Prozbul as a Model for Radical Halakhic Change

Blu Greenberg

Where there is a rabbinic will, there is a halakhic way.

Rabbi Aharon Frazer (Facebook post on September 13, 2015)

To all the people saying there's no way we can find a comprehensive solution for Agunot, Shana Tova and enjoy collecting interest on your loans from before shmitta.

(א) מִקֵּ֥ץ שֶֽׁבַע־שָׁנִ֖ים תַּעֲשֶׂ֥ה שְׁמִטָּֽה׃ (ב) וְזֶה֮ דְּבַ֣ר הַשְּׁמִטָּה֒ שָׁמ֗וֹט כָּל־בַּ֙עַל֙ מַשֵּׁ֣ה יָד֔וֹ אֲשֶׁ֥ר יַשֶּׁ֖ה בְּרֵעֵ֑הוּ לֹֽא־יִגֹּ֤שׂ אֶת־רֵעֵ֙הוּ֙ וְאֶת־אָחִ֔יו כִּֽי־קָרָ֥א שְׁמִטָּ֖ה לַֽה'

(1) At the end of every seven years thou shalt make a release. (2) And this is the manner of the release: every creditor shall release that which he hath lent unto his neighbour; he shall not exact it of his neighbour and his brother; because the LORD’S release hath been proclaimed.

(ג) אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה. נמנעו מלהשביעה, התקין רבן גמליאל הזקן שתהא נודרת ליתומים כל מה שירצו, וגובה כתבתה. העדים חותמים על הגט, מפני תקון העולם. הלל התקין פרוזבול מפני תקון העולם.

(3) A widow may only collect [the debt owed from her ketubah, monetary settlement payable to a married woman upon divorce or the death of her husband] from the property of orphans by [taking] an oath. They stopped imposing an oath; Rabban Gamliel the Elder enacted that she may make a vow with regard to whatever they desire, and collects her ketubah. Witnesses sign on a bill of divorce, due to Tikkun HaOlam. Hillel instituted the pruzbul due to Tikkun HaOlam.

(ג) פרזבול, אינו משמט. זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן, כשראה שנמנעו העם מלהלוות זה את זה ועוברין על מה שכתוב בתורה (דברים טו) השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וגו', התקין הלל פרזבול.

(3)Any loan made with a Pruzbul is not canceled. This is one of the matters that Hillel the elder instituted. When he observed that the nation withheld from lending to each other and were transgressing what is written in the Torah (Deuteronomy 15:9): "Beware lest there be in your mind a base thought," he instituted the Pruzbul.

(ט) הִשָּׁ֣מֶר לְךָ֡ פֶּן־יִהְיֶ֣ה דָבָר֩ עִם־לְבָבְךָ֨ בְלִיַּ֜עַל לֵאמֹ֗ר קָֽרְבָ֣ה שְׁנַֽת־הַשֶּׁבַע֮ שְׁנַ֣ת הַשְּׁמִטָּה֒ וְרָעָ֣ה עֵֽינְךָ֗ בְּאָחִ֙יךָ֙ הָֽאֶבְי֔וֹן וְלֹ֥א תִתֵּ֖ן ל֑וֹ וְקָרָ֤א עָלֶ֙יךָ֙ אֶל־ה' וְהָיָ֥ה בְךָ֖ חֵֽטְא׃

(9) Beware that there be not a base thought in thy heart, saying: ‘The seventh year, the year of release, is at hand’; and thine eye be evil against thy needy brother, and thou give him nought; and he cry unto the LORD against thee, and it be sin in thee.

R. Elisha Ancselovits: "The Prosbul - A Legal Fiction?" in The Jewish Law Annual, Vol XIX

According to the sources cited thus far, then, the Tannaitic basic for countenancing the possibility that an indebted borrower would permanently lose his land due to debt - despite the Deuteronomic command that debs be remitted in the Sabbatical year and the Levitical restoration of land in the Jubilee year - was an explicit assessment that the availability of credit was more imprint. The Tannaim employed no legal fiction - nor did they creatively misread the biblical law - but rather, they adopted a straightforward policy that emphasized one of several biblical social concerns - ensuring that the poor could get loans.

(ד) זהו גופו שלפרזבול, מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני הדינים שבמקום פלוני, שכל חוב שיש לי, שאגבנו כל זמן שארצה. והדינים חותמין למטה, או העדים.

(4) This is the body of the Pruzbul: "I entrust to you, so-and-so and so-and-so, who judge in such-and-such place, that any loan that I have, I may collect it any time that I wish." And the judges affix their signatures below, or the witnesses.

(ו) אין כותבין פרזבול אלא על הקרקע. אם אין לו, מזכה הוא בתוך שדהו כל שהוא. היתה לו שדה ממשכנת בעיר, כותבין עליה פרזבול. רבי חצפית אומר, כותבין לאיש על נכסי אשתו, וליתומים על נכסי אפטרופין.

(6) A Pruzbul must be written with land [as collateral]. If he [the borrower] does not own [land], he [the lender] should give him [the borrower] any amount from his field. If he has a field under lien in a city; a Pruzbul may be written with it. Rabbi Chutzpit says, we may write one for a man with the property of his wife [as collateral]; or for orphans with the property of their guardian.

(ז) כורת דבורים, רבי אליעזר אומר, הרי היא כקרקע, וכותבין עליה פרזבול, ואינה מקבלת טמאה במקומה, והרודה ממנה בשבת חיב. וחכמים אומרים אינה כקרקע, ואין כותבין עליה פרזבול, ומקבלת טמאה במקומה, והרודה ממנה בשבת, פטור.

(7) A beehive, says Rabbi Eliezer, is like land, and one may write a Pruzbul upon it, and it does not contract impurity in its place, and one who detaches [honey] from it on Shabbat is liable. The Rabbis say it is not like land and one may not write a Pruzbul upon it, and it does contract impurity in its place, and one who detaches [honey] from it on Shabbat is exempt.

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא קיג

(ג) ואשר יהיה לך את אחיך, ולא של אחיך בידך מיכן אתה אומר המלוה על המשכון אין משמט. את אחיך תשמט ידך, ולא המוסר שטרותיו לבית דין מיכן אמרו התקין הלל פרוסבול מפני תיקון העולם שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה ועברו על מה שכתוב בתורה עמד והתקין פרוסבול וזהו גופו של פרוסבול מוסרני אני לכם פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני כל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה והדיינים חותמים למטה או העדים סליק פיסקא

Sifre, Deuteronomy, 113

"That debt matter which you have with your brother" (Deut. 15:3) - excluding anything of your brother that is alrady in your hand. From here you may conclude that one who lends against a pawn does not remit the loan. "That debt matter which you have with your brother, your hand shall remit" (ibid) - and not someone who deposited his contracts at the court. From here it was said that Hillel enacted a prozbul for the sake of tikkun olam...

תלמוד ירושלמי (ונציה) מסכת שביעית פרק י דף לט טור ג /ה"א

ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידיך ולא המוסר שטרותיו לבית דין /ה"ב/ הלכה ג' מיכן סמכו לפרוזבול שהוא מן התורה ופרוזבול דבר תורה כשהתקין הלל סמכוהו לדבר תורה

Yerushalmi, Shevi'it 39c

"That debt matters hich you have with your brother, your hand shall remit" (Deut 15:3) - and not someone who deposited his contracts at the court. This is the source that indicates that the prozbul is biblical. But is the prosbul Biblical? When Hillel established it, he did so on the basis of biblical law."

תלמוד ירושלמי (ונציה) מסכת גיטין פרק ד דף מה טור ד /ה"ג

רבי יוסי ואמר זה דבר השמיטה שמוט בשעה שהשמיטה נוהגת בארץ מדבר תורה השמט כספים נוהג בין בארץ בין בחוצה לארץ דבר תורה בשעה שהשמיטה נוהגת בארץ מדבריהן השמט כספים נוהג בין בארץ בין בחוצה לארץ מדבריהן.

Yerushalmi, Gitin 45d

When shmita is practiced as a biblical requirement in the land of Israel, monetary shmita is in effect as a biblical requirement both in and outside the land of Israel. When shmita is practiced as a Rabbinic requirement in the land of Israel, monetary shmita is in effect as a Rabbinic requirement both in and outside the land of Israel.

(ו) רבי אליעזר אומר קרקע בית רבע חיב בפאה. רבי יהושע אומר העושה סאתים. רבי טרפון אומר ששה על ששה טפחים. רבי יהודה בן בתירה אומר כדי לקצור ולשנות. והלכה כדבריו. רבי עקיבא אומר קרקע כל שהוא חיב בפאה, ובבכורים, ולכתוב עליו פרזבול, ולקנות עמו נכסים שאין להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה.

(6) Rabbi Eliezer says: Land [the size of a] beit rova [the quarter measurement] is obligated in Peah; Rabbi Yehoshua says: That [amount of land] which produces two Seah [a specific unit of volume]; Rabbi Tarfon says: Six [hand-breadths] by six hand-breadths. Rabbi Yehudah ben Beteirah says: [The size that would be needed] in order to harvest and repeat, and the law is according to his words. Rabbi Akiva says: Any size of land is obligated in Peah, and in Bikurim [First-fruits that must be brought to the Temple and given to the priest], and a Pruzbul may be written against it, and movable property are acquired along with it by means of money, contract, or chazakah.

תלמוד ירושלמי (ונציה) מסכת שביעית פרק י דף לט טור ג /ה"א

רבי אומ' שני שמיטין הללו שמיטה ויובל בשעה שהיובל נוהג שמיטה נוהגת דבר תורה פסקו היובילות שמיטה נוהגת מדבריהן אימתי פסקו היובילות יושביה בזמן שיושביה עליה לא בזמן שגלו מתוכה היו עליה

Yerushalmi, Shevi'it 39c

Rabbi Yehudah HaNasi said: When the Jubilee year is observe,d shmita is observed as a biblical law. Once the observance of the Jubilee year has ceased, shmita is observed as a Rabbinic law.

תלמוד בבלי מסכת גיטין דף לו עמוד ב

דאמר שמואל: לא כתבינן פרוסבול אלא אי בבי דינא דסורא אי בבי דינא דנהרדעא.

Babylonian Talmud, Gittin 36b

Shmuel Said: One cannot write a prozbul other than for the courts of Sura or Nehardea.

ואמר רב יהודה אמר שמואל האומר לחבירו ע"מ שלא תשמטני שביעית שביעית משמטת

And R' Yehudah said in the name of Shmuel, If one says says to his fellow, [I will lend money] only on condition that the Sabbatical year does not cancel, the Sabbatical still cancels.

R. Elisha Ancelovits (ibid. pp. 14-15)

We saw that the Tannaim internalized a range ofbiblical directives and attempted to determine what the best balance of biblical concerns would be under the circumstances of their times. The biblical mandates that people be mutually supportive and periodically cancel their loans to each other is applied by the Tannaim to the changed conditions of an increasingly urban society whose members are no longer all known to each other and supportive of each other...As a result, every application of the Tannaitic rule that the Sabbatical loan cancellation does not apply absolutely in their contemporary circumstances was limited in some way - limited to commercial and pawn broking loans, to documented and mortgaged loans, or to documented loans regarding which one is willing to gain protection from the Sabbatical loan remission to appear before a rabbinical authority and publicly announce the amounts in question.