לפני עיוור לא תתן מכשול
הדף מאת: רונן אחיטוב / המדרשה באורנים
על האחריות להתנהגותו של האחר ועל גבולות האחריות הזאת
לפני עיוור בהקשר המקראי
(יד) לֹא תְקַלֵּל חֵרֵשׁ וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ אֲנִי ה':
(טו) לֹא תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט לֹא תִשָּׂא פְנֵי דָל וְלֹא תֶהְדַּר פְּנֵי גָדוֹל בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ:
(טז) לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ אֲנִי ה':
(יז) לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא:
(יח) לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר אֶת בְּנֵי עַמֶּךָ וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ אֲנִי ה':
Thou shalt not curse the deaf, nor put a stumbling-block before the blind, but thou shalt fear thy God: I am the LORD. Ye shall do no unrighteousness in judgment; thou shalt not respect the person of the poor, nor favour the person of the mighty; but in righteousness shalt thou judge thy neighbour. Thou shalt not go up and down as a talebearer among thy people; neither shalt thou stand idly by the blood of thy neighbour: I am the LORD. Thou shalt not hate thy brother in thy heart; thou shalt surely rebuke thy neighbour, and not bear sin because of him. Thou shalt not take vengeance, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself: I am the LORD.
דיון
שאלות לדיון:
מדוע נאסר לקלל חרש, הרי הוא אינו שומע?
מדוע דווקא לאיסורים האלה נוסף הדגש "ויראת מאלוקיך"?
דרשות חז"ל על "לפני עיוור"
ספרא, קדושים, פרשה ב, יד
ולפני עור לא תתן מכשול - לפני סומא בדבר
בא ואמר לך: בת איש פלוני מה היא לכהונה? אל תאמר לו "כשירה" והיא אינה אלא פסולה היה נוטל ממך עצה, אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו
אל תאמר לו "צא בהשכמה" - שיקפחוהו ליסטים, "צא בצהרים" - בשביל שישתרב
אל תאמר לו "מכור את שדך, וקח לך חמור" - ואת עוקף עליו ונוטלה ממנו,
שמא תאמר עצה טובה אני נותן לו? - והרי הדבר מסור ללב, שנאמר ויראת מאלהיך אני ה'.
דיון
מה ההבדל בין "עיוור" לבין "סומא בדבר"? מה משמעות השינוי הזה שעושה המדרש?
מה כולל האיסור לפי הדרשות השונות בספרא? שימו לב להבדלים שבין הדרשות!
מה הנזק הנגרם למוכשל בדרשות השונות בספרא? מה הנזק לפי דרשת ר' נתן בתלמוד הבבלי?
rtl class=MsoNormal>HE>רבי נתן אומר: מנין שלא יו
The Gemara further challenges Rabbi Abbahu’s opinion: And yet there is the prohibition against eating a limb cut from a living animal, as it is written: “Only be steadfast in not eating the blood; for the blood is the life; and you shall not eat the life with the flesh” (Deuteronomy 12:23). And it was taught in a baraita that Rabbi Natan says: From where is it derived that a person may not offer a cup of wine to a nazirite, who is prohibited from drinking wine, and that he may not offer a limb cut from a living animal to a descendant of Noah, who is prohibited by Noahide law from eating a limb from a living animal? The verse states: “You shall not put a stumbling block before the blind” (Leviticus 19:14). Causing another person to sin is like placing a stumbling block before a blind person; one who does so violates this prohibition. The prohibition of giving a limb from a living animal to a gentile is apparently due only to the prohibition of placing a stumbling block. However, it is permitted for one to throw it to dogs. Therefore, despite the fact that the verse says: “You shall not eat it,” apparently there is no prohibition against benefiting from this prohibited item. This challenges Rabbi Abbahu’s principle.
דיון
מי גורם לנזיר לשתות כוס יין? מדוע מי שמושיט לו את הכוס נחשב אחראי לעבירה?
MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">HE style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: David; mso-ansi-font-size: 10.0pt">דתניא: ולפני עור לא תתן מכשל - במכה לבנו גדול הכתוב מדבר.
The Gemara asks: What is the story mentioned by Rabbi Shmuel bar Naḥmani involving the maidservant in the house of Rabbi Yehuda HaNasi? It was related that the maidservant in Rabbi Yehuda HaNasi’s house saw a certain man who was striking his adult son. She said: Let that man be excommunicated, due to the fact that he has transgressed the injunction: “You shall not place a stumbling block before the blind” (Leviticus 19:14), as it is taught in a baraita that the verse states: “You shall not place a stumbling block before the blind,” and the verse speaks here of one who strikes his adult son, as the son is likely to become angry and strike his father back, thereby transgressing the severe prohibition against hitting one’s parent.
דיון
מדוע מי שמכה את בנו שגדל עובר על "לפני עיוור לא תתן מכשול"? איזה מכשול הוא מניח לפני בנו?
ברוך שפטרני
אמר ר' אלעזר בר' שמעון: צריך אדם להיטפל [לטפל] בבנו י"ג שנה
מכאן ואילך צריך שיאמר ברוך שפטרני מעונשו של זה.
דיון
מדוע אין אדם צריך לטפל ולכפות את רצונו על בנו לאחר גיל 13? מה משמעות הברכה "שפטרני מעונשו של זה"? מי פטור מלהעניש את מי?
צנזורה או חופש אקדמי?
ת"ר: אין עושין את המחק צדו אחד עב וצדו אחד קצר.[...] ולא ימחוק מעט מעט, שרע ללוקח ויפה למוכר. על כולן.

אמר רבן יוחנן בן זכאי: אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. אם אומר - שמא ילמדו הרמאין, ואם לא אומר - שמא יאמרו הרמאין "אין תלמידי חכמים בקיאין במעשה ידינו".
איבעיא להו: אמרה או לא אמרה? אמר רב שמואל בר רב יצחק: אמרה, ומהאי קרא אמרה
"כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם".

הסברים
  • רבן יוחנן בן זכאי מלמד את הלכות המחק. אך הוא מתלבט אם לומר את ההלכות הללו בציבור.
מושגים
  • המחק - מכשיר היישור של הקמח בשוק. המוכר מודד בכלי מידת נפח של קמח [או גרעינים וכדומה], ומוחק את ראש הערימה באמצעות המחק.
The Sages taught: One may not prepare the leveler in such a manner that one of its sides is thick and one other side is thin, because in such a case the two sides will not level equally. Furthermore, one may not level all at once, by a single quick movement, as one who levels all at once acts in a manner that is bad for the seller and good for the buyer, because he removes less of the excess than one who levels in the regular fashion. And conversely one may not level little by little, i.e., with several slow movements, as this is bad for the buyer and good for the seller. Rabban Yoḥanan ben Zakkai said with regard to all these halakhot: Woe to me if I say them, and woe unto me if I do not say them. If I say them, perhaps swindlers will learn new methods of cheating of which they were previously unaware. And if I do not say them, perhaps swindlers will say: Torah scholars are not well versed in our handiwork. A dilemma was raised before the Sages: Did Rabban Yoḥanan ben Zakkai decide to say these halakhot in public or did he not say them? Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak says: He said them, and he said them on the basis of this verse: “For the ways of the Lord are right, and the just walk in them; but transgressors stumble over them” (Hosea 14:10).
דיון
מה השיקול לומר את ההלכות ומה השיקול להסתירן?
כיצד קשורה ההתלבטות של ר' יוחנן לאיסור "לפני עיוור"?
בסופו של דבר ר' יוחנן מכריע לומר את ההלכות. מה משמעות הדבר לגבי איסור "לפני עיוור"?
כיצד דורש רב שמואל בר יצחק את הפסוק "כי ישרים דרכי ה'... ופושעים יכשלו בם", מה מכשיל את הפושעים?
מה ההבדל בין המקרה של ר' יוחנן ובין המקרה של האדם המכה את בנו הגדול?
כיצד מתייחס התלמוד לבן הגדול, וכיצד לרמאי המאזין לדרשת ר' יוחנן?
כיצד אנחנו מתייחסים לבני שיחנו השונים מאיתנו, כמו אל הנזיר שעלול לשתות כוס יין או כמו אל הרמאים המאזינים לדרשת ר' יוחנן?