איזהו תלמיד?
הדף מאת: עומר מנשה ונופר יהוד סימפסון
דף לימוד זה מבוסס על המשניות ממסכת אבות הדנות בתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי ובתכונותיהם. הטקסט מזמן שיח משמעותי בנושאים חינוכיים רבים, ביניהם, הדרך שבאמצעותה עלינו לחנך את ילדינו.
משנה י (ח): חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי ואלו הן: רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן ורבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך.
הוא היה מונה שבחן: רבי אליעזר בן הורקנוס - בור סיד שאינו מאבד טיפה; יהושע בן חנניה - אשרי יולדתו; יוסי הכהן - חסיד; שמעון בן נתנאל - ירא חטא; אלעזר בן ערך - מעיין המתגבר.

משנה יא (ח): הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ואליעזר בן הורקנוס בכף שנייה - מכריע את כולם.
אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ואליעזר בן הורקנוס אף עמהם, ואלעזר בן ערך בכף שנייה - מכריע הוא את כולם.

מושגים
 • מסכת אבות - נקראת גם 'פרקי אבות'. שמה של המסכת התשיעית בסדר נזיקין, המופיע כרביעי בתוך ששת סדרי המשנה.
  המסכת כוללת חמישה פרקים (פרק ו' איננו חלק מקורי מהמסכת).
  מסכת אבות היא לקט של אמרות חכמים העוסקת בענייני מוסר, מידות טובות ודרך ארץ.


מילים
 • חסיד - אדם שבאורח חייו פועל לפנים משורת הדין.
 • בור סיד שאינו מאבד טיפה - כינוי לאדם משכיל, בעל זיכרון טוב שאינו שוכח דבר (כמו בור מים מסויד שהמים אינם מחלחלים ממנו).
 • אשרי יולדתו - מאושרת אמו יולדתו. כינוי של כבוד לאדם שאפשר להתגאות בו ובמעשיו.
 • מעיין המתגבר - כינוי לתלמיד חכם ויצירתי המתקדם ומתפתח בלימודיו, כמו מי מעיין שפורצים וגוברים מהאדמה.
 • ירא חטא - אדם המפחד מפני החטא עצמו, יותר מאשר מפני העונש שבא בעקבותיו.
Rabban Yohanan ben Zakkai received [the oral tradition] from Hillel and Shammai.He used to say: if you have learned much Torah, do not claim credit for yourself, because for such a purpose were you created. Rabban Yohanan ben Zakkai had five disciples and they were these: Rabbi Eliezer ben Hyrcanus, Rabbi Joshua ben Hananiah, Rabbi Yose, the priest, Rabbi Shimon ben Nethaneel and Rabbi Eleazar ben Arach. He [Rabbi Johanan] used to list their outstanding virtues: Rabbi Eliezer ben Hyrcanus is a plastered cistern which loses not a drop; Rabbi Joshua ben Hananiah happy is the woman that gave birth to him; Rabbi Yose, the priest, is a pious man; Rabbi Simeon ben Nethaneel is one that fears sin, And Rabbi Eleazar ben Arach is like a spring that [ever] gathers force. He [Rabbi Yohanan] used to say: if all the sages of Israel were on one scale of the balance and Rabbi Eliezer ben Hyrcanus on the other scale, he would outweigh them all. Abba Shaul said in his name: if all the sages of Israel were on one scale of the balance, and Rabbi Eliezer ben Hyrcanus also with them, and Rabbi Eleazar ben Arach on the other scale, he would outweigh them all. He [Rabban Yohanan] said unto them: go forth and observe which is the right way to which a man should cleave? Rabbi Eliezer said, a good eye; Rabbi Joshua said, a good companion; Rabbi Yose said, a good neighbor; Rabbi Shimon said, foresight. Rabbi Elazar said, a good heart. He [Rabban Yohanan] said to them: I prefer the words of Elazar ben Arach, for in his words your words are included. He [Rabban Yohanan] said unto them: go forth and observe which is the evil way which a man should shun? Rabbi Eliezer said, an evil eye; Rabbi Joshua said, an evil companion; Rabbi Yose said, an evil neighbor; Rabbi Shimon said, one who borrows and does not repay for he that borrows from man is as one who borrows from God, blessed be He, as it is said, “the wicked borrow and do not repay, but the righteous deal graciously and give” (Psalms 37:21). Rabbi Elazar said, an evil heart. He [Rabban Yohanan] said to them: I prefer the words of Elazar ben Arach, for in his words your words are included.
דיון
 • מה רבן יוחנן בן זכאי עושה? מה המשמעות של 'מונה שבחן'?
 • אילו דברים הוא אומר על כל אחד מתלמידיו? האם הם חיוביים או שליליים?
 • אילו מאפיינים מהרשימה הייתם רוצים לראות אצל תלמידיכם?
 • מדוע לדעתכם עולה אליעזר בן הורקנוס על שאר חכמי ישראל?
 • מדוע אלעזר בן ערך עולה אפילו עליו?
 • אמר להם, צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה; רבי יהושוע אומר, חבר טוב; רבי יוסי אומר, שכן טוב; רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד; רבי אלעזר אומר, לב טוב. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם.
  He [Rabban Yohanan] said unto them: go forth and observe which is the right way to which a man should cleave? Rabbi Eliezer said, a good eye; Rabbi Joshua said, a good companion; Rabbi Yose said, a good neighbor; Rabbi Shimon said, foresight. Rabbi Elazar said, a good heart. He [Rabban Yohanan] said to them: I prefer the words of Elazar ben Arach, for in his words your words are included. He [Rabban Yohanan] said unto them: go forth and observe which is the evil way which a man should shun? Rabbi Eliezer said, an evil eye; Rabbi Joshua said, an evil companion; Rabbi Yose said, an evil neighbor; Rabbi Shimon said, one who borrows and does not repay for he that borrows from man is as one who borrows from God, blessed be He, as it is said, “the wicked borrow and do not repay, but the righteous deal graciously and give” (Psalms 37:21). Rabbi Elazar said, an evil heart. He [Rabban Yohanan] said to them: I prefer the words of Elazar ben Arach, for in his words your words are included.
  דיון
 • נסו להסביר במילים שלכם על אילו תכונות מצביעים תלמידי רבן יוחנן בן זכאי.
 • אילו עצות של החכמים אתם מיישמים בתפיסת עולמכם?
 • מהו החידוש בעצתו של אלעזר בן ערך שהופך אותה לשלמה ביותר?
 • האם כעת ניתן להבין טוב יותר מדוע אלעזר בן ערך עולה על כל חכמי ישראל?
 • האגף לתלמידים מצטיינים ומחוננים, משרד החינוך.
  תלמידים מצטיינים בימינו
  טיפוח התלמידים המצטיינים החל בשנת התשס"ו בהתאם להמלצות דוח ועדת ההיגוי לקידום החינוך למחוננים בישראל, תשס"ד. הוועדה הגדירה כתלמידים מצטיינים 5% מהתלמידים שלהם היכולות הגבוהות ביותר בהשוואה לשאר התלמידים (במונחים של I.Q מדובר על מנת משכל של 125 ומעלה), וזאת בתנאי שתלמידים אלו עומדים בקריטריונים של מוטיבציה ויצירתיות מעל לרמת חציון של השנתון.
  תחומי ההצטיינות כוללים את תחומי הדעת השונים והצטיינות באמנות ובספורט.
  בימים אלו האגף פועל להקמת מערך ארצי של תכניות טיפוח הולמות לאוכלוסיית המצטיינים ולבניית כלים מגוונים לאיתורם.
  © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך
  cms.education.gov.il


  הסברים
  • אלו הם הקריטריונים לקביעת תלמידים מצטיינים על פי משרד החינוך.
  דיון
 • האם הקריטריונים של משרד החינוך עולים בקנה אחד עם הקריטריונים של רבן יוחנן בן זכאי בנוגע לקביעת תלמיד מצטיין?
 • על פי מה שידוע לכם מן הטקסטים, האם אלעזר בן ערך היה נחשב גם כיום לתלמיד מצטיין?
 • נאמר שכל אחד מתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי היה המורה שלכם, אצל מי היה לכם יותר סיכוי להיות תלמידים מצטיינים? מדוע?
 • דף הנחיות למנחה:
  הנחיות_למנחה.doc