"כך הולכים השותלים" - ומה עם השותלות?
1א
הדף מאת: צוות יסודות / עמותת יסודות
2ב
"הנטיעות של חברי הכסת הראשונים צמחו והיו לדמוקרטיה שבה אנו יכולים להתגאות, ובצל הנטיעות האלה אנו כולנו חוסים" בדברים אלה חתם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, את נאומו שנשא בציון יום הולדתה של הכנסת בשנת תשע"ב. מספרן היחסי של הנשים המכהנות כיום בכנסת נמוך במעט מרבע מחברי המשכן, למרות שייצוגן באוכלוסייה הכללית נע סביב המחצית. לאור זאת אנו מעוניינים לברר מהן העמדות ברחבי "ארון הספרים היהודי" בנוגע לשררה נשית, וכיצד התמודדה פסיקת ההלכה עם התביעה לשיתופן המלא של נשים בהליכים הפוליטיים.
3ג
דיון
ט"ו בשבט הוא אמנם יום ההולדת לאילן, אך גם יום חגה של הכנסת.
כרבע מחברי הכנסת המכהנים הן נשים, ואנו מעוניינים לעסוק באיסור למנות נשים לתפיקי שררה, המופיע במקורות ישראל.
בינואר 1986 נבחרה לאה שקדיאל לשמש כחברה במועצה הדתית של ירוחם.
שר הדתות דאז, זבולון המר, ביטל את בחירתה על בסיס מגדרי למרות הנורמה הבלתי מעורערת אודות שיתוף מלא של נשים בתפקידים פוליטיים אחרים.
לבסוף שימשה לאה שקדיאל במועצה הדתית מתוקף פסיקתו התקדימית של בג"ץ בעניין.
מה הבסיס להחלטה של השר זבולון המר וכיצד ניתן להתמודד עמו מתוך עיון במקורות ישראל?
4ד
מינוי נשים לתפקידי הנהגה על פי הרמב"ם
אין מעמידין אישה במלכות,
שנאמר "שום תשים עליך מלך" - ולא מלכה,
וכן כל משימות בישראל
אין ממנים בהם אלא איש.
A woman may not be appointed queen, as it says, “upon yourselves a king” (Deut. 17:15) - a “king” and not a “queen”. A woman may not be appointed to any Position2Lit., mission. in Israel. Only may a man.
5ה
דיון
הפסוק עליו מסתמך הרמב"ם מתייחס למלכות בלבד,
אולם הרמב"ם גוזר ממנו "לכל משימות שבישראל".
מה לדעתכם עשוי להיות שיקול הדעת מאחורי פסיקה זו
של הרמב"ם?
6ו
הרב יונתן זקס, השותפות הגדולה, הוצאת מגיד, עמוד 252.
"טקסטים קשים" - הרב יונתן זקס
בכל גוף של כתבי קודש המכוננים דת יש טקסטים קשים...
הפרשנות היא עניין יסודי
בכל דת מבוססת - טקסט,
יסודית ממש כמו ההתגלות המקורית עצמה.
שום מילה, ודאי לא מילה של אלהים,
אינה ניתנת להסבר מתוך עצמה.
הפירוש והפרשנות הם לדת מה שהשופטים הם לתורת המשפט.
הם מרכיב הכרחי במערכת,
ובידיהם להכריע אם היא תוביל לצדק או לעוול,
לטוב או לרע.

© כל הזכויות שמורות למחבר ולהוצאה
7ז
דיון
איזו פרשנות ניתן להעניק לפסוק העוסק במינוי מלך,
באופן שיתאים למציאות הפוליטית של המאה ה 21?
8ח
שו"ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמן סימן כ"ד
מלך לעומת נבחר ציבור, הרב עוזיאל
ואם עדיין הלב מהסס בדבר,
ובאמת שכך צריך להיות ולא לדחות הספרי ופסק הרמב"ם
בהוכחות ודיוקים כל שלא מצאנו מפורש נגד דעתם,
בכל זאת יש מקום להכשיר בחירתם מטעם אחר,
והוא: שלא נאמרה הלכה זאת אלא במנוי הנעשה ע"י סנהדרין,
אבל בשאלתנו אין כאן מנוי אלא קבלה,
שעל ידי הבחירות מכריע רוב הקהל את דעתו הסכמתו ואמונו לאותם הנבחרים,
שהם יהיו באי כחו לפקח על כל עניניהם הצבוריים,
ועל זה אפילו הרמב"ם מודה שאין כאן שום שמץ של אסור...
9ט
דיון
מה בין מינוי סנהדרין לבחירות דמוקרטיות?
הרב עוזיאל מבחין בין מינוי מלך על ידי הסנהדרין,
ובין מינוי הנעשה על דעת הקהל ועל בסיס בחירתם,
מינוי מן הסוג השני הוא הפותח את הדלת למנהיגות נשית.

מה לדעתכם ההבדל בין הסנהדרין הממנה מלך
לבין הציבור הבוחר במנהיג?

מדוע מינוי הסנהדרין סגור בפני שררה נשית
בעוד מינוי הקהל פתוח לשררה מסוג זה?
10י
הרב שאול ישראלי, עמוד הימיני, סימן י"ב, פרק ה'
מה בין מלך לשליח ציבור?
והנראה שיש לדון בנבחרים על דרך הבחירות הנהוגות במדינה,
שהיא בחירה לזמן מסוים,
ואין הבנים יורשים זכות האבות,
שאין כאן לגמרי מתוכן שררה שהתורה דנה עליה.
כי אין תוכן הנבחרים כיום בגדר מתן זכויות אישיות להם לשררה של הציבור,
ואינם אלא באי כוח הציבור ושליחיו לפעול מה שצריך לטובת הציבור...
אלא כל פעולתם בתור שליחים,
שאין שום איסור למנות כשליחים גם את הנוכרים.
11יא
דיון
מדוע אין מנהיגות בת זמננו נחשבת לשררה על פי הרב ישראלי?

כיצד ניתן להכשיר על בסיס דברים אלה מינוי נשים לתפיקדי שלטון?

נקודה למחשבה:
הרב עוזיאל והרב ישראלי אינם חולקים חזיתית על ההלכה המופיעה ברמב"ם
האוסרת מינוי נשים למלוכה.
אילו דרכים עוקפות משמשות את פסיקתם של שני רבנים אלו
על מנת להכשיר יצוג נשי בכנסת?
מה הרווח ומה ההפסד של 'דרך עוקפת' זו?
12יב
דיון
לא נבחרות - לא בוחרות!
'לא נבחרות לא בוחרות'
הוא מטה מאבק שהוקם על ידי נשים חרדיות
המבקשות ייצוג נשי במפלגות הבית - המפלגות החרדיות.
להלן כרזה הלקוחה מתוך האתר שלהן:
13 יג
דף הפייסבוק של אתר 'לא בוחרות לא נבחרות'

© כל הזכויות שמורות ללא נבחרות לא בוחרות
www.lonilobo.net


הסברים
  • הכרזה לקוחה מתוך אתר של קבוצת פייסבוק המכונה: "לא נבחרות לא בוחרות".
14יד
דיון
לאיזה ציבור פונה הכרזה?
מה לדעתכם המסר המגולם בשימוש בבובות מחלון ראווה?
16 טז