הטיפול בזקן במעגל המשפחתי
הדף מאת: מעגלי צדק / מעגלי צדק
בדף לימוד זה נעיין במקורות השונים העוסקים בכיבוד אב ואם, כאשר הם זקנים. עד היכן מגיעה מצווה זו? מהם גבולותיה? בנוסף, ננסה לחשוב על ההשלכה ההלכתית לימינו.
הגדרת החובה
כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ לְמַעַן יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ.
for in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested on the seventh day; wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it.
אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ וְאֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם.
Ye shall fear every man his mother, and his father, and ye shall keep My sabbaths: I am the LORD your God.
מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ
(יב) כבד את אביך ואת א[מך] כיבוד [זה איני יודע מהוא] כשהוא אומר כבד את ה' מהונך (משלי פרק ג ט) אמו[ר מ]עתה [מאכיל ומשקה ומל]ביש ומכסה מכניס ומוציא נאמר כן כבד את [אביך ואת אמך] ונאמר להלן כבד את ה' מהונך שקול כיבוד אב [ואם ככיבוד] המקום נאמר איש אמו ואביו תיראו (ויקרא יט ג) ונאמר את <ה' אלקיך תירא (דברים ו יג) שקול מורא אב ואם כמוצא המקום.
ספרא קדושים פרשה א
(י) איזו היא מורא לא ישב במקומו ולא מדבר במקומו ולא סותר את דבריו,
אי זהו כיבוד מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה מכניס ומוציא
דיון
מה הם החיובים בכיבוד אב ואם [מעתה נכתוב בקיצור כאו"א]?
האם ההבדל בין מורא לכיבוד הוא הבדל טכני בלבד, או שיש דברים אחרים שעומדים במקור ההבחנה?
טיפול - בכסף של מי?
תלמוד ירושלמי מסכת קידושין פרק א דף סא טור ב /ה"ז
חונה בר חייה אמר: מילתיה דרבי חייה בר בא פליגא [מאמרו של רבי חייה בר אבא חולק (על הדעה שכיבוד אב ואם הוא משל אב)] דאמר רבי חייה בר בא תני רבי יודן בר ברתיה דר' שמעון בן יוחי דתני ר"ש בן יוחי גדול הוא כיבוד אב ואם שהעדיפו הקב"ה יותר מכבודו נאמר כאן כבד את אביך ואת אמך ונאמר להלן כבד את ה' מהונך במה את מכבדו מהונך מפריש לקט שכחה ופיאה מפריש תרומ' ומעשר ראשון ומעש' שני ומעשר עני וחלה ועושה סוכה ולולב שופר ותפילין וציצית מאכיל את הרעיבי' ומשקה את הצמיאי' אם יש לך את חייב בכל אילו ואם אין לך אין את חייב באחת מהן אבל כשהוא בא אצל כיבוד אב ואם בין שיש לך בין שאין לך כבד את אביך ואת אמך אפילו את מסבב על הפתחים.
דיון
האם הכוונה שהבן יכבד את הוריו עד שיגיע למצב של לסבב על הפתחים? או שמא הכוונה היא שיש לו לכבד אותם ממה שיש לו, בצורה נאה אך לא מוגזמת המתאימה ליכולתו, ואין הוא פטור מזה גם כאשר הוא מסבב על הפתחים?
"בין שיש לך בין שאין לך" האם הכוונה רק במישור הכספי? או שיש הבדל איכותי, שכאו"א מקיימים לא (רק) בכסף?
תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד ב / דף לב עמוד א
[מקור]
איבעיא להו: משל מי? רב יהודה אמר: משל בן, רב נתן בר אושעיא אמר: משל אב. אורו ליה רבנן לרב ירמיה, ואמרי לה לבריה דרב ירמיה, כמ"ד משל אב.
מיתיבי נאמר: +שמות כ+ כבד את אביך ואת אמך, ונאמר: +משלי ג+ כבד את ה' מהונך, מה להלן בחסרון כיס, אף כאן בחסרון כיס; ואי אמרת משל אב, מאי נפקא ליה מיניה? לביטול מלאכה.
[תרגום]
שאלו: [כיבוד אב ואם בכסף] של מי? רב יהודה אמר משל בן, רב נתן בר אושעיא אמר משל אב. הורו רבנן לרב ירמיה, ויש אומרים לבנו של רב ירמיה, כדעה שאומרת משל אב.
הקשו על דעה זו נאמר "כבד את אביך ואת אמך" ונאמר "כבד את ה' מהונך", כשם ששם מדובר בהוצאה כספי כך גם מדובר בהוצאה כספית. אם אמרת משל אב, איזו הוצאה כספית יש לבן? [תשובה:] ביטול מלאכה.
דיון
הבבלי נוקט עמדה הפוכה. המימון הוא משל האב. הבן נדרש רק לתת את הזמן. אמנם גם כאן יש להתלבט אם האב דורש את כל זמנו של הבן, הוא יכול לאבד את פרנסתו ולהגיע לעניות. האם זו הכוונה?
שאילתות דרב אחאי פרשת יתרו שאילתא נו
[מקור]
ברם צריך משל אב או משל בן? היכא דרויח בן ולאב לית ליה, לא תיבעי לך כיון דאמוד למיתן ליה צדקה בעלמא חיובא מחייב. כי תיבעי לך היכא דלא רווח בן אי נמי אית ליה לאב ולא צריך - מי אמרינן כיון דאמר מר נאמר כאן כבד ונאמר להלן כבד את יי' מהוניך מה להלן חסרון כיס אף כאן חסרון כיס או דילמא לעולם משל אב וכי תימא מאי חסרון כיס איכא איכא ביטול מלאכה ת"ש דאיתמר רב יהודה אמר משל בן רבי נתן בר הושעיא אומר משל אב אורו ליה רבנן לרב ירמיה ואמרי לה לבריה דרבי ירמיה כדברי האומרים משל אב.
[תרגום]
ברם [כאו"א] משל אב או משל בן? במקום שיש כסף לבן, ולאבא אין, אין שאלה מכיוון שיש מצווה לתת צדקה הוא מחויב לתת לו. אלא השאלה היא כאשר אין לבן כסף, או שיש גם לאבא ולא צריך מהבן האם אומרים כיוון שנאמר כאן "כבד" ונאמר להלן "כבד את ה' מהונך", כשם ששם מדובר בהוצאה כספית כך גם מדובר בהוצאה כספית או שמא תמיד אומרים משל אב? ואם תשאל איזה הוצאה יש יש ביטול מלאכה. בוא שמע - רב יהודה אמר משל בן, רב נתן בר אושעיא אמר משל אב. הורו רבנן לרב ירמיה, ויש אומרים לבנו של רב ירמיה, כדברי האומרים משל אב.
דיון
רב אחאי גאון מרחיב את החיוב של הבן גם כאשר אין לאביו כסף, בכל זאת יש חיוב לכבד אותו מהכסף של הבן כצדקה. מה זה אומר ביחס למצוות כאו"א? האם אומרים שזה מצווה שבגוף ואין שום חיוב כספי? או שמא באו ממקום שאמר אם מתחילים בהוצאות כספיות, אין לדבר סוף, ולכן לא מחייבים בכלל?
אי זהו כבוד מאכיל ומשקה מלביש ומכסה משל האב, ואם אין ממון לאב ויש ממון לבן כופין אותו וזן אביו ואמו כפי מה שהוא יכול, ומוציא ומכניס ומשמשו בשאר הדברים שהשמשים משמשים בהן את הרב, ועומד מפניו כדרך שהוא עומד מפני רבו.
What is the distinction between reverence and honor? Reverence signifies that the son must neither stand nor sit in his father's place; he must not contradict his father nor decide against him.— — What does honoring signify? The son must provide his father and mother with food and drink and clothing, paid for by the father. If the father has no money and the son has, he is compelled to maintain his father and mother as much as he can. He must manage his father's affairs, conducting him in and out, and doing for him the kind of service that is performed by servants for their master ; he should rise before him, as he should rise before his teacher.
דיון
הרמב"ם לא כותב שמדובר בצדקה אלא "כפי מה שהוא יכול". האם הוא מתכוון שיש חיוב כספי עצמאי של כאו"א? מדוע התנגד לומר שזה מגיע מצדקה?
שו"ת הרשב"א חלק ד סימן נו
שאלת: בראובן שנתרעם מחנוך בנו בב"ד: שיתן לו מזונותיו. והבן טוען: שיש לו בנים שצריך לזונם. ועוד: שיש לאביו חובות בכדי מזונותיו. והאב טוען: שהם מסופקים, וימות ברעב עד שלא יוציאם. והתרה בחנוך בנו ולא השגיח. וכעס על הבן, ונדהו שלא יתפלל בעשרה, ולא יזדמן בג', ועל שפם יעטה, עד שיתן לו מזונותיו. הודיעני: אם יש לב"ד לכופו ליתן לו מזונתיו, או לא?
תשובה: לפום מסקנא דגמ' בקידושין פ"ק: /ל"ב/ שורת הדין אין הבן חייב לזון את אביו משלו, אלא משל האב. דגרסינן התם /קידושין/ (ל"ב ע"א): אורו ליה רבנן לרב ירמיה וא"ל לבריה דרב ירמיה כמ"ד משל אב. ומ"מ ראוי הוא הבן לבזותו, ולתפוס עליו התפלה בבית הכנסת, לזון את האב משלו. .. אלמא: אפי' למ"ד: אין כופין, סוגרין עליו בית הכנסת, ומבזין אותו, אבל לנדותו כמו שעשה ראובן זה, אינו כדין. שאם אין אתה אומר כן, אין לך כפיה גדול' מזו. ונקטיה בכובסיה הוא, דליתן ליה גלימיה. וכ"ש אם יש לאב חובות, ורוצה הבן לקנות ממנו, או שימצא האב מי שקונה ממנו, שאין הבן חייב לזונו משלו. ומסתברא: שאם הבן אמיד, כופין אותו לזונו משלו, מדין צדקה.
שו"ת ציץ אליעזר חלק יד סימן צב
ע"ד מזונות לאב ממעשר כספים ואם יש חילוק בין בצינעא לבין בפרהסיא או בין עיקר הפרנסה לבין להעדפה.
(א) בסי' ס"ב אודות מזונות האב ממעות מעשר כספים, כותב סברא לומר דאם נותן בסתר באופן שלא מרגיש בזה שום אדם י"ל דבכה"ג אין כאן שום מארה האמור בזה בקדושין דף ל"ב וברמ"א יו"ד סי' ר"מ סעי' ה', דמידי הוא טעמא משום זילותא, ובכה"ג ליכא שום זילותא שאין שו"א יודע, ע"כ.

ולדעתי נראה דהזילותא היא משום כלפי עצמו של הבן, שנתינה כזאת לאב ממעות מעשר כשלעצמה היא כאילו מזלזל עי"כ בכבוד אביו, ולא קובע על כן אם מי שהוא יודע מזה, או לא, דאיסור הזלזול הוא אף באין רואין.
דיון
אמנם ההלכה קובעת שאין חיוב על הבן לממן את צרכי הוריו, אלא מתורת צדקה, אבל האם זה מתנגש עם הכבוד שהבן צריך לתת להוריו? האם כאשר הוא לא מגלה שזה כספי צדקה המצב יותר טוב?
היחס להורים - רצונה הוא כיבודה
תלמוד ירושלמי, מסכת קידושין, פרק א דף סא טור ב /ה"ז
[מקור]
יש שהוא מאכיל את אביו פטומות ויורש גיהנם ויש שהוא כודנו לריחים ויורש גן עדן
כיצד הוא מאכיל את אביו פטומות ויורש גיהנם חד בר נש הוה מייכל לאבוי תרנגולין פטימן חד זמן אמר ליה אבוי ברי אילין מנן לך א"ל סבא סבא אכול ואדיש דכלבייא אכלין ומדשין נמצא מאכיל את אביו פטומות ויורש גיהנם
כיצד כודנו בריחיים ויורש גן עדן חד בר נש הוה טחין בריחייא אתא מצוותא לטחונייא א"ל אבא עול וטחון תחתיי אין מטת מבזייה טב לי אנא ולא את אין מטת מילקי טב לי אנא ולא את ונמצא כודנו לריחיים ויורש גן עדן
[תרגום]
יש שהוא מאכיל את אביו פטומות ויורש גיהנם, ויש שהוא קושרו בריחיים ויורש גן עדן.
כיצד מאכיל את אביו פטומות ויורש גיהנם? אדם אחד היה מאכיל את אביו תרנגולים פטומים. פעם אחת אמר לו אביו: בני, אלה מנין לך? אמר לו: סבא סבא, אכול ושתוק, שכלבים אוכלים ושותקים. נמצא מאכיל את אביו פטומות, ויורש גיהנם.
כיצד קושרו לריחיים ויורש גן עדן? אדם אחד היה טוחן בריחיים. שלח המלך להביא טוחנים לעבודתו. אמר לו לאביו: אבא, היכנס טחון תחתיי, ואני אלך לעבודת המלך, שאם יבוא ביזיון, אתבזה אני ולא אתה, ואם יבוא לידי מלקות, אלקה אני ולא אתה. נמצא קושרו לריחיים, ויורש גן עדן.
תלמוד ירושלמי מסכת קידושין פרק א דף סא טור ב /ה"ז
[מקור]
אמו של ר' טרפון ירדה לטייל לתוך חצירה בשבת ונפסק קורדייקין שלה והלך רבי טרפון והניח שתי ידיו תחת פרסותיה והיתה מהלכת עליהן עד שהגיעה למיטתה פעם אחת נכנסו חכמי' לבקרו אמרה להן התפללו על טרפון בני שהוא נוהג בי בכיבוד יותר מדאי אמרין לה מה הוא עביד ליך ותניית להון עובדא אמרין לה אפילו הוא עושה כן אלף אלפים אדיין לחצי הכיבוד שאמרה התורה לא הגיע
אמו של ר' ישמעאל באת ואמרה וקבלה עליו לרבותינו אמרה געורו בישמעאל בני שאינו נוהג בי כבוד באותה שעה נתכרכמו פניהן של רבותינו אמרין איפשר לית ר' ישמעאל נוהג בכבוד אבתיו אמרו לה מהו עביד ליך אמרה כד נפיק מבית וועדא אנא בעה משזגה ריגלוי ומישתי מהן ולא שבק לי אמרין הואיל והוא רצונה הוא כיבודה
א"ר מנא ויאות אילין טחונייא אמרין כל בר נש ובר נש זכוותיה גו קופתיה אימיה דר' טרפון אמר' לון אכין ואגיבונת' אכין אימיה דרבי ישמעאל אמרה לון אכן ואגיבונה אכן
ר' זעירא הוה מצטער ואמר הלואי הוה לי אבא ואימא דאוקרינון ואירת גן עדן כד שמע אילין תרין אולפנייא אמר בריך רחמנא דלית לי לא אבא ולא אימא לא כרבי טרפון הוינא יכיל עביד ולא כרבי ישמעאל הוינא מקבלה עלוי
[תרגום]
אמו של רבי טרפון ירדה לטייל לתוך חצרה בשבת, והלך רבי טרפון והניח שתי ידיו תחת פרסותיה, והייתה מהלכת עליהן עד שהגיעה למיטתה. פעם אחת חלה, ונכנסו חכמים לבקרו. אמרה להן: התפללו על טרפון בני, שהוא נוהג בי כבוד יותר מדיי. אמרו לה, מהו הוא עשה לך? וסיפרה להם אותו סיפור. אמרו לה: אפילו עושה כן אלף אלפים,
עדיין לחצי כבוד שאמרה תורה לא הגיע.
אמו של רבי ישמעאל באה וקבלה (התלוננה) עליו לרבותינו. אמרה להן: געורו בישמעאל בני, שאינו נוהג בי בכבוד. באותה שעה נתכרכמו פניהן של רבותינו. אמרו: אפשר אין רבי ישמעאל נוהג בכבוד אבותיו? אמרו לה: מה עשה לך? אמרה כאשר יצא מבית הוועד, רציתי לרחוץ רגליו ולשתות את המים, ולא נתן לי. אמרו לו (חכמים לרבי ישמעאל): הואיל והוא רצונה, הוא כבודה.

אמר רבי מנא: יפה אלו הטוחנים אומרים: כל אדם ואדם זכויותיו בתוך קופתו. אמו של רבי טרפון אמרה להם כך, והגיבו לה כך, אמו של רבי ישמעאל אמרה להם כך, והגיבו לה כך.

רבי זעירא היה מצער ואמר הלוואי שהיו לי אבא ואמא שהייתי מכבד אותם ויורש גן עדן. כאשר שמע שני הסיפורים אלו, אמר: ברוך ה' שאין לי לא אבא ולא אמא, לא הייתי יכול לעשות כרבי טרפון, ולא הייתי מקבל עלי כרבי ישמעאל.
עד היכן?
ומה כת' למעלה מן העיניין וימת תרח בחרן (בראשית יא לב), ויאמר ה' אל אברם לך לך, אמר ר' יצחק אם לעיניין החשבון ועד עכשיו מתבקש לו עוד ס"ה שנה, אלא בתחילה אתה דורש שהרשעים קרואים מתים בחייהם, לפי שהיה אברהם מפחד ואומר אצא ויהיו מחללים בי שם שמים ואומרים הניח אביו בזקנותו והלך, אמר לו הקב"ה לך אני פוטרך מכיבוד אב ואם ואיני פוטר אחר מכיבוד אב ואם, ולא עוד אלא שאני מקדים מיתתו ליציאתך, בתחילה וימת תרח בחרן ואחר כך ויאמר ה' אל אברם וגו'.
"G-d said to Abram, 'Go forth from your land…'" (Genesis 12:1) Rabbi Yitzchak opened: "Listen, daughter, look, and incline your ear, and forget your people and your father's house." (Psalms 45:11) Rabbi Yitzchak said: this may be compared to a man who was traveling from place to place when he saw a a castle aglow. He said, "Is it possible that this castle lacks a person to look after it?" The owner of the building looked at him and said to him, 'I am the master of the castle.'" What happened with Abraham our father was similar. He said, “Is it possible that this universe lacks a person to look after it?," the Holy Blessed One looked at him and said to him, 'I am the Master of the Universe.'" "And let the king be aroused by your beauty since he is your master" (Psalms 45:12) And let the king be aroused for your beauty in the universe. "And bow to him" (Psalms 45:12) Hence, G-d said to Abram, [go forth...].Rabbi Yitzchak opened: "Listen, daughter, look, and incline your ear, and forget your people and your father's house." (Psalms 45:11) Rabbi Yitzchak said: this may be compared to a man who was traveling from place to place when he saw a castle aglow. He said, "Is it possible that this castle lacks a person to look after it?" The owner of the building looked at him and said to him, "I am the master of the castle." What happened with Abraham our father was similar. He said, "Is it possible that this universe lacks a person to look after it?" The Holy Blessed One looked at him and said to him, "I am the Master of the Universe." "And let the king be aroused by your beauty since he is your master..." (Psalms 45:12) And let the king be aroused for your beauty in the universe. "And bow to him" (Psalms 45:12) Hence, G-d said to Abram, [go forth...]. "G-d said to Abram…" (Genesis 12:1) Rabbi Berekhyah opened: "Your perfumes have good fragrance, your name is poured-out oil" (Song of Songs 1:3) Rabbi Berekhyah said: to what was Abraham our father similar? to a flask of balsam-tree juice close with a tight lid, placed in a corner and its fragrance was not emitted. When it was moved, its fragrance was emitted. Thus the Holy Blessed One said to Abraham our Father, move yourself from place to place and your name will become great in the world.... Rabbi Azariah in the name of Rabbi Acha opened: “You love justice and hate evil, therefore God, your God has anointed you with oil of joy over your peers” (Pslams 45:8). Rabbi Azariah solved this verse [as being in reference to] Abraham: at the time that Abraham our father stood to request mercy for the Sodomites, what is written there? “Far be it from you to do this thing – to kill the righteous with the evildoer so that [the righteous is like the evildoer] – should not the judge of all the earth do justly?” (Genesis 18:25) Rabbi Acha said: you swore and said that you would not bring a flood ever again – why have you violated your vow?! It is strange! A flood of water you won’t bring, but a flood of fire you will bring?! If so, you have not fulfilled your vow. “Does not the judge of all the earth do justice” If you want a world, you can’t have strict justice; if you want strict justice, you can’t have a world. How can you hold a world with two heads? You want a world and strict justice - Choose one of them! If you cannot give up a little, the world cannot exist. The Holy Blessed One said to him: Abraham, “you love justice and hate evil… over your peers” Who is your peer? From Noah to you, [there were] 10 generation, and from all of them I have not spoken with one of them other than you. YHVH said to Abram, "Go forth from your land…" (Genesis 12:1) What was written prior to this matter? “…and Teraḥ died in Ḥaran.” (Genesis 11:32) Rabbi Yitzḥak said: if the matter is the math, then up to now [where Avram leaves, for Teraḥ to be dead,] it would need another 65 years, but initially, you can interpret that evildoers are called “dead” during their lives. It is because Abraham our father was afraid and said, “If I go out, they will profane the Heavenly Name through me and say that he left his father and went during his [father’s] old age. The Holy One Blessed Be He said to him, I exempt you from honoring father and mother, but I do not exempt [any] other from honoring father and mother. And not only that, but I moved forward his death to before your going out: first, “And Teraḥ died in Ḥaran.”, and afterwards “And YHVH said to Avram”
דיון
אברהם מקבל מה' רשות מיוחדת לעזוב את אביו. האם זה אומר שלאנשים אחרים אין את הזכות? או שמא אברהם היה שונה ולכן היה צריך לבקש רשות כדי שלא יהיה חילול ה'?
[מקור]
רב אסי הוה ליה ההיא אמא זקינה, אמרה לי': בעינא תכשיטין, עבד לה. בעינא גברא, נייעין לך. בעינא גברא דשפיר כותך, שבקה ואזל לארעא דישראל. שמע דקא אזלה אבתריה, אתא לקמיה דרבי יוחנן, אמר לי': מהו לצאת מארץ לחוצה לארץ? א"ל: אסור. לקראת אמא, מהו? א"ל: איני יודע. [אתרח] פורתא הדר אתא, אמר ליה: אסי, נתרצית לצאת? המקום יחזירך לשלום. אתא לקמיה דרבי אלעזר, א"ל: חס ושלום, דלמא מירתח רתח! א"ל: מאי אמר לך? אמר ליה: המקום יחזירך לשלום, אמר ליה: ואם איתא דרתח לא הוה מברך לך. אדהכי והכי שמע לארונא דקאתי, אמר: אי ידעי לא נפקי.
[תרגום]
רב אסי, הייתה לו אמא זקנה, אמרה לו: "רצוני בתכשיטים", עשה לה. "רוצה אני באיש", נחפש לך. רוצה אני באיש יפה כמוך! עזב אותה והלך לארץ ישראל. שמע שמהלכת אחריו. בא לפני רבי יוחנן, אמר לו: מהו לצאת מארץ לחוצה לארץ? אמר לו: אסור. לקראת אמא, מהו? אמר לו: איני יודע. המתין (רב אסי) מעט, וחזר ובא (לפני רבי יוחנן), אמר לו: אסי, נתרצית לצאת? המקום יחזירך לשלום. בא (רב אסי) לפני רבי אלעזר (תלמידו המובהק של רבי יוחנן), אמר לו (רב אסי לרבי אלעזר): חס ושלום, אולי הוא (רבי יוחנן) כועס (עלי)? אמר לו: מה אמר לך? אמר לו: 'המקום יחזירך לשלום'. אמר לו: אם היה כועס, לא היה מברך אותך. בין כך ובין כך, שמע (רב אסי שאמו נפטרה ו)שארונה מגיע, אמר: אילו הייתי יודע לא הייתי יוצא.
and this action brings him to the life of the World-to-Come. Rabbi Abbahu said: One such as Avimi, my son, properly fulfilled the mitzva of honoring his parents. The Gemara relates: Avimi had five sons during his father’s lifetime who were ordained to issue halakhic rulings, and he too was ordained. And yet when Rabbi Abbahu, his father, came and called at the gate to enter, Avimi would himself run and go to open the door for him. And before he arrived there, he would already say: Yes, yes, so that his father would not think that he was being ignored. One day Rabbi Abbahu said to Avimi his son: Give me water to drink. Before he brought him the water, Rabbi Abbahu dozed off. Avimi bent over and stood over him until his father awoke. The performance of this mitzva aided him, i.e., as a reward God helped him in his studies, and Avimi succeeded in homiletically interpreting the psalm: “A song to Asaph” (Psalms 79). Rav Ya’akov bar Avuh said to Abaye: With regard to one such as I, so beloved by my parents that before I return from the study hall my father brings me a cup and my mother pours for me, how should I act? Is it disrespectful to accept this honor from them? Abaye said to him: Accept it from your mother, but do not accept it from your father, as, since he is a Torah scholar he will be disheartened if his son does not show him the proper level of respect. The Gemara relates: Rabbi Tarfon had a certain manner of treating his mother, that whenever she wished to ascend into her bed he would bend over and help her to ascend, and whenever she wished to descend from the bed, she would descend onto him. He came and praised himself in the study hall for performing the mitzva of honoring one’s father and mother so thoroughly. They said to him: You still have not reached even half of the honor due to her. Has it ever happened that she threw a purse into the sea in front of you, and you did not embarrass her? When Rav Yosef heard his mother’s footsteps, he would say: I will stand before the arriving Divine Presence. Rabbi Yoḥanan said: Fortunate is one who never saw his father and mother, as it is so difficult to honor them appropriately. The Gemara relates that Rabbi Yoḥanan himself never saw his parents. When his mother was pregnant with him, his father died; and when she gave birth to him, his mother died. And the same is true of Abaye. The Gemara asks: Is that so, that Abaye never saw his mother? But didn’t Abaye say on many occasions: My mother told me? The Gemara answers: That mother was actually his foster mother, not his birth mother. Rav Asi had an elderly mother. She said to him: I want jewelry, and he made jewelry for her. She said to him: I want a man whom I can marry, and he said to her: I will seek one for you. She said to him: I want a husband who is as handsome as you. At this point, he realized that she was senile, and that he would be unable to fulfill all her requests. Therefore, he left her and went to Eretz Yisrael. Rav Asi heard that she was following him to Eretz Yisrael. He came before Rabbi Yoḥanan and said to him: What is the halakha with regard to leaving Eretz Yisrael to go outside of Eretz Yisrael? Rabbi Yoḥanan said to him: It is prohibited. Rav Asi further asked: If one is going to greet his mother, what is the halakha? Rabbi Yoḥanan said to him: I do not know. Rav Asi waited a little while, and then came back to him. Rabbi Yoḥanan said to him: Asi, you are evidently determined to leave. May the Omnipresent return you in peace, and he said no more. Rav Asi came before Rabbi Elazar, because he did not know how to interpret Rabbi Yoḥanan’s statement. He said to Rabbi Elazar: God forbid, perhaps he is angry with me that I wished to leave? Rabbi Elazar said to him: What exactly did he say to you? Rav Asi said to him: May the Omnipresent return you in peace. Rabbi Elazar said to him: If it is so that he was angry, he would not have blessed you. Rabbi Yoḥanan certainly gave you permission to leave. In the meantime, while he was traveling to meet her, Rav Asi heard that her coffin was coming, i.e., his mother had died and her coffin was being brought to Eretz Yisrael. He said: Had I known I would not have left, as after his mother’s death he was not obligated to leave Eretz Yisrael to honor her. The Sages taught: One honors his father in his life and honors him in his death. How does he honor him in his life? One who goes to a place on the command of his father should not say to the people to whom he has been sent, to hurry them along: Send me on my journey on my own behalf, or: Hurry up on my own behalf, or: Allow me to take leave of this business on my own behalf. Rather, he should say all of the above in the following manner: Act in this manner on Father’s behalf, as a mark of respect for his father. How does he honor him in his death? If he says a matter he heard from his father’s mouth, he should not say: So said Father. Rather, he should say: So said Father, my teacher, may I be an atonement for his resting soul. And this halakha applies within twelve months of his death. From this time onward he says: May his memory be for a blessing, for the life of the World-to-Come. The Sages taught: A Sage who lectures in public must change the name of his father, i.e., when he quotes his father he should not mention him by name. And similarly, he changes the name of his teacher. The disseminator, who explains the statements of a Sage to the audience, changes neither the name of his father nor the name of his teacher. The Gemara asks: To whose father is this referring? If we say it is referring to the father of the disseminator, whom the Sage mentioned in his lecture, is that to say that the disseminator is not obligated to observe the mitzva of honoring one’s father? How can a disseminator mention his own father by name? Rather, Rava said: This is referring to the name of the Sage’s father and the name of the Sage’s teacher. This is like that which Mar bar Rav Ashi would do, as when he would teach Torah at his regular lecture and would mention a halakha in the name of his father, Rav Ashi, he would say: So said my father, my teacher; and his disseminator would say: So said Rav Ashi. Although a son may not mention his father’s name, the disseminator of his lecture may do so. The Sages taught: What is fear and what is honor? Fear of one’s father includes the following: One may not stand in his father’s fixed place, and may not sit in his place, and may not contradict his statements by expressing an opinion contrary to that of his father, and he may not choose sides when his father argues with someone else. What is considered honor? He gives his father food and drink, dresses and covers him, and brings him in and takes him out for all his household needs. A dilemma was raised before the Sages:
דיון
האם בריחת רב אסי גרמה למיתתה? מהו המסר שאנו לומדים מסיפור זה? מה אדם אמור לעשות במצב דומה?
תא שמע, שאלו את רבי אליעזר: עד היכן כיבוד אב ואם? אמר להם: כדי שיטול ארנקי ויזרקנו לים בפניו, ואינו מכלימו; ואי אמרת משל אב, מאי נפקא ליה מיניה? בראוי ליורשו.
The Gemara further suggests: Come and hear: They asked Rabbi Eliezer how far one must go in honoring his father and mother. Rabbi Eliezer said to them: Such that the father takes a purse and throw it into the sea in front of his son, and the son does not embarrass him. And if you say that the son honors him from the money of the father, what difference does it make to the son? Why would the son care if his father throws away his own purse? The Gemara answers: This is referring to a son who is fit to inherit from him. Since the son thinks that the money will eventually belong to him, he has cause for anger.
דיון
יש כאן שאלה לגבי ארנק של מי. אם אומרים כסף של הבן, מה זה מלמדנו? רוב ראשונים מבינים שמדובר בכסף של האב. לתרגם למונחים של היום מה קורה שאבא ואמא מחליטים לבזבז את כל הירושה על חופשות סקי ונסיעות מסביב לעולם?
עד היכן הוא כיבוד אב ואם, אפילו נטלו כיס של זהובים שלו והשליכו בפניו לים לא יכלימם ולא יצער בפניהם ולא יכעוס כנגדם אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק, ועד היכן מוראן אפילו היה לובש בגדים חמודות ויושב בראש בפני הקהל ובא אביו ואמו וקרעו בגדיו והכוהו בראשו וירקו בפניו לא יכלימם אלא ישתוק ויירא ויפחד ממלך מלכי המלכים שצוהו בכך, שאילו מלך בשר ודם גזר עליו דבר שהוא מצער יתר מזה לא היה יכול לפרכס בדבר, קל וחומר לי שאמר והיה העולם כרצונו.
To what lengths should the honoring of one's father and mother go? Even if they took a pocketful of gold pieces belonging to him and cast it into the sea right in his presence, he must not shame them or scream and be angry at them; instead, he should accept the divine decree and keep silent. To what lengths should the duty of revering them go? Even if he wore costly clothes while presiding over a public assembly, and his father and mother came and tore his clothes, struck him on the head, and spat in his face, he must not embarrass them but keep silent. He should revere and fear the supreme King of kings who has thus commanded him. Had a mortal king laid a more painful restraint on him, he would be powerless to struggle against it; so much the more if the decree comes from him who spoke and the world came into being by his will.
עד היכן כיבוד אב ואם, אפילו נטלו כיס של זהובים שלו והשליכו בפניו לים, לא יכלימם ולא יצער בפניהם ולא יכעוס כנגדם, אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק.
הגה: ויש אומרים דאם רוצה לזרוק מעות של בן לים דיכול למונעו, דהא אינו חייב לכבדו רק משל אב, אבל לא משל בן. ואין חילוק בין לכבדו או לצערו. ודוקא קודם שזרקן, דאפשר דממנע ולא עביד, אבל אם כבר זרקוהו, אסור לאכלומיה אבל יוכל לתבעו לדינא.
דיון
הרמב"ם מביא את כל הסיטואציות של ביזיון מצד ההורה מה קרה כאן לכבוד הבריות? האם באמת אפשר להתנהג כך? מתי אומרים שההורים לא צלולים בדעתם, ומתי לא?