פרשת נשֹא – נזירות ופרישות
הדף מאת: אברהם יוסקוביץ' / גשר - מפעלים חינוכיים
מה היחס לנזירות ביהדות? בלימוד זה נראה התייחסויות שונות של חז"ל לנזירות.
קדושה או חטא?
רבי אלעזר הקפר ברבי אומר: מה תלמוד לומר (במדבר ו') 'וְכִפֶּר עָלָיו מֵאֲשֶׁר חָטָא עַל הַנָּפֶשׁ', וכי באיזה נפש חטא זה? אלא שציער עצמו מן היין, והלא דברים קל וחומר: ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר ודבר - על אחת כמה וכמה. רבי אלעזר אומר: נקרא קדוש, שנאמר (במדבר ו') 'קָדֹשׁ יִהְיֶה גַּדֵּל פֶּרַע שְׂעַר רֹאשׁוֹ'. ומה זה שלא ציער עצמו אלא מדבר אחד נקרא קדוש, המצער עצמו מכל דבר - על אחת כמה וכמה.

מושגים
  • תלמוד בבלי - חיבור קולקטיבי שבו מסוכמת הגותם של האמוראים במאות 3-5 לספירה כפרשנות והרחבה של המשנה, וכולל דברי הלכה ואגדה. האמוראים פעלו בשני מרכזים עיקריים, בבל וארץ-ישראל, ולפיכך ישנם שני תלמודים - התלמוד הירושלמי (הארץ-ישראלי) והתלמוד הבבלי שנחשב לחשוב מביניהם, ודיוניו ההלכתיים הם הבסיס להלכה הנוהגת עד היום. יש המדגישים כי התלמוד הבבלי מציג לעיתים קרובות נרטיב שונה (לפעמים אף באופן מהותי), מיצירתה של ארץ ישראל המשתקפת בספרות התנאים ובתלמוד הירושלמי, ומשקף את עולמם של יהודי בבל.
§ The Gemara returns to the primary topic of the tractate, the issue of fasts. Shmuel said: Whoever sits in observance of a fast is called a sinner, as it is inappropriate to take unnecessary suffering upon oneself. The Gemara comments: Shmuel holds in accordance with the opinion of the following tanna, as it is taught in a baraita: Rabbi Elazar HaKappar the Great says: What is the meaning when the verse states, with regard to a nazirite: “And he will atone for him for that he sinned by the soul [nefesh]” (Numbers 6:11). But with what soul did this nazirite sin? Rather, the nazirite sinned by the distress he caused himself when he abstained from wine, in accordance with the terms of his vow. And are these matters not inferred a fortiori? And if this nazirite, who distressed himself by abstaining only from wine, is nevertheless called a sinner and requires atonement, then with regard to one who distresses himself by abstaining from each and every matter of food and drink when he fasts, all the more so should he be considered a sinner. Conversely, Rabbi Elazar says: One who accepts a fast upon himself is called sacred, as it is stated with regard to the nazirite: “He shall be sacred, he shall let the locks of the hair of his head grow long” (Numbers 6:5). Here too, one can apply an a fortiori inference: And if this nazirite, who distressed himself by abstaining from only one matter, wine, is nevertheless called sacred, then with regard to one who distresses himself by abstaining from every matter, all the more so should he be considered sacred.
דיון
1. כיצד מוערכת כאן תופעת הנזירות?
2. על מה מתבססת כל אחת מן הדעות? האם ניתן לומר מהי דעת הכתוב בסוגיה?
3. איך ניתן לנמק כל אחת מהגישות?
אריסטו, אתיקה ניקומאכית ספר שני
הסגולה הטובה [אַרֵאטֶה, ניתן לתרגם גם כ'מעלה', 'מידה'] היא, אפוא, תכונת אופי שטיבה לבחור, והשרויה באותו אמצע שאמצעי הוא ביחס אלינו, והמוגדר לפי שיקול של הגיון, וכדרך שיגדירנו אדם נבון.

מושגים
  • אריסטו - אריסטו, אריסטוטלס, מבכירי הפילוסופים היוונים בעת העתיקה. חי בין 384- ל-322- לפנה"ס. היה מלמידיוהמובהקיםל אפלטון באתונה. ייסד את האסכולה האריסטוטאלית, מההאסכולות המשפיעות ביותר על הפילוסופיה המערבית. עסק בנושאים של אסתטיקה, םוליטיקה, פואטיקה, לוגיקה ומדע. בין השאר השפיעו כתביו על הרמב"ם בספרו מורה נבוכים ותומאס אקווינס בסכולסטיקה הנוצרית.
דיון
1. מהי דעת אריסטו על נזירות? האם הוא מדבר כאן ספציפית על נזירות, או על הנאות העולם?
2. מהם התנאים הנדרשים כדי להגדיר את 'הסגולה הטובה'? מדוע הם נדרשים?
3. האם לדעתכם הגדרה זו נכונה תמיד? האם יש מקרים יוצאי דופן? מה זה אומר על ההגדרה?
אמר [רבי] שמעון הצדיק: מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד. פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים. אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית את שערך זה הנאה? אמר לי, רועה הייתי לאבא בעירי. הלכתי למלאות מים מן המעיין ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני מן העולם. אמרתי לו, רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעה? העבודה שאגלחך לשמים. מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו. אמרתי לו, בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל. עליך הכתוב אומר (במדבר ו) 'אִישׁ אוֹ אִשָּׁה, כִּי יַפְלִא לִנְדֹּר נֶדֶר נָזִיר לְהַזִּיר לַה''
MISHNA: The mishna continues to explain the rules of intimations of vows. If an individual states that he accepts an obligation upon himself like the vows of the wicked, he has vowed with regard to becoming a nazirite, or bringing an offering, or taking an oath. This is considered a real formulation of a vow, just as the wicked customarily take vows. If he says: Like the vows of the virtuous, he has not said anything, because virtuous people do not generally take vows. If he says: Like their gift offerings, he has vowed with regard to becoming a nazirite or bringing an offering. GEMARA: The Gemara asks a question with regard to the first clause of the mishna. And perhaps this is what he is saying: I am not making a vow like the vows of the wicked, in which case he does not intend to take a vow. Shmuel said: It is referring to one who said: Like the vows of the wicked I am hereby, or: I accept upon myself, or: From it. If he says: I am hereby, he is referring to his acceptance of naziriteship. If he says: I accept upon myself, he is referring to an offering. If he says: From it, he means to restrict himself from a particular activity through an oath. The Gemara challenges this explanation: If he says: I am hereby, does he necessarily intend to accept naziriteship? Perhaps he is saying: I am hereby accepting upon myself to fast. Shmuel said: This is not a case where he simply said: I am hereby like the vows of the wicked; rather, it is a case where a nazirite was passing in front of him, and the meaning of his statement is understood based on that context. Shmuel had also stated that if he says: I accept upon myself, he is referring to an offering, and if he says: From it, he means to restrict himself by means of an oath. The Gemara asks: If he says: From it, does he necessarily mean to restrict himself through an oath? Perhaps he is saying: I will eat from this loaf, rather than: I will not eat from it. Rava said: The case is where he said: I will not eat from it. The Gemara asks: If so, he has explicitly clarified his intent, so what is the purpose of stating that this statement constitutes an oath? The Gemara answers: Lest you say that since he did not utter the term oath from his mouth the oath does not take effect, this teaches us that this is nevertheless considered a valid intimation of an oath. § It was taught in the mishna that if one states that he accepts an obligation upon himself like the vows of the virtuous, he has not said anything. However, if he says: Like their gift offerings, he has vowed with regard to becoming a nazirite and bringing an offering. The Gemara asks: Who is the tanna according to whom there is a difference between a vow and a gift offering? Shall we say that this is not the opinion of Rabbi Meir and not the opinion of Rabbi Yehuda either? This is as it is taught in a baraita with regard to the verse “Better that you should not vow, than that you should vow and not pay” (Ecclesiastes 5:4), that better than both this and that is one who does not take a vow at all. This is the statement of Rabbi Meir. Rabbi Yehuda says: Better than both this and that is one who vows and pays. Consequently, Rabbi Meir advocates abstaining from all vows and Rabbi Yehuda advocates making vows and fulfilling them, but neither of them distinguishes between vows and gift offerings. The mishna, however, indicates that virtuous people do not make vows but do bring gift offerings. The Gemara answers: You can even say that it is in accordance with the opinion of Rabbi Meir.
דיון
1. מה דעתו של שמעון הצדיק על הנזירות בתחילת הסיפור? ובסוף הסיפור?
2. כיצד מסביר הנזיר מן הדרום את סיבת נזירותו? האם הוא נשמע משכנע?
3. על פי מקור זה, נזירות היא דבר חיובי או שלילי? מהם השיקולים לפי הסיפור בתלמוד?
ר' משה אלשיך, תורת משה, פרק ו, פסוק א
הנה רצה הקב"ה ללמד את עמו ישראל עם קודשו. בל יאמר נא ישראל: הלוא הוא יתברך הבדיל את שבט הלוי, ומהם את זרע אהרן, ומתוכם את הכוהן הגדול מאחיו, כי "קדוש" יֵאמר לו, והאם תלויה הקדושה במולידים ולא בבחירה הטובה? והלוא כמו זר נחשב! [= והלא מחשבה זו נראית זרה] על כן בא האלהים וילמדנו, כי לא כן הוא, כי הנה ביד כל איש ואיש לפרוש מענייני העולם, לקדש עצמו עד גדר שבטוב בחירתו, "קדוש" יאמר לו, וככוהן גדול, אשר לא יטמא לאביו ולאמו, גם הוא ייחשב.

מושגים
  • רבי משה אלשיך - סלוניקי-צפת, 1520-1600. היה דרשן ושד"ר (שליח דרבנן), תלמידו של רבי יוסף קארו. נהג לשאת את דרשותיו בבית הכנסת בצפת. לדרשותיו היה מבנה קבוע: הצבת שאלות בתחילת הדרשה ופתרונן במהלכה. הספר 'תורת משה' מקבץ דרשות אלה. אלשייך נשלח לטורקיה לגייס כספים למען הקהילה בצפת.
  • תורת משה - פירוש ודרש על התורה מבוסס על דרשות שנתן הרב אלשיך. הספר מכונה גם 'אלשיך' להבדילו מספרו של החת"ם סופר שנקרא גם הוא 'תורת משה'.
נתן זך, את שערו של שמשון - שירים שונים, תל אביב תשמ"ד, עמ' 64
אֶת שְׂעָרוֹ שֶׁל שִׁמְשׁוֹן מֵעוֹלָם לֹא הֵבַנְתִּי: הַכֹּחַ הָרַב הַזֶּה הַגָּנוּז בּוֹ, חֲשָׁאִיּוּתוֹ הַנְּזִירִית, הָאִסּוּר (בַּל יְגֻנֶּה) לְדַבֵּר בּוֹ, הַחֲשָׁשׁ הַמַּתְמִיד מִפְּנֵי אָבְדַּן הַמַּחְלָפוֹת, הָאֵימָה בְּכָל שָׁעָה שֶׁדְּלִילָה מָחֲלִיקָה עֲלֵיהֶן קַלּוֹת. לְעֻמַּת זֹאת אֲנִי מֵבִין הֵיטֵב אֶת שְׂעָרוֹ שֶׁל אַבְשָׁלוֹם. מוּבָן שֶׁהוּא יָפֶה, כְּשֶׁמֶשׁ בִּמְלֹא אוֹר יוֹם, כִּירֵחַ נְקָמוֹת אָדֹם. הָרֵיחַ הַנּוֹדֵף מִמֶּנּוּ עוֹלֶה בְּמִתְקוֹ עַל הַמָּתוֹק בְּבָשְׂמֵי הַנָּשִׁים, אֲחִיתֹפֶל הַקַּר וְהַזּוֹמֵם נֶאֱלַץ לְהָסֵב עֵינָיו מִמֶּנּוּ...
© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם
www.acum.org.il


מושגים
  • נתן זך - נתן זך 1930 - משורר, מתרגם ומבקר שירה ישראלי. חתן פרס ישראל (1995), פרס ביאליק (1982) ופרס אקו"ם לשנת תשס"ג על מפעל חיים בזמר העברי. זך נחשב לפורץ דרך בשירה העברית ולאחד המשוררים העבריים החשובים במחצית השנייה של המאה ה-20 וראשית המאה ה-21
דיון
1. שמשון הוא הנזיר המקראי הבולט ביותר, והוא גם מופיע בהפטרת פרשת 'נשא'. מדוע הוא עורר רגשות כה עזים והסעיר את נפשם של כותבים רבים? לאיזה מודל של נזיר מבין אלה שעסקנו, הוא מתאים?
2. מה חש כלפיו נתן זך?
3. מה יכולה ללמד ההשוואה בין שמשון לאבשלום?
דף הנחיות למנחה:
נשא - דף למנחה.doc