הגדול צומא רבא לפי שכל היום הן עומדין בבית הכנסת להתפלל, נראה היום ארוך וגדול, ועל כן קראו שמו גדול ורבא. ומנהג בני אדם כשאינן הולכין לכאן ולכאן כל היום אלא יושבין במקום אחד ואין להם מה לעשות מנהג לומר כמה זה יום גדול׃

Shibolei ha-Leket, [205] Law of Shabbat Before Passover — Why We Call It Shabbat ha-Gadol

...And thus according to the drash of one judge Rabbi Yitzhak Yuskuntu in the land of Hungary, another reason is because the people remain on the Shabbat before Passover to hear the sermon until after noon, by Minḥa time, until he has sermonized on the laws of burning leaven, the laws of guarding matza, the laws of labor on festival days, the laws of the intermediate days, the laws of performing the Passover seder, as well as to tell the mighty acts of God, how our ancestors went to Egypt, how God brought them out from Egypt like the horns of the wild ox, and split the sea for us, and to tell and sermonize in the communiuty about all God did, extending it greatly. And the people do not return home until they hear that he finished [everthing], for if they don't hear now, when will they hear? Behold, Passover is coming in this week after Shabbat, and perhaps until now they haven't heard. Even if they had heard, now the crux of the matter is is to repeat and remember them. And from this length it seems in the eyes of the people that the day is great [gadol] and estended, more so than other days, and thus they call the Shabbat the Shabbat haGadol. Similarly to the matter that you say of Yom Kippur "the great fast" — tsoma raba in Aramaic: since all day long they stand up in synagogue to pray, it seems that the day is extended and great, and thus they call its name "great" – raba in Aramaic. And it is the way of humans that when they cannot walk to and fro all day, but sit in one place without much to do, to say "Such a long day!" Zedekiah ben Abraham the Doctor of Rome (1210—1280)

Reasons 5—9: other less familiar reasons

Balashon — Hebrew Language Detective, 13 April 2011

Other less familiar reasons given include:

  • Just like a child becomes an adult (gadol) when he accepts the mitzvot (bar mitzva), so too did the Jews when they accepted their first mitzva.
  • In the Torah, the omer offering is brought ממחרת השבת - the day following shabbat. According to Rabbinic tradition (and in opposition to the Sadducees and Karaites) the "shabbat" referred to in the verse is the first day of Pesach. So Shabbat Hagadol refers to the seventh day of the week, as compared to a lesser type of shabbat (in terms of prohibitions) on the first day of the holiday.
  • According to a midrash, during their slavery in Egypt the Jews did not work on shabbat. However, immediately following shabbat they would need to return to work (there's a parallel expression in the Israeli army - "every shabbat has a motzei shabbat", since soldiers can't be punished on shabbat itself). However, on this shabbat, the Jews were no longer slaves, so they didn't need to fear returning to their labors.
  • Some sources, particularly from Medieval Italian Jewry, seem to indicate that perhaps the Shabbat before every holiday was called "Shabbat Hagadol". However, it is possible that the name spread from the Shabbat before Pesach to the other holidays, instead of the other way around.

(David Kurwin shlit"a)