מעמד המורה וההוראה
הדף מאת: רני יבין / בית מדרש אלול
הלימוד יעמוד על הפער שבין החשיבות הרבה המוענקת להוראה וללמידה, לבין היחס המזלזל במי שעוסק במלאכה זו בפועל - המורה. בלימוד זה נעלה סוגיות המהוות את הבסיס לפער זה, ונדון בנושאים הקשורים ליחסי מקור הסמכות: מורה-הורה-סביבה-תלמיד. הנושא מוצג בעיקר דרך מקורות מן המדרש והתלמוד.
חלק א - מי ומי בלומדים? וכיצד למדו?
זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל; שבתחילה, מי שיש לו אב - מלמדו תורה, מי שאין לו אב - לא היה למד תורה... התקינו שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים כי מציון תצא תורה (ישעיהו ב'); ועדיין מי שיש לו אב - היה מעלו ומלמדו, מי שאין לו אב - לא היה עולה ולמד, התקינו שיהיו מושיבין בכל פלך ופלך; ומכניסין אותן כבן ט"ז כבן י"ז, ומי שהיה רבו כועס עליו - מבעיט בו ויצא. עד שבא יהושע בן גמלא ותיקֵן, שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע.
What was this ordinance? As Rav Yehuda says that Rav says: Truly, that man is remembered for the good, and his name is Yehoshua ben Gamla. If not for him the Torah would have been forgotten from the Jewish people. Initially, whoever had a father would have his father teach him Torah, and whoever did not have a father would not learn Torah at all. The Gemara explains: What verse did they interpret homiletically that allowed them to conduct themselves in this manner? They interpreted the verse that states: “And you shall teach them [otam] to your sons” (Deuteronomy 11:19), to mean: And you yourselves [atem] shall teach, i.e., you fathers shall teach your sons. When the Sages saw that not everyone was capable of teaching their children and Torah study was declining, they instituted an ordinance that teachers of children should be established in Jerusalem. The Gemara explains: What verse did they interpret homiletically that enabled them to do this? They interpreted the verse: “For Torah emerges from Zion” (Isaiah 2:3). But still, whoever had a father, his father ascended with him to Jerusalem and had him taught, but whoever did not have a father, he did not ascend and learn. Therefore, the Sages instituted an ordinance that teachers of children should be established in one city in each and every region [pelekh]. And they brought the students in at the age of sixteen and at the age of seventeen. But as the students were old and had not yet had any formal education, a student whose teacher grew angry at him would rebel against him and leave. It was impossible to hold the youths there against their will. This state of affairs continued until Yehoshua ben Gamla came and instituted an ordinance that teachers of children should be established in each and every province and in each and every town, and they would bring the children in to learn at the age of six and at the age of seven. With regard to the matter at hand, since this system was established for the masses, the neighbors cannot prevent a scholar from teaching Torah in the courtyard.
דיון
  • האומנם מדובר כאן בחוק חינוך חובה כפשוטו?
מה הייתה תחילתו של ר' עקיבא? אמרו בן ארבעים שנה ולא שנה כלום...הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות. א"ל רבי למדני תורה, אחז רבי עקיבא בראש הלוח , כתב לו אלף תיו ולמדה, תורת כהנים ולמדה, היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה. הלך וישב לפני רבי אלעזר ורבי יהושע אמר להם רבותי פתחו לי טעם משנה...
Become dirty in the dust of their feet. How so? When a Torah scholar enters the city, do not say: I don’t need him. Instead, go to him. And do not sit next to him on a bed, or on a chair, or on a bench. Rather, sit before him on the ground, and accept upon yourself every word that comes from his mouth with fear and reverence, trembling and sweating, just as our forefathers accepted what they heard at Mount Sinai with fear and reverence, trembling and sweating.
Another explanation: Become dirty in the dust of their feet: This refers to Rabbi Eliezer; And drink in their words thirstily: This refers to Rabbi Akiva.
What were the origins of Rabbi Akiva? They say that he was forty years old and had still not learned anything. Once, he was standing at the mouth of a well and he said: Who carved a hole in this stone? They said to him: It is from the water, which constantly [falls] on it, day after day. And they said: Akiva, don't you know this from the verse (Job 14:19), “Water erodes stones”? Rabbi Akiva immediately applied this, all the more so, to himself. He said: If something soft can carve something hard, then all the more so, the words of Torah, which are like steel, can engrave themselves on my heart, which is but flesh and blood. He immediately went to start studying Torah. He went with his son and they sat down by the schoolteachers. He said to one: Rabbi, teach me Torah! He then took hold of one end of the tablet, and his son took hold of the other end. The teacher wrote down aleph and beit for him, and he learned them (aleph to tav, and he learned them; the book of Leviticus, and he learned it). And he went on studying until he learned the whole Torah. Then he went and sat before Rabbi Eliezer and Rabbi Joshua. My masters, he said, open up the sense of the Mishnah to me. When they told him one law, he went off and sat down to work it out for himself. (This aleph – what was it written for? That beit – what was it written for?) Why was this thing said? He kept coming back, and kept asking them, until he reduced his teachers to silence. Rabbi Shimon ben Elazar said: I will give you a parable to tell you what this was like: Like a stonecutter who was hacking away at the mountains. One time he took his pickaxe in his hand, and went and sat on top of the mountain, and began to chip small stones away from it. Some people came by and asked him: What are you doing? He said to them: I am going to uproot the mountain and throw it into the Jordan! They said to him: You cannot uproot the entire mountain! But he kept hacking away, until he came to a big boulder. So he wedged himself underneath it, pried it loose, and threw it into the Jordan. And he said to it: Your place is not here, but there! This is what Rabbi Akiva did to Rabbi Eliezer and Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon said to him: Akiva, it is about you that the verse says (Job 28:11), “He stops up the streams so that hidden things may be brought to light.” For Rabbi Akiva has brought to light things which are kept hidden from human beings.
Every day, he would bring a bundle of sticks, half of which he would sell to support himself and half he would use for kindling. His neighbors came and said to him: Akiva, you are choking us with all this smoke. Sell it all to us instead, and then buy oil with the money, and study by the light of a candle. He said to them: But I take care of many of my needs with it. I study [by its light]. I warm myself [by its fire]. And then I can [make it into a bed and] sleep on it.
All the poor will one day be judged against Rabbi Akiva, for if one says to them: Why did you never study? [And they say: Because] we were poor! then we will say to them: But wasn’t Rabbi Akiva even poorer, completely impoverished? [And if they say: It is because of our babies, we will say: But didn’t Rabbi Akiva] have sons and daughters as well? (But they will say: It is because) he merited to have his wife Rachel [to help him].
He was forty years old when he went to study Torah, and after thirteen years, he was teaching Torah to the masses. It was said that he did not leave the world until he had tables full of silver and gold, and he could go up to his bed on golden ladders. His wife would go out in a fancy gown and with golden jewelry with an engraving of Jerusalem on it.1See Shabbat 59a. His students said: Rabbi, you are embarrassing us with what you have done for her. He said to them: She suffered greatly with me for the sake of Torah.
מדרש הגדול, שמות לא, יח, [מהדורת מרגליות]
וַיִּתֵּן אֶל מֹשֶׁה כְּכַלֹּתוֹ לְדַבֵּר אִתּוֹ בְּהַר סִינַי שְׁנֵי לֻחֹת הָעֵדֻת לֻחוֹת אֶבֶן כְּתֻבִים בְּאֶצְבַּע אֱלוֹהִים (שמות פרק לא פסוק יח). למה נתנו לוחות לישראל? את מוצא תינוק שנכנס לבית הספר תחילה מקרין אותו בלוח ואחר-כך הוא קורא בספר, כך ישראל, תחילה ניתן להם לוחות העדות ואחר-כך תורה.
דיון
  • איזו גישה חינוכית משתקפת בשני המקורות?
חלק ב - חשיבות הלמידה
אמר רב המנונא: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן.
Rav Hamnuna said: Jerusalem was destroyed only because schoolchildren there were interrupted from studying Torah, as it is stated: “And I am filled with the wrath of God, I cannot contain it, pour it onto the infants in the street and onto the gathering of youths together, for men and women alike will be captured, the elderly along with those of advanced years” (Jeremiah 6:11). Rav Hamnuna explains: What is the reason that the wrath is poured? It is because infants are outside in the streets and are not studying Torah.
Ulla said: Jerusalem was destroyed only because people had no shame before each other, as it is stated: “They acted shamefully; they have performed abominations, yet they neither were ashamed nor did they know humiliation. Therefore, they will fall among the fallen, they will fail at the time that I punish them, said God” (Jeremiah 6:15).
Rabbi Yitzḥak said: Jerusalem was destroyed only because its small and the great citizens were equated. They did not properly value the prominent leaders of their generation, as it is stated: “And the common people were like the priest, the slave like his master, the maidservant like her mistress, the buyer like the seller, the lender like the borrower, the creditor like the one indebted to him” (Isaiah 24:2). And it is written afterward: “The land shall be utterly desolate and completely plundered, for God has said this” (Isaiah 24:3).
ואמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה [=הנשיא]: אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בית המקדש. ואמר ריש לקיש לרבי יהודה נשיאה: ... כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן - מחריבין אותה. רבינא אמר: מחרימין אותה.
Rav Yehuda said that Rav said: What is the meaning of that which is written: “Do not touch My anointed ones and do My prophets no harm” (I Chronicles 16:22)? “Do not touch My anointed ones,” these are the schoolchildren, who are as precious and important as kings and priests (Maharsha); “and do not harm My prophets,” these are Torah scholars. Reish Lakish said in the name of Rabbi Yehuda Nesia: The world only exists because of the breath, i.e., reciting Torah, of schoolchildren. Rav Pappa said to Abaye: My Torah study and yours, what is its status? Why is the Torah study of adults worth less? He said to him: The breath of adults, which is tainted by sin, is not similar to the breath of children, which is not tainted by sin. And Reish Lakish said in the name of Rabbi Yehuda Nesia: One may not interrupt schoolchildren from studying Torah, even in order to build the Temple. And Reish Lakish said to Rabbi Yehuda Nesia: I have received from my ancestors, and some say that he said to him: I have received from your ancestors as follows: Any city in which there are no schoolchildren studying Torah, they destroy it. Ravina said: They leave it desolate.
תלמוד ירושלמי, מסכת חגיגה פרק א, הלכה ז
תני רבי שמעון בן יוחי: אם ראית עיירות שנתלשו ממקומן בארץ ישראל, דע לך שלא החזיקו בשכר סופרים ומשנים [=מורים ומלמדים]
דיון
  • מה מלמד כל אחד משלושת מקורות אלה על ערך הלימוד?
חלק ג - מה חושבים על המורים?
תנו רבנן: לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. לא מצא בת תלמיד חכם - ישא בת גדולי הדור. לא מצא בת גדולי הדור - ישא בת ראשי כנסיות, לא מצא בת ראשי כנסיות - ישא בת גבאי צדקה. לא מצא בת גבאי צדקה - ישא בת מלמדי תינוקות. ולא ישא בת עמי הארץ.
The Sages taught: A person should always be willing to sell all he has in order to marry the daughter of a Torah scholar. If he cannot find the daughter of a Torah scholar, he should marry the daughter of one of the great people of the generation, who are pious although they are not Torah scholars. If he cannot find the daughter of one of the great people of the generation, he should marry the daughter of one of the heads of the congregations. If he cannot find the daughter of one of the heads of the congregations, he should marry the daughter of one of the charity collectors. If he cannot find the daughter of one of the charity collectors, he should marry the daughter of one of the schoolteachers. However, he should not marry the daughter of an ignoramus [am ha’aretz] because they are vermin and their wives are similar to a creeping animal, as their lifestyle involves the violation of numerous prohibitions. And with regard to their daughters the verse states: “Cursed is he who lies with an animal” (Deuteronomy 27:21), as they are similar to animals in that they lack any knowledge or moral sense.
תלמוד ירושלמי, מסכת מגילה פרק ד, הלכה ה (מתורגם)
רבי שמעון הסופר [=המורה] של טרבנת אמרו לו בני עירו: קטע בדיברות כדי שיקראו הבנים שלנו. הלך ושאל את רבי חנינה, [והלה] אמר לו: אם יקטעו ראשך אל תשמע להם, ולא שמע להם [רבי שמעון] והתירוהו ממשרת הסופר
אומרים: כשמתעוררת בעיה - אדם גדול מבין מדעתו, מלמד תינוקות אינו מבין מדעתו ועליו לשאול חכמים.
The Gemara asks: Is this relationship not forbidden by Torah law? As it is written: “You shall not uncover the nakedness of your daughter-in-law” (Leviticus 18:15). The Gemara emends: Say instead his son’s daughter-in-law. The Gemara asks: And does the prohibition against having a relationship with his son’s daughter-in-law indeed have a conclusion? Isn’t it taught in a baraita: His daughter-in-law is a forbidden relation by Torah law, his son’s daughter-in-law is a secondary forbidden relation, and similarly, you say the daughter-in-law of his son and the daughter-in-law of his son’s son until the end of all generations are secondary forbidden relationships. Rather, say instead that Rav was referring to his daughter’s daughter-in-law. As Rav Ḥisda said: I heard this matter from a great man, and who was that great man? It was Rabbi Ami, and he said: They prohibited a daughter-in-law only due to the daughter-in-law. Rav Ḥisda heard this in his youth but did not understand the meaning. The Chaldean astrologers said to me: You will be a teacher. Rav Ḥisda further said: I said to myself: If the astrologers meant that I will become a great man and one who teaches the public, I will certainly be able to reason and understand this matter with my knowledge. If the astrologers meant that I will become the teacher of children, I will ask it of the Sages who come to the synagogue and in that way I will learn the meaning of Rabbi Ami’s teaching. Now I understand the matter on my own. Rabbi Ami meant: They prohibited his daughter’s daughter-in-law only due to his son’s daughter-in-law, to avoid confusion between these daughters-in-law. The rabbinic decree prohibited one’s daughter’s daughter-in-law but did not extend to subsequent generations. Various Sages proceed to give contemporary examples of families where the halakhic status of the daughters-in-law of the sons and the daughters-in-law of the daughters could be confused with each other. Abaye said to Rava: I will explain to you with an example how one might become confused about these daughters-in-law. For example, this would be possible in the case of the daughter-in-law of the house of bar Tzitai, as there the children of the sons and the daughters of the same family lived together, and it was possible to confuse the halakhic status of the sons’ daughters-in-law and the daughters’ daughters-in-law. Rav Pappa said: For example, the daughter-in-law of the house of Rav Pappa bar Abba. Rav Ashi said: For example, the daughter-in-law of the house of Mari bar Isak. § A dilemma was raised before the Sages: What is the halakha with regard to the wife of one’s mother’s maternal half brother? The Gemara presents the different sides of the question: Both the wife of one’s father’s maternal half brother and the wife of one’s mother’s paternal half brother contain some aspect of a father, and perhaps this is the reason that the Sages enacted a prohibition. That is, they were both forbidden rabbinically to avoid confusion with the case of the wife of one’s father’s paternal half brother, who is forbidden by Torah law. But in the case of the wife of one’s mother’s maternal half brother, where there is no aspect of a father whatsoever, perhaps the Sages did not make a decree? Or perhaps this case is no different? Rav Safra said: She herself, the wife of the mother’s paternal half brother, is forbidden by rabbinic decree, and will we then proceed to issue a decree to prevent violation of a decree? Rava said: Is that to say that all of these rabbinic decrees with regard to secondary relations are not decrees to prevent violation of a decree? For example, his mother is a forbidden relation by Torah law, and the Sages decreed that his mother’s mother is a secondary forbidden relationship. And they decreed that his father’s mother is also a secondary forbidden relationship due to his mother’s mother. And what is the reason? They are all called the house of the grandmother, and therefore people may confuse their halakhic status. Rava continues: Similarly, his father’s wife is a forbidden relation by Torah law, and the Sages decreed that his father’s father’s wife is a secondary forbidden relationship. And they decreed that his mother’s father’s wife is also a secondary forbidden relationship due to his father’s father’s wife. And what is the reason? They are all called the house of the grandfather. Also, the wife of his father’s paternal half brother, his uncle, who is mentioned explicitly in the Torah (Leviticus 18:16), is a forbidden relation by Torah law, and the Sages decreed that the wife of his father’s maternal half brother is a secondary forbidden relationship. And they decreed that the wife of his mother’s paternal half brother is also a secondary forbidden relationship due to the wife of his father’s maternal half brother. And what is the reason? It is because they are all called the house of the uncle; it seems that in the realm of forbidden relations the Sages did issue decrees to prevent violation of a decree, and Rav Safra’s claim is incorrect. If so, then what is the halakha in this case of the wife of his mother’s maternal half brother? Come and hear: As when Rav Yehuda bar Sheila came from Eretz Yisrael to Babylonia, he said: In the West, Eretz Yisrael, they say this principle: For every female relative who is a forbidden relation by Torah law, the Sages decreed on the wife of the equivalent male relative due to her similarity to a secondary forbidden relationship. And Rava said: Is this really an established principle? Isn’t his mother-in-law a forbidden relation by Torah law, while his father-in-law’s wife is permitted? Also, his mother-in-law’s daughter is a forbidden relation by Torah law, as she is his wife’s sister, yet his mother-in-law’s son’s wife is permitted. His father-in-law’s daughter is a forbidden relation by Torah law, yet the wife of his father-in-law’s son is permitted. His stepdaughter is a forbidden relation by Torah law, yet his stepson’s wife is permitted. His stepdaughter’s daughter, i.e., his wife’s granddaughter, is a forbidden relation, yet the wife of his stepson’s son is permitted. The Gemara continues: If so, what did that statement of Rav Yehuda bar Sheila come to include? Since his principle is not true in every case, it must be intended to include a specific halakha. Does it not come to include the case of the wife of one’s mother’s maternal half brother, since for every female relative who is a forbidden relation by Torah law, such as his mother’s maternal half sister, the Sages decreed on the wife of the equivalent male relative, in this case his mother’s maternal half brother’s wife, due to her similarity to a secondary relation. The Gemara asks: What is different with regard to these cases, the wife of his father-in-law or the wife of his mother-in-law’s son, who are permitted, and this case of the wife of a mother’s maternal half brother, who is prohibited? The Gemara answers: This, the wife of a mother’s maternal half brother, is related by a single act of betrothal. One’s mother’s brother is a blood relative, and his wife is therefore a secondary relation. In contrast, these other cases with regard to which the Sages did not issue a decree are related only when there are two acts of betrothal. For example, one’s father-in-law is related to one through one’s marriage to his own wife, and his father in law’s wife is related to him through his father-in-law’s marriage. § Rav Mesharshiyya from Tusneya sent a message to Rav Pappi: Let our Master teach us: What is the halakha with regard to the wife of a father’s father’s brother and the sister of a father’s father? Did the Sages prohibit these as secondary forbidden relations? The Gemara presents the different sides of the dilemma: Since one generation below is a forbidden relation, i.e., a father’s sister and the wife of a father’s paternal brother, who are both forbidden by Torah law, perhaps the Sages also decreed about the women one generation above. Or, perhaps the generations are separate and the women in the generation above are not considered to be forbidden relatives. The Gemara attempts to answer: Come and hear from that baraita cited above, which taught: What are the secondary forbidden relationships that were prohibited? And these women, i.e., the wife of one’s father’s father’s brother and the sister of his father’s father were not reckoned among them. This implies that these women are permitted. The Gemara replies that this is not conclusive. Perhaps the tanna of the baraita taught some examples and omitted other examples of secondary forbidden relations; i.e., perhaps the list is not exhaustive. The Gemara asks: What else did he omit that he omitted this? It cannot be that the tanna had an exhaustive list except for one case. He either left out more than one case or he included all possible cases. The Gemara answers: He omitted the list of secondary forbidden relationships that were enumerated by the school of Rabbi Ḥiyya, which is listed later. Therefore, this baraita is not conclusive, as the tanna left out many cases. The Gemara states that Ameimar permitted the wife of one’s father’s father’s brother and the sister of one’s father’s father. Rav Hillel said to Rav Ashi, challenging Ameimar’s statement: I myself saw a list of secondary forbidden relationships written by Mar, son of Rabbana, and it was written there that sixteen women were forbidden. What, is it not that these sixteen must be the eight cases listed in the baraita, and six from the school of Rabbi Ḥiyya, and these two cases of the wife of one’s father’s father’s brother and one’s father’s father’s sister, and this totals sixteen? Rav Ashi defended Ameimar’s opinion: And according to your reasoning, Rav Hillel, that these cases should be included, there are seventeen cases, as there is the additional case of the wife of a mother’s maternal half brother, whose status was resolved earlier, concluding that she is forbidden. If it is as you say, then there should be seventeen cases. The Gemara answers on behalf of Rav Hillel: This is not difficult.
תלמוד ירושלמי, מסכת פאה, פרק ח הלכה ט (מתורגם)
רבי הושעיה, מאמידי הקהילה, היה נוהג לאכול עם מורהו העיוור של בנו מדי יום. פעם אחת התנצל לפני המורה שלא יסעד עמו מפני שבאו אליו אורחים רמי מעלה.
מעשה היה בחבורה של שמשים שהיו אוכלים בבית הכנסת של כפר חיטין כל ערב שבת והיו משליכים את העצמות ושאריות האוכל על הסופר הוא מלמד התינוקות.
שניים שיושבין בחצר, וביקש אחד מהן לעשות רופא, ואומן, וגרדי, ומלמד תינוקות – חבירו מעכב עליו.
Come and hear another baraita: With regard to two people who are residing in one courtyard, and one of them sought to become a doctor, a bloodletter, a weaver, or a teacher of children, the other can prevent him from doing so. The Gemara answers: Here too, we are dealing with a case of gentile children.
דיון
  • מה אנו יכולים ללמוד על היחס למלמדים מצד סביבתם, מעמדם בהייררכיית הלומדים והחכמים, אמידי הקהילה, ההורים והציבור?
  • עִמדו על הפער שבין ערכו הגבוה של הלימוד לבין מעמדם הנמוך של המלמדים.
אלבר קאמי, האדם הראשון, תרגמה אילנה המרמן, הוצאת עם עובד, 1995
חלק ד – שכרו האמיתי של המורה
מר ז'רמן היקר,
נתתי להמולה שהקיפה אותי בימים האלה לשכוך מעט ועכשיו אני פונה אליך, לומר לך דברים שיוצאים מן הלב. חלקו לי כבוד גדול מדי, שלא רדפתי ולא ביקשתי לי. אבל כשקיבלתי את הבשורה, הראשון שחשבתי עליו, אחרי אמי, היית אתה. בלעדיך, בלי היד החמה הזאת שהושטת לילד הקטן העני שהייתי, בלי תלמודך, והדוגמה שנתת, לא היה קורה דבר מכל אלה.
אינני עושה עניין גדול מסוג זה של כבוד. אבל זו הזדמנות, מכל מקום, לומר לך מה היית, ועודך בשבילי, ולהבטיח לך שמאמציך, עבודתך, והנדיבות שהשקעת בה, עודם חיים בלבו של אחד מתלמידיך הקטנים, שלמרות שנותיו לא חדל להיות תלמידך המכיר לך טובה.
אני מחבק אותך בכל כוחי.
דיון
  • מהו שכרו האמיתי של המורה על פי מקור זה?