אהבה ושנאה

(ב) האהבה כוללת מעשים רבים יותר מכל המידות. ובעת שיָשים האדם אהבתו לרעה – אין מידה רעה בכל המידות כמוה. וכשיָשים האדם אהבתו לטובה, היא למעלה מכל המידות, כדכתיב (דברים ו ה): "ואהבת את יי אלהיך" – ואין מעלה בעבודת הבורא יותר ממי שעובד מאהבה.

(ג) ועתה שמע איך האהבה מקלקלת המעשים, בעת שיגביר אהבתו על חכמתו. כי כמה מיני אהבות זו משונה מזו: האהבה האחת: האדם אוהב את בניו. ומרוב האהבה אינו מיסרם ומדריכם לדרך טובה, ומניחם ללכת בשרירות לבם הרע, ומזה יבוא היזק גדול.

(ד) האהבה השניה: אהבת ממון. ומרוב תשוקתו אל הממון – לא יהיה משא ומתן שלו באמונה, וחומד ועושק וגוזל כדי להרבות הון. ומרוב חמדת העושר יקפוץ ידו מן הצדקה, ויהיה צר עין.

(ה) האהבה השלישית: אהבת נשים. ואם תהיה לו אשה רעה בעלת גאווה, היא תסיר מלבו כל המצוות, והיא תמשכהו אחריה. ומרוב האהבה אינו מעז פניו נגדה ושומע לעצתה, והיא תביאהו לידי מעללים רעים. וגם מרוב אהבתו בנשים יסתכל בהן תדיר, ויבוא לידי ניאוף.

(ו) האהבה הרביעית היא אהבת קרוביו: אביו ואמו, אחיו ואחיותיו ושאר קרוביו, ורעיו וחבריו. ומתוך אהבתם יסייע להם במחלוקתם, ולא ידקדק אם הם פשעו בבעלי המחלוקת; אך לעולם יעזור ומגן ומכסה עליהן, ואף אם פרצו פרצות רבות יגן עליהם. וגם שומע לעצתם, ואף אם העצה ההיא אינה טובה – לא יסור מדבריהם. וגם ירצה להעלותם למעלות שאינן ראויות להן, כגון לעשותם מושלים ופרנסי הדור, ולהיות רודים בעם, ואפילו אם הם רשעים – לא יחוש בזה. והנה האהבה מעוורת עיניו ומחרשת אוזניו, ויש בזה קלקול גדול, כי הם יטעו את העולם להבליהם.

(ז) האהבה החמישית היא אהבת ארך ימים. ומרוב שהוא אוהב את החיות – לא יעמוד בנסיון.

(ח) האהבה השישית היא אהבת הכבוד. והאוהב את הכבוד לא יהיו מעשיו לשם שמים, כי בכל המצוות שיעשה, או יתן צדקה או עוסק בתורה או בשאר מצוות – תהיה מחשבתו וכוונתו אחר השבח והכבוד, וחפץ שיתנו לו כבוד וגדולה. וזה הפסד גדול במעשה העבודה, ואפילו מי שיש בו תורה ומעשים טובים – הכבוד מוציאו מן העולם. כל שכן מי שאין בו תורה ומעשים טובים, ורודף אחר הכבוד, שכמה מעשיו מגונים.

(ט) ועוד יש אהבה שביעית, שהיא רעה על כל האהבות, והיא אהבת תענוגים ותפנוקים: כגון אכילה ושתייה, ושאר הנאות כגון זנות וטיולים. ואין צריך להאריך בזה העניין, כי האוהב יין ומשתכר, ואוכל תמיד מעדנים, והולך לבית המשתה תדיר – הוא ישכח בוראו, כדכתיב (דברים כא טו-טז): "ואכלת ושבעת; השמרו לכם פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם..."; וכתיב (שם לב טו): "וישמן ישורון ויבעט".

(2) The quality of love involves more deeds than all the other qualities. And when a man uses the quality of love for evil there is not a single quality so evil. But when a man uses the quality of his love for good, then that quality is higher than all others, as it is written : "And you shall love the Lord your God" (Deut. 6:5). And there is no greater virtue in the Service of the Creator than he who serves Him out of love.

(3) And now listen how love can spoil good deeds when his love is stronger than his wisdom. For there are all sorts of different kinds of love. One love is the love of a man for his children, and because of his great love, he may not correct them and guide them to the good path, and he permits them to go in the obstinacy of their evil hearts, and out of this can come great harm.

(4) The second love is the love for money, and because of his great desire for money, his business dealings may not be honest and he covets, plunders, and robs, in order to amass wealth. And because of his great longing for wealth he closes his hand from giving alms and is miserly.

(5) The third love is the love of men for their wives. And if a man has a bad wife — conceited and self-centered — she may remove from his heart the desire to fulfill the commandments and draw him after her. And because of his great love for her he is not firm with her and listens to her counsel, and she can bring him to evil acts. And it can also happen that a man, because of his great love of women, will gaze at them constantly and speak disgraceful things and come to immoral conduct.

(6) The fourth love is the love of a man for his relatives — his father and his mother, his brothers and his sisters and the rest of his kind, friends and companions, and because of his love for them he helps them in their quarrels, and does not feel, nor does he ascertain whether or not his relatives did wrong against the other party of the quarrel, but always helps, protects and shelters them. And even if they have broken forth into wild and boisterous conduct, he protects them. And he may even listen to their advice, and even if the advice is not good he will not turn away from their words. He may even want to raise them to positions for which they are not fitted — for example, to make them rulers and leaders of their generations, to dominate and govern the people. And even if they are wicked, he does not sense it, for love blinds his eyes and makes deaf his ears, and there is, in this nepotism, great damage, for they will cause others to go astray in this same folly.

(7) The fifth love is the love for long life, and because he loves mere existence so much he will not stand up in a trial that involves danger.

(8) The sixth love is the love of honor, and he who loves honor will not do his good deeds for the sake of God, but in all the commandments, or good deeds he does — whether it be philanthropy or studying or supporting Torah, or the value of the commandments, his thoughts and intentions will be fixed on receiving praise and honor and he will want people to give him a crown and greatness, and this is a great flaw in the Service of God. Even he who has great knowledge of the Torah and many good deeds — the pursuit of honor removes him from the world. How much uglier is the pursuit of honor by one who is devoid of Torah and good deeds.

(9) And there is a seventh love — which is the worst of all loves — and that is the love of pleasure and amusement — like eating, drinking, and other pleasures of the senses like immoral conduct and pleasure excursions. And it is not necessary to dwell on this matter because he who loves wine to the point of drunkenness and eats only the daintiest of foods and goes constantly to parties and feasts will undoubtedly forget his Creator, as it is written: "And (when) you shall eat and drink … guard yourself lest you forget the Lord" (Deut. 6:11-12). "And (when) you shall eat and be satisfied … guard yourself lest your heart be deceived and you turn aside and serve other gods" (Ibid. 11:15-16). And it is written: "But where Jeshurun grew fat he kicked" (Ibid., 32:15).

אמר ר' שמעון בן יוחאי: אהבה מקלקלת את השורה, ושנאה מקלקלת את השורה. אהבה מקלקלת את השורה, דכתיב (בראשית כ"ב) "וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו". ולא היו לו כמה עבדים? - אלא אהבה מקלקלת את השורה. ושנאה מקלקלת את השורה, שנאמר (בבראשית כ"ב) "ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו". ולא היו לו כמה עבדים? - אלא שנאה מקלקלת את השורה. אהבה מקלקלת את השורה - שנאמר, (מ"ו כ"ט) "ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו", וכי לא היו ליוסף כמה עבדים? אלא אהבה מקלקלת את השורה...

...And Avraham rose early in the morning, and saddled his donkey (Genesis 22:3). Rabbi Simeon b. Yohai said: Love upsets the natural order, and hate upsets the natural order. Love upsets the natural order: "And Avraham rose early in the morning, etc".: surely he had plenty of slaves? But the reason was that love upset the natural order. Hate upsets the natural order: "And Bilam rose up in the morning, and saddled his donkey" (Num. 22:21): surely he had plenty of slaves? Hate, however, upsets the natural order. Love upsets the natural order: "And Yosef made ready his chariot, etc." (Gen. 46:29): yet surely Yosef had plenty of slaves? But love upsets the natural order. Hate upsets the natural order: "And he made ready his chariot" (Ex. 14:6); yet surely he had plenty of slaves? Thus hate upsets the natural order. Rabbi Simeon b. Yohai said: Let saddling counteract saddling. Let the saddling done by our father Avraham in order to go and fulfill the will of the One at whose word the world came into existence counteract the saddling done by Bilam in order to go and curse Israel. Let preparing counteract preparing. Let Yosef’s preparing [of his chariot] to meet his father counteract Pharaoh’s preparing to go and pursue Israel. Rabbi Ishmael taught: Let the sword of the hand counteract the sword of the hand. Let the sword taken in the hand of our father Avraham, as it says, "And Avraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son" (Gen. 22:10), come and counteract the sword grasped by Pharaoh’s hand when he said, "I will draw my sword, my hand shall destroy them" (Ex. 15:9). "And took two of his young men with him, and Itzchak his son." (Gen. 22:3) Rabbi Abbahu said: Two people behaved with derech eretz (decency), Avraham and Saul: Avraham, as it says, "And took two of his young men with him"; Saul, as it says, "And Saul … went, he and two men with him" (I Sam. 28:8). "And he cleaved the wood for the burnt-offering," (Gen. 22:3) Rabbi Hiyya b. Rabbi Yosei said in the name of Rabbi Meyasha, and it was also repeated in the name of Rabbi Benaiah: As a reward for the two cleavings with which our father Avraham cleaved the wood of the burnt-offering, he earned that God should cleave [divide] the Sea before his descendants, as it says, And the waters were divided (Ex. 14:21). Said Rabbi Levi: Enough of this! In truth Avraham acted according to his powers an the Holy One of Blessing according to His powers. "And he rose up, and went to the place." (Gen. 22:3) Avraham was rewarded for rising up and for going.

(א) וַיְהִ֣י אַֽחֲרֵי־כֵ֗ן וּלְאַבְשָׁל֧וֹם בֶּן־דָּוִ֛ד אָח֥וֹת יָפָ֖ה וּשְׁמָ֣הּ תָּמָ֑ר וַיֶּאֱהָבֶ֖הָ אַמְנ֥וֹן בֶּן־דָּוִֽד׃ (ב) וַיֵּ֨צֶר לְאַמְנ֜וֹן לְהִתְחַלּ֗וֹת בַּֽעֲבוּר֙ תָּמָ֣ר אֲחֹת֔וֹ כִּ֥י בְתוּלָ֖ה הִ֑יא וַיִּפָּלֵא֙ בְּעֵינֵ֣י אַמְנ֔וֹן לַעֲשׂ֥וֹת לָ֖הּ מְאֽוּמָה׃ (ג) וּלְאַמְנ֣וֹן רֵ֗עַ וּשְׁמוֹ֙ יֽוֹנָדָ֔ב בֶּן־שִׁמְעָ֖ה אֲחִ֣י דָוִ֑ד וְי֣וֹנָדָ֔ב אִ֥ישׁ חָכָ֖ם מְאֹֽד׃ (ד) וַיֹּ֣אמֶר ל֗וֹ מַדּ֣וּעַ אַ֠תָּה כָּ֣כָה דַּ֤ל בֶּן־הַמֶּ֙לֶךְ֙ בַּבֹּ֣קֶר בַּבֹּ֔קֶר הֲל֖וֹא תַּגִּ֣יד לִ֑י וַיֹּ֤אמֶר לוֹ֙ אַמְנ֔וֹן אֶת־תָּמָ֗ר אֲח֛וֹת אַבְשָׁלֹ֥ם אָחִ֖י אֲנִ֥י אֹהֵֽב׃ (ה) וַיֹּ֤אמֶר לוֹ֙ יְה֣וֹנָדָ֔ב שְׁכַ֥ב עַל־מִשְׁכָּבְךָ֖ וְהִתְחָ֑ל וּבָ֧א אָבִ֣יךָ לִרְאוֹתֶ֗ךָ וְאָמַרְתָּ֣ אֵלָ֡יו תָּ֣בֹא נָא֩ תָמָ֨ר אֲחוֹתִ֜י וְתַבְרֵ֣נִי לֶ֗חֶם וְעָשְׂתָ֤ה לְעֵינַי֙ אֶת־הַבִּרְיָ֔ה לְמַ֙עַן֙ אֲשֶׁ֣ר אֶרְאֶ֔ה וְאָכַלְתִּ֖י מִיָּדָֽהּ׃ (ו) וַיִּשְׁכַּ֥ב אַמְנ֖וֹן וַיִּתְחָ֑ל וַיָּבֹ֨א הַמֶּ֜לֶךְ לִרְאֹת֗וֹ וַיֹּ֨אמֶר אַמְנ֤וֹן אֶל־הַמֶּ֙לֶךְ֙ תָּֽבוֹא־נָ֞א תָּמָ֣ר אֲחֹתִ֗י וּתְלַבֵּ֤ב לְעֵינַי֙ שְׁתֵּ֣י לְבִב֔וֹת וְאֶבְרֶ֖ה מִיָּדָֽהּ׃ (ז) וַיִּשְׁלַ֥ח דָּוִ֛ד אֶל־תָּמָ֖ר הַבַּ֣יְתָה לֵאמֹ֑ר לְכִ֣י נָ֗א בֵּ֚ית אַמְנ֣וֹן אָחִ֔יךְ וַעֲשִׂי־ל֖וֹ הַבִּרְיָֽה׃ (ח) וַתֵּ֣לֶךְ תָּמָ֗ר בֵּ֛ית אַמְנ֥וֹן אָחִ֖יהָ וְה֣וּא שֹׁכֵ֑ב וַתִּקַּ֨ח אֶת־הַבָּצֵ֤ק ותלוש [וַתָּ֙לָשׁ֙] וַתְּלַבֵּ֣ב לְעֵינָ֔יו וַתְּבַשֵּׁ֖ל אֶת־הַלְּבִבֽוֹת׃ (ט) וַתִּקַּ֤ח אֶת־הַמַּשְׂרֵת֙ וַתִּצֹ֣ק לְפָנָ֔יו וַיְמָאֵ֖ן לֶאֱכ֑וֹל וַיֹּ֣אמֶר אַמְנ֗וֹן הוֹצִ֤יאוּ כָל־אִישׁ֙ מֵֽעָלַ֔י וַיֵּצְא֥וּ כָל־אִ֖ישׁ מֵעָלָֽיו׃ (י) וַיֹּ֨אמֶר אַמְנ֜וֹן אֶל־תָּמָ֗ר הָבִ֤יאִי הַבִּרְיָה֙ הַחֶ֔דֶר וְאֶבְרֶ֖ה מִיָּדֵ֑ךְ וַתִּקַּ֣ח תָּמָ֗ר אֶת־הַלְּבִבוֹת֙ אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔תָה וַתָּבֵ֛א לְאַמְנ֥וֹן אָחִ֖יהָ הֶחָֽדְרָה׃ (יא) וַתַּגֵּ֥שׁ אֵלָ֖יו לֶֽאֱכֹ֑ל וַיַּֽחֲזֶק־בָּהּ֙ וַיֹּ֣אמֶר לָ֔הּ בּ֛וֹאִי שִׁכְבִ֥י עִמִּ֖י אֲחוֹתִֽי׃ (יב) וַתֹּ֣אמֶר ל֗וֹ אַל־אָחִי֙ אַל־תְּעַנֵּ֔נִי כִּ֛י לֹא־יֵֽעָשֶׂ֥ה כֵ֖ן בְּיִשְׂרָאֵ֑ל אַֽל־תַּעֲשֵׂ֖ה אֶת־הַנְּבָלָ֥ה הַזֹּֽאת׃ (יג) וַאֲנִ֗י אָ֤נָה אוֹלִיךְ֙ אֶת־חֶרְפָּתִ֔י וְאַתָּ֗ה תִּהְיֶ֛ה כְּאַחַ֥ד הַנְּבָלִ֖ים בְּיִשְׂרָאֵ֑ל וְעַתָּה֙ דַּבֶּר־נָ֣א אֶל־הַמֶּ֔לֶךְ כִּ֛י לֹ֥א יִמְנָעֵ֖נִי מִמֶּֽךָּ׃ (יד) וְלֹ֥א אָבָ֖ה לִשְׁמֹ֣עַ בְּקוֹלָ֑הּ וַיֶּחֱזַ֤ק מִמֶּ֙נָּה֙ וַיְעַנֶּ֔הָ וַיִּשְׁכַּ֖ב אֹתָֽהּ׃ (טו) וַיִּשְׂנָאֶ֣הָ אַמְנ֗וֹן שִׂנְאָה֙ גְּדוֹלָ֣ה מְאֹ֔ד כִּ֣י גְדוֹלָ֗ה הַשִּׂנְאָה֙ אֲשֶׁ֣ר שְׂנֵאָ֔הּ מֵאַהֲבָ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֲהֵבָ֑הּ וַֽיֹּאמֶר־לָ֥הּ אַמְנ֖וֹן ק֥וּמִי לֵֽכִי׃ (טז) וַתֹּ֣אמֶר ל֗וֹ אַל־אוֹדֹ֞ת הָרָעָ֤ה הַגְּדוֹלָה֙ הַזֹּ֔את מֵאַחֶ֛רֶת אֲשֶׁר־עָשִׂ֥יתָ עִמִּ֖י לְשַׁלְּחֵ֑נִי וְלֹ֥א אָבָ֖ה לִשְׁמֹ֥עַֽ לָֽהּ׃ (יז) וַיִּקְרָ֗א אֶֽת־נַעֲרוֹ֙ מְשָׁ֣רְת֔וֹ וַיֹּ֕אמֶר שִׁלְחוּ־נָ֥א אֶת־זֹ֛את מֵעָלַ֖י הַח֑וּצָה וּנְעֹ֥ל הַדֶּ֖לֶת אַחֲרֶֽיהָ׃

(1) This happened sometime afterward: Absalom son of David had a beautiful sister named Tamar, and Amnon son of David became infatuated with her. (2) Amnon was so distraught because of his [half-]sister Tamar that he became sick; for she was a virgin, and it seemed impossible to Amnon to do anything to her. (3) Amnon had a friend named Jonadab, the son of David’s brother Shimah; Jonadab was a very clever man. (4) He asked him, “Why are you so dejected, O prince, morning after morning? Tell me!” Amnon replied, “I am in love with Tamar, the sister of my brother Absalom!” (5) Jonadab said to him, “Lie down in your bed and pretend you are sick. When your father comes to see you, say to him, ‘Let my sister Tamar come and give me something to eat. Let her prepare the food in front of me, so that I may look on, and let her serve it to me.’” (6) Amnon lay down and pretended to be sick. The king came to see him, and Amnon said to the king, “Let my sister Tamar come and prepare a couple of cakes in front of me, and let her bring them to me.” (7) David sent a message to Tamar in the palace, “Please go to the house of your brother Amnon and prepare some food for him.” (8) Tamar went to the house of her brother Amnon, who was in bed. She took dough and kneaded it into cakes in front of him, and cooked the cakes. (9) She took the pan and set out [the cakes], but Amnon refused to eat and ordered everyone to withdraw. After everyone had withdrawn, (10) Amnon said to Tamar, “Bring the food inside and feed me.” Tamar took the cakes she had made and brought them to her brother inside. (11) But when she served them to him, he caught hold of her and said to her, “Come lie with me, sister.” (12) But she said to him, “Don’t, brother. Don’t force me. Such things are not done in Israel! Don’t do such a vile thing! (13) Where will I carry my shame? And you, you will be like any of the scoundrels in Israel! Please, speak to the king; he will not refuse me to you.” (14) But he would not listen to her; he overpowered her and lay with her by force. (15) Then Amnon felt a very great loathing for her; indeed, his loathing for her was greater than the passion he had felt for her. And Amnon said to her, “Get out!” (16) She pleaded with him, “Please don’t commit this wrong; to send me away would be even worse than the first wrong you committed against me.” But he would not listen to her. (17) He summoned his young attendant and said, “Get that woman out of my presence, and bar the door behind her.”

(סז) וַיְבִאֶ֣הָ יִצְחָ֗ק הָאֹ֙הֱלָה֙ שָׂרָ֣ה אִמּ֔וֹ וַיִּקַּ֧ח אֶת־רִבְקָ֛ה וַתְּהִי־ל֥וֹ לְאִשָּׁ֖ה וַיֶּאֱהָבֶ֑הָ וַיִּנָּחֵ֥ם יִצְחָ֖ק אַחֲרֵ֥י אִמּֽוֹ׃

(67) Isaac then brought her into the tent of his mother Sarah, and he took Rebekah as his wife. Isaac loved her, and thus found comfort after his mother’s death.

הרש"ר הירש לבראשית כד, סז

אף זו תכונה אשר, ברוך ה', לא ניטשטשה בזרע אברהם ושרה, יצחק ורבקה! ככל שהוסיפה להיות אשתו, כן גדלה אהבתו! כדוגמת נישואין אלה של הבן היהודי הראשון, כן נוסדים הנישואין, רוב הנישואין בישראל, לא על יסוד התשוקה, אלא על פי שיקול התבונה. ...משום כך גוברת האהבה, ככל שהם מרבים להתוודע זה לזו... בישראל החתונה איננה שיא הפריחה אלא השורש לאהבה!'.

(ח) הִשְׁבַּ֥עְתִּי אֶתְכֶ֖ם בְּנ֣וֹת יְרוּשָׁלִָ֑ם אִֽם־תִּמְצְאוּ֙ אֶת־דּוֹדִ֔י מַה־תַּגִּ֣ידוּ ל֔וֹ שֶׁחוֹלַ֥ת אַהֲבָ֖ה אָֽנִי׃

(8) I adjure you, O maidens of Jerusalem! If you meet my beloved, tell him this: That I am faint with love.

(טז) כָּל אַהֲבָה שֶׁהִיא תְלוּיָה בְדָבָר, בָּטֵל דָּבָר, בְּטֵלָה אַהֲבָה. וְשֶׁאֵינָהּ תְּלוּיָה בְדָבָר, אֵינָהּ בְּטֵלָה לְעוֹלָם. אֵיזוֹ הִיא אַהֲבָה הַתְּלוּיָה בְדָבָר, זוֹ אַהֲבַת אַמְנוֹן וְתָמָר. וְשֶׁאֵינָהּ תְּלוּיָה בְדָבָר, זוֹ אַהֲבַת דָּוִד וִיהוֹנָתָן:

(16) All love that depends on a something, [when the] thing ceases, [the] love ceases; and [all love] that does not depend on anything, will never cease. What is an example of love that depended on a something? Such was the love of Amnon for Tamar. And what is an example of love that did not depend on anything? Such was the love of David and Jonathan.