Sitting or Standing for the Shema? Berachot 10b-11a
1 א

ו משנה נחלקו בית שמאי ובית הלל על הדרך הראויה לקרוא בה את "שמע". בית שמאי אומרים: יש לקרוא את פרשיות קריאת שמע כמשמען של המילים הכתובות בהן, ועל כן כשקוראים את קריאת שמע בערבכל אדם יטה (ישכב מעט על צדו) ויקרא קריאת שמע, ויקיים בזה "ובשכבך". ובבקר יעמוד ויקיים בזה "ובקומך", וכפי שנאמר: "בשכבך ובקומך".

בית הלל אומרים: כל אדם קורא כדרכו, לפי המצב הנוח לו, בין ביום בין בלילה. וראיה לדבר ממה שנאמר גם "ובלכתך בדרך", כאשר אינו לא מוטה ולא עומד (מאירי).

ואם כן לדעת בית הלל למה נאמר "בשכבך ובקומך" — לציון הזמן בלבד, בשעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים.

בקשר להלכה זו אמר ר' טרפון על עצמו: אני הייתי פעם אחת בא בדרך והפסקתי בדרכי והטתי לקרות כדברי בית שמאי, כי אף שר' טרפון עצמו היה מבית הלל, סבר כי לקיים את המצוה כדרך בית שמאי יהיה מהודר יותר, ומוסכם לכל הדעות. ואולם בכך סכנתי בעצמי באותה שעה מפני הלסטים.

אמרו לו חכמים: כדי היית (ראוי היה לך) לחוב בעצמך, להתחייב בנפשך, אפילו במיתה, לפי שעברת על דברי בית הלל, וכפי שיבואר עוד ענין זה בגמרא.

MISHNA: Beit Shammai and Beit Hillel disputed the proper way to recite Shema. Beit Shammai say: One should recite Shema in the manner indicated in the text of Shema itself. Therefore, in the evening every person must recline on his side and recite Shema, in fulfillment of the verse: “When you lie down,” and in the morning he must stand and recite Shema, in fulfillment of the verse: When you rise, as it is stated: “When you lie down, and when you rise.” And Beit Hillel say: Every person recites Shema as he is, and he may do so in whatever position is most comfortable for him, both day and night, as it is stated: “And when you walk along the way,” when one is neither standing nor reclining (Me’iri). If so, according to Beit Hillel, why was it stated: “When you lie down, and when you rise”? This is merely to denote time; at the time when people lie down and the time when people rise. With regard to this halakha, Rabbi Tarfon said: Once, I was coming on the road when I stopped and reclined to recite Shema in accordance with the statement of Beit Shammai. Although Rabbi Tarfon was a disciple of Beit Hillel, he thought that fulfilling the mitzva in accordance with the opinion of Beit Shammai would be a more meticulous fulfillment of the mitzva, acceptable to all opinions. Yet in so doing, I endangered myself due to the highwaymen [listim] who accost travelers. The Sages said to him: You deserved to be in a position where you were liable to pay with your life, as you transgressed the statement of Beit Hillel. This statement will be explained in the Gemara.

2 ב

א גמרא מתחילה מבררים את נימוקם של בית שמאי. בשלמא [נניח] בית הללקא מפרשי טעמייהו וטעמא [הריהם מפרשים טעמם וטעם] בית שמאי, שבית הלל מסבירים את הפסוקים שמהם ראיה לכאורה לשיטת בית שמאי על פי דרכם ("ובשכבך" — זמן שכיבה וכו'), ואף מוכיחים כי פירושם הוא המתקבל על הדעת ("ובלכתך"), אלא בית שמאי מאי טעמא לא אמרי [מה טעם אינם אומרים] כבית הלל? מה אומרים הם כנגד דברי בית הלל?

על כך עונים, אמרי [יכולים היו לומר] לך בית שמאי: אם כן שפירוש הכתוב לדעת בית הלל הריהו רק קביעת זמן, אם כן נימא קרא [יאמר הכתוב] "בבוקר ובערב", ומאי [מה טעם] נאמר "בשכבך ובקומך" במשמעות הכפולה? אלא ודאי הכוונה היא שבשעת שכיבה — תהא הקריאה בשכיבה ממש, ובשעת קימה — תהא הקריאה בקימה ממש.

ועוד שואלים ובית שמאי: האי [פסוק זה] "ובלכתך בדרך" שבית הלל מוכיחים ממנו שכל אדם קורא כדרכו, מאי עבדי להו [מה עושים להם] בית שמאי בו בביאורם?

GEMARA: The Gemara begins by clarifying the rationale for Beit Shammai’s opinion. Granted, Beit Hillel explain the rationale for their opinion and the rationale for Beit Shammai’s opinion. Beit Hillel explain both the verse that ostensibly supports Beit Shammai’s opinion: When you lie down, at the time when people lie down, etc., and the verse that proves that their own explanation is more reasonable: “And when you walk along the way.” However, what is the reason that Beit Shammai do not state their opinion in accordance with the opinion of Beit Hillel? The Gemara answers, Beit Shammai could have said to you: If so that the verse means only to denote the time for the recitation of Shema, as claimed by Beit Hillel, then let the verse say: “In the morning and in the evening.” What is the meaning of the ambiguous formulation: “When you lie down, and when you rise”? It must mean that at the time of lying down one must recite Shema while actually lying down, and at the time of arising one must recite Shema while actually risen. The Gemara continues, asking: And what do Beit Shammai do with this verse: “And when you walk along the way,” which Beit Hillel use to prove that every person recites Shema as he is?
3 ג

אמר לו ר' ישמעאל: אני עשיתי כדברי בית הלל שלדעתם אפשר לקרוא קריאת שמע בכל מצב, ואתה עשית כדברי בית שמאי, והרי שנהגתי כהלכה. ולא עוד אלא שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות כדרך שנהגת אתה, ועל כן היה עלי להדגיש שאין זו חובה.

ושואלים בתלמוד: מאי [מהו] "ולא עוד"? מדוע הצטרך ר' ישמעאל להוסיף נימוק אחר לדבריו, והרי לכאורה די היה לו לומר שנהג כבית הלל?

ומשיבים: חייב היה להוסיף נימוק זה, שכן וכי תימא [ואם תאמר]: בית הלל נמי אית להו [גם כן יש להם, הם מסכימים] שמותר לקרות כשהם מטין, ויכול היה ר' ישמעאל להשאר מוטה גם לשיטת בית הלל, אלא הני מילי [דברים אלה] אמורים דווקא באופן שהוא מטה ואתא מעיקרא [ובא מתחילה], ובכגון זה ההטייה הריהי ככל מצב אחר. אבל הכא [כאן], כיון שעד השתא [עכשיו] הוית [היית] זקוף והשתא [ועכשיו] מוטה, אמרי [יאמרו] התלמידים: שמע מינה [למד ממנה, מהטייה זו] שכבית שמאי סבירא להו [סבורים הם], וקיים חשש שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות כבית שמאי. ולכן הוצרך ר' ישמעאל לזקוף.

ג תני [שנה] רב יחזקאל: מי שעשה כדברי בית שמאיעשה, ואין אומרים שלא נהג כהלכה, וכן מי שעשה כדברי בית הללעשה, שלדעה זו הודו בית הלל ובית שמאי זה לזה שאם עשה אדם מעשה כדעת החולקת — יצא. ואף שנקבעה הלכה כבית הלל, מכל מקום אף לבית הלל, הנוהג כבית שמאי — יצא.

Rabbi Yishmael said to him: I acted in accordance with the opinion of Beit Hillel, according to whom one may recite Shema in any position, while you acted in accordance with the opinion of Beit Shammai. I am the one who acted in accordance with the halakha. And furthermore, I was concerned lest the students see your conduct and establish the halakha for generations accordingly. It was therefore necessary for me to demonstrate that there is no obligation to do so. The Gemara asks: What is the meaning of: And furthermore? Why was it necessary for Rabbi Yishmael to add additional justification for his actions when the reason that he acted in accordance with the opinion of Beit Hillel was sufficient? The Gemara answers: It was necessary for him to add this reason, as if you say: Beit Hillel also hold that one is permitted to recite Shema while reclining and Rabbi Yishmael could have remained reclining even in accordance with the opinion of Beit Hillel, but this only applies when one had already been reclining originally, in which case it is like any other position. However, here, since until now he had been upright, and now he is reclined, the students will say: Conclude from this, that they hold in accordance with the opinion of Beit Shammai. Due to the concern that the students might see and establish the halakha for generations in accordance with the opinion of Beit Shammai, it was necessary for Rabbi Yishmael to sit upright. Rav Yeḥezkel taught: One who acted in accordance with the opinion of Beit Shammai has acted appropriately and is not in violation of the halakha. One who acted in accordance with the opinion of Beit Hillel acted appropriately as well. According to this opinion, Beit Hillel and Beit Shammai agree that one who acted in accordance with the opinion of the other fulfilled his obligation. Although the halakha was ruled in accordance with the opinion of Beit Hillel, Beit Hillel would agree that one who acted in accordance with the opinion of Beit Shammai fulfilled his obligation.
4 ד

רב נחמן בר יצחק אמר דעה חריפה יותר: עשה כדברי בית שמאיחייב מיתה, כלומר, חמור מעשהו עד מאד, עד שאפשר לומר שהוא חייב מיתה. דתנן כן שנינו במשנתנו], אמר ר' טרפון לחבריו: אני הייתי בא בדרך והטתי לקרות כדברי בית שמאי וסכנתי בעצמי מפני הלסטים, אמרו לו: כדאי היית לחוב במיתת עצמך, שעברת על דברי בית הלל.

Rav Naḥman bar Yitzḥak stated an even more extreme opinion: One who acted in accordance with the opinion of Beit Shammai has acted so egregiously that he is liable to receive the death penalty, as we learned in our mishna that Rabbi Tarfon said to his colleagues: Once, I was coming on the road when I stopped and reclined to recite Shema in accordance with the statement of Beit Shammai. Yet in so doing, I endangered myself due to the highwaymen who accost travelers. The Sages said to him: You deserved to be in a position where you were liable to pay with your life, as you transgressed the statement of Beit Hillel.