Prayer III: Upon Arising תפילה (ג): השכמת הבוקר

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org.

לחצו כאן כדי לקרוא את ניתוח המקורות והדיון אודותם באתר דרכיה.

ילקוט יוסף קצוש”ע אורח חיים סימן א – הלכות השכמת הבוקר

והאשה אומרת מודָה אני [הדל”ת בקמץ].

Yalkut Yosef, OC I Hashkamat Ha-boker

The woman recites moda ani (the dalet with a kamatz [feminine vocalization]).

לפי שידיו של אדם עסקניות הם ואי אפשר שלא ליגע בבשר המטונף בלילה. תיקנו ברכה קודם שיקרא ק”ש [קריאת שמע] ויתפלל

Because a person’s hands are busy, and it is impossible not to touch one’s dirty flesh at night, they enacted a blessing [on hand-washing] before one recites Shema and prays.

יש לומר לפי שבשחר אנו נעשים כבריה חדשה דכתיב (איכה ג:כג) “חדשים לבקרים רבה אמונתך” …. וצריכין אנו להודות לו יתברך על שבראנו לכבודו לשרתו ולברך בשמו. ועל דבר זה תקנו בשחר כל אותן ברכות שאנו מברכין בכל בוקר ובוקר. ולפיכך אנו צריכין להתקדש בקדושתו וליטול ידינו מן הכלי ככהן שמקדש ידיו מן הכיור קודם עבודתו.

One can say that because at dawn we are made like a new creation, as it is written, “New each morning, great is your faithfulness” (Eicha 3:23) …. We need to give thanks to Him, may He be blessed, for creating us to honor Him, to serve Him, and to bless in His name. For this reason, they established at dawn all the berachot we recite every morning. And therefore, we need to sanctify ourselves in His holiness and wash our hands from a vessel, like a kohen who sanctifies his hands from the kiyor(ritual basin) prior to his Temple service.

הגה: וי”א [ויש אומרים] גם אשר יצר, ואפילו לא עשה צרכיו, וכן נהגו

There are those who say also [to recite first thing in the morning] Asher Yatzar, even if he did not relieve himself, and this practice has been adopted.

גם אשר יצר – הטעם משום דבבוקר נעשה כבריה חדשה וצריכין אנו להודות לו וניתקן ברכת אלקי נשמה ואשר יצר על יצירת הגוף

Also Asher Yatzar – The reason is that in the morning one becomes like a new creation and we need to thank Him, so the berachotElokai Neshamaand Asher Yatzar were enacted upon the creation of the body.

כי מתער אומר אלקי נשמה שנתת בי טהורה היא… ברוך אתה ה’ המחזיר נשמות לפגרים מתים.

When he awakens, he says, “My God, the soul You have given me is pure…Blessed are You Who returns souls to dead carcasses.”

ופתיחת תפלתנו שיודעים אותה הנשים כל שכן החכמים: “אלהי נשמה….”

And the opening of our prayer, which the women know, and how much more so the sages, is “Elokai Neshama.”

א”ר [אמר רב] יהודה אמר שמואל השכים לשנות עד שלא קרא ק”ש [קריאת שמע] צריך לברך

Rav Yehuda said in the name of Shemuel: [One who has] awakened early to review [Torah], as long as he has not recited Keri’at Shema, he must bless [birchot ha-Torah].

דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב “מי האיש החכם ויבן את זאת [וַאֲשֶׁר דִּבֶּר פִּי-ה’ אֵלָיו וְיַגִּדָהּ עַל-מָה אָבְדָה הָאָרֶץ נִצְּתָה כַמִּדְבָּר מִבְּלִי עֹבֵר:]” (ירמיהו ט:יא). דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב”ה בעצמו דכתיב “ויאמר ה’ על עזבם את תורתי [אֲשֶׁר נָתַתִּי לִפְנֵיהֶם וְלֹא-שָׁמְעוּ בְקוֹלִי וְלֹא-הָלְכוּ בָהּ:] (שם, יב) היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה. אמר רב יהודה אמר רב: שאין מברכין בתורה תחלה.

For Rav Yehuda said in the name of Rav: What is written, “Who is the man who is wise and will understand this? [And that the mouth of God spoke to him that he may relate for what the land was lost, burnt up like a wilderness without passerby]” (Yirmiyahu 9:11)? This matter was asked of the sages and the prophets and they did not explain it until God Himself explained it, as is written, “And God said, ‘for their deserting my Torah that I set before them and they did not obey my voice and did not follow it [the Torah]’ (ad loc., 12).” ‘They did not obey my voice’ is the same as ‘they did not follow it’! Rav Yehuda in the name of Rav: [They did not follow it means] that they do not make a beracha on the Torah at the beginning [of study].

מנין לברכת התורה לפניה מן התורה שנאמר “כי שם ה’ אקרא הבו גדל לאלהינו” (דברים לב:ג).

Whence [do we learn] that the beracha recited before [learning] Torah is from the Torah? As it is written, “When I call out the Lord’s name, give greatness to our God” (Devarim 32:3).

בכל יום חייב אדם לברך שלש ברכות אלו ואחר כך קורא מעט מדברי תורה.

Every day a person must recite these three berachot and afterwards read a little from words of Torah.

שנצטוינו להודות לשמו ית’ בכל עת שנקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתתו תורתו אלינו והודיענו המעשים הרצויים לפניו שבהם ננחל חיי העולם הבא… ובשלישי שלברכות (כא א) אמרו ‘מנין לברכת התורה לפניה מן התורה? שנ’ כי שם י”י אקרא הבו גודל לאלקינו.’… והעולה מזה שברכת התורה לפניה מצות עשה דאורייתא.

For we are commanded to praise His name, may He be blessed, whenever we read the Torah, for the great good that He did for us in giving us His Torah and telling us of desirable deeds before Him, through which we may merit life of the world to come…In the third chapter of Berachot(21a), they said: “Whence [do we learn] that the beracha recited before [learning] Torah is from the Torah? As it is written, ‘When I call out the Lord’s name, give greatness to our God’ (Devarim 32:3).”…What arises from this is that birchat ha-Torah before [reading from] Torah is a positive Torah-level mitzva.

סדור תפילה, ברכות התורה

ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה \ לעסוק בדברי תורה. והערב נא ה’ אלוקינו את דברי תורתך בפינו ובפיפי (ות) עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאנו (וצאצאי צאצאינו) כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, ברוך אתה ה’ המלמד תורה לעמו ישראל. ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה ה’ נותן התורה.

Prayerbook, Birchot ha-Torah

Blessed are you Lord our God, King of the Universe, Who has sanctified us with His commandments and commanded us about/to occupy [ourselves] with words of Torah.

And please sweeten for us, Lord our God, the words of Torah in our mouths and in the mouths of your people the house of Israel, and may we and our descendants (and the descendants of our descendants) all be knowers of Your name and learners of Your Torah for its own sake.

Blessed are You Lord, Who teaches Torah to His people Israel.

Blessed are you Lord our God, King of the Universe, Who has chosen us from all the nations and given us His Torah. Blessed are You Lord Who gives the Torah.

(יד) נשים מברכות ברכת התורה:

(14) Women bless the Blessing of the Torah

אלא העיקר ע”פ מ”ש [על פי מה שכתבו] תוספות וש”פ [ושם פירשו] דנשים מברכות על כל מ”ע שהז”ג [מצות עשה שהזמן גרמא]

Rather the fundamental [law of women in birchot ha-Torah] is according to what Tosafot wrote and there they explained that women recite a beracha over every positive time-bound commandment.

שו”ת מהרי”ל החדשות סימן מה

ואטו נשים מי לא מחייבי בתמיד וקרבנות כמו אנשים, הא חייבות בתפילות…וכ”ש [וכל שכן] כדפי’ [כדפירשתי]…דלדברי סמ”ק דחייבות ללמוד מצוות דשייכי בהו ולעסוק ולחזור אות’ כדי שיעשום [כתקונם], והא חשיב תורה …

New Responsa Maharil, 45

Are women not obligated in [reciting the verses describing] the tamid offering and sacrifices like men? For they are obligated in prayer…How much more so as I explained…that according to the words of Semak that they are obligated to learn the commandments that apply to them and to occupy [themselves with them] and to review them in order to perform them [properly]. Behold, this is considered Torah [for the purposes of birchot ha-Torah].

חדושי מרן רי’ז הלוי על הרמב”ם, הלכות ברכות יא:טז

ושמעתי מפי אאמו”ר [אבי אדוני מורי] הגאון החסיד זצוקללה”ה שאמר, דבבה”ת [דבברכות התורה] אין הברכה על קיום המצוה של ת”ת [תלמוד תורה], רק דהוא דין בפ”ע [בפני עצמו] דתורה בעי ברכה, וכדילפינן לה בברכות דף כ”א מקרא דכי שם ד’ אקרא וגו’, א”כ [אם כן] אין זה דין ששייך להמצוה כלל, רק דתורה עצמה טעונה ברכה, ונשים פטורות רק מהמצוה של ת”ת [תלמוד תורה], אבל אינן מופקעות מעצם החפצא של ת”ת [תלמוד תורה], ולימודם הוי בכלל ת”ת [תלמוד תורה], ושפיר יש להם לברך על לימודם…

Chidushei Maran Riz Ha-levi al Ha-Rambam, Laws of Berachot, 11:16

And I heard from my father, my master and rabbi, the righteous one, of blessed memory, that in birchot ha-Torah the beracha is not on fulfilling the mitzva of talmud Torah. Rather it is an independent law that Torah requires a beracha. As we learn in Berachot 21 from the verse “When I call the name of God” etc. If so, this is not a law that applies to the mitzva at all. Rather, Torah itself requires a beracha. Women are exempt only from the mitzva of talmud Torah, but they are not released from the reality oftalmud Torah itself. Their study is considered in the category of talmud Torah and they certainly should recite a beracha on their study…

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020