Mothers - Yocheved and Batya
Both Batya and Yocheved are to praised
1 א

"אישה יראת ה' היא תתהלל" - זה משה. (משלי לא לא): "תנו לה מפרי ידיה" - אמר רבי יוסי בר ירמיה: מפני מה הוא המשיל את הנביאים בנשים? אלא, מה האישה הזאת אינה מתביישת מלתבוע צרכי ביתה מבעלה, כך הנביאים אינן מתביישים מלתבוע צרכיהן של ישראל מלפני הקב"ה.

...

"ותקם בעוד לילה" - זו בתיה בת פרעה, גויה היתה ונעשית יהודיה, והזכירו שמה בין הכשרות, בשביל שעסקה במשה, לפיכך זכתה ונכנסה בחייה לגן עדן. "זממה שדה ותיקחהו, [מפרי כפיה נטע כרם]" - זו היא יוכבד, שיצא ממנה משה, שהוא שקול כנגד כל ישראל, שנקראו כרם, שנאמר (ישעיהו ה ז): "כי כרם ה' צבאות בית ישראל". "חגרה בעוז מתניה" - זו מרים, שקודם שנולד משה אמרה 'עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל', כיוון שנולד וכבד עליהם עול מלכות, עמד אביה וטפחה על ראשה, אמר לה 'היכן נבואתיך?', ועמד וירק בפניה, ועם כל זאת היא מתאמצת בנבואתה, דכתיב (שמות ב ד): "ותתצב אחותו מרחוק".

...

לפיכך נאמר: "תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה". החזק במוסר, שמרו התורה, ותינצלו מיצר הרע.

Many women have done well (Proverbs 31:29): "A woman that has fear of the Lord, she is to be praised" - this is Moshe. "Give of the fruit of her hand" (Proverbs 31:30) - Rabbi Yose bar Yirmiyah said, "Why did they compare the prophets to women? Rather, just like [a] woman is not embarrassed to claim the needs of the home from her husband, so [too] were the prophets not embarrassed to claim the needs of Israel from in front of the Holy One, blessed be God."

...

"She rises while it is still night" - this is Batya, the daughter of Pharaoh. She was a gentile and became a Jewess and they mentioned her name among the proper [women], since she took care of Moshe. Therefore she merited and entered the Garden of Eden in her lifetime.

"She sets her mind on a field and acquires it; [she plants a vineyard from the produce of her hand]" - this is Yocheved, that from her came Moshe who is equivalent to all of Israel, which is called a vineyard, as it states (Isaiah 5:7), "For the vineyard of the Lord of hosts is the House of Israel."

"She girds her loins with strength" - this is Miriam, as before Moshe was born, she said, "In the future, my mother will give birth to the savior of Israel." Once he was born and the yoke upon them became heavier, her father got up and bopped her on the head. He said to her, "Where is your prophecy?" And he got up and spit in front of her face. And nonetheless, she exerted herself about her prophecy, as it is written (Exodus 2:4), "And his sister stood from a distance."

...

Therefore it is stated, "Give of the fruit of her hand and let her works praise her in the gates." Be strong in ethical behavior, keep the Torah, and be rescued from the evil inclination.

Batya enters the story
2 ב
(ה) וַתֵּ֤רֶד בַּת־פַּרְעֹה֙ לִרְחֹ֣ץ עַל־הַיְאֹ֔ר וְנַעֲרֹתֶ֥יהָ הֹלְכֹ֖ת עַל־יַ֣ד הַיְאֹ֑ר וַתֵּ֤רֶא אֶת־הַתֵּבָה֙ בְּת֣וֹךְ הַסּ֔וּף וַתִּשְׁלַ֥ח אֶת־אֲמָתָ֖הּ וַתִּקָּחֶֽהָ (ו) וַתִּפְתַּח֙ וַתִּרְאֵ֣הוּ אֶת־הַיֶּ֔לֶד וְהִנֵּה־נַ֖עַר בֹּכֶ֑ה וַתַּחְמֹ֣ל עָלָ֔יו וַתֹּ֕אמֶר מִיַּלְדֵ֥י הָֽעִבְרִ֖ים זֶֽה׃ (ז) וַתֹּ֣אמֶר אֲחֹתוֹ֮ אֶל־בַּת־פַּרְעֹה֒ הַאֵלֵ֗ךְ וְקָרָ֤אתִי לָךְ֙ אִשָּׁ֣ה מֵינֶ֔קֶת מִ֖ן הָעִבְרִיֹּ֑ת וְתֵינִ֥ק לָ֖ךְ אֶת־הַיָּֽלֶד׃ (ח) וַתֹּֽאמֶר־לָ֥הּ בַּת־פַּרְעֹ֖ה לֵ֑כִי וַתֵּ֙לֶךְ֙ הָֽעַלְמָ֔ה וַתִּקְרָ֖א אֶת־אֵ֥ם הַיָּֽלֶד׃ (ט) וַתֹּ֧אמֶר לָ֣הּ בַּת־פַּרְעֹ֗ה הֵילִ֜יכִי אֶת־הַיֶּ֤לֶד הַזֶּה֙ וְהֵינִקִ֣הוּ לִ֔י וַאֲנִ֖י אֶתֵּ֣ן אֶת־שְׂכָרֵ֑ךְ וַתִּקַּ֧ח הָאִשָּׁ֛ה הַיֶּ֖לֶד וַתְּנִיקֵֽהוּ׃ (י) וַיִגְדַּ֣ל הַיֶּ֗לֶד וַתְּבִאֵ֙הוּ֙ לְבַת־פַּרְעֹ֔ה וַֽיְהִי־לָ֖הּ לְבֵ֑ן וַתִּקְרָ֤א שְׁמוֹ֙ מֹשֶׁ֔ה וַתֹּ֕אמֶר כִּ֥י מִן־הַמַּ֖יִם מְשִׁיתִֽהוּ׃

Exodus 2:5 Now Pharaoh's daughter went down to bathe at the Nile, and her girls were walking along the Nile. She saw the little-ark among the reeds and sent her maid, and she fetched it. Exodus 2:6 She opened (it) and saw him, the child- here, a boy weeping! She pitied him, and she said: One of the Hebrews' children is this! Exodus 2:7 Now his sister said to Pharaoh's daughter: Shall I go and call a nursing woman from the Hebrews for you, that she may nurse the child for you? Exodus 2:8 Pharaoh's daughter said to her: Go! The maiden went and called the child's mother. Exodus 2:9 Pharaoh's daughter said to her: Have this child go with you and nurse him for me, and I myself will give you your wages. So the woman took the child and she nursed him. Exodus 2:10 The child grew, she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She called his name: Moshe/He-who-pulls-out; she said: For out of the water meshitihu/I-pulled-him.

3 ג

Batyah did not die, but was among those who entered the Garden of Eden while still alive, as did Enoch, Serah daughter of Asher, Elijah, the three sons of Korah, King Hiram of Tyre, Jabez, Jonadab son of Rahab and his descendants, Ebed-melech the Ethiopian, Abraham’s servant Eleazar, the slave of R. Judah ha-Nasi and R. Joshua ben Levi (Kallah Rabbati 3:23; Masekhet Derekh Erez 1:18;

The mother who named him
4 ד

אמר לה הקדוש ברוך הוא לבתיה בת פרעה: משה לא היה בנך וקראתו בנך אף את, לא את בתי ואני קורא אותך בתי,

י' שמות נקראו לו למשה: ירד, חבר, יקותיאל, אביגדור, אבי סוכו, אבי זנוח. ... טוביה ... שמעיה ... אף לוי היה שמו, על עיקר משפחתו ... ומשה, הרי עשרה. אמר לו הקב"ה למשה: חייך! מכל שמות שנקרא לך איני קורא אותך, אלא בשם שקראתך בתיה בת פרעה, ותקרא שמו משה ויקרא אל משה:

The Holy One said to Batya, the daughter of Pharaoh: "Moses was not your son, and yet you called him your son. So too, you are not my daughter, but I call you my daughter."

Moses was known by 10 names: Jered, Chever, Yekutiel, Avigdor, Avi-Socho, Avi-Zanoch ... Tuvia ... Shmaya ... Levi ... and Moses, which makes 10.

The Holy One said to Moses, Behold! From among all the names from which you are known, I only refer to you by the name that Batya, Pharaoh's daughter, named you.

5 ה

1. Yered (ירד), implying descent. According to one opinion, Miriam gave him this name, for because of him, she went down (yarad) to the Nile to see what would become of him. Alternatively, Moses was called this name because he brought the Torah down to the Jewish people, and the Divine Presence back down to this physical world.
2. Avigdor (אבי גדור), master of the fence. According to the Yalkut Me'am Loez, he was called this (by his grandfather, Kehat), because "since Moses' birth, G‑d has fenced in Pharaoh, not allowing him to continue his decree to drown Jewish infants."
3. Chever, (חבר) meaning, companion, or connector. Either because Moses connected the Jewish people with their heavenly Parent, or because he prevented Heavenly retribution for their sins. Some say that Amram, his father, gave Moses this name, because Moses was born after his father had once again joined his wife after having divorced her.
4. Avi Socho, (אבי סוכו) Father of Seers. He was given this name by his grandfather, Kehat (alternatively, by the nurse who helped Moses' mother raise him), because Moses would grow up to be the "master" (avi) of the seers (sochim) and prophets.
5. Yekutiel (יקותיא-ל), from the root kavei (קוה) meaning hope. His mother Jochebed called him this name because she had hope and trust in G‑d that God would return Moses to her. Alternatively, because she foresaw that Moses would be the Jewish nation's great hope.
6. Avi Zanuach (אבי זנוח), literally, "master of rejection." Aaron, Moses' brother gave him this name, saying "My father rejected my mother, but took her back because of this child." Alternatively, because Moses would make Israel reject idols.
7. Tuvia (טובי'ה), implying goodness.
8. The Jewish people called him "Shemaya (שמעי-ה) ben [the son of] Nethanel." They predicted that in his days, G‑d would hear (שמע) their prayers.
9. Ben Avitar (בן אביתר), son of pardon, since Moses was the Jewish son who would solicit G‑d's pardon (ויתר) for the Jewish people's sin of the Golden Calf.
10. Levi (לוי), so named after the tribe to which Moses belonged.

(Source: Rabbi Eliezer Danzinger, Chabad.org)

Batya's Reward
6 ו
בְּהֵיכָלָא חֲדָא, אִית בַּתְיָה בַּת פַּרְעֹה, וְכַמָּה רִבּוֹא וְאַלְפֵי נָשִׁין, זַכְיָין בַּהֲדָהּ, וְכָל חֲדָא וַחֲדָא מִנַּיְיהוּ, דּוּכְתִּין דִּנְהוֹרִין וְעִדּוּנִין, בְּלָא דֹּחֲקָא כְּלָל אִית לָהּ. תְּלַת זִמְנִין בְּכָל יוֹמָא, כָּרוֹזֵי אַכְרִיזוּ, הָא דִּיּוּקְנָא דְּמֹשֶׁה נְבִיאָה מְהֵימָנָא אָתֵי, וּבַתְיָה נַפְקַת, לַאֲתָר דְּפַרְגּוֹדָא חֲדָא דְּאִית לָהּ, וְחָמָאת דִּיּוּקְנָא דְּמֹשֶׁה, וְסָגִידַת לְגַבֵּיהּ, וְאָמְרָה, זַכָּאָה חוּלָקִי דְּרָבִיתִי נְהִירוּ דָּא. וְדָא אִיהוּ עִנּוּגִין דִּילָהּ, יַתִּיר מְכֻּלְּהוּ.
In one chamber, Batya, Pharaoh's daughter, comes, and so many thousands and thousands of women who merit to be with her. Every single one of them deserves the supernal lights and pleasures [of that place], nothing at all is withheld from any of them. Three times each day, the announcement is made: The likeness of Moshe, the faithful prophet, is coming! And Batya goes out, to that curtained area which is dedicated to her, and observes the likeness of Moshe, and bows before it, saying, "Happy is my portion, that I raised such a light!" This is her delight, above all others.
7 ז
אַהֲדְרַת לְגַבֵּי נָשִׁין, וְאִשְׁתַּדְּלָן בְּפִקּוּדֵי אוֹרַיְיתָא. כֻּלְּהוּ בְּאִינּוּן דִּיוּקְנִין דַּהֲווֹ בְּהַאי עָלְמָא, בִּלְבוּשָׁא דִּנְהוֹרָא, (ס''א כלבושא) בִּלְבוּשָׁא דִּדְכוּרִין, בַּר דְּלָא נַהֲרֵי הָכִי, פִּקוּדִין דְּאוֹרַיְיתָא דְּלָא זָכוּ לְקַיְּימָא לוֹן בְּהַאי עָלְמָא, מִשְׁתַּדְּלֵי בְּהוּ, וּבְטַעְמַיְיהוּ, בְּהַהוּא עָלְמָא. וְכָל הָנֵי נָשִׁין, דְּיַתְבִין בַּהֲדֵי בַּתְיָה בַּת פַּרְעֹה, אִקְרוּן נָשִׁים שַׁאֲנַנּוֹת, דְּלָא אִצְטַעְרוּ בְּצַעֲרָא דְּגֵיהִנָּם כְּלַל.
Batya returns to the women, and they delve into precepts of Torah. All of them have the likenesses they had in this world, and were clothed in light, just as the clothing of the men, except not quite as much light. The precepts of Torah that they did not merit to fulfill in this world, they [now] delve into, along with their meanings, in that world. And all these women that dwell together with Batya, Pharaoh's daughter, are called serene women, and they are not troubled by the pains of gehenna at all.
Mother of Reedemers
8 ח
תְּרֵין פָּרִיקַיִךְ דַּעֲתִידִין לְמִפְרְקִיךְ מָשִׁיחַ בַּר דָּוִד וּמָשִׁיחַ בַּר אֶפְרַיִם דָּמְיָן לְמֹשֶׁה וְאַהֲרֹן בְּנֵי יוֹכֶבֶד דְּאִמְּתִילוּ לִתְרֵין אוּרְזֵלִין תְּיוֹמֵי טָבְיָא וַהֲווֹ רָעַן לְעַמָּא בֵּית יִשְׂרָאֵל בִּזְכוּתְהוֹן אַרְבְּעִין שְׁנִין בְּמַדְבְּרָא בְּמַנָּא וּבְעוֹפִין פַּטִּימִין וּמֵי בֵּירָא דְּמִרְיָם:
Your two redeemers who are destined to redeem you, Messiah Son of David and Messiah Son of Ephraim, resemble Moses and Aaron, the sons of Jochebed (who are comparable to two young antelopes, twins of a gazelle). And by their merit they fed the people of the House of Israel for forty years in the wilderness on manna, plump fowl, and the water of Miriam’s well.
Yocheved right at the beginning
9 ט
The two Hebrew midwives were Jochebed, the mother of Moses, and Miriam, his sister. When they appeared before Pharaoh, Miriam exclaimed: "Woe be to this man when God visits retribution upon him for his evil deeds." The king would have killed her for these audacious words, had not Jochebed allayed his wrath by saying: "Why dost thou pay heed to her words? She is but a child, and knows not what she speaks." Yet, although Miriam was but five years old at the time, she nevertheless accompanied her mother, and helped her with her offices to the Hebrew women, giving food to the new-born babes while Jochebed washed and bathed them.
10 י
Pharaoh's order ran as follows: "At the birth of the child, if it be a man child, kill it; but if it be a female child, then you need not kill it, but you may save it alive." The midwives returned: "How are we to know whether the child is male or female?" for the king had bidden them kill it while it was being born. Pharaoh replied: "If the child issues forth from the womb with its face foremost, it is a man child, for it looks to the earth, whence man was taken; but if its feet appear first, it is a female, for it looks up toward the rib of the mother, and from a rib woman was made."
11 יא
The king used all sorts of devices to render the midwives amenable to his wishes. He approached them with amorous proposals, which they both repelled, and then he threatened them with death by fire. But they said within themselves: "Our father Abraham opened an inn, that he might feed the wayfarers, though they were heathen, and we should neglect the children, nay, kill them? No, we shall have a care to keep them alive." Thus they failed to execute what Pharaoh had commanded. Instead of murdering the babes, they supplied all their needs. If a mother that had given birth to a child lacked food and drink, the midwives went to well-to-do women, and took up a collection, that the infant might not suffer want. They did still more for the little ones. They made supplication to God, praying: "Thou knowest that we are not fulfilling the words of Pharaoh, but it is our aim to fulfil Thy words. O that it be Thy will, our Lord, to let the child come into the world safe and sound, lest we fall under the suspicion that we tried to slay it, and maimed it in the attempt." The Lord hearkened to their prayer, and no child born under the ministrations of Shiphrah and Puah, or Jochebed and Miriam, as the midwives are also called, came into the world lame or blind or afflicted with any other blemish.
12 יב
Seeing that his command was ineffectual, he summoned the midwives a second time, and called them to account for their disobedience. They replied: "This nation is compared unto one animal and another, and, in sooth, the Hebrews are like the animals. As little as the animals do they need the offices of midwives." These two God-fearing women were rewarded in many ways for their good deeds. Not only that Pharaoh did them no harm, but they were made the ancestors of priests and Levites, and kings and princes. Jochebed became the mother of the priest Aaron and of the Levite Moses, and from Miriam's union with Caleb sprang the royal house of David. The hand of God was visible in her married life. She contracted a grievous sickness, and though it was thought by all that saw her that death would certainly overtake her, she recovered, and God restored her youth, and bestowed unusual beauty upon her, so that renewed happiness awaited her husband, who had been deprived of the pleasures of conjugal life during her long illness. His unexpected joys were the reward of his piety and trust in God. And another recompense was accorded to Miriam: she was privileged to bring forth Bezalel, the builder of the Tabernacle, who was endowed with celestial wisdom.
Moses takes after Yocheved
13 יג
ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך. ופרכינן בגמרא (ברכות לג:) אטו יראה מלתא זוטרתא הוא. ומשני אין, לגבי משה מלתא זוטרתא הוא. ומקשים המפורשים הלא לישראל אמר משה זאת. ונראה לתרץ, כי הנה איתא בפסוק (שמות א, כא) ויהי כי יראו המילדות את האלהים ויעש להם בתים, ופירש רש"י בתי כהונה ולויה ומלכות, נמצא שנולד משה בשכר יראה ומשה היה עניו מאד מכל אדם, נמצא כשמשה הסתכל על עצמו שהוא נולד בשכר יראה והוא היה שפל בעיניו מאד נמצא מוכח שהיראה הוא דבר קטן. וזהו פירוש אין לגבי משה, שהוא היה מסתכל על עצמו שהוא נולד בשכר היראה, נמצא מלתא זוטרתא הוא:

Still on the subject of G’d “only” asking us to revere God, etc; ‎the Talmud in B’rachot 33 asks how Moses could possibly ‎describe fear of and reverence for G’d, as something qualifying for ‎the description as something “minimal,” i.e. ‎כי אם‎? Surely a ‎person who is in awe of Hashem has attained a lofty ‎spiritual platform. The Talmud answers that from Moses’ ‎personal vantage point, possessing reverence and awe for G’d was ‎indeed something very minor, not requiring any great effort. The ‎commentators, puzzled by this, ask that seeing Moses asked the ‎Israelites at large to acquire such reverence and awe, Moses’ ‎personal ease in having acquired it seems quite irrelevant?‎
It appears that an appropriate answer to this would be ‎Exodus 1,21 where the Torah reports the reaction of the Jewish ‎midwives to Pharaoh’s command to kill Jewish boy babies before ‎they had actually been born. The Torah describes the midwives’ ‎refusal to carry out Pharaoh’s command as being based on the ‎fact that they were in fear and awe of the Jewish G’d not to ‎commit murder. As a reward, G’d “built houses for these ‎midwives.” Rashi explains that the “houses” referred to in ‎that verse meant that their offspring would be Levites, Priests, or ‎Royalty, i.e. the elite of the nation. In other words, Moses was ‎born as a result of the reverence and awe for G’d displayed by his ‎mother Yocheved when she put her life in danger by making sure ‎that Jewish boy babies survived.‎
Moses was an extremely humble and modest man, according ‎to the Torah’s testimony, more so than any other human being; ‎from this it follows that he viewed the fact that he had survived ‎birth at all as a reward for his mother’s awe of G’d which had ‎prompted her to defy Pharaoh’s order to murder Jewish boy ‎babies. He naturally, considered possession of such awe for G’d as ‎something relatively easy to acquire, just as it had been a natural ‎attribute of his mother. This is what the Talmud had in mind ‎when it described this attribute as something relatively minor.‎

But, what will mom think?
14 יד

God was now very angry with Moses because he would not resign himself to the doom that had been sealed, but God's wrath vanished as soon as Moses spoke the words: "The Lord, the Lord, a God full of compassion and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy and truth; keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin." God now said kindly to Moses: "I have registered two vows, one that thou are to die, and the second that Israel is to perish. I cannot cancel both vows, if therefore thou choosest to live, Israel must be ruined." "Lord of the world!" replied Moses, "Thou approachest me artfully; Thou seizest the rope at both ends, so that I myself must now say, 'Rather shall Moses and a thousand of his kind perish, than a single soul out of Israel!' But will not all people exclaim, 'Alas! The feet that trod the heavens, the face that beheld the Face of the Shekinah, and the hands that received the Torah, shall not be covered with dust!'" God replied: "Nay, the people will say: ' If a man like Moses, who ascended into heaven, who was peer of the angels, with whom God spoke face to face, and to whom God gave the Torah-if such a man cannot justify himself before God, how much less can an ordinary mortal of flesh and blood, who appears before God without having done good deeds or studied the Torah, justify themselves?' I want to know," God added, "why thou are so much aggrieved at thy impending death." Moses: "I am afraid of the sword of the Angel of Death." God: "If this is the reason then speak no more in this matter, for I will not deliver thee into his hand." Moses, however, would not yield, but furthermore said, "Shall my mother Jochebed, to whom my life brought so much grief, suffer sorrow after my death also?" God: "So was it in My mind even before I created the world, and so is the course of the world; every generation has its learned ones, every generation has its leaders, every generation has its guides. Up to now it was thy duty to guide the people, but not the time it ripe for thy disciple Joshua to relieve thee of the office destined for him."

THE MOURNING FOR MOSES
15 טו

When Moses died, a voice resounded from heaven throughout all the camp of Israel, which measured twelve miles in length by twelve in width, and said, "Woe! Moses is dead. Woe! Moses is dead." All Israel who, throughout thirty days before Moses' decease, had wept his impending death now arranged a three months' time of mourning for him. But Israel were not the only mourners for Moses, God, God's self, wept for Moses, saying, "Who will rise up for Me against the evil-doers? Who will stand up for Me against the workers of iniquity?" Metatron appeared before God and said: "Moses was thine when he lived, and he is Thine in his death." God replied: "I weep not for Moses' sake, but for the loss Israel suffered through his death. How often had they angered Me, but he prayed for them and appeased My wrath." The angels wept with God, saying, "But where shall wisdom be found?" The heavens lamented: "The godly man is perished out of the earth." The earth wept: "And there is none upright among men." Stars, planets, sun, and moon wailed: "The righteous perisheth, and no man layeth it to heart," and God praised Moses' excellence in the words: "Thou hast said of Me, 'The Lord God is God: there is none else,' and therefore shall I say of thee, 'And there arose not a prophet in Israel like unto Moses.'"

16 טז
Among mortals, it was particularly Jochebed, Moses' mother, and Joshua, his disciple, that deeply mourned Moses' death. They were not indeed certain if Moses were dead, hence they sought him everywhere. Jochebed went first to Egypt and said to that land, "Mizraim, Mizraim, hast thou perchance seen Moses?" But Mizraim replied, "As truly as thou livest, Jochebed, I have not seen him since the day when he slew all the firstborn here." Jochebed then betook herself to the Nile, saying, "Nile, Nile, hast thou perchance seen Moses?" But Nile replied, "As truly as thou livest, Jochebed, I have not seen Moses since the day when he turned my water to blood." Then Jochebed went to the sea and said, "Sea, sea, hast thou perchance seen Moses?" The sea replied, "As truly as thou livest, Jochebed, I have not seen him since the day when he led the twelve tribes through me." Jochebed thereupon went to the desert and said, "Desert, desert, hast thou perchance seen Moses?" The desert replied, "As truly as thou livest, Jochebed, I have not seen him since the day whereupon he caused manna to rain down upon me." Then Jochebed went to Sinai, and said, "Sinai, Sinai, hast thou perchance seen Moses?" Sinai said, "As truly as thou livest, Jochebed, I have not seen him since the day whereon he descended from me with the two tables of the law." Jochebed finally went to the rock and said, "Rock, rock, hast thou perchance seen Moses?" The rock replied, "As truly as thou livest, I have not seen him since the day when with his staff he twice smote me."
17 יז
Joshua, too, sought his teacher Moses in vain, and in his grief for Moses' disappearance he rent his garments, and crying aloud, called ceaselessly, "'My father, my father, the chariot of Israel and the horsemen thereof.' 'But where shall wisdom be found?'" But God said to Joshua: "How long wilt thou continue to seek Moses in vain? He is dead, but indeed it is I that have lost him, and not thou."
Yocheved's Reward
18 יח
בְּהֵיכָלָא אַחֲרָא, אִית יוֹכֶבֶד, אִמֵּיהּ דְּמֹשֶׁה נְבִיאָה מְהֵימָנָא, וְכַמָּה אַלְפִין וְרִבְּבָן בַּהֲדָהּ. בְּהֵיכָלָא דָּא, לָא מַכְרְזֵי כְּלַל, אֶלָּא ג' זִמְנִין בְּכָל יוֹמָא וְיוֹמָא, אוֹדֵת וּמְשַׁבָּחַת לְמָארֵי עָלְמָא, אִיהִי וְכָל אִינּוּן נָשִׁין דִּי בַּהֲדָהּ. וְשִׁירָתָא דְּיַמָּא מְזַמְּרִין בְּכָל יוֹמָא, וְאִיהִי בִּלְחוֹדָהָא אַמְרַת מֵהָכָא, (שמות ט״ו:כ׳) וַתִּקַּח מִרְיָם הַנְּבִיאָה וְגוֹ', אֶת הַתּוֹף בְּיָדָהּ וְגוֹ'. וְכָל אִינּוּן צַדִּיקַיָּיא דִּי בְגַן עֵדֶן, צַיְיתִין לַקָל נְעִימוּ דִּילָהּ. וְכַמָּה מַלְאֲכִין קַדִּישִׁין אוֹדָאן וּמְשַׁבְּחָן עִמָּהּ לִשְׁמָא קַדִּישָׁא.
In another chamber, Yocheved comes, the mother of Moshe the faithful prophet, and so many thousands and thousands of women with her. In this chamber, there is no announcement at all, but three times each day, she acknowledges and praises the Ruler of the world, she and all the women with her. They sing the Song of the Sea every day, and she herself recites from "And Miriam the Prophet...took her timbrel in her hand..." (Shmot 15:20). And all these righteous women there in Gan Eden listen to her pleasant voice, and so many holy angels acknowledge and praise the holy Name with her.