תסריט האימים של חלום שיבת ציון
הדף מאת: דניאל קנדלר
מהו תסריט האימים שלכם שיגרום לכם לארוז את החפצים ולטוס מכאן? מה יגרום לכם להחליט שמה שקורה כאן בארץ ישראל הוא כבר מעבר לכוחות הסבל שלכם? האם יהיה זה תסריט האימים של פצצת האטום האיראנית? או שמא יהיה זה תסריט אימים של שפל כלכלי עד כדי רעב? אולי מלחמת אחים? לימוד קצר זה מזמין את הלומדים לפתוח את תיבות הפנדורה של השדים האפוקליפטיים שלהם, להכיר את תגובותיהם של כמה מחכמי התלמוד לתסריטי האפוקליפסה שלהם, ולהתוודע לתסריט האפוקליפטי המפתיע של אחד העם, שבכלל לוקח את הסוגיה למישור אחר לגמרי. המוטיב המנחה של הלימוד הוא באמירה התלמודית "ייתי ולא אחמיניה"- יבוא המשיח ולא אראהו.
אימתי בן דוד בא?
שאלו תלמידיו את רבי יוסי בן קיסמא: אימתי בן דוד בא?
אמר: מתיירא אני שמא תבקשו ממני אות.
אמרו לו: אין אנו מבקשין ממך אות.
אמר להם: לכשיפול השער הזה [של רומי- רש"י] ויבנה, ויפול, ויבנה, ויפול, ואין מספיקין לבנותו עד שבן דוד בא.
אמרו לו: רבינו, תן לנו אות! -
אמר להם: ולא כך אמרתם לי שאין אתם מבקשין ממני אות?
אמרו לו: ואף על פי כן.
אמר להם: אם כך - יהפכו מי מערת פמייס [שהירדן נובע ממנו- רש"י] לדם, ונהפכו לדם.

בשעת פטירתו אמר להן: העמיקו לי ארוני [בקרקע- רש"י], שאין כל דקל ודקל שבבבל שאין סוס של פרסיים נקשר בו [כלומר עתידין פרס ומדי לבא על בבל וללכדה ונתמלאה כל ארץ בבל חיילות פרסיים וסוסיהם, ומשם באים לארץ ישראל ולוכדים אותה- רש"י], ואין לך כל ארון וארון שבארץ ישראל שאין סוס מדי אוכל בו תבן [שמוציאין הארונות חוץ לקרקע ועושין מהן אבוסים במלחמת גוג ומגוג- רש"י]
אמר רב: אין בן דוד בא עד שתתפשט המלכות הרשעה על ישראל תשעה חדשים, שנאמר "לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל" (מיכה ה').
אמר עולא: ייתי ולא איחמיניה [יבוא ולא אראהו].
וכן אמר [רבה]: ייתי ולא איחמיניה,
רב יוסף אמר: ייתי, ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא דחמריה [יבוא המשיח ואפילו אם אידרש לשם כך לשבת בצל גללים של חמורו של משיח].

מושגים
  • רבי יוסי בן קיסמא - תנא בדור השלישי של תקופת התנאים
as there is no palm tree that is in Babylonia to which a horse of the Persians will not be tethered when the Persians and Medes go to conquer other lands. And there is no coffin buried in Eretz Yisrael from which a Median horse will not eat straw. During wars, all the coffins will be removed from the ground and used as animal troughs. I do not want my coffin to be used for that purpose. Rav says: The son of David will not come until the evil Roman kingdom will disperse throughout Eretz Yisrael for nine months, as it is stated: “Therefore will He give them up, until the time when she who is in labor has given birth; then the remnant of his brethren shall return with the children of Israel” (Micah 5:2). Once a period equivalent to a term of pregnancy passes, the redemption will come. § Ulla says: Let the Messiah come, but after my death, so that I will not see him, as I fear the suffering that will precede his coming. Likewise, Rabba says: Let the Messiah come, but after my death, so that I will not see him. Rav Yosef says: Let the Messiah come, and I will be privileged to sit in the shadow of his donkey’s excrement. I am willing to undergo all the pain and disgrace associated with his arrival. Abaye said to Rabba: What is the reason that you are so concerned? If we say it is due to the pains preceding and accompanying the coming of the Messiah, but isn’t it taught in a baraita that Rabbi Elazar’s students asked Rabbi Elazar: What shall a person do to be spared from the pains preceding the coming of the Messiah? Rabbi Elazar said to them: They shall engage in Torah study and acts of kindness. Abaye continued: And as far as the Master is concerned, isn’t there the Torah and aren’t there the acts of kindness that you performed? Rabba said to him: I am concerned lest sin cause me to suffer the pain despite the Torah study and the good deeds in which I engage, in accordance with the statement of Rabbi Ya’akov bar Idi. As Rabbi Ya’akov bar Idi raises a contradiction. It is written that God said to Jacob: “And I am with you, and will keep you wherever you go” (Genesis 28:15), and it is written: “And Jacob was greatly afraid and distressed” (Genesis 32:7). If God assured Jacob that He would keep him, why was he concerned? Rabbi Ya’akov bar Idi explains: He was afraid lest sin on his part cause that assurance to be abrogated, as it is taught in a baraita with regard to the verse: “Until Your people pass over, Lord, until Your people, whom You have acquired, pass over” (Exodus 15:16). “Until Your people pass over, Lord”; this is a reference to the first entry into the land, led by Joshua. “Until Your people, whom You have acquired, pass over”; this is a reference to the second entry into the land, when they returned to Zion from Babylonia. Rabbi Ya’akov bar Idi explains: Say from now, based on this statement, that the Jewish people were worthy for God to perform a miracle on their behalf in the second entry into the land that was like the miracles that were performed during the exodus from Egypt and the first entry into the land, but the sin caused the second entry to take place in an unremarkable manner, with the Jewish people being subject to the dominion of the gentiles. And so too Rabbi Yoḥanan said: Let the Messiah come, but after my death, so that I will not see him. Reish Lakish said to him: What is the reason that you are concerned? If we say it is because it is written with regard to the day of God: “As when a man did flee from a lion and a bear met him, or went into the house and leaned his arm on the wall and a snake bit him” (Amos 5:19), that is not a reason. Come, and I will show you a counterpart in this world to the situation described in this verse, as even today one encounters those situations. At a time when a person goes out to the field and is accosted by a guard [santar] who demands payment, his situation is similar to that of one who is accosted by a lion. He then enters the city and is accosted by a royal tax collector. His situation is similar to that of one who is accosted by a bear. He then enters his house and finds his sons and daughters afflicted with famine. His situation is similar to that of one whom a snake bit. Rabbi Yoḥanan said to him: Rather, the reason I am concerned is that it is written with regard to the day of God: “Ask now, and see whether a man gives birth. Why, then, do I see every man [kol gever] with his hands on his loins, as a woman in labor, and all faces turned green?” (Jeremiah 30:6). The Gemara clarifies: What is the meaning of the phrase “I see kol gever”? Rava bar Yitzḥak says that Rav says: It is a reference to He Whom all strength is His. It is as though even God will suffer like a woman in labor due to the troubles of the Jewish people. And what is the meaning of the phrase “And all faces turned green”? Rabbi Yoḥanan says: The reference is to the heavenly entourage above, i.e., angels, and the earthly entourage below, i.e., the Jewish people, who will all suffer at the time when the Holy One, Blessed be He, says: These, the Jewish people, are My handiwork, and those, the gentiles, are My handiwork. How shall I destroy those on account of these? It appears that the Holy One, Blessed be He, does not distinguish between the Jewish people and the gentiles. That is why Rabbi Yoḥanan was concerned with regard to the coming of the Messiah. Rav Pappa says that this is in accordance with the adage that people say: An ox runs and falls, and its owner goes and casts a horse in its place. Although the horse is an inferior work animal relative to the ox, when there is no ox available, a horse must suffice. So too, after the Jewish people sin, it is as though the Holy One, Blessed be He, transfers their prominence to the gentiles. § Rav Giddel says that Rav says: The Jewish people are destined to eat from the bounty of, i.e., enjoy, the years of the Messiah. Rav Yosef says: Isn’t this obvious? And rather, who else will eat from them? Will Ḥillak and Billak, two shiftless characters, eat from them? The Gemara explains that Rav Giddel’s statement serves to exclude the statement of Rabbi Hillel, who says: There is no Messiah coming for the Jewish people, as they already ate from him, as all the prophecies relating to the Messiah were already fulfilled during the days of Hezekiah. Rav says: The world was created only for the sake of David, by virtue of his merit. And Shmuel says: It was created by virtue of the merit of Moses. And Rabbi Yoḥanan says: It was created by virtue of the merit of the Messiah. Apropos the Messiah, the Gemara asks: What is his name? The school of Rabbi Sheila says: Shiloh is his name, as it is stated: “Until when Shiloh shall come” (Genesis 49:10). The school of Rabbi Yannai says: Yinnon is his name, as it is stated: “May his name endure forever; may his name continue [yinnon] as long as the sun; and may men bless themselves by him” (Psalms 72:17). The school of Rabbi Ḥanina says: Ḥanina is his name, as it is stated: “For I will show you no favor [ḥanina]” (Jeremiah 16:13). And some say that Menaḥem ben Ḥizkiyya is his name, as it is stated: “Because the comforter [menaḥem] that should relieve my soul is far from me” (Lamentations 1:16). And the Rabbis say: The leper of the house of Rabbi Yehuda HaNasi is his name, as it is stated: “Indeed our illnesses he did bear and our pains he endured; yet we did esteem him injured, stricken by God, and afflicted” (Isaiah 53:4). Rav Naḥman says: If the Messiah is among the living in this generation, he is a person such as me, who already has dominion over the Jewish people, as it is stated: “And their prince shall be of themselves, and their governor shall proceed from their midst” (Jeremiah 30:21), indicating that the redeemer is already in power. Rav says: If the Messiah is among the living in this generation, he is a person such as our saintly Rabbi Yehuda HaNasi, who was renowned for his sanctity, piety, and Torah knowledge. If the Messiah is among the dead he is a person such as Daniel, the beloved man. Rav Yehuda says that Rav says: The Holy One, Blessed be He, is destined to establish another David for the Jewish people as the Messiah, as it is stated: “And they shall serve the Lord their God, and David their king, whom I will establish for them” (Jeremiah 30:9). It is not stated: I established, but “I will establish,” indicating that the name of the future king will be David. Rav Pappa said to Abaye: But isn’t it written: “And my servant David shall be their prince forever” (Ezekiel 37:25), indicating that King David himself will rule over the Jewish people? Abaye said: They will rule in tandem like an emperor and a viceroy; the Messiah will be king and David will be second-in-command. § Rabbi Simlai taught: What is the meaning of that which is written: “Woe to you who desire the day of the Lord. Why would you have this day of the Lord? It is darkness, and not light” (Amos 5:18)? It is comparable to a rooster and a bat who were looking forward to the light of day. The rooster said to the bat: I look forward to light, as light is an indication of my time to be active. But as for you, why do you need light? Nighttime for you is like daytime for me.
דיון
מהו תסריט האימים של רבי יוסי בן קיסמא?
מהי תגובתם של תלמידיו לתסריט זה?
רב יוסף היה עיוור- האם גישתו מפוקחת יותר לדעתכם?
כיצד הייתם מסבירים את האמירה "ייתי ולא אחמיניה"?
כיצד הייתם נוהגים אתם נוכח תסריט אימים זה?
אגרות אחד העם , מאיגרת למשה סמילנסקי, 18.11.1913; ה' , 201 – 202
סיפורך על דבר מנהגי המשרד והפועלים ביחס אל הערביאים נראה לי תמוה באופן שאין למעלה ממנו. האומנם חקרת ודרשת היטב ונתברר לך שכל זה אמת? הן לא יצאו האנשים האלה מדעתם, וד"ר רופין הלא איננו בעל הזיה כל כך עד שלא יראה את הסכנה שביחס כזה בעת הזאת, וגם בין הפועלים הלא יש כה וכה אנשים בעלי דעה, ואיך אפשר שלא יבינו את המצב? אך אם הדבר באמת כן - איני יודע מה לומר לך. מלבד הסכנה המדינית, אינני יכול להשלים עם הרעיון, שמסוגלים אחינו, לפי תכונתם המוסרית, להתייחס כך לבני עם אחר ולבזות את קודשיו בגסות כזו, ובעל כורחי עולה מחשבה על לבי: אם עכשיו כך, מה יהיה ייחוסנו אל אחרים אם באמת נגיע בזמן מן הזמנים למדרגת כוח שליט בארץ ישראל? ואם זהו 'המשיח' - "ייתי ולא אחמיניה".
כל כתבי אחד העם, הוצאת דביר, עמוד תרסב, 1947
אם אמת הדבר שמספרת השמועה הנזכרת- אהה, אלוהים, האם זה הוא הקץ? האמנם זו היא המטרה אליה שאפו אבותינו ולמענה סבלו כל אותן הצרות? האמנם זה הוא חלום "שיבת ציון" אשר חלם עמנו אלפי שנה: שנבוא לציון ונטמא אדמתה? ... הולכת ומתפתחת בעמנו נטייה להביא קרבן על מזבח ה"תחייה"- את נביאיו. את היסודות המוסריים הגדולים אשר בשבילם חי עמנו ובשבילם סבל ואשר רק בשבילם שווה כל העמל לשוב ולהיות לעם בארץ אבותינו. כי בלעדיהם- אל אלוהים- מה אנו ומה חיינו העתידים בארץ הזאת שנקריב בשבילם כל אותם קורבנות בלי קץ אשר בלעדיהם לא תיבנה הארץ? האומנם רק בשביל להוסיף באחת מפינות המזרח עם קטן של "לבנטינים" חדשים אשר יתחרה עם הלבנטינים שכבר ישנם בכל אותן מידות מושחתות- שאיפה לדם, נקמה, ותחרות, וכו'- שהן הן תוכן חייהם של אלו? אם זה הוא "המשיח", ייתי ולא אחמיניה"

הסברים
  • דבריו של אחד העם נכתבו במכתב לעיתון הארץ בשנת תשכ"ב, כתגובה לשמועה על כי כנקמה על התנפלות של ערבים על יהודים רצחו צעירים ילד ערבי. לדברים אלו היה הד חזק בקרב חוגו של אחד העם, ולכך ניתן לראות הד בהספדו של משה גליקסון על אחד העם, בו הוא מזכיר את תוכחתו של אחד העם: "ואנו, שזכינו לעמוד במחיצתו האישית לאחר שנחתמה כבר תורתו הכללית – אנו מתאבלים היום על האדם שלוקח מאתנו, על האישיות היפה והשלימה, על המצפון החי של עולמנו ושעתנו, שהלך מאתנו – זה המצפון הנהדר והנאדר, שהיה מתעורר לפעמים בכל עזוזו ויפיו אף בשנים הטרגיות האלה לאחד-העם, שנות העדר ההתאמה בין הבינה האחד-העמית הצלולה ובין היכולת הדועכת, ומזעזע לבבות נאמנים ומקשיבים (תזכר נא קריאתו הנמרצה: ייתי ולא אחמיניה, שזרק לנו בפנינו בקיץ שנת תרפ"ב". מעניין לראות שהבטוי "ייתי ולא אחמיניה", הפך למעין מילת קוד שמתמצתת בתוכה את תוכחתו של אחד העם.
דיון
מהו תסריט האימים של אחד העם?
האם הוא אכן תסריט אימים מבחינתכם? כיצד אתם הייתם מגיבים אל מול תסריט שכזה?
מהי המשמעות שנותן אחד העם לבטוי המקורי של "ייתי ולא אחמיניה"?
כיצד לדעתכם היה מגיב אחד העם לתסריט האימים של רבי יוסי בן קיסמא?
דיון
שאלת סיכום
אז מהו תסריט האימים שלכם לשברו של חלום שיבת ציון?