בין יוסף בן מתתיהו לחז"ל
הדף מאת: מני גל / תמורה – יהדות ישראלית
חורבן בית שני הותיר את חותמו המר על חז"ל ועל כתביהם. הוא נוכח בתיאור המאורעות מנקודת מבטם ובמסרים או הלקחים שהם רוצים להדגיש. לעומתם, יוסף בן מתתיהו מתאר את תולדות המרד כהיסטוריון מרוחק, אף שאין ספק כי גם לו הייתה זווית אישית השונה לחלוטין מהזווית של חז"ל. בלימוד זה ננסה לעמת טקסטים משני מקורות אלה על החורבן.
דיון
חורבן בית שני שהתרחש במהלך המרד הגדול ברומאים, הותיר את רישומו המר על חז"ל וניכר בכתביהם. מדרשים שונים על מאורעות החורבן פזורים בין דפי המשנה, התלמודים וכתבי חז"ל האחרים. זו נקודת מבט חז"לית, שבחלקה נכתבה זמן רב לאחר המאורעות.
לעומתם, יוסף בן מתתיהו, מראשי המרד בגליל אשר ערק אל כוחות הרומאים בסוף המצור על יודפת, מתאר את תולדות המרד כהיסטוריון מרוחק, למרות שאין ספק שגם לו הייתה נקודת מבט אישית, שהייתה שונה לחלוטין מנקודת המבט של חז"ל.
בלימוד זה ננסה לעמת טקסטים משני מקורות אלה, להשוואה סגנונית וחיפוש פרטים דומים, שימחישו את הרקע ההיסטורי למדרשי חז"ל.

נפתח באווירה המסוכסכת והמפולגת שאפיינה את היהודים בארץ ישראל בימים שקדמו למרד.
יוסף בן מתתיהו – מלחמות היהודים ספר ד' פרק ג'
לדברים האלה נפלה רוח-העם מאד והפחד גבר עליו, במידה הזאת הוסיפו האנשים האלה אומץ, עד אשר לקחו בידם את המשפט למלא את ידי הכוהנים הגדולים. הם בזו לבתי האבות, אשר מהם נבחרו הכוהנים הגדולים חליפות במשפט הירושה, והקימו להם כוהנים בני בלי־שם וחשוכים, למצוא בהם עוזרים למעשי תועבותיהם. כי האנשים אשר הגיעו למשרה העליונה ללא־צדק נטלו עליהם למלא את רצון האנשים, אשר מילאו בה את ידם בלשון רכיל ודיבה, הפיחו מדנים בין ראשי העם, למצוא חפצם בריבות האנשים העומדים להם לשטן, וכאשר מלאה סאת רשעת מעשיהם לבני-האדם, השיאם זדון לבם לנבל את כבוד האלוהים ולבוא ברגליהם המטמאות הרוחצות בדם אל היכל הקדש... והם (השודדים) שמו את היכל ה׳ למצודת משגבם ושמה נמלטו ממהומות העם, וכה נהפך להם המקדש למבצר עריצים. ועל מעשיהם הנוראים הוסיפו עוד לעג, להעציב את לב העם מכל עלילותיהם, כי נסו לְתַכֵּן את פחד העם ולהראות את עצם ידם וערבו את לבם לבחור את הכוהנים הגדולים על־פי הגורל, אף כי משפט הירושה היה רק למשפחות הכוהנים הגדולים, כאשר אמרנו. הם סמכו את המעשה הרע הזה על חוק עתיק, באמרם, כי גם לפנים נבחרו הכוהנים הגדולים על־פי הגורל. ובאמת חשבו לבטל בזאת את המנהג ולתפוש להם את השלטון, בהקימם בידם את המשרה העליונה. על־כן קראו לאחת ממחלקות הכהונה הגדולה ושמה יכין, ובחרו להם כהן גדול בגורל. ובמקרה זכה בגורל, ובזה נראה כל גדל רשעתם, איש אחד ושמו פינחס בן שמואל מכפר חפתא, אשר לא יצא מהכוהנים הגדולים וגם לא הבין מה היא הכוונה הגדולה, כי היה איכר עובד-אדמה. אולם הם סחבו אותו בעל-כורחו מן השדה, וכמעשה המשחקים בבית־החיזיון קישטו אותו במסכה זרה, והלבישו אותו את בגדי הקדש, ולימדו אותו את מעשה עבודתו לעת מצוא. למעשה תעתועים ולצחוק ילדים היתה הנבלה הזאת בעיניהם. אולם עיני יתר הכוהנים, העומדים מרחוק, זלגו דמעות למראה החוק המחולל, והם נאנחו על המשרה הקדושה הנרמסת ברגלים.
תנו רבנן: מעשה בשני כהנים שהיו שניהן שָוִין ורָצִין ועולין בכֶּבֶשׁ, קָדַם אחד מהן לתוך ארבע אמות של חברו - נטל סכין ותקע לו בלבו.
עמד רבי צדוק על מעלות האולם, ואמר: אחינו בית ישראל שמעו! הרי הוא אומר (דברים כא) 'כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושפטיך', אנו על מי להביא עגלה ערופה? על העיר או על העזרות? געו כל העם בבכיה.
בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר. אמר: הרי הוא כפרתכם, ועדיין בני מפרפר, ולא נטמאה סכין. ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים.
§ It was taught in the mishna: An incident occurred where both of the priests were equal as they were running and ascending on the ramp, and one of them shoved the other and he fell and his leg was broken. The Sages taught in the Tosefta: An incident occurred where there were two priests who were equal as they were running and ascending the ramp. One of them reached the four cubits before his colleague, who then, out of anger, took a knife and stabbed him in the heart. The Tosefta continues: Rabbi Tzadok then stood up on the steps of the Entrance Hall of the Sanctuary and said: Hear this, my brothers of the house of Israel. The verse states: “If one be found slain in the land... and it be not known who had smitten him; then your Elders and your judges shall come forth and they shall measure…and it shall be that the city which is nearest to the slain man…shall take a heifer” (Deuteronomy 21:1–3). And the Elders of that city took that heifer and broke its neck in a ritual of atonement. But what of us, in our situation? Upon whom is the obligation to bring the heifer whose neck is broken? Does the obligation fall on the city, Jerusalem, so that its Sages must bring the calf, or does the obligation fall upon the Temple courtyards, so that the priests must bring it? At that point the entire assembly of people burst into tears. The father of the boy, i.e., the young priest who was stabbed, came and found that he was still convulsing. He said: May my son’s death be an atonement for you. But my son is still convulsing and has not yet died, and as such, the knife, which is in his body, has not become ritually impure through contact with a corpse. If you remove it promptly, it will still be pure for future use. The Tosefta comments: This incident comes to teach you that the ritual purity of utensils was of more concern to them than the shedding of blood. Even the boy’s father voiced more concern over the purity of the knife than over the death of his child. And similarly, it says: “Furthermore, Manasseh spilled innocent blood very much, till he had filled Jerusalem from one end to another” (II Kings 21:16), which shows that in his day as well people paid little attention to bloodshed.
תנו רבנן: ארבעים שנה קודם חורבן הבית לא היה גורל עולה בימין, ולא היה לשון של זהורית מלבין, ולא היה נר מערבי דולק, והיו דלתות ההיכל נפתחות מאליהן, עד שגער בהן רבן יוחנן בן זכאי ואמר: היכל, היכל, מפני מה אתה מבעית עצמך? יודע אני בך שסופך עתיד ליחרב, וכבר נתנבא עליך זכריה בן עִדּוֹא "פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך" .

הסברים
  • ארבעים שנה קודם החורבן, הוסיף המצב והחמיר. בעקבות מקרי הרצח הרבים, החליטו חכמי הסנהדרין להימנע מלדון בדיני נפשות. לצורך זאת, הם עקרו ממושבם בלשכת הגזית למקומות אחרים, שכן רק סנהדרין היושבת בלשכת הגזית, יש באפשרותה לדון בדיני נפשות. כשראה הבורא את מעשיהם של ישראל, שלח להם איתותים כדי שיבינו את חומרת מעשיהם וייטיבו את דרכם: מדי שנה, ביום כיפור, היה על הכהן הגדול לקחת שני שעירי עיזים ולעשות ביניהם גורל איזה מהם יוקרב כקרבן לה', ואיזה ישתלח לעזאזל ככפרה על עם ישראל. כאשר עשו ישראל את רצון ה', תמיד היה השעיר שבצד ימין עולה לה', אולם ארבעים שנה לפני החורבן עלה הגורל בשמאל לא בימין. כמו כן, בכל שנה, ביום הכיפורים, קשר הכהן לשון של זהורית - צמר צבוע באדום, על קרני השעיר המשתלח לעזאזל ועל פתח האולם שלפני ההיכל. כאשר התקבלה תשובתם של ישראל לפני ה' ונמחלו עוונותיהם, הלבינו שני לשונות הזהורית כשלג, וכך ידעו ישראל שהתקבלה תשובתם. אולם ארבעים שנה קודם החורבן לא היה לשון הזהורית מלבין. איתות נוסף - כשעשו ישראל את רצון הבורא, דלק הנר המערבי של המנורה במשך עשרים וארבע שעות, למרות שהייתה בו כמות שמן המספיקה רק עד הבוקר, כיתר הנרות. מנר זה הדליק הכהן הגדול את יתר הנרות ביום שלמחרת. אולם ארבעים שנה קודם החורבן כבה הנר המערבי בבוקר יחד עם כל הנרות.
The Sages taught: During the tenure of Shimon HaTzaddik, the lot for God always arose in the High Priest’s right hand; after his death, it occurred only occasionally; but during the forty years prior to the destruction of the Second Temple, the lot for God did not arise in the High Priest’s right hand at all. So too, the strip of crimson wool that was tied to the head of the goat that was sent to Azazel did not turn white, and the westernmost lamp of the candelabrum did not burn continually. And the doors of the Sanctuary opened by themselves as a sign that they would soon be opened by enemies, until Rabban Yoḥanan ben Zakkai scolded them. He said to the Sanctuary: Sanctuary, Sanctuary, why do you frighten yourself with these signs? I know about you that you will ultimately be destroyed, and Zechariah, son of Ido, has already prophesied concerning you: “Open your doors, O Lebanon, that the fire may devour your cedars” (Zechariah 11:1), Lebanon being an appellation for the Temple.
דיון
השלטון הרומאי לא היה טלית שכולה תכלת, אך גם יוסף בן מתתיהו וגם חז"ל מתארים מציאות חברתית פנימית חולה ומושחתת בחברה היהודית, שבוודאי החלישה מאוד את לכידות הציבור היהודי בארץ ישראל, והקשתה עליו לקבל החלטות רציונליות מול האתגר הרומאי.
נסו לפרט על אילו חולשות מצביעים המקורות האלה.

כעת נציג מספר מקורות המנסים לענות על השאלה 'מה הבעיר את המרד?'
רבי חנינא סגן הכהנים אומר: הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה - איש את רעהו חיים בְּלָעוֹ
Rabbi Hanina, the vice-high priest said: pray for the welfare of the government, for were it not for the fear it inspires, every man would swallow his neighbor alive. R. Hananiah ben Teradion said: if two sit together and there are no words of Torah [spoken] between them, then this is a session of scorners, as it is said: “nor sat he in the seat of the scornful…[rather, the teaching of the Lord is his delight]” (Psalms 1:1); but if two sit together and there are words of Torah [spoken] between them, then the Shekhinah abides among them, as it is said: “then they that feared the Lord spoke one with another; and the Lord hearkened and heard, and a book of remembrance was written before Him, for them that feared the Lord and that thought upon His name” (Malachi 3:16). Now I have no [scriptural proof for the presence of the Shekhinah] except [among] two, how [do we know] that even one who sits and studies Torah the Holy One, blessed be He, fixes his reward? As it is said: “though he sit alone and [meditate] in stillness, yet he takes [a reward] unto himself” (Lamentations 3:28).
יוסף בן מתתיהו, תולדות מלחמות היהודים, ספר ב' פרק י"ד
ולמחרת היום, ביום השבת, כאשר נאספו כל היהודים בבית-הכנסת, יצא איש מחרחר ריב מקרב היוונים יושבי קיסריה והפך סיר נפוח עם פיו למטה והציג אותו לפני מבוא בית-הכנסת וזבח עליו צפרים לקרבן. בדבר הזה חרף את היהודים מאד, כי חלל את חקי תורתם וטמא את המקום. נכבדי היהודים והמיושבים בדעת אמרו, כי עליהם לפנות בדבר המריבה הזאת אל הנציב. אולם רוח אוהבי-המחלקת ובני-הנעורים היתה באש בוערת והם מיהרו להילחם באויביהם. ולעמתם התיצבו היונים במערכה, כי את מקריב הזבח שלחו במחשבת ערומים לפניהם, וכמעט התחולל קרב בין שני המחנות. ויוקונדום שר הרוכבים, אשר צֻוָּה לעמוד בפרץ, ניגש אל המקום ולקח את הסיר ונסה להשבית את הריב. אולם עצתו הטובה שבה ריקם מפני זדון היוונים יושבי קיסריה, והיהודים מהרו לקחת את ספרי התורה ולצאת אל נרבתא, היא אחת אחוזותיהם במרחק ששים ריס מקיסריה. שנים-עשר מטובי היהודים ואתם גם יוחנן המוכס באו אל פלורוס לסבסטי והתאוננו על המעשים אשר נעשו ובקשו עזרה ממנו וגם הזכירוהו בלשון כבוד את דבר שמונת כיכרי הכסף. וכשמוע זאת פלורוס שם את האנשים במאסר, בהתגוללו עליהם כי הוציאו את ספרי התורה מקיסריה. ולשמע הדבר הזה מרה נפש כל העם אשר בירושלים מאד, אולם עוד כבשו את כעסם הפעם. אך פלורוס התמכר להפיח את אש המלחמה. הוא שלח אל בית־המקדש והוציא משם שבעה-עשר ככר, בטענו כי הם דרושים לקיסר. מיד קמה מבוכה בקרב העם ומכל עברים מהרו המונים אל בית-המקדש ובצעקות עד לב השמים קראו בשם הקיסר והתחננו אליו להצילם מרשעת פלורוס, ואחדים מחֲפֵצֵי-המרד שפכו חרפות וגידופים על פלורוס והביאו סל של צדקה ובקש פרוטות למענו, כי הוא עני ואביון. אבל לשמע הדברים האלה לא נטה פלורוס מדרך בִּצְעוֹ, ועוד הוסיף להתעבר ולבקש כסף-חמסים. ותחת ללכת אל קיסריה ולכבות את אש המלחמה אשר יצאה משם ולבער את כל סבות המהומה, כי הלא קבל את שכרו על הדבר הזה, מיהר לעלות על ירושלים בצבא רוכבים ורגלים, למצוא שלל רב לעצמו בנשק הרומאים ולתת את פחדו ואימתו על־פני כל יושבי העיר.

מושגים
  • גסיוס פלורוס - נציב יהודה מטעם הרומאים בתקופה שקדמה למרד הגדול, בין השנים 64 - 66 לספירה, אשר התנהגותו האכזרית והרצחנית הייתה בין הגורמים הראשיים למרד.


מילים
  • סיר נפוח - ככל הנראה סיר עם מי שופכין
על קמצא ובר-קמצא חרבה ירושלים
מעשה באדם שהיה אוהבו קמצא, ושונאו בר-קמצא . עשה סעודה , אמר לשמשו: לך הבא לי קמצא. הלך והביא לו את בר-קמצא . בא ומצאו יושב.
אמר לו: הלא זה האיש שונא הוא לאותו האיש, מה רצונך כאן? קום וצא!
אמר לו: הואיל ובאתי , הניחני ואתן לך דמי כל מה שאוכל ואשתה.
אמר לו: לא.
אמר לו: אתן לך דמי חצי סעודתך .
אמר לו: לא.
אמר לו: אתן לך דמי כל סעודתך.
אמר לו: לא. תפסו בידו והקימו והוציאו.
אמר (בר קמצא): הואיל וישבו חכמים ולא מיחו בו, - מכלל שנוח להם, אלך ואוכל בהם קורצא אצל המלך. בא ואמר לקיסר: מרדו בך היהודים! אמר לו: מי יאמר? אמר לו: שלח להם קורבן ותראה אם יקריבוהו.
הלך ושלח בידו עגל משולש. בהליכתו הטיל בו מום בניב שפתים, ויש אומרים: בדקין שבעין, מקום שלנו הוא מום ולהם אינו מום. אמרו חכמים להקריבו. משום שלום מלכות.
אמר להם רבי זכריה בן-אבקולס: יאמרו - בעלי מומים קרבים על המזבח? אמרו להרגו (לבר-קמצא) שלא ילך ויספר. אמר להם רבי זכריה: יאמרו, מטיל מום בקדשים יהרג.
אמר רבי יוחנן: ענוותנותו של רבי זכריה בן-אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגלתנו מארצנו.
And what is the reason that the Sages said that if it is known that the sin-offering was obtained through robbery, it does not effect atonement? It is so that people not say that the altar consumes stolen property. The Gemara attempts to clarify the two explanations. Granted, according to the opinion of Ulla, that the concern stems from the fact that the priests will be distraught, this is the reason that the tanna teaches the halakha with regard to a sin-offering: The priests partake of the meat of a sin-offering. If they find out that they ate an animal that was forbidden to them, i.e., an offering slaughtered counter to halakha, they are likely to become distraught. But according to the opinion of Rav Yehuda, that the concern is about the honor of the altar, why does the mishna mention specifically the case of a sin-offering; shouldn’t the same concern apply to a burnt-offering, as well, as it too is burned on the alter? The Gemara answers: The mishna is speaking utilizing the style of: It is not necessary, and the mishna should be understood as follows: It is not necessary to teach the halakha in the case of a burnt-offering, which is entirely consumed on the altar. In that case, people will certainly say that the altar consumes stolen property. But even in the case of a sin-offering, where only the fat and the blood go up to be consumed on the altar and the rest is consumed by the priests, even so they issued a decree and said that the stolen sin-offering does not effect atonement, so that people should not say that the altar consumes stolen property. The Gemara further clarifies the two understandings: We learned in the mishna: Rabbi Yoḥanan ben Gudgeda testified about a sin-offering that had been obtained through robbery but that is not publicly known to have been obtained in that manner, and said that it effects atonement for the robber who sacrifices it, for the benefit of the altar. Granted, according to the opinion of Ulla, it works out well, as he understands that the Sages instituted that if it was not publicly known that the sin-offering was obtained through robbery, it does effect atonement. But according to the opinion of Rav Yehuda, it should have stated just the opposite, namely, that if it was publicly known that the sin-offering was obtained through robbery, it does not effect atonement. The Gemara answers: That is also what the mishna is saying: If it is not known that the sin-offering was obtained through robbery, it effects atonement, but if this is known, it does not effect atonement, for the benefit of the altar. Rava raises an objection from what was learned in a mishna (Bava Kamma 74a): If one stole an animal and consecrated it, and afterward he slaughtered or sold it, he pays double payment like a thief (see Exodus 22:3), but he does not pay fourfold or fivefold payment, as one must ordinarily pay when he slaughters or sells an ox or a sheep that he stole from another person (Exodus 21:37). And it is taught in a baraita with regard to this mishna: If one slaughtered an animal outside the Temple in a case like this, he is punishable by karet for having sacrificed an offering outside the Temple. And if you say that the owner’s despair of recovering an item that was stolen from him does not by itself enable the thief to acquire the stolen item, what is the relevance of mentioning karet? The punishment of karet should not apply, as the thief cannot consecrate an animal that does not belong to him. Rav Sheizevi said: This means that he is liable to receive karet by rabbinic law. Those who heard this laughed at him. Is there such a thing as karet by rabbinic law? Rava said to them: A great man has spoken, do not laugh at him. What Rav Sheizevi means is karet that comes to him through the words of the Sages, who declared that the thief’s consecration is valid. It is the Sages who placed the animal in his possession, so that he would become liable for it. Rava said: Although I agree with Rav Sheizevi, this matter is certainly a dilemma for me. When the Sages placed the animal in his possession, did they do so from the time of the theft or from the time of the consecration? What is the difference between these possibilities? There is a difference with regard to its wool and with regard to its offspring. If the animal was placed in his possession from the time of the theft, the wool that it grows and the offspring that it births are his, and he is not required to return them to the animal’s owner. But if the animal becomes his only when he consecrates it, he is required to return them. What is the halakha? Rava then said, in answer to his own question: It stands to reason that the Sages placed the animal in his possession from the time of the consecration. This is so that the sinner not profit from his crime. Otherwise, the thief would benefit from the rabbinic decree that was instituted to increase his liability. MISHNA: The law of Sicarii [Sikarikon] did not apply in Judea in the time that people were being killed in the war. From the time that people were being killed in the war and onward, the law of Sicarii did apply there. What is this law of Sicarii? If one first purchased land from a Sicarius, who extorted the field from its prior owners with threats, and afterward the buyer returned and purchased the same field a second time from the prior landowner, his purchase is void. The prior owner of the field can say that he did not actually mean to sell him the field. By contrast, if he first acquired the field from the prior owner and afterward he returned and purchased the same field from a Sicarius, his purchase stands. Similarly, if one first purchased from the husband the rights to use a field belonging to his wife, and afterward he returned and purchased the same field from the wife, so that if the husband were to predecease or divorce her, the purchaser would then own it fully, his purchase is void. The woman can claim that she did not wish to quarrel with her husband and to object to the transaction but that in truth she did not agree to the sale. By contrast, if he first acquired the field from the wife, and afterward he returned and purchased the same field from the husband, his purchase stands. This is the initial version of this mishna. Later, the court of those who came after the Sages who composed that mishna said: With regard to one who purchased a field from a Sicarius, he must give the prior owner one-fourth of the field’s value. When does this apply? At a time when the prior owner is unable to purchase the field himself. But if he is able to purchase it himself, he precedes anyone else. Rabbi Yehuda HaNasi later convened a court, and they counted their votes and determined that if the field remained before, i.e., in the possession of, the Sicarius for twelve months, whoever first purchases the field acquires possession of it, but he must give the prior owner one-fourth of the field’s value. GEMARA: The Gemara challenges the mishna’s assertion that the law of Sicarii did not apply in Judea in the time that people were being killed in the war: Now if in the time that people were being killed in the war, there were no Sicarii stealing land, is it possible that from the time that people were being killed in the war and onward there were Sicarii? Rav Yehuda said: The mishna is saying that in the time that people were being killed in the war they did not apply the law of Sicarii, but rather they would confirm the purchases of land made from the Sicarii. The reason for this is in accordance with what Rabbi Asi said: The gentile authorities issued three decrees during and in the aftermath of the war that ended in the destruction of the Temple. The first decree was that anyone who does not kill a Jew should himself be killed. The second decree was that anyone who kills a Jew should pay four dinars as a fine. The last decree was that anyone who kills a Jew should himself be killed. Therefore, during the time of the first and second decrees, the time when people were being killed in the war, since the gentile would kill Jews, then the owner of the field, owing to the danger posed to his life, would fully transfer ownership of his field to the Sicarius. Then, during the time of the last decree, after the time when people were being killed in the war, anybody whose field was stolen by a Sicarius would say to himself: Now let him take the field; tomorrow I will claim it from him in court. Although the gentile had the advantage and could force the owner to give him the field, the assumption is that the owner did not fully transfer possession of the field to him, as he thought that he would still be able to recover it in court. § Apropos the war that led to the destruction of the Second Temple, the Gemara examines several aspects of the destruction of that Temple in greater detail: Rabbi Yoḥanan said: What is the meaning of that which is written: “Happy is the man who fears always, but he who hardens his heart shall fall into mischief” (Proverbs 28:14)? Jerusalem was destroyed on account of Kamtza and bar Kamtza. The place known as the King’s Mountain was destroyed on account of a rooster and a hen. The city of Beitar was destroyed on account of a shaft from a chariot [rispak]. The Gemara explains: Jerusalem was destroyed on account of Kamtza and bar Kamtza. This is as there was a certain man whose friend was named Kamtza and whose enemy was named bar Kamtza. He once made a large feast and said to his servant: Go bring me my friend Kamtza. The servant went and mistakenly brought him his enemy bar Kamtza. The man who was hosting the feast came and found bar Kamtza sitting at the feast. The host said to bar Kamtza. That man is the enemy [ba’al devava] of that man, that is, you are my enemy. What then do you want here? Arise and leave. Bar Kamtza said to him: Since I have already come, let me stay and I will give you money for whatever I eat and drink. Just do not embarrass me by sending me out.
דיון
בטקסט של בן מתתיהו מופיעים גורמים למרד שאינם מוזכרים במדרש חז"ל. במה שונה גישת ההיסטוריון לאירועים ההיסטוריים לעומת גישת המדרש?

נעיין כעת בשני מקורות העוסקים בקבוצה פרובלמטית במיוחד בקרב יהודי ארץ ישראל:
יוסף בן מתתיהו, תולדות מלחמת היהודים, ספר ב' פרק י"ג
וכאשר טהרה הארץ מהשודדים האלה צמח וגדל בירושלים מין שודדים אחרים, אלה הנקובים סיקריים. הם היו רוצחים את האנשים בעצם היום ובראש חוצות העיר ובחרו להם להתערב ביום מועד בקרב ההמון החוגג, בהסתירם תחת בגדיהם חרבות קצרות, ובהן המיתו את אנשי־חרמם, וכאשר נפלו האנשים חללים, היו הרוצחים צועקים חמם יחד עם כל ההמון, ועל־כן נחשבו לאנשי אמונים ואיש לא יכול לגלותם. יונתן הכהן הגדול היה הראשון אשר נשחט בידיהם ואחריו נרצחו אנשים רבים מדי יום ביומו. ועוד רע ומר מהאמונות היה הפחד אשר נפל על־פני כל, כי כמו בעת מלחמה ירא כל איש, פן יבוא מותו פתאום, ומרחוק נזהר מפני אנשי ריבו, וגם חדל לבטוח באוהביו הקרובים, אבל בעוד האנשים נזהרים ושומרים את נפשותיהם - מצאה אותם פתאום חרב מרצחיהם. כה מהירים היו האורבים האלה במלאכתם וכה השכילו להעלם מן העין!

מילים
  • סיקריים - שמה של קבוצה זו נגזר מן המילה "סיקה" (לטינית: sica, פגיון קטן), מאחר שבני קבוצה זו נהגו לשאת פגיון מתחת לבגדיהם-גלימותיהם.
אבא סיקרא, ריש [=ראש] בריוני דירושלים, בר-אחתיה [=בן אחותו של] דרבן יוחנן בן זכאי הוה [=היה]. שלח ליה [רבן יוחנן בן זכאי לאחיינו]: תא בצנעא לגבאי[=בוא בחשאי אליי]. אתא [=בא]. אמר ליה: עד אימת עבדיתו הכי וקטליתו ליה לעלמא בכפנא? [=עד מתי תעשה כך ותפיל חללי רעב בעיר?] אמר ליה: מאי איעביד, דאי אמינא להו מידי קטלו לי [מה אעשה, שאם אומר להם דבר יהרגו אותי].

הסברים
  • חיילות רומי הטילו מצור כבד על ירושלים, החורבן משמש ובא ואנשי העיר סבלו מרעב כבד. רבן יוחנן בן זכאי קרא לאחיינו, אבא סיקרא, מנהיג הבריונים שסירבו לכרות שלום עם האויב למרות הרעב הכבד שהפיל חללים רבים, והוכיח אותו "עד מתי תמשיכו במעשיכם שבגללם מתים חללי רעב בחוצות העיר"? מדוע הנך מתעקש להניף את נס המרד גם כאשר תושבי ירושלים הנצורה מתים ברעב? אבא סיקרא השיב לו כי הדבר לא בידו, וכי אם הוא יבקש לכרות שלום עם רומי, פיקודיו ירצחוהו נפש.
The host said to him: No, you must leave. Bar Kamtza said to him: I will give you money for half of the feast; just do not send me away. The host said to him: No, you must leave. Bar Kamtza then said to him: I will give you money for the entire feast; just let me stay. The host said to him: No, you must leave. Finally, the host took bar Kamtza by his hand, stood him up, and took him out. After having been cast out from the feast, bar Kamtza said to himself: Since the Sages were sitting there and did not protest the actions of the host, although they saw how he humiliated me, learn from it that they were content with what he did. I will therefore go and inform [eikhul kurtza] against them to the king. He went and said to the emperor: The Jews have rebelled against you. The emperor said to him: Who says that this is the case? Bar Kamtza said to him: Go and test them; send them an offering to be brought in honor of the government, and see whether they will sacrifice it. The emperor went and sent with him a choice three-year-old calf. While bar Kamtza was coming with the calf to the Temple, he made a blemish on the calf’s upper lip. And some say he made the blemish on its eyelids, a place where according to us, i.e., halakha, it is a blemish, but according to them, gentile rules for their offerings, it is not a blemish. Therefore, when bar Kamtza brought the animal to the Temple, the priests would not sacrifice it on the altar since it was blemished, but they also could not explain this satisfactorily to the gentile authorities, who did not consider it to be blemished. The blemish notwithstanding, the Sages thought to sacrifice the animal as an offering due to the imperative to maintain peace with the government. Rabbi Zekharya ben Avkolas said to them: If the priests do that, people will say that blemished animals may be sacrificed as offerings on the altar. The Sages said: If we do not sacrifice it, then we must prevent bar Kamtza from reporting this to the emperor. The Sages thought to kill him so that he would not go and speak against them. Rabbi Zekharya said to them: If you kill him, people will say that one who makes a blemish on sacrificial animals is to be killed. As a result, they did nothing, bar Kamtza’s slander was accepted by the authorities, and consequently the war between the Jews and the Romans began. Rabbi Yoḥanan says: The excessive humility of Rabbi Zekharya ben Avkolas destroyed our Temple, burned our Sanctuary, and exiled us from our land. The Roman authorities then sent Nero Caesar against the Jews. When he came to Jerusalem, he wished to test his fate. He shot an arrow to the east and the arrow came and fell in Jerusalem. He then shot another arrow to the west and it also fell in Jerusalem. He shot an arrow in all four directions of the heavens, and each time the arrow fell in Jerusalem. Nero then conducted another test: He said to a child: Tell me a verse that you learned today. He said to him as follows: “And I will lay My vengeance upon Edom by the hand of My people Israel” (Ezekiel 25:14). Nero said: The Holy One, Blessed be He, wishes to destroy His Temple, and He wishes to wipe his hands with that man, i.e., with me. The Romans are associated with Edom, the descendants of Esau. If I continue on this mission, I will eventually be punished for having served as God’s agent to bring about the destruction. So he fled and became a convert, and ultimately Rabbi Meir descended from him. The Roman authorities then sent Vespasian Caesar against the Jews. He came and laid siege to Jerusalem for three years. There were at that time in Jerusalem these three wealthy people: Nakdimon ben Guryon, ben Kalba Savua, and ben Tzitzit HaKesat. The Gemara explains their names: Nakdimon ben Guryon was called by that name because the sun shined [nakad] on his behalf, as it is related elsewhere (see Ta’anit 19b) that the sun once continued to shine in order to prevent him from suffering a substantial loss. Ben Kalba Savua was called this because anyone who entered his house when he was hungry as a dog [kelev] would leave satiated [save’a]. Ben Tzitzit HaKesat was referred to by that name because his ritual fringes [tzitzit] dragged along on blankets [keset], meaning that he would not walk in the street with his feet on the ground, but rather they would place blankets beneath him. There are those who say that his seat [kiseh] was found among the nobles of Rome, meaning that he would sit among them. These three wealthy people offered their assistance. One of them said to the leaders of the city: I will feed the residents with wheat and barley. And one of them said to leaders of the city: I will provide the residents with wine, salt, and oil. And one of them said to the leaders of the city: I will supply the residents with wood. The Gemara comments: And the Sages gave special praise to he who gave the wood, since this was an especially expensive gift. As Rav Ḥisda would give all of the keys [aklidei] to his servant, except for the key to his shed for storing wood, which he deemed the most important of them all. As Rav Ḥisda said: One storehouse [akhleva] of wheat requires sixty storehouses of wood for cooking and baking fuel. These three wealthy men had between them enough commodities to sustain the besieged for twenty-one years. There were certain zealots among the people of Jerusalem. The Sages said to them: Let us go out and make peace with the Romans. But the zealots did not allow them to do this. The zealots said to the Sages: Let us go out and engage in battle against the Romans. But the Sages said to them: You will not be successful. It would be better for you to wait until the siege is broken. In order to force the residents of the city to engage in battle, the zealots arose and burned down these storehouses [ambarei] of wheat and barley, and there was a general famine. With regard to this famine it is related that Marta bat Baitos was one of the wealthy women of Jerusalem. She sent out her agent and said to him: Go bring me fine flour [semida]. By the time he went, the fine flour was already sold. He came and said to her: There is no fine flour, but there is ordinary flour. She said to him: Go then and bring me ordinary flour. By the time he went, the ordinary flour was also sold. He came and said to her: There is no ordinary flour, but there is coarse flour [gushkera]. She said to him: Go then and bring me coarse flour. By the time he went, the coarse flour was already sold. He came and said to her: There is no coarse flour, but there is barley flour. She said to him: Go then and bring me barley flour. But once again, by the time he went, the barley flour was also sold. She had just removed her shoes, but she said: I will go out myself and see if I can find something to eat. She stepped on some dung, which stuck to her foot, and, overcome by disgust, she died. Rabban Yoḥanan ben Zakkai read concerning her a verse found in the section of the Torah listing the curses that will befall Israel: “The tender and delicate woman among you who would not adventure to set the sole of her foot upon the ground” (Deuteronomy 28:56). There are those who say that she did not step on dung, but rather she ate a fig of Rabbi Tzadok, and became disgusted and died. What are these figs? Rabbi Tzadok observed fasts for forty years, praying that Jerusalem would not be destroyed. He became so emaciated from fasting that when he would eat something it was visible from the outside of his body. And when he would eat after a fast they would bring him figs and he would suck out their liquid and cast the rest away. It was one such fig that Marta bat Baitos found and that caused her death. It is further related that as she was dying, she took out all of her gold and silver and threw it in the marketplace. She said: Why do I need this? And this is as it is written: “They shall cast their silver in the streets and their gold shall be as an impure thing; their silver and their gold shall not be able to deliver them in the day of the wrath of the Lord; they shall not satisfy their souls, neither fill their bowels” (Ezekiel 7:19). § The Gemara relates: Abba Sikkara was the leader of the zealots [biryonei] of Jerusalem and the son of the sister of Rabban Yoḥanan ben Zakkai. Rabban Yoḥanan ben Zakkai sent a message to him: Come to me in secret. He came, and Rabban Yoḥanan ben Zakkai said to him: Until when will you do this and kill everyone through starvation? Abba Sikkara said to him: What can I do, for if I say something to them they will kill me. Rabban Yoḥanan ben Zakkai said to him: Show me a method so that I will be able to leave the city, and it is possible that through this there will be some small salvation. Abba Sikkara said to him: This is what you should do: Pretend to be sick, and have everyone come and ask about your welfare, so that word will spread about your ailing condition. Afterward bring something putrid and place it near you, so that people will say that you have died and are decomposing. And then, have your students enter to bring you to burial, and let no one else come in so that the zealots not notice that you are still light. As the zealots know that a living person is lighter than a dead person. Rabban Yoḥanan ben Zakkai did this. Rabbi Eliezer entered from one side and Rabbi Yehoshua from the other side to take him out. When they arrived at the entrance of the city on the inside, the guards, who were of the faction of the zealots, wanted to pierce him with their swords in order to ascertain that he was actually dead, as was the common practice. Abba Sikkara said to them: The Romans will say that they pierce even their teacher. The guards then wanted at least to push him to see whether he was still alive, in which case he would cry out on account of the pushing. Abba Sikkara said to them: They will say that they push even their teacher. The guards then opened the gate and he was taken out. When Rabban Yoḥanan ben Zakkai reached there, i.e., the Roman camp, he said: Greetings to you, the king; greetings to you, the king. Vespasian said to him: You are liable for two death penalties, one because I am not a king and yet you call me king, and furthermore, if I am a king, why didn’t you come to me until now? Rabban Yoḥanan ben Zakkai said to him: As for what you said about yourself: I am not a king,
דיון
האם אפשר לכנות את הסיקריים 'טרוריסטים'?

נצפה בקטע של בן מתתיהו, המייחס לרומאים, או לפחות למצביא הרומאי, נכונות לסיים את המרד ללא החרבת ירושלים והמקדש.
יוסף בן מתתיהו, תולדות מלחמת היהודים, ספר ה', פרק ח'
ובבוא טיטוס אל תוך העיר נתן פקודה לאנשי־צבאו, לבל ימיתו איש מהתפושים ולא יציתו את הבתים באש, וגם הבטיח את המורדים, כי יתן להם לצאת במנוחה מן העיר ולהלחם בו כטוב בעיניהם, למען אשר לא יבולע לעם ירושלים, ואת יושבי העיר כי ישיב להם את נחלתם ורכושם. כי יקר היה בעיניו מאד להציל את העיר למענו ואת בית־המקדש למען העיר. אמנם את לב העם מצא נכון למצוותיו מני אז, אולם בעיני אנשי־המלחמה שבין היהודים נדמתה חיבת-הבריות אשר לו לאות חסרון-כח, והם חשבו כי טיטוס פונה אליהם בדברים האלה, באשר קצרה ידו לכבוש את שארית העיר. הם איימו על אנשי ירושלים בעונש מוות, אם יבטאו בשפתיהם למסור את עירם, וגם שחטו את כל האנשים, אשר הרימו קולס לדרוש שלום.
דיון
חשוב לדייק. האם בן מתתיהו טוען כי טיטוס נכון היה להפסיק את המלחמה ולכונן יחסי שלום עם היהודים?

פרט מעניין, המופיע גם אצל יוסף וגם במדרש חז"ל הוא עניין הנוטשים את העיר הנצורה ומסגירים עצמם לידי הרומאים.
יוסף בן מתתיהו, תולדות מלחמת היהודים, ספר ד' פרק ו'
מדי יום ביומו נפלו אל הרומאים אנשים רבים, אשר ברחו מפני הקנאים. אמנם קשה היתה מנוסתם, כי הציגו
הקנאים משמר בכל מוצאי העיר ואת כל איש אשר תפשו שם שפטו משפט מות, באמרם כי אל הרומאים הוא נופל. אולם כל נותן שוחד יצא לשלום, ורק האיש אשר לא מצאה ידו לשלם, נחשב לבוגד. על־כן קנו העשירים בכסף את המנוסה מן העיר, ורק העניים הבורחים נשחטו.
יוסף בן מתתיהו, תולדות מלחמת היהודים, ספר ה' פרק י'
אולם בני העיר התעוררו לנפל אל הרומאים. אלה מכרו את רכושם בלא־כסף ואלה מכרו את תכשיטיהם היקרים ובלעו את מטבעות-הזהב, לבל תשיגם יד השודדים, ואחרי־כן ברחו אל הרומאים, וכאשר הוציאו את הזהב מקרבם, נמצא להם כסף די-מחסורם, וטיטוס שלח רבים לחופשי ונתן לכל אחד לבחור מקום-מושב לו כטוב בעיניו, ובדבר הזה
חיזק עוד את היהודים אשר בעיר ברצונם לנפל אליו.
וכשבא אספסיינוס להחריב את ירושלים, אמר להם: שוטים, מפני מה אתם מבקשים להחריב את העיר הזאת, ואתם מבקשים לשרוף את בית המקדש? וכי מה אני מבקש מכם? אלא שתשגרו לי קשת אחת או חץ אחת, ואלך לי מכם. אמרו לו: כשם שיצאנו על שניים ראשונים שהם לפניך, והרגנום, כך נצא לפניך ונהרגך.
כיון ששמע רבן יוחנן בן זכאי, שלח וקרא לאנשי ירושלים ואמר להם: בני, מפני מה אתם מחריבין את העיר הזאת ואתם מבקשים לשרוף את בית המקדש? וכי מהו מבקש מכם? הוא אינו מבקש מכם אלא קשת אחת או חץ אחת, וילך לו מכם. אמרו לו: כשם שיצאנו על שניים שלפניו והרגנום, כך נצא עליו ונהרגהו.
היו לאספסיינוס אנשים שרויין כנגד חומותיה של ירושלים וכל דבר ודבר שהיו שומעין היו כותבין על החצי(ם?) וזורקין חוץ לחומה, לומר שרבן יוחנן בן זכאי מאוהבי קיסר הוא. וכיון שאמר להם רבן יוחנן בן זכאי יום אחד ושנים ושלשה ולא קבלו ממנו, שלח וקרא לתלמידיו, לרבי אליעזר ורבי יהושע, אמר להם: בָּנַי, עמדו והוציאוני מכאן. עשו לי ארון ואישן בתוכו. רבי אליעזר אחז בראשו, רבי יהושע אחז ברגליו, והיו מוליכין אותו עד שקיעת החמה, עד שהגיעו אצל שערי ירושלים. אמרו להם השוערים: מי הוא זה? אמרו להן: מת הוא, וכי אין אתם יודעין שאין מלינים את המת בירושלים? אמרו להן: אם מת הוא - הוציאוהו. והוציאוהו, והיו מוליכין אותו (עד שקיעת החמה) עד שהגיעו אצל אספסיינוס.
פתחו הארון ועמד לפניו. אמר לו: אתה הוא רבן יוחנן בן זכאי? שְׁאַל מה אתן לך. אמר לו: איני מבקש ממך אלא יַבְנֵה, שאלך ואשנה בה לתלמידי, ואקבע בה תפלה, ואעשה בה כל מצוות. אמר לו: לך, וכל מה שאתה רוצה לעשות עשה.
On acts of kindness. How so? It says (Hosea 6:6), “For I desire kindness, not a well-being offering.” The world was created from the very beginning with kindness, as it says (Psalms 89:3), “For I have said that the world will be built on kindness, and the heavens will be established on Your faith.” Once, Rabban [our rabbi] Yohanan ben Zakkai, left Jerusalem, and Rabbi Yehoshua followed after him. And he saw the Holy Temple destroyed. [Rabbi Yehoshua said: Woe to us, for this is destroyed –] the place where all of Israel’s sins are forgiven!2I.e., via the bringing of sacrifices. [Rabbi Yohanan] said to him: My son, do not be distressed, for we have a form of atonement just like it. And what is it? Acts of kindness, as it says (Psalms 89:3), “For I desire kindness, not a well-being offering.” And so we find that Daniel, the precious man, would busy himself with acts of kindness. And what were these acts of kindness that he was so busy with? If you would say that in fact he did bring burnt offerings and other sacrifices in Babylon, doesn’t it already say (Deuteronomy 12:13–14), “Take care not to bring burnt offerings in just any place you see, but only in the place that the Eternal will choose in one of your tribal territories shall you bring burnt offerings.” So what were the acts of kindness he busied himself with? He would help a bride and bring her happiness, he would escort the dead [in a funeral procession], and he would always give a perutah to a poor person. And he would pray three times a day, and his prayers would be gladly accepted, as it says (Daniel 6:11), “When Daniel learned that [the ban against worshiping God] had been put in writing, he went to his house, in whose upper chamber he had windows made facing Jerusalem, and three times a day he knelt down, prayed, and made a confession to his God, as he had always done.”
And when Vespasian came to destroy Jerusalem, he said to [the inhabitants]: Fools! Why do you seek to destroy this city and burn the Holy Temple? What do I request of you? Only that you give me one bow or one arrow [as a sign of your surrender], and then I will leave you be. They said to him: Just as we went out [to battle] against the two who came before you, and killed them, so will we go out against you and kill you. When Rabban Yohanan ben Zakkai heard this, he sent for the men of Jerusalem and said to them: My children, why do seek to destroy this city and burn the Holy Temple? For what did he ask of you but one bow or one arrow, and then he would leave you be. They said to him: Just as we went out [to battle] against the two who came before him, and we killed them, so will we go out against him and kill him. Vespasian had men lurking within the walls of Jerusalem, and everything they heard they would would write on an arrow and shoot over the wall. So they reported that Rabban Yohanan ben Zakkai supported the Caesar. [Thus would he remind the men of Jerusalem, i.e., plead with them to acquiesce to Vespasian.] And after Rabban Yohanan ben Zakkai said this [to them] day after day, and saw that they would not accept his advice, he sent for his students, Rabbi Eliezer and Rabbi Yehoshua, and said to them: My sons, take me out of this place! Make me a coffin, and I will sleep in it. So Rabbi Eliezer held [the coffin] on one end, and Rabbi Yehoshua held it (on the other, and they carried him until the sun set, right up to the gates of Jerusalem. The gatekeepers said to them: What is this? They replied: A dead body – and you know that a corpse cannot remain overnight in Jerusalem. They said: If that is a dead body, go ahead and take it out [of the city]). So they took him out (and they were carrying him until sunset) until they came to Vespasian, and they opened the coffin, and [Rabbi Yohanan] got up and stood before him. He said: So you are Rabbi Yohanan ben Zakkai. Ask for whatever you wish, and I will give it to you. He replied: I ask nothing from you except for Yavneh. I will go there and teach my students, and I will establish prayer, and I will do all the mitzvot [mentioned in the Torah]. [Vespasian] replied: Go. All that you wish to do, you may do. [Rabbi Yohanan] said to him: Do you want me to tell you one thing? He said: Go ahead. He said to him: Take note; soon you will ascend to the kingship. How do you know? [Vespasian] said to him. [Rabbi Yohanan answered:] We have a tradition that the Holy Temple will not be taken by an ordinary man, but only by a king. For it says (Isaiah 10:34), “And the Lebanon tree will fall in its majesty.” They say that it was not (one or two or) three days until a letter came from [Vespasian’s] city announcing that the Caesar had died and they were appointing him to ascend to the kingship. They brought him a catapult and positioned it toward the walls of Jerusalem. Then they brought him cedar posts, put them in the catapult, and fired them against the wall until they made a breach. Then they brought him the head of a pig, put it in the catapult, and flung it toward the sacrificial portions that were on the [Temple] altar.
While Jerusalem was being taken, Rabban Yohanan ben Zakkai was sitting and waiting, and he trembled (before God), just as Eli sat and watched, as it says (I Samuel 4:13), “There was Eli, sitting on a seat on the side of the road, waiting, and his heart trembled because of the Ark of God.” When Rabban Yohanan ben Zakkai heard that Jerusalem was destroyed and the Holy Temple was burning in flames, he tore his clothes, and his students tore their clothes, and they cried and screamed and lamented.
It says (Zechariah 11:1), “Open your doors, Lebanon [i.e., the Holy Temple], and let fire consume your cedars” – these are the (high) priests who were in the Sanctuary, who [took] their keys in their hands and threw them toward the heavens, and said before the Holy Blessed One: Master of the World! Here are Your keys, which You entrusted to us. For we were not faithful custodians doing the King’s work and eating from the King’s table.
Abraham, Isaac, and Jacob, and the twelve tribes, were also crying and screaming and lamenting, and they said (Zechariah 11:2), “Howl, cypresses, for cedars have fallen! How the mighty are ravaged!” [“Howl, cypresses, for cedars have fallen!” – these are Abraham, Isaac, and Jacob, and the twelve tribes.] “Howl, you oaks of Bashan” – these are Moses, Aaron, and Miriam. “For the stately forest is laid low” – that is the Holy of Holies. “The voice of wailing shepherds, for their fields [have been ravaged]” (Zechariah 11:3) – these are David and his son Solomon. “The sound of the lions roaring, for the jungle of the Jordan has been ravaged” – these are Elijah and Elisha.
דיון
גם יוסף בן מתתיהו מציין בספרו, כי טיטוס (או אספסיאנוס) התיר לנוטשים את העיר להתרכז במקום כלשהו בארץ ישראל, אם כי זו אינה יבנה. מכאן שהמדרש על ר' יוחנן אינו מצוץ מן האצבע.
מה, בכל זאת, נראה די דמיוני בסיפור על ר' יוחנן?
מדוע אין בן מתתיהו מזכיר את ר' יוחנן (לא בקטע המקור המובא כאן, ולא בספר כולו) בהקשר זה של הנטישה את העיר?

כאשר פוגש ר' יוחנן את אספסיאנוס, הוא מבקש ממנו, על פי מקור נוסף, לא בקשה אחת כי אם שלוש:
תן לי יבנה וחכמיה, ושושילתא דרבן גמליאל, ואסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק

הסברים
  • וכך מפרש רש"י: "תן ליה יבנה - שלא תחריבנה ולא תהרוג חכמיה: ושושילתא דרבן גמליאל - משפחת הנשיא שלא תהרגם שלא תכלה שולטנות בית דוד. ואסוותא - רופאים תן לי מאנשיך שירפאו את רבי צדוק, שלא היה יכול לבלוע אוכל לפי שנתקצרו מעיו בתעניותיו
Vespasian then said to Rabban Yoḥanan ben Zakkai: I will be going to Rome to accept my new position, and I will send someone else in my place to continue besieging the city and waging war against it. But before I leave, ask something of me that I can give you. Rabban Yoḥanan ben Zakkai said to him: Give me Yavne and its Sages and do not destroy it, and spare the dynasty of Rabban Gamliel and do not kill them as if they were rebels, and lastly give me doctors to heal Rabbi Tzadok. Rav Yosef read the following verse about him, and some say that it was Rabbi Akiva who applied the verse to Rabban Yoḥanan ben Zakkai: “I am the Lord…Who turns wise men backward and makes their knowledge foolish” (Isaiah 44:25), as he should have said to him to leave the Jews alone this time.
שלח לרבי אליעזר ולרבי יהושע [שני תלמידיו הראשונים של רבן יוחנן זכאי] לאפוקי לרבי צדוק [להוציא את רבי צדוק מירושלים]. אזלין ואשכחוניה בבבא דמדינה [הלכו ומצאוהו בשער העיר].
מן דאתא [כאשר רבי צדוק הגיע] קם מן קומוי רבן יוחנן [רבן יוחנן בן זכאי המכובד קם ממקומו].
אמר ליה אספסיאנוס: מן קדם הדין סבא צותרא את קאים?! [מלפני סבא כחוש זה אתה נעמד?!]
אמר ליה חייך, אי הוה חד דכוותיה [אם היה עוד אחד כיוצא בו] והוה עמך אוכלוסין בכיפלא [ולך, אספסיאנוס, היו פי שניים חיילים], לא הוית יכיל כביש [לא היית יכול לכבוש את ירושלים!]
אמר לו אספסיאנוס לרבן יוחנן בן זכאי: מה חֵיילֵיה? [מה כוחו של רבי צדוק?]
אמר ליה: דאכיל חד גמזוז ופשיט עלוהי מאה פרקין [כאשר הוא אוכל תאנה אחת הרי זה מספיק לו כדי ללמוד מאה פרקים בבית המדרש].
אמר ליה: למה חשיך כן? [למה רבי צדוק נראה נורא כל כך?]
אמר ליה: מן חייליהון דצומייא ותענייתא [מכח הצומות והתעניות, שכן רבי צדוק התענה ארבעים שנה לקראת החורבן הממשמש ובא].
שלח ואייתי אסוותא [שלח והביא רופאים], והוו מוכלין ליה ציבחר ציבחר ומשקין ליה ציבחר ציבחר [והיו מאכילים אותו מעט מעט ומשקים אותו מעט מעט], עד דהדר גופיה עלוי [עד שחזר אליו גופו].
דיון
מה תורמת לנו כאן דמותו של ר' צדוק?

ולסיום - מספר מקורות מיוסף בן מתתיהו ומחז"ל על המציאות העגומה מיד אחרי כיבוש ירושלים וחורבן המקדש:
יוסף בן מתתיהו, תולדות מלחמת היהודים, ספר ו' פרק ט'
וכאשר עיפו ידי אנשי־הצבא מכבד הרצח, נראה בעיר המון רב מיושביה אשר נצלו מן המטבח. והקיסר ציוה להמית רק את המזוינים, העומדים על נפשם, ולקחת את יתר העם בשבי. ואנשי־הצבא עשו במצוותו, ועוד הוסיפו להמית גם את הזקנים ואת החלשים, ואת הבריאים והאנשים, אשר מצאו בהם חפץ, דחפו אל הר-הבית וסגרו אותם בעזרת-הנשים. והקיסר הפקיד את אחד עבדיו המשוחררים לשמור עליהם, ואל פרונטון אוהבו אמר לעשות משפט כל איש ואיש. פרונטון ציוה להמית את כל המורדים והשודדים, אשר גילה מהם איש את תועבות רעהו, ומקרב הצעירים הבדיל את הגדולים בקומה ואת יפי-התואר, וחשך אותם לחג-הנצחון, ומיתר העם אסר כל בחור מבן שבע-עשרה ומעלה ושלח אותם לעבוד בסבלות מצרים, ורבים מהם נתן טיטוס למנחה למדינות שונות להעבירם בבתי-חזיון, למען ימותו איש בחרב אחיו או במלחמה עם חיות רעות. והקטנים מבני שבע-עשרה נמכרו לעבדים. ובעוד פרונטון שם פדות בין הנתפשים, והנה גוועו מהם כאחד-עשר אלף איש ברעב, כי מנעו מהם השומרים את לחמם מגודל שנאתם אליהם, וגם רבים מהם מיאנו לנגוע בלחם אשר נתן להם. ואמנם לא נמצא די לחם להמון השבויים הרב.

מילים
  • מַטְבֵּחַ - טֶבַח
מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכין אחריו. ראה ריבה אחת שהיתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים, כיון שראתה אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו,
אמרה לו: רבי, פַּרְנְסֵנִי!
אמר לה: בתי, מי את?
אמרה לו: בת נקדימון בן גוריון אני.
אמר לה: בתי, ממון של בית אביך היכן הלך?
אמרה לו: רבי, לא כדין מתלין מתלא בירושלים מלח ממון חסר? [האם לא כך מושלים משל בירושלים: ממון חסר מלח שישמר אותו לבל יאבד] ואמרי לה חסד. [ויש הקוראים חסד, ולא חסר, כלומר: מה שמשמר את הממון הוא חסד].
ושל בית חמיך היכן הוא?
אמרה לו: בא זה ואיבד את זה. אמרה לו: רבי, זכור אתה כשחתמת על כתובתי?
אמר להן לתלמידיו: זכור אני כשחתמתי על כתובתה של זו, והייתי קורא בה אלף אלפים דינרי זהב מבית אביה חוץ משל חמיה. בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמר: אשריכם ישראל, בזמן שעושין רצונו של מקום - אין כל אומה ולשון שולטת בהם, ובזמן שאין עושין רצונו של מקום - מוסרן ביד אומה שפלה, ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהמתן של אומה שפלה.

הסברים
  • מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים: הרעב היה כה גדול, שהאנשים היו הולכים אחרי הגמלים, ומחפשים גרעיני שעורים בתוך הגללים.
Apropos the daughter of Nakdimon ben Guryon, the Gemara relates what later became of her: The Sages taught: There was an incident involving Rabban Yoḥanan ben Zakkai. When he was riding on a donkey and leaving Jerusalem, and his students were walking after him to learn from him, he saw a certain young woman who was gathering barley from among the dung of the animals of Arabs. She was so poor that she subsisted on the undigested barley within the dung. When she saw him, she wrapped herself in her hair, as she had nothing else with which to cover herself, and stood before him. She said to him: My teacher, sustain me. He did not recognize her, so he said to her: My daughter, who are you? She said to him: I am the daughter of Nakdimon ben Guryon. He said to her: My daughter, the money of your father’s household, where did it go? How did you become so poor? She said to him: My teacher, is it not that they say such a proverb in Jerusalem: Salt for money is lacking [ḥaser]? There is nothing with which to preserve it and prevent it from being lost. And some say the proverb asserts that kindness [ḥesed] is salt for money, i.e., using money for acts of kindness preserves it. He continued to ask her: And the money of your father-in-law’s house, which was used properly, for benevolent acts, where is it? She said to him: This one came and destroyed that one; all the money was combined, and it was all lost together. She said to him: My teacher, do you remember when you signed on my marriage contract? He said to his students: I remember that when I signed on the marriage contract of this woman, and I read in it, it listed a thousand thousands, i.e., one million gold dinars as a dowry from her father’s house, aside from that which was promised her from her father-in-law. Rabban Yoḥanan ben Zakkai cried and said: How fortunate are you, Israel, for when Israel performs the will of the Omnipresent, no nation or tongue can rule over them; and when Israel does not perform the will of the Omnipresent, He delivers them into the hand of a lowly nation. Not only are they delivered into the hand of a lowly nation, but even into the hand of the animals of a lowly nation, as in the pitiful instance of Nakdimon’s daughter.
... פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, והיה רבי יהושע הולך אחריו, וראה בית המקדש חרב.
אמר רבי יהושע: אוי לנו על זה שהוא חרב. מקום שמכפרים בו עונותיהם של ישראל.
אמר לו: בני, אל ירע לך. יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה, ואיזה? זה גמילות חסדים, שנאמר: "כי חסד חפצתי ולא זבח". ...
On acts of kindness. How so? It says (Hosea 6:6), “For I desire kindness, not a well-being offering.” The world was created from the very beginning with kindness, as it says (Psalms 89:3), “For I have said that the world will be built on kindness, and the heavens will be established on Your faith.” Once, Rabban [our rabbi] Yohanan ben Zakkai, left Jerusalem, and Rabbi Yehoshua followed after him. And he saw the Holy Temple destroyed. [Rabbi Yehoshua said: Woe to us, for this is destroyed –] the place where all of Israel’s sins are forgiven!2I.e., via the bringing of sacrifices. [Rabbi Yohanan] said to him: My son, do not be distressed, for we have a form of atonement just like it. And what is it? Acts of kindness, as it says (Psalms 89:3), “For I desire kindness, not a well-being offering.” And so we find that Daniel, the precious man, would busy himself with acts of kindness. And what were these acts of kindness that he was so busy with? If you would say that in fact he did bring burnt offerings and other sacrifices in Babylon, doesn’t it already say (Deuteronomy 12:13–14), “Take care not to bring burnt offerings in just any place you see, but only in the place that the Eternal will choose in one of your tribal territories shall you bring burnt offerings.” So what were the acts of kindness he busied himself with? He would help a bride and bring her happiness, he would escort the dead [in a funeral procession], and he would always give a perutah to a poor person. And he would pray three times a day, and his prayers would be gladly accepted, as it says (Daniel 6:11), “When Daniel learned that [the ban against worshiping God] had been put in writing, he went to his house, in whose upper chamber he had windows made facing Jerusalem, and three times a day he knelt down, prayed, and made a confession to his God, as he had always done.”
And when Vespasian came to destroy Jerusalem, he said to [the inhabitants]: Fools! Why do you seek to destroy this city and burn the Holy Temple? What do I request of you? Only that you give me one bow or one arrow [as a sign of your surrender], and then I will leave you be. They said to him: Just as we went out [to battle] against the two who came before you, and killed them, so will we go out against you and kill you. When Rabban Yohanan ben Zakkai heard this, he sent for the men of Jerusalem and said to them: My children, why do seek to destroy this city and burn the Holy Temple? For what did he ask of you but one bow or one arrow, and then he would leave you be. They said to him: Just as we went out [to battle] against the two who came before him, and we killed them, so will we go out against him and kill him. Vespasian had men lurking within the walls of Jerusalem, and everything they heard they would would write on an arrow and shoot over the wall. So they reported that Rabban Yohanan ben Zakkai supported the Caesar. [Thus would he remind the men of Jerusalem, i.e., plead with them to acquiesce to Vespasian.] And after Rabban Yohanan ben Zakkai said this [to them] day after day, and saw that they would not accept his advice, he sent for his students, Rabbi Eliezer and Rabbi Yehoshua, and said to them: My sons, take me out of this place! Make me a coffin, and I will sleep in it. So Rabbi Eliezer held [the coffin] on one end, and Rabbi Yehoshua held it (on the other, and they carried him until the sun set, right up to the gates of Jerusalem. The gatekeepers said to them: What is this? They replied: A dead body – and you know that a corpse cannot remain overnight in Jerusalem. They said: If that is a dead body, go ahead and take it out [of the city]). So they took him out (and they were carrying him until sunset) until they came to Vespasian, and they opened the coffin, and [Rabbi Yohanan] got up and stood before him. He said: So you are Rabbi Yohanan ben Zakkai. Ask for whatever you wish, and I will give it to you. He replied: I ask nothing from you except for Yavneh. I will go there and teach my students, and I will establish prayer, and I will do all the mitzvot [mentioned in the Torah]. [Vespasian] replied: Go. All that you wish to do, you may do. [Rabbi Yohanan] said to him: Do you want me to tell you one thing? He said: Go ahead. He said to him: Take note; soon you will ascend to the kingship. How do you know? [Vespasian] said to him. [Rabbi Yohanan answered:] We have a tradition that the Holy Temple will not be taken by an ordinary man, but only by a king. For it says (Isaiah 10:34), “And the Lebanon tree will fall in its majesty.” They say that it was not (one or two or) three days until a letter came from [Vespasian’s] city announcing that the Caesar had died and they were appointing him to ascend to the kingship. They brought him a catapult and positioned it toward the walls of Jerusalem. Then they brought him cedar posts, put them in the catapult, and fired them against the wall until they made a breach. Then they brought him the head of a pig, put it in the catapult, and flung it toward the sacrificial portions that were on the [Temple] altar.
While Jerusalem was being taken, Rabban Yohanan ben Zakkai was sitting and waiting, and he trembled (before God), just as Eli sat and watched, as it says (I Samuel 4:13), “There was Eli, sitting on a seat on the side of the road, waiting, and his heart trembled because of the Ark of God.” When Rabban Yohanan ben Zakkai heard that Jerusalem was destroyed and the Holy Temple was burning in flames, he tore his clothes, and his students tore their clothes, and they cried and screamed and lamented.
It says (Zechariah 11:1), “Open your doors, Lebanon [i.e., the Holy Temple], and let fire consume your cedars” – these are the (high) priests who were in the Sanctuary, who [took] their keys in their hands and threw them toward the heavens, and said before the Holy Blessed One: Master of the World! Here are Your keys, which You entrusted to us. For we were not faithful custodians doing the King’s work and eating from the King’s table.
Abraham, Isaac, and Jacob, and the twelve tribes, were also crying and screaming and lamenting, and they said (Zechariah 11:2), “Howl, cypresses, for cedars have fallen! How the mighty are ravaged!” [“Howl, cypresses, for cedars have fallen!” – these are Abraham, Isaac, and Jacob, and the twelve tribes.] “Howl, you oaks of Bashan” – these are Moses, Aaron, and Miriam. “For the stately forest is laid low” – that is the Holy of Holies. “The voice of wailing shepherds, for their fields [have been ravaged]” (Zechariah 11:3) – these are David and his son Solomon. “The sound of the lions roaring, for the jungle of the Jordan has been ravaged” – these are Elijah and Elisha.
דיון
וכמה שאלות לסיכום:
א. מהם מרכיבי המציאות הטראומטית של אחרי חורבן ירושלים והמקדש, על פי מקורות אלה?
ב. כמה ממרכיבי מציאות זו היו תולדה של נתונים אובייקטיביים, כמה היו תולדה של מדיניות מחושבת, וכמה נוצרו בהשפעת יצרים של אנשים פשוטים, שלא הנהיגו את המערכה?
ג. ר' יוחנן בן זכאי נחשב כאחד מגדולי דורו, אם לא הגדול שבהם, מהסיבה שהקים את יבנה ויצק את הדפוס החדש של עבודת אלוהים, הוא תלמוד התורה. במדרש הקצר האחרון מעמיד ר' יוחנן ערך אחר במרכז . מהו, ומהי משמעותו, בייחוד על רקע התקופה הקשה הזאת?
דף הנחיות למנחה:
דף_למנחה.doc