אי שוויון גיאוגרפי
הדף מאת: נירה נחליאל / המדרשה באורנים
מה הקשר בין גיאוגרפיה לאי שוויון בחברה? איך משפיע מקום המגורים על חלוקת משאבים וקבלתם? דף מקורות על חלוקת משאבים בין שכונות ובין אזורים בארץ, ועל פתיחות והסתגרות.
מעיין של בני העיר,

חייהן וחיי אחרים - חייהן קודמין לחיי אחרים.

בהמתם [ובהמת אחרים] -

[בהמתם] קודמת לבהמת אחרים.

כביסתן וכביסת אחרים - כביסתן קודמת לכביסת אחרים.

חיי אחרים וכביסתן - חיי אחרים קודמין לכביסתן.

רבי יוסי אומר: כביסתן קודמת לחיי אחרים.

השתא [הרי] כביסה, אמר רבי יוסי יש בה צער גוף, כולו לא כל שכן?!

אמרי אין[כן]. כביסה אלימא [חזקה יותר ] לר' יוסי.

דאמר שמואל: האי ערבוביתא דרישא מתיא לידי עוירא [לכלוך זה שבראש מביא לידי עוורון],

ערבוביתא דמאני מתיא לידי שעמומיתא [לכלוך שבבגדים מביא לידי שגעון],

ערבוביתא דגופא מתיא לידי שיחני וכיבי [לכלוך שבגוף מביא לידי שחינים ופצעים].
The Gemara asks: You have adequately answered the expression: If I bathe, but as for the vow: If I do not bathe, what are the circumstances? If we say that she said: The benefit of bathing shall be forbidden to me forever if I do not bathe today, why does she need nullification at all? Let her bathe today and nothing will be forbidden. Rav Yehuda said: The mishna is referring to a case where she said: The benefit of bathing is forbidden to me forever if I do not bathe in foul water in which flax was soaked. The husband can nullify this vow, as it will make her repulsive, which is a form of disfigurement. The Gemara raises an objection: In that case, you must similarly explain that which the tanna teaches: If I do not adorn myself, to mean: The benefit of adorning myself is forbidden to me forever if I do not do something repulsive, e.g., if I do not adorn myself with naphtha [neft]. But this cannot be, as such a substance is filthy and the term adornment cannot be applied to it at all. Rather, Rav Yehuda said that the mishna is referring to a case where she said: The benefit of bathing is forbidden to me forever if I bathe today, and I take an oath that I will not bathe today. Through a combination of her vow and her oath she has rendered it prohibited for her to bathe forever. The situation is similar if she said: The benefit of adornment is forbidden to me forever if I adorn myself today, and I take an oath that I will not adorn myself today. Ravina said to Rav Ashi: According to this explanation, this tanna of the mishna should have taught: These are the vows and oaths that he can nullify. Rav Ashi said to him: Teach so in the mishna: These are the vows and oaths. And if you wish, say instead that oaths are also included in the category of vows. As we learned in a mishna (9a): If one said: Like the vows of the wicked, he has vowed with respect to becoming a nazirite, and with regard to bringing an offering, and with regard to taking an oath. This shows that an oath can also be called a vow. § The Gemara asks: And do the Rabbis, i.e., the first tanna, mean to say with regard to bathing that when she does not bathe it involves affliction? The Gemara raises a contradiction from a baraita that states: Although one is prohibited from performing any of the five activities associated with affliction on Yom Kippur, i.e., eating or drinking, bathing, anointing, engaging in sexual intercourse, and wearing leather shoes, one is punished with karet only when one eats or drinks or performs prohibited labor alone. And if you say that when a woman does not bathe there is affliction, and for this reason a husband may nullify such a vow taken by his wife, then if one bathes on Yom Kippur, he should be liable to receive karet, in accordance with the verse “For whatever person shall not be afflicted on that same day, he shall be cut off [venikhreta] from his people” (Leviticus 23:29), as he has failed to observe this form of affliction. Rava said: The meaning of the affliction in each case may be learned from the context of the verse. With regard to Yom Kippur, where it is written: “On the tenth of the month you shall afflict your souls” (Leviticus 16:29), the reference is to a matter for which one knows and feels the affliction right now, on Yom Kippur itself, i.e., abstention from food and drink, which is felt within a short period of time. One who abstains from bathing, however, does not know and feel the affliction now, but only later. By contrast, with regard to vows, where it is written: “Every vow and every binding oath to afflict the soul, her husband may uphold it, or her husband may nullify it” (Numbers 30:14), the reference is to a matter that leads to affliction, and if she does not bathe for an extended period of time, it eventually leads to affliction. § The Gemara raises a contradiction between this statement of Rabbi Yosei and another statement of Rabbi Yosei. It was taught in a baraita: In the case of a spring belonging to the residents of a city, if the water was needed for their own lives, i.e., the city’s residents required the spring for drinking water, and it was also needed for the lives of others, their own lives take precedence over the lives of others. Likewise, if the water was needed for their own animals and also for the animals of others, their own animals take precedence over the animals of others. And if the water was needed for their own laundry and also for the laundry of others, their own laundry takes precedence over the laundry of others. However, if the spring water was needed for the lives of others and their own laundry, the lives of others take precedence over their own laundry. Rabbi Yosei disagrees and says: Even their own laundry takes precedence over the lives of others, as the wearing of unlaundered clothes can eventually cause suffering and pose a danger. The Gemara clarifies the difficulty presented by this baraita: Now, if with regard to laundry, Rabbi Yosei said that refraining from laundering one’s clothes involves pain and affliction, is it not all the more so the case that if one does not bathe, which affects the entire body, Rabbi Yosei would agree that he will suffer pain? The Gemara refutes this argument: The Sages say in response: Yes, the pain of refraining from laundering one’s clothes is stronger, according to Rabbi Yosei, than the pain of not washing one’s body. As Shmuel said: Grime on one’s head leads to blindness, and grime on one’s clothes leads to madness, whereas grime on one’s body leads to boils and sores, which are less serious than madness and blindness. Based on this it may be suggested that according to Rabbi Yosei, soiled clothing presents a greater danger than an unwashed body. § With regard to this issue, the Gemara relates that the Sages sent the following message from there, i.e., Eretz Yisrael, to Babylonia: Be careful with regard to grime, as it can lead to disease and sickness. Be careful to learn Torah in the company of others, rather than study it alone. And be careful with regard to the education of the sons of paupers, as it is from them that the Torah will issue forth. As it is stated: “Water shall flow from his branches [midalyav]” (Numbers 24:7), which is expounded to mean: From the poor ones [midalim] among him, as it is from them that the Torah, which may be compared to water, will issue forth. With regard to a similar matter, the Gemara inquires: And for what reason is it not common for Torah scholars to give rise to Torah scholars from among their sons? Why are Torah scholars generally born to paupers, who are not Torah scholars themselves? Rav Yosef said: This is so that they should not say the Torah is their inheritance. Therefore, it is unusual to find that all the sons of a Torah scholar are also Torah scholars. Rav Sheshet, son of Rav Idi, said: This is so that they should not be presumptuous [yitgadderu] toward the community, with the knowledge that they will be Torah scholars like their fathers. Mar Zutra said: Because they take advantage of their fathers’ standing to lord over the community and are punished for their conduct. Rav Ashi said: Because they call ordinary people donkeys. Ravina says: They are punished because they do not first recite a blessing over the Torah before commencing their studies. As Rav Yehuda said that Rav said: What is the meaning of that which is written: “Who is the wise man that may understand this, and who is he to whom the mouth of the Lord has spoken, that he may declare it, for what the land is perished and laid waste like a wilderness, so that none passes through” (Jeremiah 9:11)? This matter, the question as to why Eretz Yisrael was destroyed, was asked of the Sages, i.e., “the wise man,” and of the prophets, “he to whom the mouth of the Lord has spoken,” but they could not explain it. The matter remained a mystery until the Holy One, Blessed be He, Himself explained why Eretz Yisrael was laid waste, as it is written in the next verse: “And the Lord said: Because they have forsaken My Torah which I set before them, and have not obeyed My voice, nor walked therein” (Jeremiah 9:12). It would appear that “have not obeyed My voice” is the same as “nor walked therein.” Rav Yehuda said that Rav said: The expression “nor walked therein” means that they do not first recite a blessing over the Torah, and they are therefore liable to receive the severe punishments listed in the verse. § Returning to the issue of laundering clothes, the Gemara relates that it once happened that Isi bar Yehuda did not come to the academy of Rabbi Yosei for three straight days. Vardimus, son of Rabbi Yosei, found him and said to him: What is the reason that the Master did not come to Father’s academy these three days? He said to him: When I do not know your father’s reasoning, how can I come? Vardimus said to him: Let the Master say what he, my father, is saying to him; perhaps I know his reasoning. He said to him: With regard to that which is taught in a baraita: Rabbi Yosei says that their own laundry takes precedence over the lives of others, from where do we have a verse that teaches this halakha? Vardimus said to him: As it is written with regard to the Levite cities: “And their open land shall be for their animals and for their substance, and for all their beasts” (Numbers 35:3). What is the meaning of “their beasts”? If we say an actual beast, there is a difficulty, as isn’t a beast included in the category of animal, which has already been mentioned in the verse? Rather, what is the meaning of “their beasts [ḥayyatam]”? It means their actual lives [ḥiyyuta]. This, however, is difficult, as it is obvious that the Levites received their cities in order to live their lives there. Rather, is it not referring to laundering clothes, as there is the pain caused by the grime on one’s unwashed clothes? Since it is vitally necessary for their well-being, laundering the clothing of the city’s residents takes precedence over the lives of others. § With regard to the vows: If I bathe, and: If I do not bathe, and: If I adorn myself, and: If I do not adorn myself, Rabbi Yosei said in the mishna that these are not vows of affliction. A dilemma was raised before the Sages: According to Rabbi Yosei, what is the halakha as to whether the husband can nullify these vows as matters that adversely affect the relationship between him and her? The Gemara suggests: Come and hear a resolution to this question from what Rabbi Yosei said: These are not vows of affliction, which indicates, however, that they are matters that affect the relationship between him and her. The Gemara refutes this proof: Perhaps Rabbi Yosei was speaking to the Rabbis in accordance with their own opinion, as follows: According to my opinion, they are not even matters that affect the relationship between him and her. But according to your opinion, that you say that they are vows of affliction, agree with me at least that these are not vows of affliction. In other words, one should not infer from the phrasing of Rabbi Yosei’s response to the Rabbis that he holds that these vows are concerning matters that affect the relationship between him and her, as he was merely countering the claim of the Rabbis that they are vows of affliction. The question therefore remains: What does Rabbi Yosei maintain in this regard? Rav Adda bar Ahava says: He can nullify these vows as matters between him and her, whereas Rav Huna says: He cannot nullify them.
יעל פדן ושולי הרטמן, "גדרות, חומות וצדק סביבתי" – נייר עמדה, אתר עמותת "במקום" - מתכננים למען זכויות תכנון
בתקופה האחרונה ובימים אלה ממש, הולכים ומשתנים פני השטח בישראל גדרות וחומות נבנות באזורים שונים, כשמטרתן ניתוק והפרדה [...] בין יישובים סמוכים, בין שכונות בתוך ערים ואפילו בין רובעים, מתרוממות חומות שסוגרות אוכלוסייה אחת מפני השנייה, מרימות חיץ פיזי ביניהן כמו מצהירות: אין לנו עניין משותף, אין לנו גורל משותף, אין בינינו ולא כלום.
התופעה המרחבית של בניית גדרות וחומות בין ובתוך שכונות, יישובים וקבוצות אוכלוסייה מבטאת למעשה הפרדה בין מעמדות חברתיים, קבוצות אתניות וקהילות אשר נבדלות אלה מאלה בכוחן הכלכלי והפוליטי. גדרות אלה הינן יָזמה של קבוצות חזקות בחברה, יָזמה הנכפית על קבוצות חלשות שמתנגדות לה. הגדרות והחומות מוקמות תמיד בשם "ההגנה העצמית" ובשם השאיפה לביטחון ולהגנת הקניין של החזקים (אשר סובלים מגניבות, הטרדות, פשע או טרור). מוסדות המדינה, אם אינם יוזמי המהלך, תומכים בו, לעתים מממנים אותו, ובכל מקרה לא מציבים לו אלטרנטיבה, וכך למעשה החומות מוצגות כמענה יחיד למצב של קונפליקט וכדרך הבלעדית להתמודד אתו.
המשך המגמה הקיימת עלול להביא לפירוק החברה לקבוצות חזקות מסתגרות ולקבוצות חלשות מופרדות, כאשר התוצאה היא למעשה גטואיזציה של הקבוצות כולן. היא יוצרת תרבות שבבסיסה ראיית עולם של הסתגרות והתנכרות. החומות המורמות בין אוכלוסיות מסמלות בראש וראשונה ויתור על מגע ודיאלוג, סירוב ליחסים וקיבוע מצב של איום מתמיד; הן מבטאות אבדן הסולידאריות החברתית ופגיעה חמורה ביכולת לקדם צדק חברתי וסביבתי.
תופעת הגידור בישראל מאיימת להתפשט. ככל שהפערים הכלכליים בין שכונות יגדלו, המתחים והזרות וההתנכרות בין החזקים לחלשים יתעצמו. החזקים ירצו להרחיק מעצמם את המראה העקומה שמול עיניהם. העולם הראשון לא אוהב לראות את העולם השלישי צמוד אליו. העוני, העליבות והייאוש דוחפים לפשע, לסמים ולגנבות. ללא מדיניות שתפעל להקטנת הפערים, ללא מדיניות שתפעל לתיקון ההזנחה, להסרת מפגעים סביבתיים וציבוריים, וללא קוד אזרחי ברור שקובע גבולות - החזקים ייפרדו מהחלשים, החומות ייבנו, והחברה תמצא עצמה גטאות גטאות, חלקם חמושים ומוגנים ותמיד מאוימים, וחלקם עלובים ומוזנחים, מתוסכלים ומנוכרים.
© כל הזכויות שמורות ל"במקום" - מתכננים למען זכויות תכנון
www.bimkom.org
כופין אותו
כּוֹפִין אוֹתוֹ לִבְנוֹת בֵּית שַׁעַר וְדֶלֶת לֶחָצֵר.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר:
לֹא כָל הַחֲצֵרוֹת רְאוּיוֹת לְבֵית שָׁעַר.
כּוֹפִין אוֹתוֹ לִבְנוֹת לָעִיר חוֹמָה דְּלָתַיִם וּבְרִיחַ.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר:
לֹא כָל הָעֲיָרוֹת רְאוּיוֹת לַחוֹמָה.
כַּמָּה יְהֵא בָעִיר וִיהֵא כְאַנְשֵׁי הָעִיר?
שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ.
קָנָה בָהּ בֵּית דִּירָה, הֲרֵי הוּא כְאַנְשֵׁי הָעִיר מִיָּד.

הסברים
  • רש"י:
  • כופין אותו - את בן החצר שאינו רוצה לסייע את בני החצר לבנות להן בית-שער, להיות שומר הפתח, יושב שם בצל ומרחיק את בני רשות הרבים מלהציץ בחצר.
  • ודלת - לשער החצר לנועלו.
  • לא כל החצרות ראויות לבית שער - בגמרא מפרש איזו היא הראויה.
  • ויהא כאנשי העיר - לשאת עמהם בעול.
They compel [a partner in a courtyard to contribute to] the building of a gate-house and a door for the courtyard. Rabban Shimon ben Gamaliel says: “Not all courtyards are fit for a gate-house.” They compel [a resident of the town to contribute to] the building of a wall for the town and double doors and a bolt. Rabban Shimon ben Gamaliel says: “Not every town is fit for a wall.” How long must a man dwell in a town to count as one of the men of the town? Twelve months. If he has purchased a dwelling place he immediately counts as one of the men of the town.