נח - צדיק תמים בדורותיו
הדף מאת: סגלית אור / עמותת הגליל לחינוך ערכי-שורשים
עיון בפרשנות על דמותו של נח. האם היה צדיק גדול, או רק בהשוואה לבני דורו? האם ניסה להציל את בני דורו, או שהיה אדיש לגורלם? או שמא רק הרחיק עצמו מהם כדי לשמור על צדיקותו?
אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו: אֶת-הָאֱלֹהִים הִתְהַלֶּךְ-נֹחַ.
These are the generations of Noah. Noah was in his generations a man righteous and wholehearted; Noah walked with God.
דיון
מה פרוש הביטוי "צדיק תמים בדורותיו"? גם אם אתם מכירים פירושים רבים לביטוי - נסו לקראו בקריאה "יחפה" ולהעלות אפשרויות שונות.
מהו "בדורותיו"? יש דורשין לשבח ויש דורשין לגנאי. צדיק בדורותיו ולא בדורות אחרים. משל למה הדבר דומה? - אם יתן אדם סלע של כסף בתוך סלעים של נחושת, אותה של כסף נראית נאה. כך היה נח: נראה צדיק בדור המבול. יש דורשין אותו לשבח. כיצד? - משל לחבית של אפרסמון, שהייתה נתונה בקבר, והיה ריחה טוב, אילו היתה בבית - על אחת כמה וכמה.

מילים
 • סלע - סוג מטבע
 • אפרסמון - צמח ממנו הפיקו בושם שהיה ידוע בריחו המשובח. אין קשר לאפרסמון של ימינו.
And God remembered Noah (Gen. 8:1). May it please our master to teach us the benediction recited upon witnessing a rainbow. Thus did our masters teach us: Upon seeing a rainbow, one should recite the benediction: Blessed art Thou, O Lord our God, King of the universe, who doth remember His covenant, is faithful in His covenant, and fulfills His word. This blessing is found in the Mishnah.12Actually it is found in Berakhot 59b and not in the Mishnah. How do we know that it is also derived from the Torah? Because it is written: I have set My bow in the cloud, and it shall be as a sign of a covenant (Gen. 9:13). God’s way is not man’s way. As long as a man’s friend lives, his friendship for him continues, but after his friend’s death, his concern for him ceases. The Holy One, blessed be He, however, does not act in that manner. When Abraham died, the Holy One, blessed be He, continued to love his son Isaac, as it is said: And it came to pass after the death of Abraham that God blessed Isaac, his son (ibid. 25:11). It may happen that a king bestows gifts of silver, gold, and raiment upon his friend, and the friend then sails away. These possessions may be lost when a storm arises, and the king is powerless to protect him from the sea or from pirates. However, when the Holy One, blessed be He, presents a gift to his beloved one He guards it, as it is said: The Lord bless thee and guard thee (Num. 6:24). He blessed Abraham and guarded him, as it is said: And the Lord blessed Abraham in all things (Gen. 24:1). He acted similarly toward Isaac and Jacob. If a storm should arise after a man boards ship, they hurl the animals and all his possessions into the sea, only the man is saved. Those in charge of the vessel do not have the same concern for the man’s animals and possessions as they have for the man himself, but the Holy One, blessed be He, is as concerned for the beast as for the man, as is said: And His tender mercies are over all His works (Ps. 145:9). Hence, Scripture says: And God remembered Noah and every living thing (Gen. 8:1).
דיון
 • אילו הבדלים אתם מוצאים בין משל הסלעים ומשל הריחות? מה כל אחד מהם מרמז על היחסים בין נח לבני דורו, ובין נח לצדיקים בדורות אחרים?
 • באיזה מהמשלים הפריט המשול לנח מעולה אבסולוטית, ובאיזה - רק יחסית?
 • באיזה מהמשלים ישנה השפעה הדדית בין הפריטים, ובאילו אין השפעה?
 • כשיש השפעה - האם היא חד כיוונית או דו כיוונית?
 • איזה משל נראה לכם מתאים יותר לסיפור נח, מהיכרותכם אותו? מדוע?
פירוש לבוש האורה על רש"י לבראשית פרק ו פסוק ט
ודע ששתי אלו הדעות, רוצה לומר הדורשים לשבח והדורשים לגנאי, נותנים לנח מדרגה אחת בצדקותיו, ואינם חלוקים במדרגת מעלת צדקותיו של נח, ולדברי שניהם לא היה אלא צדיק בינוני אלא שזה הדורש לשבח ואומר, שכוונת הפסוק היא אם היה בדורות של צדיקים ולמד ממעשיהם -ודאי היה צדיק יותר גדול ממה שהיה, וזה הדורש לגנאי אומר פירוש "בדורותיו" לפי דורו היה צדיק ומגנהו הפסוק לומר, שלא היה אדוק בצדקתו, שגם אם היה בדורו של אברהם, לא היה צדיק יותר, כי לא היה לומד ממעשיו ולא היה נחשב לכלום.

מושגים
 • מרדכי יפה - הרב מרדכי יפה (1530 - 1612) המכונה "בעל הלבושים" או "בעל הלבוש" היה מחכמי בוהמיה, רב, פוסק ומפרש השולחן ערוך.
דיון
 • לאיזה מהמשלים (הסלעים או הבשמים) מתאים מקור זה?
 • לפי פירוש זה, הדורש לגנאי טוען שבדור של צדיקים צדיקותו של נח לא היתה משתפרת, כיוון שלא היה מושפע מצדיקותם של הסובבים אותו. האם אפשר לראות בתכונה זו של נח גם יתרון?
נח אמר למשה: אני גדול ממך, שניצלתי מדור המבול. אמר לו משה: אני נתעליתי יותר ממך, אתה הצלת את עצמך, ולא היה בך כוח להציל את דורך, אבל אני הצלתי את עצמי, והצלתי את דורי כשנתחייבו כלייה בעגל. מנין? שנאמר (שמות לב): וינחם ה' על הרעה אשר דבר לעשות לעמו. למה הדבר דומה? לשתי ספינות שהיו בים והיו בתוכן שני קברניטין: אחד הציל את עצמו ולא הציל את ספינתו. ואחד הציל את עצמו ואת ספינתו. למי היו מקלסין, לא לאותו שהציל את עצמו ואת ספינתו?! כך נח, לא הציל אלא את עצמו. אבל משה, הציל את עצמו ואת דורו
דיון
 • לאיזה משל מתאים מדרש זה (סלעים או בשמים)?
 • האם באמת אפשר להשוות את ההצלה מהמבול להצלה ממעשה העגל? השוו את הפרשיות.
 • האם נח אכן היה קברניט של ספינת דור המבול, כשם שמשה היה קברניט של בני ישראל שיצאו ממצרים? מדוע?
 • האם תוכלו למצוא טיעוני הגנה עבור נח?
מאיר שמחה הכהן מדווינסק, פירוש ה'משך חכמה' על פרשת נח
'חביב משה מנח, נח משנקרא "איש צדיק" נקרא "איש אדמה", משה משנקרא "איש מצרי" נקרא "איש אלקים".' (מדרש בראשית רבה). יש שתי דרכים בעבודת ה' יתברך, דרך אחת היא דרכו של המייחד עצמו לעבודת ה' ומתבודד, והדרך השניה היא דרכו של העוסק בצרכי ציבור ומבטל עצמו בשביל הכלל עד כדי הפקרת חייו הפרטיים עבורם. והנה לפי הנראה לעיני בשר דווקא המתבודד ומתרכז כולו בהשלמת עצמו הוא יעלה מעלה מעלה, ואילו העוסק בצרכי ציבור ירד ממדרגתו, כמו שמובא במדרש (קהלת רבה ז-יד) על הפסוק: "כי העושק יהולל חכם" - ריב"ל שכח שמונים הלכות בשביל שעסק בצרכי ציבור". אך הנסיון הוא אחרת, נח שהתבודד ולא הוכיח את בני דורו הידרדר לבסוף ממדרגתו, מ"איש צדיק", ונקרא "איש האדמה". ואילו משה, בתחילת דרכו נקרא "איש מצרי", שהוכרח לגלות כיוון שמסר עצמו על ישראל בהריגת המצרי. הוא, שהקדיש את חייו להנהגת עם ישראל, נקרא לבסוף "איש האלקים", שהגיע לתכלית השלמות של מה שיוכל האדם להשיג

מושגים
 • מאיר שמחה הכהן מדווינסק - (1843 1926) מגדולי רבני מזרח אירופה בדור שלפני השואה. ספריו החשובים הם "אור שמח" על הרמב"ם ואחרי פטירתו פורסמו חידושיו לתורה בספר "משך חכמה" , וחידושיו על התלמוד הבבלי והירושלמי. בדור האחרון נתפרסמו גם תשובותיו.
דיון
 • האם תוכלו למצוא סימוכין במקרא לפירוש המתאר את נח כמתבודד?
 • לפי פירוש זה - מדוע נכשל נח בהצלת בני דורו? והאם המקור הקודם מציע סיבה אחרת?
 • האם אתם מכירים אנשים מסוגו של נח ומסוגו של משה (כפי שהם מאופיינים כאן)?
עשה לך תבת: הרבה ריוח והצלה לפניו ולמה הטריחו בבנין זה, כדי שיראוהו אנשי דור המבול עוסק בה ק"כ שנה ושואלין אותו מה זאת לך, והוא אומר להם עתיד הקב"ה להביא מבול לעולם אולי ישובו.

הסברים
 • "הרבה ריוח והצלה לפניו" - כלומר, הקב"ה יכול היה לבנות את התיבה מידית באופן ניסי, ומדוע הטריח כ"כ את נח בבניית התיבה?
עשה לך תבת MAKE THEE AN ARK — There are numerous ways by which God could have saved Noah; why, then, did he burden him with this construction of the Ark? So that the men of the generation of the Flood might see him employed on it for 120 years and might ask him, “What do you need this for”? and so that he might answer them, “The Holy One, blessed be He, is about to bring a flood upon the world” — perhaps they might repent (Sanhedrin 108b).
דיון
 • מה היה קשה לרש"י בפסוק?
 • מפני איזו האשמה מנסה רש"י לגונן על נח?
 • תארו את האינטרקציה בין נח לאנשי דורו במשך 120 שנות בניית התיבה. האם לדעתכם נח השהה או זירז את הבנייה?
הרמב"ם
דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו נוהג כמנהג אנשי מדינתו, לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחשך כדי שלא ילמוד ממעשיהם, הוא ששלמה אומר הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע, ואומר אשרי האיש וגו', וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים, ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו זמנינו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות או מפני החולי ישב לבדו יחידי כענין שנאמר ישב בדד וידום, ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לישב במדינה אלא אם כן נתערב עמהן ונוהג במנהגם הרע יצא למערות ולחוחים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים כעניין שנאמר מי יתנני במדבר מלון אורחים.

מושגים
 • הרמב"ם - רבי משה בן מימון, מגדולי ישראל שבכל הדורות, נולד בקורדובה שבספרד בשנת ד"א תתצ"ח (1138) ונפטר בשנת ד"א תתקס"ה (1204) בפוסטט (קהיר העתיקה) שבמצרים. פילוסוף ורופא. ספריו הם מהמרכזיים בתחומי היהדות השונים: פרשנות - פירוש למשנה, הלכה - משנה תורה לרמב"ם, פילוסופיה יהודית - מורה נבוכים. עליו נאמר "ממשה עד משה לא קם כמשה" והוכתר בכינוי "הנשר הגדול".
 • משנה תורה - רמב"ם החל לכתוב את "משנה תורה" בשנת 1177, ועסק בכתיבתו עשר שנים. על הצורך בכתיבתו כותב הרמב"ם בהקדמה לספרו: ..."לפיכך קראתי את שם חיבור זה 'משנה תורה', לפי שאדם קורא בתורה בכתב תחילה, ואח"כ קורא בזה- ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם"
It is a natural tendency of man to be influenced in his ideas and conduct by his fellows and associates, and to follow the usage of the people of his state. Because thereof, it is necessary for man to be in the company of the righteous, and to sit near the wise, in order to learn from their conduct, and to distance himself from the evil-doers who follow the path of darkness, in order not to learn from their conduct; for of such Solomon said: "He that walketh with wise men shall be wise; but the companion of fools shall smart for it" (Prov. 13.20); and it is also said: "Happy is the man that hath not walked in the counsel of the wicked etc. (Ps. 1.1.). Likewise, if a man be in a state where evil customs prevail and where the people are not following the righteous ways, he should go to a place where the inhabitants are righteous and follow the way of the good. If all the states known to him, or of which intelligence reached him, be followers of a path which is not good, even as it is in our own times, or if he be unable to migrate to a state whose rules of conduct are good, either on account of military operations or on account of sickness, he should isolate himself and live in seclusion, even as it is said on the subject: "Let him sit alone and keep silence" (Lam. 3.28). And, if the inhabitants of his state be evildoers and sinners, who deny him the right of residence in the state unless he become assimilated with them, and follows their evil conduct, he should go forth and dwell in caves, or cliffs, or deserts, but not accustom himself in the way of the sinners, even as it is said on the subject: "Oh that I were in the wilderness,1See Berakot, 35b. G. in a lodging place of wayfaring men" (Jer. 9.1.).
דיון
 • מה היה הרמב"ם ממליץ לנח לעשות?
 • האם אתם מסכימים עם שיטה זו?
 • מה יתרונותיה וחסרונותיה, מבחינה אישית וציבורית?