איך לימוד נולד - באינטרנט
1א
הדף מאת: שלומית נעים נאור / תא שמע - מליץ
2ב
כולנו יודעים איך אנו לומדים תורה, אחרי הכל זה עיסוקו המרכזישל העם הספר זה מאות, ואלפי שנים. בסדנא זו ננסה ללמד מה קורה ללימוד התורה כאשר הוא עובר למדיום אחר, לאינטנרנט.
3ג
דיון
כיצד נוצר לימוד תורה? במה הוא תלוי? בלומד? במלמד? בחומר הלימודים? בסביבה הפיזית? מה קורה כשהוא מוצא מבית המדרש ומועתק לאינטרנט?
4ד
יהונתן גפן, איך שיר נולד, מתוך הכבש השישה עשר, הוצאת דביר 1978
איך שיר נולד?
איך שיר נולד?

כמו הצחוק

זה מתחיל מבפנים

ומתגלגל החוצה

איך שיר נולד?

כמו תינוק

בהתחלה זה כואב

אחר כך יוצא החוצה

וכולם שמחים

ופתאום איזה יופי

הוא הולך לבד

איך שיר נולד?

כמו תינוק

שלום ילדים

אנחנו שמחים שבאתם

עוד מעט תשמעו שירים

שכבר שמעתם שלום אימהות

אנחנו נתחיל עוד מעט

אבל לפני זה תגידו לי

איך שיר נולד?

איך שיר נולד? ...

מחבר שלוש מילים

מחמם על אש קטנה

ורץ מהר להביא

בצל מהשכנה

מוסיף שני חרוזים

קצת פלפל, קצת מלח

מערבב שלושה כבשים

וזורק קובייה של קרח

חשוב מאוד

שהקרח יהיה חם

בהתחלה זה כואב

אחר כך יוצא החוצה

וכולם שמחים

ופתאום - איזה יופי

הוא הולך -

לבד

איך שיר נולד?

כמו תינוק...

© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם
www.acum.org.il
5 ה
הכבש השישה עשר, איך שיר נולד, מתוך אתר YuoTube
איך שיר נולד?
6ו
התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים
גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית בשלשים מעלות, והכהונה בעשרים וארבע, והתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, ואלו הן:

בתלמוד, בשמיעת האזן, בעריכת שפתים, בבינת הלב, באימה, ביראה, בענוה, בשמחה, בטהרה, בשמוש חכמים, בדקדוק חברים, בפלפול התלמידים, בישוב, במקרא, במשנה, במעוט סחורה, במעוט דרך ארץ, במעוט תענוג, במעוט שינה, במעוט שיחה, במעוט שחוק, בארך אפים, בלב טוב, באמונת חכמים, בקבלת היסורין, המכיר את מקומו, והשמח בחלקו, והעושה סיג לדבריו, ואינו מחזיק טובה לעצמו, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, אוהב את הצדקות, אוהב את המישרים, אוהב את התוכחות, ומתרחק מן הכבוד, ולא מגיס לבו בתלמודו, ואינו שמח בהוראה, נושא בעול עם חברו, ומכריעו לכף זכות, ומעמידו על האמת, ומעמידו על השלום, ומתישב לבו בתלמודו, שואל ומשיב שומע ומוסיף, הלומד על מנת ללמד והלומד על מנת לעשות, המחכים את רבו, והמכון את שמועתו, והאומר דבר בשם אומרו. הא למדת כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי.
Greater is learning Torah than the priesthood and than royalty, for royalty is acquired by thirty stages, and the priesthood by twenty-four, but the Torah by forty-eight things. By study, Attentive listening, Proper speech, By an understanding heart, By an intelligent heart, By awe, By fear, By humility, By joy, By attending to the sages, By critical give and take with friends, By fine argumentation with disciples, By clear thinking, By study of Scripture, By study of mishnah, By a minimum of sleep, By a minimum of chatter, By a minimum of pleasure, By a minimum of frivolity, By a minimum of preoccupation with worldly matters, By long-suffering, By generosity, By faith in the sages, By acceptance of suffering. [Learning of Torah is also acquired by one] Who recognizes his place, Who rejoices in his portion, Who makes a fence about his words, Who takes no credit for himself, Who is loved, Who loves God, Who loves [his fellow] creatures, Who loves righteous ways, Who loves reproof, Who loves uprightness, Who keeps himself far from honors, Who does not let his heart become swelled on account of his learning, Who does not delight in giving legal decisions, Who shares in the bearing of a burden with his colleague, Who judges with the scales weighted in his favor, Who leads him on to truth, Who leads him on to peace, Who composes himself at his study, Who asks and answers, Who listens [to others], and [himself] adds [to his knowledge], Who learns in order to teach, Who learns in order to practice, Who makes his teacher wiser, Who is exact in what he has learned, And who says a thing in the name of him who said it. Thus you have learned: everyone who says a thing in the name of him who said it, brings deliverance into the world, as it is said: “And Esther told the king in Mordecai’s name” (Esther 2:22).
7ז
משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה.
הם אמרו שלושה דברים: היו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה.
Moses received the Torah at Sinai and transmitted it to Joshua, Joshua to the elders, and the elders to the prophets, and the prophets to the Men of the Great Assembly. They said three things: Be patient in [the administration of] justice, raise many disciples and make a fence round the Torah.
8ח
דיון
אלו תת קבוצות מוזכרות במשנה הזו כחלק משושלת המסירה?

אלו תת קבוצות אינן מוזכרות?

מה המשמעות של זה?

כיצד זה מתקשר למשנה בפרק ו' משנה ו'?
10 י