על הזוגיות של רבי עקיבא ואשתו
הדף מאת: רות אלסטר / בית מדרש אלול
ספורו של רבי עקיבא מוצג לעיתים כספור אהבה אידאלי בין הנער הרועה לבת עשיר, אשר מוכנה לוותר על רווחתה כדי להתחתן עם אהובה, רואה בו את הפוטנציאל הגדול ומצליחה לממש אותו. במפגש זה, נבחן את הספור מחדש, עם דגש על נקודת המבט של אשתו. מה קרה ביניהם שגרם לפרידה ארוכה כל כך? האם פרידה זו היתה מחוייבת המציאות?
ר' עקיבא רועה של כלבא שבוע היה. ראתה רחל בתו של כלבא שבוע שהוא צנוע ומעולה.
אמרה לו: אם אתקדש לך תלך לבית המדרש?
אמר לה: הן..
שמע כלבא שבוע והוציאה מביתו והדירה הנאה מכל נכסיו. הלכה ונשאת לר' עקיבא בצנעא. בימות החרף היו ישנים במתבן, היה מלקט את התבן משערה, אמר לה: לו היה בידי הייתי נותן לך ירושלים של זהב. בא אליהו ונדמה להם כבן אדם וקרא על הפתח ואמר להם: תנו לי קצת תבן, שאשתי ילדה ואין לי במה להשכיבה.
אמר ר' עקיבא לאשתו: ראי אדם זה, שאפילו תבן אין לו.
אמרה לו: לך ולמד בבית המדרש.
הלך וישב שתים עשרה שנה בבית המדרש לפני ר' אליעזר ור' יהושע.
לסוף שתים עשרה שנה עמד וחזר לביתו והביא עמו שנים עשר אלף תלמידים. יצאו הכל לקראתו. שמעה אשתו ויצאה אף היא לקראתו. אמרו לה השכנות: שאלי לך בגדים ולבשי והתכסי. אמרה להן: "יודע צדיק נפש בהמתו" כשהגיעה אצלו נפלה על פניה והיתה מנשקת רגליו. דחפוה תלמידיו.
אמר להם: הניחוה, שלי ושלכם – שלה הוא.
שמע אביה שאדם גדול בא לעיר. אמר: אלך אצלו, אפשר שיתיר נדרי. בא אצלו.
אמר לו ר' עקיבא: אלמלי ידעת שיהא [=בעלה] אדם גדול היית מדירה?
אמר לו: אפילו פרק אחד, אפילו הלכה אחת.
אמר לו: אני הוא.
נפל על פניו ונשקו לר' עקיבא על רגליו ונתן לו חצי ממונו.
the tanna taught us a halakha with regard to all of them, not only a man of leisure or a laborer. He asked him: But with regard to a sailor it said that the set interval for conjugal relations is six months; why, then, should he have to divorce her if he vowed to forbid these relations for only a week? He answered him: It is well known that one who has bread in his basket is not comparable to one who does not have bread in his basket. On a fast day, one who does not have bread available in his basket suffers more than one who does have bread available and knows that he will be able to eat later. In this case as well, when a woman knows that marital relations are forbidden to her due to a vow, her suffering from waiting for her husband to return is increased. Rabba bar Rav Hanan said to Abaye: If a donkey driver who is already married wants to become a camel driver, what is the halakha? Is he permitted to change his profession in order to earn more money from his work, even though this will mean he reduces the frequency with which he engages in conjugal relations with his wife? He answered him: A woman prefers a kav, i.e., modest means, with conjugal relations to ten kav with abstinence. Consequently, he is not allowed to change his profession without her permission. § The mishna stated: For sailors, the set interval for conjugal relations is once every six months. This is the statement of Rabbi Eliezer. Rav Berona said that Rav said: The halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Eliezer. Rav Adda bar Ahava said that Rav said: This is the statement of Rabbi Eliezer, but the Rabbis say: Students may leave their homes to study Torah for as long as two or three years without permission from their wives. Rava said: The Sages relied on Rabbi Adda bar Ahava’s opinion and performed an action like this themselves, but the results were sometimes fatal. This is as it is related about Rav Reḥumi, who would commonly study before Rava in Meḥoza: He was accustomed to come back to his home every year on the eve of Yom Kippur. One day he was particularly engrossed in the halakha he was studying, and so he remained in the study hall and did not go home. His wife was expecting him that day and continually said to herself: Now he is coming, now he is coming. But in the end, he did not come. She was distressed by this and a tear fell from her eye. At that exact moment, Rav Reḥumi was sitting on the roof. The roof collapsed under him and he died. This teaches how much one must be careful, as he was punished severely for causing anguish to his wife, even inadvertently. § When is the ideal time for Torah scholars to fulfill their conjugal obligations? Rav Yehuda said that Shmuel said: The appropriate time for them is from Shabbat eve to Shabbat eve, i.e., on Friday nights. Similarly, it is stated with regard to the verse “that brings forth its fruit in its season” (Psalms 1:3): Rav Yehuda said, and some say that it was Rav Huna, and some say that it was Rav Naḥman: This is referring to one who engages in marital relations, bringing forth his fruit, from Shabbat eve to Shabbat eve. It is related further that Yehuda, son of Rabbi Ḥiyya and son-in-law of Rabbi Yannai, would go and sit in the study hall, and every Shabbat eve at twilight he would come to his house. When he would come, Rabbi Yannai would see a pillar of fire preceding him due to his sanctity. One day he was engrossed in the halakha he was studying, and he stayed in the study hall and did not return home. When Rabbi Yannai did not see that sign preceding him, he said to the family: Turn his bed over, as one does at times of mourning, since he must have died, reasoning that if Yehuda were alive he would not have missed his set interval for conjugal relations and would certainly have come home. What he said became “like an error that proceeds from a ruler” (Ecclesiastes 10:5), and Yehuda, son of Rabbi Ḥiyya, died. It is related further that Rabbi Yehuda HaNasi arranged for his son to marry a daughter of the household of Rabbi Ḥiyya. When he came to write the marriage contract, the girl died. Rabbi Yehuda HaNasi said: Is there, Heaven forbid, some disqualification in these families, as it appears that God prevented this match from taking place? They sat and looked into the families’ ancestry and found that Rabbi Yehuda HaNasi was descended from Shefatya ben Avital, the wife of David, whereas Rabbi Ḥiyya was descended from Shimi, David’s brother. He went and arranged for his son to marry a daughter of the household of Rabbi Yosei ben Zimra. They agreed for him that they would support him for twelve years to go to study in the study hall. It was assumed that he would first go to study and afterward get married. They passed the girl in front of the groom and when he saw her he said: Let it be just six years. They passed her in front of him again and he said to them: I will marry her now and then go to study. He was then ashamed to see his father, as he thought he would reprimand him because when he saw the girl he desired her and could not wait. His father placated him and said to him: My son, you have your Maker’s perception, meaning you acted the same way that God does. The proof for this is that initially it is written: “You bring them and plant them in the mountain of Your inheritance, the place that You, O Lord, have made for You to dwell in” (Exodus 15:17), which indicates that God’s original intention was to build a Temple for the Jewish people after they had entered Eretz Yisrael. And ultimately it is written: “And let them make Me a Sanctuary, that I may dwell among them” (Exodus 25:8), i.e., even while they were still in the desert, which indicates that due to their closeness to God, they enjoyed greater affection and He therefore advanced what would originally have come later. After his wedding he went and sat for twelve years in the study hall. By the time he came back his wife had become infertile, as a consequence of spending many years without her husband. Rabbi Yehuda HaNasi said: What should we do? If he will divorce her, people will say: This poor woman waited and hoped for naught. If he will marry another woman to beget children, people will say: This one, who bears him children, is his wife and that one, who lives with him, is his mistress. Therefore, her husband pleaded with God to have mercy on her and she was cured. Rabbi Ḥananya ben Ḥakhinai went to the study hall at the end of Rabbi Shimon ben Yoḥai’s wedding feast. Rabbi Shimon said to him: Wait for me until I can come with you, after my days of celebration are over. However, since he wanted to learn Torah, he did not wait and went and sat for twelve years in the study hall. By the time he came back, all the paths of his city had changed and he did not know how to go to his home. He went and sat on the bank of the river and heard people calling to a certain girl: Daughter of Ḥakhinai, daughter of Ḥakhinai, fill your pitcher and come up. He said: I can conclude from this that this is our daughter, meaning his own daughter, whom he had not recognized after so many years. He followed her to his house. His wife was sitting and sifting flour. She lifted her eyes up, saw him and recognized him, and her heart fluttered with agitation and she passed away from the emotional stress. Rabbi Ḥananya said before God: Master of the universe, is this the reward of this poor woman? He pleaded for mercy for her and she lived. Rabbi Ḥama bar Bisa went and sat for twelve years in the study hall. When he came back to his house, he said: I will not do what the son of Ḥakhinai, who came home suddenly with tragic consequences for his wife, did. He went and sat in the study hall in his hometown, and sent a message to his house that he had arrived. While he was sitting there his son Rabbi Oshaya, whom he did not recognize, came and sat before him. Rabbi Oshaya asked him questions about halakha, and Rabbi Ḥama saw that the halakhot of Rabbi Oshaya were incisive, i.e., he was very sharp. Rabbi Ḥama was distressed and said: If I had been here and had taught my son I would have had a child like this. Rabbi Ḥama went in to his house and his son went in with him. Rabbi Ḥama then stood up before him to honor a Torah scholar, since he thought that he wanted to ask him a matter of halakha. His wife said to him: Is there a father who stands up before his son? The Gemara comments: Rami bar Ḥama read the verse about him: “A threefold cord is not quickly broken” (Ecclesiastes 4:12). This is referring to Rabbi Oshaya, son of Rabbi Ḥama bar Bisa, as he represented the third generation of Torah scholars in his family. The Gemara further relates: Rabbi Akiva was the shepherd of ben Kalba Savua, one of the wealthy residents of Jerusalem. The daughter of Ben Kalba Savua saw that he was humble and refined. She said to him: If I betroth myself to you, will you go to the study hall to learn Torah? He said to her: Yes. She became betrothed to him privately and sent him off to study. Her father heard this and became angry. He removed her from his house and took a vow prohibiting her from benefiting from his property. Rabbi Akiva went and sat for twelve years in the study hall. When he came back to his house he brought twelve thousand students with him, and as he approached he heard an old man saying to his wife: For how long will you lead the life of a widow of a living man, living alone while your husband is in another place? She said to him: If he would listen to me, he would sit and study for another twelve years. When Rabbi Akiva heard this he said: I have permission to do this. He went back and sat for another twelve years in the study hall. When he came back he brought twenty-four thousand students with him. His wife heard and went out toward him to greet him. Her neighbors said: Borrow some clothes and wear them, as your current apparel is not appropriate to meet an important person. She said to them: “A righteous man understands the life of his beast” (Proverbs 12:10). When she came to him she fell on her face and kissed his feet. His attendants pushed her away as they did not know who she was, and he said to them: Leave her alone, as my Torah knowledge and yours is actually hers. In the meantime her father heard that a great man came to the town. He said: I will go to him. Maybe he will nullify my vow and I will be able to support my daughter. He came to him to ask about nullifying his vow, and Rabbi Akiva said to him: Did you vow thinking that this Akiva would become a great man? He said to him: If I had believed he would know even one chapter or even one halakha I would not have been so harsh. He said to him: I am he. Ben Kalba Savua fell on his face and kissed his feet and gave him half of his money. The Gemara relates: Rabbi Akiva’s daughter did the same thing for ben Azzai, who was also a simple person, and she caused him to learn Torah in a similar way, by betrothing herself to him and sending him off to study. This explains the folk saying that people say: The ewe follows the ewe; the daughter’s actions are the same as her mother’s. On the same subject it is related: Rav Yosef, son of Rava, was sent by his father to the study hall to learn before the great Sage Rav Yosef. They agreed that he should sit for six years in the study hall. When three years had passed, the eve of Yom Kippur arrived and he said: I will go and see the members of my household, meaning his wife. His father heard and took a weapon, as if he were going to war, and went to meet him. According to one version he said to him: Did you remember your mistress, as you are abandoning your studies to see a woman? There are those who say that he said to him: Did you remember your dove? Since both father and son were involved in an argument, they were preoccupied and this Master did not eat the cessation meal before Yom Kippur and that Master also did not eat the cessation meal that day. MISHNA: A woman who rebels against her husband is fined; her marriage contract is reduced by seven dinars each week. Rabbi Yehuda says: Seven half-dinars [terapa’ikin] each week. Until when does he reduce her marriage contract? Until the reductions are equivalent to her marriage contract, i.e., until he no longer owes her any money, at which point he divorces her without any payment. Rabbi Yosei says: He can always continue to deduct from the sum, even beyond that which is owed to her due to her marriage contract, so that if she will receive an inheritance from another source, he can collect the extra amount from her. And similarly, if a man rebels against his wife, he is fined and an extra three dinars a week are added to her marriage contract. Rabbi Yehuda says: Three terapa’ikin. GEMARA: The Gemara asks: Against what does she rebel; what is the nature of the rebellion discussed in the mishna? Rav Huna said: Against engaging in marital relations. Rabbi Yosei, son of Rabbi Ḥanina, said: Against the tasks she is obligated to perform for her husband. The Gemara clarifies this dispute. The mishna states: Similarly, if a man rebels against his wife. Granted, according to the one who says that the rebellion is against marital relations, it is well, as this type of rebellion can apply equally to a husband. However, according to the one who says that she rebels against performing tasks, is he subjugated to her to perform tasks? The Gemara answers: Yes, he is, as the mishna is discussing someone who says: I will not sustain and I will not support my wife. The Gemara asks: But didn’t Rav say: One who says: I will not sustain and I will not support my wife must immediately divorce her and give her the payment for her marriage contract? What relevance is there to a discussion of a weekly fine? The Gemara answers: Shouldn’t he be consulted to investigate whether he will retract his decision? In the interim, while the court discusses the issue with him and explains that he must divorce his wife if he does not retract his decision, he is fined by the addition of three dinars per week to her marriage contract. The Gemara raises an objection from a baraita with regard to a rebellious woman: It is the same to me, i.e., the same halakha applies, if the woman who rebelled is a betrothed woman, or a married woman, or even a menstruating woman, or even if she is ill, or even if she is a widow waiting for her yavam to perform levirate marriage. The Gemara discusses the baraita. Granted, according to the one who says that her rebelliousness is referring to performing tasks, it is well. However, according to the one who says that she rebels against engaging in marital relations, is a menstruating woman fit to engage in marital relations? She is not, and therefore there would be no significance to her refusal. The Gemara answers: The one who advocates that opinion could have said to you: One who has bread in his basket, i.e., one who has engaged in marital relations with his wife in the past, is not comparable to one who does not have bread in his basket. Since she declares her refusal to engage in marital relations, he suffers from this refusal even when she is menstruating or ill. There are those who say that the objection was phrased differently. Granted, according to the one who says that the rebellion discussed in the mishna is referring to engaging in marital relations, this explanation is consistent with that which is taught with regard to an ill woman, that she be fined as a rebellious woman, as even if she is not capable of working, she can still be rebellious with regard to marital relations.
דיון
תאר/י במילה אחת את הרגש שמעורר בך ספור זה.
תאר/י במילה אחת את הרגש של רחל כאשר היא פוגשת את רבי עקיבא עם תלמידיו, לאחר שנים ארוכות של היעדרות.
שים/י לב למתח המתואר בספור זה בין לימוד תורה לבין זוגיות ורווחה כלכלית.
איזו מערכת יחסים בין רבי עקיבא לאשתו מתוארת בספור זה?
מתוך מערכת זוגית זו, אלו נקודות את/ה רואה כאידאל? משהו שאפשר להזדהות איתו או לשאוף אליו?
אלו נקודות אינן נוחות לך, בהקשר של תפיסת זוגיות מודרנית?
ההקשר של הספור בתלמוד
המדיר את אשתו מתשמיש המטה בית שמאי אומרים שתי שבתות בית הלל אומרים שבת אחת. התלמידים יוצאין לתלמוד תורה שלא ברשות שלשים יום, הפועלים שבת אחת.
העונה האמורה בתורה הטיילין בכל יום, הפועלים שתים בשבת, החמרים אחת בשבת, הגמלים אחת לשלשים יום, הספנים אחת לששה חדשים דברי רבי אליעזר:

הסברים
  • הספור של רבי עקיבא מובא בהקשר של משנה המפרטת את מצוות עונה (החובה של הבעל לספק את הצרכים המיניים של אשתו). "המדיר" פירושו נודר בצורה כזו שאינו יכול עוד לקיים את המצווה ולקיים את נדרו בעת ובעונה אחת. המשנה בוחנת את הגבולות שמאפשרים להחזיק זוגיות לאחר נדר כזה.
A man forbade himself by vow from having intercourse with his wife: Beth Shammai says: two weeks; Beth Hillel says: one week. Students may go away to study Torah, without the permission [of their wives for a period of] thirty days; workers for one week. The times for conjugal duty prescribed in the torah are: For independent men, every day; For workers, twice a week; For donkey-drivers, once a week; For camel-drivers, once in thirty days; For sailors, once in six months. These are the words of Rabbi Eliezer.
דיון
למה הספור של רבי עקיבא מובא בהקשר של משנה זו?
אילו מסרים נוספים לספור מתוך הקשר זה?
מסכת שמחות, פרק ח, הלכה יג
כאשר מת בנו של רבי עקיבא
אין מבטלין תלמוד תורה למת עד שתצא נשמתו.
וכשהיה שמעון בנו של רבי עקיבא חולה, לא ביטל מבית המדרש שלו, אלא פיקדו ביד שלוחין.
בא הראשון ואמר לו: נטען, אמר להם: שאלו.
בא השני ואמר לו: הכביד, החזירן לתלמוד תורה.
בא השלישי ואמר לו: גוסס, אמר להם: שאלו.
בא הרביעי ואמר לו: השלים.
עמד וחלץ את תפיליו וקרע את בגדיו, ואמר להם: אחינו ישראל שמעו,
עד כאן היינו חייבין בתלמוד תורה, מכאן ואילך אני ואתם חייבין בכבודו של מת.
נתקבצו קהל גדול לכבוד בנו של רבי עקיבא,
אמר להם: הוציאו לי ספסל מן הקברות.
הוציאו לו ספסל מן הקברות, וישב עליו ודרש ואמר: אחינו ישראל שמעו,
לא שאני חכם - יש כאן חכמים ממני,
ולא שאני עשיר - יש כאן עשירים ממני,
אנשי דרום מכירין את רבי עקיבא, אנשי גליל מאין מכירין?
האנשים מכירין את רבי עקיבא, הנשים והטף מאין?
אלא יודע אני ששכרכם מרובה, שלא נצטערתם ובאתם אלא לכבוד תורה ולשם מצווה.
מנוחם אני, אילו היו לי שבעה בנים וקברתים כשמת בני.
ולא שאדם רוצה לקבור את בניו, אלא יודע אני שבני בן העולם הבא הוא, שזיכה את הרבים.
דיון
איך מתוארת כאן דמותו של רבי עקיבא? מה הכוח המניע אותו? איך הוא מתייחס ללימוד תורה? למשפחתו?
הפרדס של עקיבא - יוכי ברנדס, הוצאת כנרת זמורה ביתן דביר
מתוך "הפרדס של עקיבא"
(עמ' 60:) חלום ממשי, חלום אפשרי, חלום עומד להתגשם. תכף אתה תיסע ללוד, הדרך לא קשה, בעצמי עשיתי אותה, תבוא הביתה מידי שבת, תצא לטבריה ביום חמישי בלילה וביום ראשון בבוקר תחזור לישיבה, רבי אליעזר לא יגרש אותך.... אני אישה חזקה, יש לי כוח לפרנס את המשפחה, אפילו שנה אני יכולה לעבוד, אהיה כובסת, חנה ואני נאכל לשובע, גם אתה תאכל לשובע, הנה אני נותנת לך כסף, הרבה כסף.
אצבעותיו נוקשות ויבשות. במאמץ רב הוא מצליח לפתוח את השקים, מטבעות זהב מנצנצות אליו, עיניו נפערות בחלחלה.
התפרצת לביתו של אביך? גנבת את אוצרו?
צחוקי יבש ואצור. ... אז איך? מנין? מכרתי משהו ששייך רק לי.
מה מכרת? אני משילה את הצעיף מראשי.
פניו קופאות בפלצות...
עשיתי את זה בשבילך, אני לוחשת.
הוא קופץ את אגרופיו. אישה שמתנוולת על בעלה היא אישה שלא רוצה את בעלה....
למה לא נשאת לרבי ישמעאל? הוא צועק.
אני לא רוצה את רבי ישמעאל, אני רוצה את רבי עקיבא.
הוא בוהה בי הלום תדהמה. ר...בי עקיבא? ר...בי עקיבא?
אני מושיטה לו את הצרור. אתה תהיה רבי עקיבא, אני יודעת שאתה תהיה רבי עקיבא. ידעתי מהרגע שראיתי אותך לראשונה, אז בשדה, במשפט הרועים.
הוא נוטל את הצרור בידיים רועדות. את רוצה את רבי עקיבא?
אני מהנהנת.
שפתיו רוטטות. יהי כן, תמיד אני עושה כרצונך, אלך כרצונך, אלמד כרצונך. אם אינך רוצה את עקיבא, עקיבא לא ישוב אלייך.
הוא גורר את רגליו אל הדלת בצעדים כבדים, הצרור חבוק בין זרועותיו, גבו שפוף.
אני מביטה אחריו ללא אומר.
הוא מגיע אל הסף, עוצר ומסב את פניו.
אם את מאמינה שאהיה רבי עקיבא, תאמיני שאחזור. לא אשוב אם לא אהיה רבי עקיבא, בי נשבעתי.
(עמ' 68:) שמי רחל, אבל כולם קוראים לי העגונה. יש לי שני ילדים, בת בריאה וחזקה ובן חולני וחלש. וכדי לפרנס אותם, אני מכבסת מבוקר עד ליל. שערותי צומחות מחדש, אולם במקום מחלפות הבוהקות מכסים כעת את ראשי סיבי פשתן דהויים.
רבות ורעות הן שנות עגינותי, שום אירוע חריג לא חל בהן,... יום רודף יום, שבוע ועוד שבוע, שנה אחר שנה, כל יום דומה למשנהו. מה כבר יכול להתחדש בחייה של אישה עגונה?
אך הספור לא בא אל קצו. זה לא הסיפור של רחל, זה הסיפור של עקיבא.
(עמ' 71:) קשה להתרכז בשיעורים כשהלב מתפקע מגעגוע. עקיבא מצליח לדכא את מחשבות העבר, אך יום אחד שבות הן לאיים על שלוות רוחו, רץ מגיע אליו ובפיו בשורה, נולד לך בן, חזור הביתה, חייב אב למול את בנו.
הבשורה מטלטלת אותו, שריריו מתקשחים, אשתו הציקה לו בדבריה כל הימים ושידלה אותו לנסוע לישיבה רחוקה, אך הוא לא נכנע לה. .. אבל לפני שבעה חודשים היא השחיתה את שער ראשה כדי לנוול את עצמה בעיניו, שלא יחשוק בה עוד, ואז, בעודו מבועת והמום, גירשה אותו מעל פניה. היא לא שולחת אליו שליחים, לא כותבת איגרות, לא מבקשת שיחזור אליה, עכשיו הוא מבין את פשר שתיקתה, היא לא רצה שדבר הריונה יידע לו, שמא יימלך בדעתו וישוב הביתה. אביה ייעד אותה לרבי ישמעאל, אבל היא לא רוצה לקבל רבי מן המוכן היא רוצה ליצור רבי בעצמה, במו ידיה.
הרץ מאיץ בו להזדרז. אשתך מצפה לך.
עקיבא נושך את שפתיו, לא לי היא מצפה.
אז למי? מתפלא הרץ.
לרבי עקיבא.
הרץ מושך בכתפיו ויוצא מן הישיבה...
© כל הזכויות שמורות להוצאת כנרת זמורה ביתן דביר
www.kinbooks.co.il
הפרדס של עקיבא - יוכי ברנדס, הוצאת כנרת זמורה ביתן דביר
מתוך "הפרדס של עקיבא"
עמ' 214: הקברנים רוכנים אל הארון, חנה משחררת את אחיזתה, הם מכניסים אותך לתוך הקבר. רגלי נגררות קדימה, צעד אחד צעד, אך לפני שאני מספיקה להגיע אליך נשמע מאחורי רעם וקול שאון, המון גדול שועט לעברי, קבל עצום ורב, אנשים אין מספר כחול אשר על שפת הים לרוב, תיכף נמחץ תחתם.
נחשול אדם נבקע באמצעו כאילו הונף מעליו מטה האלוקים, שתי חומות חיות נצבות מול קברך בטורים ארוכים שסופם אינו נראה, אחת מימיך ואחת משמאלך, ובתווך בין שתיהן, נוסעת מרכבה גדולה. דמות ניבטת מבעד לחלון. מצנפת כחולה, גלימה חומה, זקן שיבה. המרכבה עוצרת, הדלת נפתחת, הוא יורד ומסב אלי את פניו.
אני מפנה לו את גבי וממשיכה ללכת אליך.
עשרות גברים מזנקים אלי מתוך חומת ההמון. הודפים אותי בזעם. נוזפים בי בצעקה, סורי, אישה, פני את הדרך.
קולו נשמע מאחורי, שקט ועצור.
הניחו לה. וההמון משתתק באחת.
אני נופלת אפיים ארצה ונושקת את רגבי אדמתך.
בני שמעון, בני, בני, שמעון, מי ייתן מותי תחתיך, שמעון בני, בני.
בגדי קרועים, אפר מכסה את ראשי, אל החדר נכנס כלבא שבוע, רועד ומייבב, רחל בתי, חטאתי, עוויתי, פשעתי, לא ראיתי את מה שראית, רבי עקיבא, חתני, רצוני שתתיר את נדרי...
הסיפור כובש את הארץ בסערה, זה טבע האדם, סיפורים יפים מושכים את הלב, בייחוד סיפורים עם סוף טוב: היה היתה נסיכה מחוזרת, כל תלמידי החכמים ביקשו את ידה, אך היא לקחה לבעל רועה צאן נבער מדעת שלא הכיר צורת אות. אביה הדיר אותה מנכסיו וגירש אותה מביתו. הבת המורדת לא נכנעה, היא ידעה שהרועה שלה נועד לגדולות וציוותה עליו ללמוד בישיבה רחוקה. ואכן, חלומה התגשם. כעבור שתים עשרה שנים הוא שב אליה גדול בתורה. האב הנפעם הודה בטעותו והוריש לה את הונו, ומאז הם חיים באושר ועושר עד עצם היום הזה.
הסיפור אינו מעורר בי שום רגש, לא כעס, לא שאט נפש, אפילו לא לעג. שנות העגינות וייסורי השכול הקהו את לבי. ורק לפעמים, כשאני שומעת אותו במו אזני, נפלט מגרוני גיחוך מר.
© כל הזכויות שמורות להוצאת כנרת זמורה ביתן דביר
www.kinbooks.co.il
דיון
עמוד/עמדי על המעשה הפרשני של יוכבד ברנדס בקטע זה, ועל ההבדלים בין הספור שלה למקורות שלו
מה דעתך על פרשנות זו?
על פי פרשנות זו, איך ניתן להבין את התנהגותו של רבי עקיבא?