'אמת ושלום נָשָקוּ' (תהלים פה, יא)
הדף מאת: איימי קליין / תא שמע - מליץ
הלימוד עוסק בהתנגשות הערכים 'אמת' ו'שלום', בהקשר התיאורטי הרחב ובהקשר הקונקרטי המיידי, ככלי לפתרון מחלוקות במציאות. נבחן מקורות מייצגים מהתלמוד, מהמדרש ומכתבי הרמב"ם. הלימוד מחולק לשני שיעורים היכולים לעמוד כל אחד בפני עצמו.
תנו רבנן: כיצד מרקדין לפני הכלה?
בית שמאי אומרים: כלה כמות שהיא, ובית הלל אומרים: כלה נאה וחסודה.
אמרו להן בית שמאי לבית הלל: הרי שהיתה חיגרת או סומא אומרי' לה כלה נאה וחסודה? והתורה אמרה (שמות כג) "מדבר שקר תרחק"!
אמרו להם בית הלל לבית שמאי: לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הוי אומר ישבחנו בעיניו, מכאן אמרו חכמים לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות.
§ The Sages taught: How does one dance before the bride, i.e., what does one recite while dancing at her wedding? Beit Shammai say: One recites praise of the bride as she is, emphasizing her good qualities. And Beit Hillel say: One recites: A fair and attractive bride. Beit Shammai said to Beit Hillel: In a case where the bride was lame or blind, does one say with regard to her: A fair and attractive bride? But the Torah states: “Keep you from a false matter” (Exodus 23:7). Beit Hillel said to Beit Shammai: According to your statement, with regard to one who acquired an inferior acquisition from the market, should another praise it and enhance its value in his eyes or condemn it and diminish its value in his eyes? You must say that he should praise it and enhance its value in his eyes and refrain from causing him anguish. From here the Sages said: A person’s disposition should always be empathetic with mankind, and treat everyone courteously. In this case too, once the groom has married his bride, one praises her as being fair and attractive.
דיון
 • באיזו עמדה אתם מצדדים בדרך כלל? האם עם בית הלל או עם בית שמאי? ומדוע?
 • האם עמדתכם שונה כאשר מדובר בקבוצות ולא יחידים?
 • רבי אומר: גדול השלום שאפילו ישראל עובדים עבודת כוכבים ושלום ביניהם, אמר המקום כביכול איני יכול לשלוט בהן כיון ששלום ביניהם, שנאמר (הושע ד, יז): 'חבור עצבים אפרים הנח לו', אבל משנחלקו מה הוא אומר? (הושע י, ב) 'חלק לבם עתה יאשמו'. הא למדת, גדול השלום ושנואה המחלוקת.
  תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין צז.
  אמר רבא: מתחלה הייתי אומר: אין אמת בעולם. אמר לי תלמיד חכם אחד ורב טבות שמו (ויש אומרים רב טביומי שמו), שאם היו נותנים לו כל חללו של עולם לא היה משנה בדיבורו. פעם אחת נזדמן למקום אחד ששמו קושטא [אמת] ולא היו [יושביו] משנים בדיבורם, ולא מת אדם משם בלא זמנו. נשא מהם אשה והיו לו שני בנים ממנה. פעם אחת היתה אשתו יושבת וחופפת ראשה, באה השכנה וטפחה על הדלת, סבר: לאו דרך ארץ הוא, אמר לה: אינה כאן. מתו לו שני בניו. באו אנשי המקום לפניו, אמרו לו: זה מהו? אמר להם: כך וכך היה מעשה. אמרו לו: בבקשה ממך, צא ממקומנו, ולא תגרה בנו מלאך המוות.
  דיון
 • מה אנו מרוויחים כשמדברים רק אמת?
 • האם בני אדם מתבססים על שקרים מטבעם? הרי אפילו רב, שמעולם לא שיקר בעבר, שיקר בסיפור.
 • האם העיירה 'אמת' יכולה להתקיים במציאות? האם היינו יכולים לחיות ללא 'שקרים לבנים'?
 • בראשית רבה ח, ה
  א"ר סימון: בשעה שבא הקב"ה לבראת את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים, וחבורות חבורות, מהם אומרים אל יִברֵא, ומהם אומרים יִברא, הה"ד (תהלים פה) 'חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו',
  חסד אומר יִברֵא שהוא גומל חסדים,
  ואמת אומר אל יִברֵא שכולו שקרים,
  צדק אומר יִברֵא שהוא עושה צדקות,
  שלום אומר אל יברא דכוליה קטטה.
  מה עשה הקב"ה? נטל אמת והשליכו לארץ. הה"ד (דניאל ח) ותשלך אמת ארצה.
  אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבון העולמים, מה אתה מבזה תכסיס אלטיכסייה שלך?
  תעלה אמת מן הארץ, הדא הוא דכתיב (תהלים פה) אמת מארץ תצמח.
  דיון
 • מה פירוש המילים "נפגשו" ו"נשקו"?
 • מה היה קורה אילו לא נשלחה האמת ארצה?
 • מה המשמעות של "אמת מארץ תצמח"?
 • האם לדעתכם הטקסט נוקט עמדה בשאלה מי חשוב יותר, אמת או שלום?
 • רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר: אסור לבצוע [=לעשות פשרה], וכל הבוצע הרי זה חוטא, וכל המברך את הבוצע הרי זה מנאץ [=מקלל], ועל זה נאמר (תהלים י') בצע ברך נאץ ה'.
  אלא: יקוב הדין את ההר, שנאמר (דברים א') 'כי המשפט לה' הוא', וכן משה היה אומר יקוב הדין את ההר, אבל אהרן אוהב שלום ורודף שלום, ומשים שלום בין אדם לחבירו, שנאמר (מלאכי ב') 'תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון'.

  ...רבי יהושע בן קרחה אומר: מצוה לבצוע, שנאמר: (זכריה ח') 'אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם'. והלא במקום שיש משפט אין שלום, ובמקום שיש שלום אין משפט. אלא איזהו משפט שיש בו שלום? הוי אומר: זה ביצוע. וכן בדוד הוא אומר (שמואל ב' ח') 'ויהי דוד עושה משפט וצדקה', והלא כל מקום שיש משפט אין צדקה, וצדקה אין משפט? אלא איזהו משפט שיש בו צדקה? הוי אומר: זה ביצוע.
  The Gemara presents a mnemonic device alluding to the names of tanna’im in the coming discussion: Samekh, reish, mem, shin; beit, nun, kuf, shin. The Tosefta cites several statements of tanna’im related to compromise and the term botze’a. Rabbi Eliezer, son of Rabbi Yosei HaGelili, says: It is prohibited to mediate a dispute; and anyone who mediates [habotze’a] a dispute is a sinner; and anyone who blesses the mediator is cursing God. And of this, it is stated: “And the covetous [botze’a] blesses himself, though he despises the Lord” (Psalms 10:3). Rather, the judge must assure that the true judgment will prevail at all costs and metaphorically pierce the mountain, as it is stated: “For the judgment is God’s” (Deuteronomy 1:17). And similarly, Moses would say: Let the judgment pierce the mountain. But by contrast, Aaron, whose role was not that of a judge, was a lover of peace and a pursuer of peace, and he would apply peace between one person and the other, as it is stated: “The law of truth was in his mouth, and unrighteousness was not found in his lips; he walked with Me in peace and uprightness, and turned many away from iniquity” (Malachi 2:6). The Tosefta cites several other interpretations of the above-mentioned verse from Psalms. Rabbi Eliezer says: If one stole a se’a of wheat and ground it and baked it and separated ḥalla from it, i.e., separated the portion of the dough that must be given to the priests, how can he possibly recite the blessing on the mitzva of ḥalla? He is not blessing; rather, he is cursing God. And of this offense it is stated: “And the covetous [uvotze’a] blesses himself, though he despises the Lord,” interpreted homiletically as: And whoever blesses upon breaking [botze’a] the bread despises the Lord. Rabbi Meir says: The term botze’a employed in that verse was stated only with regard to Judah, as it is stated: “And Judah said to his brothers: What profit [betza] is it if we slay our brother and conceal his blood? Come, and let us sell him to the Ishmaelites” (Genesis 37:26–27). And consequently, anyone who blesses Judah for this act is cursing God, and of this it is stated: “And the covetous [uvotze’a] blesses himself, though he despises the Lord,” interpreted homiletically as: “And whoever blesses the profiteer [botze’a] despises the Lord.” Rabbi Yehoshua ben Korḥa says: It is a mitzva to mediate a dispute, as it is stated: “Execute the judgment of truth and peace in your gates” (Zechariah 8:16). Is it not that in the place where there is strict judgment there is no true peace, and in a place where there is true peace, there is no strict judgment? Rather, which is the judgment that has peace within it? You must say: This is mediation, as both sides are satisfied with the result. And similarly, with regard to David, it says: “And David executed justice and charity to all his people” (II Samuel 8:15). And is it not that wherever there is strict justice, there is no charity, and wherever there is charity, there is no strict justice? Rather, which is the justice that has within it charity? You must say: This is mediation.
  דיון
  מהו ההבדל בין "משפט שיש בו צדקה" לבין "צדקה שיש בה משפט"?
  דף הנחיות למנחה:
  הצעת הנחיה אמת ושלום1.rtf
  דף מספר 1 בסדרה אמת ושלום, דפים נוספים בסדרה:
  2