לשמה במצוות ציצית
1א
הדף מאת: ברוך גינזבר
2ב
המקורות ההלכתיים דורשים שהציצית תיעשה לשמה. הלכה זו יצרה התלבטות אצל הפוסקים לגבי ציציות שנעשות במכונה. האם לחיצת הכפתור על ידי האדם ואמירתו שעשיה זו נעשית לשמה מספיקה. בדף הלימוד יש הפניה לסרטון על עשיית טליתות בימינו ועל האופן שעושים אותן לשמה.
3ג
המקור בהלכה
4ד
דיון
קראו את דברי השולחן ערוך.
מהי הדרישה שהשולחן ערוך דורש בהכנת הציצית?
האם הכנת הציצית היא מצווה?
נסו להסביר - מהו החידוש בהלכה מיוחדת זו?
5ה
החוטין צריך שיהיו טוויין לשמן. שיאמר בתחלת הטווי שהוא עושה כן לשם ציצית או שיאמר לאשה טווי לי ציצית לטלית ואם לא היו טווין לשמן פסולים:

מושגים
  • רבי יוסף קארו - (1488 - 1575) מגדולי הרבנים ופוסקי ישראל בכל הדורות, מחבר ה"שולחן ערוך" וה"בית יוסף", קרוי בפי העם גם בסתם מרן והמחבר.
  • שולחן ערוך - קובץ הלכות בן ארבעה חלקים שכתב ר' יוסף קארו, (צפת, מאה 16). על ה'שולחן הערוך' הוסיף הרמ"א (ר' משה איסרליש, מאה 16), את ההלכות הנהוגות באשכנז, וכינה את חיבורו 'המפה'. הערותיו מופיעות בסעיפי השולחן ערוך לאחר המילים 'הגה'.


מילים
  • טווין - הכנת חוטים
  • לשמן - לשם המצווה
The [fringe] strings have to be spun for their purpose.Rem"a: Some authorities are stringent to even comb them for their purpose. And the custom is to be lenient regarding combing. (Mordechai; Agudah, Section 23)[The spinner] should say at the start of the spinning that he is doing it for the purpose of fringes. Or he should say to a woman [who doing the spinning] "spin me fringes for a shawl." And if the strings were not spun for their purpose, they are unfit.
6ו
דיון
ציצית מכונה
בעקבות ההלכה שדורשת "לשמה" התלבטו פוסקי ההלכה האם ניתן לעשות את חוטי המכונה או שהציצית חייבת להיעשות על ידי בני אדם. נסו להסביר את ההתלבטות.
7ז
דיון
עיינו בדבריו של הרב אליעזר מלמד.
מהי הבעיה אותה הוא מציג בקשר לציצות שנעשות במכונה?
האם זו גם הבעיה שאתם חשבתם עליה?
מהם שתי הדעות שהוא מביא?
מהי המסקנה שלו למעשה?
8ח
הרב אליעזר מלמד, פניני הלכה, ציצית, אות י - ציציות עבודת יד ומעשה מכונה
במסגרת הלכות אלו, לא פירטנו את כל הלכות ציצית ולא נכנסנו לשאלות סבוכות, אולם שתי סוגיות עולות ונשאלות תדיר, ולכן נעסוק בהן בקצרה: צריך לטוות ולשזור את חוטי הציצית לשם מצוות ציצית, שנאמר (דברים כב, יב): "גְּדִלִים תַּעֲשֶׂה לָּךְ", דרשו חכמים: "לך - לשם חובך" (סוכה ט, א). ואם טוו את החוטים שלא לשם מצוות ציצית - פסולים לציצית. ואם שזרום שלא לשם מצווה, לדעת הרבה פוסקים החוטים פסולים (שו"ע יא, א-ב, מ"ב טו).
בדורות האחרונים התעוררה שאלה, האם אפשר לטוות את חוטי הציצית במכונה, ועל ידי כך להוזיל את מחירם. לדעת רוב האחרונים, אם הפעלת המכונה נעשתה בכוונה לשם טוויית חוטי ציצית, ממילא כל מה שהמכונה תייצר נחשב כנטווה לשמה, והחוטים כשרים לציצית. וזאת משום שאין צורך שהמלאכה תיעשה על ידי אדם אלא רק שתהיה בכוונה, וכיוון שההתחלה נעשתה בכוונה, כל מה שנמשך מההפעלה הראשונה נחשב בכוונה. ויש אוסרים הסוברים שצריך שכל מלאכת עשיית החוטים תיעשה בכוונה, וכיוון שהמכונה אינה יכולה לכוון, חוטי מכונה פסולים לציצית.
למעשה, כתבו רוב האחרונים, שאף כי לכתחילה טוב להדר לקחת ציציות מעשה אדם, שבהם הכוונה שלימה ומהודרת, מכל מקום גם ציציות מכונה כשרות, ואף אפשר לברך על ההתעטפות בציציות אלו. וזאת בתנאי שיש ודאות שאכן מכונת הטווייה הופעלה לשם מצוות ציצית
9ט
דיון
הכנת ציצית בימינו
עיינו בסרטון המצורף.
סרטון - הכנת טלית.
איך מקיימים היום במפעל את הצורך שהציצית תיעשה לשמה?
נסו לשים לב לכל השלבים שבהם מלאכת הכנת הציציות נעשית בידיים.