מעשה השום
הדף מאת: רמי פורת / בינ"ה
הלימוד עוסק בכמה סיפורים תלמודיים שמתארים עימות בין תלמידים או אנשים פשוטים לבין רבם. מתוך כך יתפתח דיון על ערך כבוד האדם במערכות יחסים שבין בעלי סמכות לכפופים להם.
כי הא דיתיב רבי וקא דריש [ = כשהיה רבי יושב ודורש (מלמד)],
והריח ריח שום, אמר: מי שאכל שום יֵצא. עמד רבי חייא ויצא.
עמדו כולן ויצאו.
בשחר מצאוֹ רבי שמעון ברבי לרבי חייא.
אמר ליה [=לו]: אתה הוא שציערת לאבא?
אמר לו: לא תהא כזאת בישראל.

מושגים
 • רבי - רבי יהודה נשיא, נשיא הסנהדרין ועורך המשנה. מנהיגו הרוחני והפוליטי של היישוב היהודי בארץ-ישראל בסוף המאה השנייה ובראשית המאה השלישית לספירה. גדולתו ומעמדו משתקפים בכינויו בספרות חז"ל כ'רבי' סתם, ללא ציון שמו.
 • רבי חייא - רבי חייא רבא [=הגדול], חי בסוף המאה השנייה, שייך לדור המעבר בין תנאים לאמוראים. עלה לארץ מבבל, והיה מחשובי החכמים בדורו של רבי.
 • שמעון ברבי - ר' שמעון, בנו של רבי יהודה הנשיא


מילים
 • בשחר - בזמן תפילת "שחרית"
Shmuel HaKatan stood up and said: I am he who ascended without permission; and I did not ascend to participate and be one of those to intercalate the year, but rather I needed to observe in order to learn the practical halakha. Rabban Gamliel said to him: Sit, my son, sit. It would be fitting for all of the years to be intercalated by you, as you are truly worthy. But the Sages said: The year may be intercalated only by those who were invited for that purpose. The Gemara notes: And it was not actually Shmuel HaKatan who had come uninvited, but another person. And due to the embarrassment of the other, Shmuel HaKatan did this, so that no one would know who had come uninvited. The Gemara relates that the story about Shmuel HaKatan is similar to an incident that occurred when Rabbi Yehuda HaNasi was sitting and teaching, and he smelled the odor of garlic. Rabbi Yehuda HaNasi was very sensitive and could not tolerate this odor. He said: Whoever ate garlic should leave. Rabbi Ḥiyya stood up and left. Out of respect for Rabbi Ḥiyya, all of those in attendance stood up and left. The next day, in the morning, Rabbi Shimon, son of Rabbi Yehuda HaNasi, found Rabbi Ḥiyya, and he said to him: Are you the one who disturbed my father by coming to the lecture with the foul smell of garlic? Rabbi Ḥiyya said to him: There should not be such behavior among the Jewish people. I would not do such a thing, but I assumed the blame and left so that the one who did so would not be embarrassed.
דיון
הנחיות ללימוד בקבוצות
מהי ההתרחשות המתוארת? – קראו את הסיפור וספרו אותו בלשונכם שלכם.

הסיפור אינו חושף את עולמן הפנימי של הדמויות ולא את כוונותיהן (למעט הצער שחש רבי לאחר המחאה הקבוצתית).
כקוראים אנו מוזמנים להשלים את הפערים ולהעמיד את הסצנה שאירעה בבית המדרש:
 • מדוע אמר ר' יהודה מה שאמר? באיזה טון נאמרו דבריו?
 • מדוע יצא רבי חייא? [האם בהכרח הוא זה שאכל את השום?]
 • מדוע יצאו כל התלמידים אחריו?
 • האם רבי חייא התכוון שהתלמידים האחרים יצאו עמו?
 • מהיכן ידע רבי שמעון, בנו של רבי, מה אירע בבית המדרש?
 • מה פשר אמירתו של ר' חייא 'לא תהא כזאת בישראל' - כלפי מה או מי היא מכוונת?
 • חלק שני של הלימוד: הסיפור בהקשרו הרחב
  ברייתא:
  תנו רבנן: אין מעבּרין את השנה אלא במזומנין לה.

  סיפור מעשה הקשור לברייתא:

  מעשה ברבן גמליאל שאמר: הַשכימו לי שבעה לעלייה, השכים ומצא שמונה. אמר: מי הוא שעלה שלא ברשות יֵרד. עמד שמואל הקטן ואמר: אני הוא שעליתי שלא ברשות, ולא לעבּר השנה עליתי, אלא ללמוד הלכה למעשה הוצרכתי. אמר לו: שב בני, שב. ראויות כל השנים כולן להתעבר על ידך, אלא אמרו חכמים: אין מעברין את השנה אלא במזומנין לה. ולא שמואל הקטן הוה, אלא איניש אחרינא, ומחמת כיסופא הוא דעבד [= ולא שמואל הקטן היה (זה שעלה שלא ברשות), אלא אדם אחר, ומחמת הבושה (כדי למנוע ממנו את הבושה) הוא (שמואל הקטן) שעשה (אמר על עצמו שלא זומן)]

  רצף סיפורים:

  כי הא דיָתִיב רבי וקא דָרִיש, והריח ריח שום, אמר: מי שאכל שום - יֵצא! עמד רבי חייא ויצא. עמדו כולן ויצאו. בשחר מצאוֹ רבי שמעון ברבי לרבי חייא, אמר ליה: אתה הוא שציערת לאבא? אמר לו: לא תהא כזאת בישראל! ורבי חייא מהיכא גמיר לה [= מהיכן למד אותה (לעשות כך)?] - מרבי מאיר. דתניא: מעשה באשה אחת שבאתה לבית מדרשו של רבי מאיר, אמרה לו: רבי, אחד מכם קִדשני בביאה. עמד רבי מאיר וכתב לה גט כריתות, ונתן לה, עמדו כתבו כולם ונתנו לה. ורבי מאיר מהיכא גמיר לה? - משמואל הקטן.

  הסברים
  • מעברין את השנה - ההחלטה להוסיף בכל כמה שנים חודש נוסף לשנה (אדר ב) הייתה מתקבלת על ידי בית דין מיוחד בהרכב של שבעה דיינים, בראשות הנשיא.
  • קִדשני בביאה = שָכב עמי. לפיכך מעמדה האישי של האישה הוא של אישה נשואה (מקודשת). ראו עוד: משנה, קידושין פרק א משנה א: 'האשה נקנית בשלש דרכים ... בכסף בשטר ובביאה'.
  מושגים
  • רבי מאיר - מגדולי התנאים בתקופה שלאחר מרד בר כוכבא (135 לספירת הנוצרים) וממניחי היסודות לסידורם של שישה סדרי משנה. רבי מאיר היה תלמידו החשוב ביותר של רבי עקיבא. כן היה תלמידו של אלישע בן אבויה, וגם לאחר שאלישע בן אבויה עזב את היהדות דבק בו ולמד ממנו תורה; הוא אף ניסה להחזירו למוטב. רבי מאיר מוזכר בין חמשת התלמידים שסמך רבי יהודה בן בבא ואשר המשיכו את שושלת החכמים על-אף גזירות הרומאים
  • רבן גמליאל - רבן גמליאל (השני) מיבנה, נשיא הסנהדרין בתקופה שלאחר חורבן הבית השני (רבי יהודה הנשיא הוא מצאצאיו). ידוע כנשיא תקיף וסמכותי אשר ביסס מאוד את סמכות הנשיאות בסנהדרין. בהנהגתו תוקנו תקנות לביסוסה ועיצובה של היהדות שלאחר החורבן.
  • שמואל הקטן - תנא. לו מיוחס נוסח 'ברכת המינין' ('למינים ולמלשינים אל תהי תקווה') שבתפילת העמידה. הכינוי 'קטן' מבואר בתלמוד הירושלמי (סוטה, כד, ב) בשני אופנים: (א) שהיה מצטנע ('מקטין עצמו'); (ב) להבדילו משמואל הנביא, 'וכשמת היו אומרי' עליו הוי עניו חסיד תלמידו של הלל הזקן'.
  Let the court strike him with twenty-one lashes, and if he dies with this last one, let him die. According to the medical evaluation, he will still be alive after the twentieth lash. There would be no concern of flogging a dead man, as when the court strikes him with the twenty-first lash, it is upon the back of a living man that the court is striking. If so, why should he not receive the last blow? Rav Ashi said to him: The verse states: “Then your brother will be dishonored before your eyes.” The verse means: Even after he is hit, I need him to remain your brother; and if he dies, he is no longer your brother. § The mishna teaches: The intercalation of the month is performed by a panel of three judges. The Gemara extrapolates: The tanna does not teach: The calculation to determine if the month must be extended is performed by three judges, and he does not teach: The sanctification of the new month is performed by three judges; rather, he teaches: The intercalation of the month, referring to the decision to extend the month by an extra day and begin the following month on the thirty-first day instead of the thirtieth, is performed by a panel of three judges. The Gemara asks: Why are judges necessary to extend the month? Simply do not sanctify the new month, and let the previous month be intercalated by itself. When the thirtieth day of any month is not declared the first day of the new month, the earlier month is extended by default. Why, then, does the mishna specify: Intercalation? Abaye said: Emend the text of the mishna and teach: The sanctification of the new month is performed by three judges. This is also taught in a baraita (Tosefta 2:1): The sanctification of the new month and the intercalation of the year is performed by three judges; this is the statement of Rabbi Meir. Rava said in objection to Abaye’s explanation: But the mishna teaches: Intercalation, not sanctification. Rather, Rava said: Explain the mishna this way: If there will be sanctification of the new month on the thirtieth day of the first month, which is the day that would otherwise be the intercalation, this is done by three judges. But after the day of the intercalation, i.e., if the month is sanctified on the thirty-first day, there is no active sanctification necessary. And in accordance with whose opinion is this? It is in accordance with the opinion of Rabbi Elazar ben Tzadok, as it is taught in a mishna (Rosh HaShana 24a): Rabbi Elazar ben Tzadok says: If the new moon was not seen at its anticipated time, the court does not formally sanctify the New Moon on the following day, as the celestial court in Heaven has already sanctified it, precluding the need for the additional sanctification by the earthly court. Taking the opposite opinion, Rav Naḥman says: In the instance of sanctification of the new moon after the intercalation of the month through the addition of a thirtieth day to the previous month, the sanctification is performed by three judges. But if the New Moon is declared on the day of the intercalation, so that the previous month is left with only twenty-nine days, there is no active sanctification. This is the standard time for the New Moon, and no intervention is necessary. And in accordance with whose opinion is this? It is in accordance with the opinion of Peleimu, as it is taught in a baraita: Peleimu says: If the new moon was reported at its anticipated time, the court does not sanctify the New Moon. But if the new moon was reported not at its anticipated time, the court sanctifies the New Moon. Rav Ashi said: Actually, the mishna teaches that three judges are necessary for the calculation to determine when the New Moon should be declared. And what is the term: Intercalation, that is mentioned in the mishna? It is the calculation of the intercalation. And although the wording of the mishna is imprecise, it is written this way for a reason: Since the mishna needed to teach the number of judges necessary for the intercalation of the year, the mishna also taught: The intercalation of the month, so as to describe the similar processes of adding to the year and adding to the month with the same verb. The Gemara notes: With regard to the calculation of the month, yes, this requires three judges. But with regard to the sanctification of month, this does not require three judges. In accordance with whose opinion is this? It is in accordance with the opinion of Rabbi Eliezer. As it is taught in a baraita: Rabbi Eliezer says: Whether it was reported in its anticipated time or whether it was reported not in its anticipated time, we do not sanctify the New Moon formally, as it is stated: “And you shall sanctify the fiftieth year” (Leviticus 25:10), which teaches: You must formally sanctify years, but you do not formally sanctify months, as they are sanctified automatically. In any case, calculation, when necessary, is performed by three judges. § The mishna teaches: Rabban Shimon ben Gamliel says that intercalation is performed in stages: The deliberations begin with three judges, they debate the matter with five judges, and they conclude the matter with seven judges. The Gemara elaborates: It is taught in a baraita (Tosefta 2:1): How does Rabban Shimon ben Gamliel say the intercalation is to be conducted? The court begins the deliberation with three judges, and they debate the matter with five, and they conclude with seven. At first, three judges convene for a preliminary discussion with regard to the necessity of adding a month to the year. If one says it is necessary to sit and deliberate the question of intercalation and two say that there is not a need to sit and continue, the single opinion in favor of intercalation is negated in its minority, i.e., it is the minority opinion, and the process ends. The baraita continues: If two say to sit and one says not to sit, the majority decision causes the process to move to the next stage, and the court then adds another two judges to them and all five debate the matter. If two say: The year needs the extra month, and three say: It does not need it, the opinions of the two are negated in their minority. If three say: The year needs it, and two say: It does not need it, the court adds to them another two judges, as the quorum for declaring an intercalation may not be fewer than seven. The Gemara asks: Corresponding to what was it determined that the intercalation procedure should incorporate these numbers of three, five, and seven judges? Rabbi Yitzḥak bar Naḥmani and one other Sage who was with him disagree about this. And who is that other scholar? Rabbi Shimon ben Pazi. And some say that this was a matter of dispute between Rabbi Shimon ben Pazi and one other scholar who was with him. And who is that other scholar? Rabbi Yitzḥak bar Naḥmani. One said: These numbers correspond to the number of Hebrew words in each of the three verses of the priestly benediction (see Numbers 6:24–26). And one said: Three corresponds to the three guards of the door (see II Kings 25:18), five corresponds to five of the officers who saw the king’s face (see II Kings 25:19), and seven corresponds to seven officers who saw the king’s face (see Jeremiah 52:25). Since these numbers represent appointments of distinction, the Rabbis saw fit to employ them in the composition of the court as well. Similarly, Rav Yosef taught a baraita: These numbers: Three, five, and seven members of the court for intercalation, are adopted from different numbers of the king’s servants. Three corresponds to: Guards of the door; five corresponds to: Of those officers who saw the king’s face, mentioned in the book of II Kings; and seven corresponds to: Officers who saw the king’s face, mentioned in the book of Jeremiah. When Rav Yosef taught this, Abaye said to Rav Yosef: What is the reason that until now the Master did not explain the matter to us this way, although you have taught this material before? Rav Yosef said to Abaye and the others with him: I did not know that you needed this information, as I thought that you were already familiar with the baraita. Have you ever asked me something and I did not tell you? § The Gemara presents a mnemonic device for several other sources cited with regard to the intercalation of the year: Zeman, Nasi, tzarikh, gedi. The Sages taught in a baraita: The year may be intercalated only by those who were invited by the Nasi, the president of the Great Sanhedrin, for that purpose. There was an incident involving Rabban Gamliel, who said to the Sages: Bring me seven of the Sages early tomorrow morning to the loft designated for convening a court to intercalate the year. He went to the loft early the next morning and found eight Sages there. Rabban Gamliel said: Who is it who ascended to the loft without permission? He must descend immediately. Shmuel HaKatan stood up and said: I am he who ascended without permission; and I did not ascend to participate and be one of those to intercalate the year, but rather I needed to observe in order to learn the practical halakha. Rabban Gamliel said to him: Sit, my son, sit. It would be fitting for all of the years to be intercalated by you, as you are truly worthy. But the Sages said: The year may be intercalated only by those who were invited for that purpose. The Gemara notes: And it was not actually Shmuel HaKatan who had come uninvited, but another person. And due to the embarrassment of the other, Shmuel HaKatan did this, so that no one would know who had come uninvited. The Gemara relates that the story about Shmuel HaKatan is similar to an incident that occurred when Rabbi Yehuda HaNasi was sitting and teaching, and he smelled the odor of garlic. Rabbi Yehuda HaNasi was very sensitive and could not tolerate this odor. He said: Whoever ate garlic should leave. Rabbi Ḥiyya stood up and left. Out of respect for Rabbi Ḥiyya, all of those in attendance stood up and left. The next day, in the morning, Rabbi Shimon, son of Rabbi Yehuda HaNasi, found Rabbi Ḥiyya, and he said to him: Are you the one who disturbed my father by coming to the lecture with the foul smell of garlic? Rabbi Ḥiyya said to him: There should not be such behavior among the Jewish people. I would not do such a thing, but I assumed the blame and left so that the one who did so would not be embarrassed. And from where did Rabbi Ḥiyya learn that characteristic of being willing to implicate himself in order to save someone else from being embarrassed? He learned it from Rabbi Meir, as it is taught in a baraita: There was an incident involving a certain woman who came to the study hall of Rabbi Meir. She said to him: My teacher, one of you, i.e., one of the men studying in this study hall, betrothed me through intercourse. The woman came to Rabbi Meir to appeal for help in identifying the man, so that he would either marry her or grant her a divorce. As he himself was also among those who studied in the study hall, Rabbi Meir arose and wrote her a bill of divorce, and he gave it to her. Following his example, all those in the study hall arose and wrote bills of divorce and gave them to her. In this manner, the right man also gave her a divorce, freeing her to marry someone else. And from where did Rabbi Meir learn that characteristic? From Shmuel HaKatan, in the incident outlined above. And from where did Shmuel HaKatan learn it? From Shecaniah ben Jehiel, as it is written: “And Shecaniah, the son of Jehiel, one of the sons of Elam, answered and said to Ezra: We have broken faith with our God, and have married foreign women of the peoples of the land; yet now there is hope for Israel concerning this” (Ezra 10:2). And although he confessed, Shecaniah is not listed among those who took foreign wives (Ezra 10:18–44). Evidently, he confessed only to spare the others from public embarrassment. The Gemara continues: And from where did Shecaniah ben Jehiel learn it? From an incident involving Joshua, as it is written: “And the Lord said to Joshua: Get yourself up; why do you fall upon your face? Israel has sinned” (Joshua 7:10–11). Joshua said before Him: Master of the Universe, who sinned? God said to him: And am I your informer? Rather, cast lots to determine who is guilty. In this way, God did not directly disclose the identity of the sinner to Joshua. And if you wish, say instead that Shecaniah ben Jehiel learned this from an incident involving Moses, as it is written: “And the Lord said to Moses: How long do you refuse to keep My mitzvot and My laws?” (Exodus 16:28). Although only a small number of people attempted to collect the manna on Shabbat, God spoke as though the entire nation were guilty, so as not to directly expose the guilty. § Since Shmuel HaKatan and his great piety were mentioned, the Gemara now relates several incidents that shed additional light on his personality. The Sages taught: After the last of the prophets, Haggai, Zechariah, and Malachi, died, the Divine Spirit of prophetic revelation departed from the Jewish people. But nevertheless, they were still utilizing a Divine Voice, which they heard as a kind of echo of prophecy. One time, a group of Sages were reclining in the loft of the house of Gurya in Jericho, and a Divine Voice was bestowed upon them from Heaven, saying: There is one here who is fit for the Divine Presence to rest upon him as it rested upon Moses our teacher, but his generation is not deserving of this distinction. The Sages set their eyes upon Hillel the Elder, trusting that he was the one indicated by the Divine Voice. And when he died, the Sages said about him: Alas, the pious man, alas, the humble man, a disciple of Ezra. The baraita continues: Another time, a group of Sages were reclining in the loft in Yavne, and a Divine Voice was bestowed upon them from Heaven, saying: There is one here who is fit for the Divine Presence to rest upon him in prophecy, but his generation is not deserving of this distinction. The Sages set their eyes upon Shmuel HaKatan. And when he died, the Sages said about him: Alas, the pious man, alas, the humble man, a disciple of Hillel. Additionally, he said at the time of his death, under the influence of the Divine Spirit: Rabban Shimon ben Gamliel, the Nasi of the Great Sanhedrin, and Rabbi Yishmael, the High Priest, will die by the sword, and their friends will die by other executions, and the rest of the nation will be despoiled, and great troubles will ultimately come upon the world. And they also wished to say thus: Alas, the pious man, alas, the humble man, about Yehuda ben Bava, in their eulogy for him, but the hour was torn, i.e., the opportunity was lost, as one does not eulogize those executed by the government. As will be explained (14a), Yehuda ben Bava was executed by the government. § The Gemara returns to the discussion about intercalation of the year. The Sages taught: The year may be intercalated only if the Nasi of the Sanhedrin wants to intercalate it. And there was once an incident involving Rabban Gamliel, who went to ask permission for some communal matter from an officer [hegmon] in Syria, and he tarried in returning until after it was too late to intercalate the year. And because they did not know what his opinion on the matter was, they intercalated the year on the condition that Rabban Gamliel would want to do so. And when Rabban Gamliel came back and said: I want to intercalate the year, the year was found to be retroactively intercalated. The Sages taught: The year may be intercalated only if it is necessary due to damage to the roads, if the rain has damaged them in such a way that they are inaccessible for those ascending to Jerusalem for Passover; or due to the bridges that are likewise in disrepair; or due to the ovens for the Paschal offerings that are damaged and unfit for roasting the offerings; or due to the Diaspora Jews who have left their homes and still have not arrived due to delays in travel. But the year may not be intercalated due to the snow, and not due to the cold, and not due to the Diaspora Jews who have not yet left from their homes, even if they no longer have enough time to reach Jerusalem for the Festival. The Sages taught: The year may not be intercalated due to the young goats and not due to the lambs, to allow them to grow larger before they are to be sacrificed as Paschal offerings; and not due to the fledgling doves who have not yet developed sufficiently to fly, so that there won’t be enough of them to supply all those who wish to bring bird offerings at the Festival. But all these considerations may be made supporting factors in the decision to intercalate the year. The Gemara asks: How so? Rabbi Yannai says in the name of Rabban Shimon ben Gamliel, i.e., this is the language Rabban Shimon ben Gamliel used in his declaration of the intercalation: We are notifying you that the fledglings are tender, and that the lambs are thin [de’arkin], and time for the spring has not yet arrived. And consequently, the matter is good in my eyes, and I have therefore added thirty days onto this year. The Gemara raises an objection to the report that Rabban Shimon ben Gamliel holds the intercalated month is thirty days long. It is taught in a baraita: How long is the additional month in an intercalated leap year? The Rabbis say: Thirty days. Rabban Shimon ben Gamliel says: A standard month, which is twenty-nine days long. What, then, does Rabban Shimon ben Gamliel hold? Rav Pappa said: Rabban Gamliel holds that if the court wants, it may add a standard month, and if it wants, it may add a month of thirty days. Concerning the declaration of Rabban Shimon ben Gamliel, the Gemara observes: Come and see what difference there is between
  דיון
  הנחיות ללימוד
  סיפור ראשון: רבן גמליאל ושמואל הקטן
 • ספרו את המעשה בלשונכם.
 • מה הדמיון ומה השוני בין שני הסיפורים הראשונים מבחינת הסיטואציה הבסיסית והעיצוב הספרותי?
 • 'אמר: מי הוא שעלה שלא ברשות יֵרד' - כלום לא ידע רבן גמליאל מי הוא השמיני המיותר?
 • סיפור שני: רבי ור' חייא (הסיפור שבו פתחנו את הלימוד)
  לנוכח הבנת ההקשר המלא של הסוגיה – האם עולות בכם תובנות חדשות של הסיפור?

  סיפור שלישי: ר' מאיר ותלמידיו

 • ספרו את הסיפור בלשונכם
 • העלו שאלות ביחס לסיפור:
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • מה קווי הדמיון והשוני בין סיפור זה לשניים שקדמו לו?
 • מה יחסכם כלפי הסיטואציה המתוארת בסיפור השלישי?