פרשת אמור תשכ"ח - עומר התנופה
א. מצוות העומר בדברי האלשיך
A. The Commandment of the Omer According to Alshich
"כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וּקְצַרְתֶּם אֶת קְצִירָהּ וַהֲבֵאתֶם אֶת עֹמֶר רֵאשִׁית קְצִירְכֶם אֶל הַכֹּהֵן"

"When ye are come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring the sheaf of the first-fruits of your harvest unto the priest."

"וְהֵנִיף אֶת הָעֹמֶר לִפְנֵי ה'..."

"And he shall wave the sheaf before the Lord..."

לפי שאין דבר מחולל ומרים לב האדם (=מרבה בו חולין וגאוה) ומחטיאם כשפע רב טוב, כמאמר הכתוב (פרשת האזינו, דברים ל"ב): "וישמן ישורון ויבעט". והן כל זה יפעל בלתי הביט אל האלוקים אשר נתנו (=הגורם לבעיטה היא שכחת האלוקים אשר נתן את השפע), כי ישכחוהו ויאמרו כוחם ועוצם ידם עשה להם את החיל ההוא. כי כפיות טובה תסירם מן הדרך הטובה ומלכת אחרי ה' עד אבדם מהר. על כן אבינו שבשמים כאב את בן ירצה, אהבנו ומלמדנו מוסר השכל, כי מעת החל חרמש בקמת השעורים – שהיא ראשית כל תבואת הארץ – טרם רום לבבנו בראותנו רוב תבואות בבית ובשדה, כי ימלאו הגרנות בר ואסמין שובע, בא האלוקים לפקוח עינים עיורות וללמדם דעת, כי לה' הארץ ומלואה, פירות ופירי פירות, כי כח האדם אין, כי הכל הבל. וכן זאת יעשו לבלתי רום לבבם, כי טרם בא אל פיהם שום הנאה מתנובת השדה וטרם יטעמו מאומה מלחם וקלי, יביאו מראשית קציר כל עם ישראל עומר ראשית קצירם אל הכהן באמור אליו יתברך: "הננו מכירים כי ממך הארץ וכל אשר בה, ומידך נתנו לך מראשית כל, טרם נאכל מכל, להורות כי ממך הכל ואין אנו עזי פנים להיות כפויי טובה". וזה מאמרו "כי תבואו אל הארץ" אשר לא תצטרכו לקחתה בכח זרועכם, רק כבאים אל הנחלה. אל יעלה על רוחכם להרהר ולומר: "לנו ניתנה הארץ למורשה מאבותינו ולנו היא ולבנינו לעולם ואשר נאכל טובה ופריה, יגיע כפנו נאכל, כי נעבוד את האדמה בחריש ובקציר ובכל עבודה בשדה, עד בא תבואתה, כי לא ישקוט מאתנו איש ממלאכתו, אחד הזורע, ואחד הנוטע, ואחד המבריך, ואחד המרכיב ואחד הזורה והבורר, ובזעת אפנו נאכל מלחם הארץ..." על כן קידם ה' יתברך לאמר: הביטו וראו כי אחרי בואכם אל הארץ אינה ירושה כבר לכם שאין לה הפסק, ולא כמתנה הניתנת ליורש שהיה לו כירושה שאין לה הפסק, כי אם "אשר אני נותן" לשון הווה ולא נגמר המתנה בהחלט פעם אחת, כי אם שבכל עת אשר תסורו מאחרי אעבירנה לזולתכם. וגם לא יעלה על דעתכם כי "קצירכם" אתם קוצרים, כי אם "וקצרתם את קצירה" של הארץ, כי ברכה היא ומברכתה תבורכו... "והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן" בל תהיו כפויי טובה, ושמא תאמרו: "...מה אתן לפני הכהן ועבד אדוני הוא זה כמוני, ואבי שבשמים לא יקח ממני מאומה ולא יצטרך אלי, חלילה! ואיך יבחן ותגלה ותראה, כי לה' אני מחזיק טובה?" לזה אמר: "והניף את העומר", כי יניפנו הכהן למעלה ולמטה ולארבעה רוחות העולם, לרמוז כי כללות העולם ולמעלה ולמטה שלו יתברך ואליו יובא העומר הלז ולא לכהן.

As there is nothing that profanes and makes a man's heart haughty like great bounty; as it is stated (Deuteronomy 32:15), "So Jeshurun grew fat and kicked." And behold that all of this happens [because] he does not look to God who gave it to him, but they rather they Him and say that it is 'their strength and their might that produced all of this glory for them.' As ingratitude removes them from the good path and from walking after God, to the point that they are soon lost. Hence our Father in Heaven, who wishes [our good] like a father for a child, loves us and teaches us proper ethics: From the time when the scythe begins [to cut] the crop of barley - which is the first of the land's produce - before our hearts become haughty when we see the abundance of produce in the house and in the field, when the threshing floors are filled with grain and the barns with plenty; God comes to open blinded eyes to teach them knowledge. As 'the Lord's is the earth and all of its fullness' - the fruit and the fruit of fruits - since man has no power; hence 'all is vanity.' And so they shall do this in order that their heart not become haughty; such that before any enjoyment from the bounty of the field comes to their mouth, and before they taste the smallest bit of bread or parched grain, all of the Jewish people bring the first of their harvest to the priest while saying to Him, may He be blessed, "Behold we recognize that all of the land and everything in it is Yours; and what is Yours from the beginning of it all has been given to You before we eat from anything, to show that everything is from You and that we are not brazen-faced ingrates." And this is [the meaning] of its statement, "When you come to the land," which you did not need to take with the might of your hands but rather as one who comes to an inheritance": It should not enter your heart to say, "The land was given to us an inheritance from our forefathers and it is ours and our children's forever; and that which we eat its goodness and its produce, it is the effort of our hands that we eat, as we work the land by plowing and reaping and [doing] all the work in the field until the produce arrives. As none of us stops from work - whether by sowing, planting trees, planting shoots, winnowing or separating - so we eat the bread of the land by the sweat of our brow..." Hence God, may He be blessed, preceded [us by] saying, "Observe and see that after your coming to the land is not an inheritance that has no break, nor a present given to a heir that had it as an inheritance with no break, but rather 'which I give' - in the present tense - and the giving is never completely final. For whenever you turn away from Me, I shall transfer it to others besides you. And you should not let it enter your minds that it is your harvest that you are harvesting, but rather, 'you shall harvest the harvest' of the land, for it is blessed, and you shall be blessed from its blessing."... "Then you shall bring the omer of the first-fruits of your harvest unto the priest," so that you not be ingrates. And perhaps you will say, "What is this that I should give to the priest, since he is a servant of my Master just like me, such that my Father in Heaven will not take the smallest thing from me and not require it from me, God forbid. So how will it be examined and revealed and seen that I am showing appreciation to God?" Hence, it stated, "And he shall wave the omer before the Lord," such that the priest will wave it up and down and to the directions of the world - to indicate that all of the world and up and down are His, may He be blessed, and that this omer is going to Him and not to the priest.

1. מהו טעם מצוות איסור חדש לדעתו?

1. According to his opinion, what is the reason for the prohibition of the new grain?

2. מהו טעם התנופה לדעתו?

2. According to his opinion, what is the reason for the waving?

3. מהו טעם לשון הכתוב "אני נותן" בלשון הווה?

3. What is the reason for the wording of the verse, "I give," in the present tense?

4. מהו טעם חילופי הכינוי "קצירכם" – "קצירה" בפסוקנו?

4. What is the reason for the substitution of the word, "harvest," instead of "your harvest," in our verse?

ב. "ממחרת השבת" - חז"ל והקראים
B. "On the morrow of the Shabbat"
"וְהֵנִיף אֶת הָעֹמֶר לִפְנֵי ה' לִרְצֹנְכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת יְנִיפֶנּוּ הַכֹּהֵן"

"And he shall wave the sheaf before the Lord, to be accepted for you; on the morrow after the sabbath the priest shall wave it."

ד"ה ממחרת השבת: ממחרת יום טוב הראשון של פסח, שאם אתה אומר שבת בראשית1 אי אתה יודע איזהו.

ממחרת השבת ON THE MORROW AFTER THE DAY OF REST [THE PRIEST SHALL WAVE IT] — This must mean on the morrow of the first day of the Passover festival (on the 16th of Nisan); for if you say that it means on the morrow of the weekly Sabbath1 (i. e. on a Sunday) you do not know which particular Sabbath Scripture is referring to (Menachot 66a).

1] יום שבת נקרא שבת בראשית על שם ששבת בו ה' במעשה בראשית.

1] Shabbat is called the Shabbat of creation because God rested on it during the creation story.

ד"ה ממחרת השבת: אמרו חז"ל: ממחרת יו"ט. והמכחישים אמרו, שהוא כמשמעו. והמאמינים הביאו ראיות משנת השמיטה והיובל והצום הגדול ויום תרועה שכתוב בו "שבתון". וכן "שבתון" נאמר בראשון של סוכות ובשמיני. ואמרו כי "שבע שבתות" (להלן פסוק ט"ו) – שבועות. וכמוהו (מלכים ב', י"א ט') "באי השבת עם יוצאי השבת". והם שנים פירושים בפסוק אחד, והנה (שופטים י' ד') "שלושים עיירים".

the day after the day of rest [literally: the day after the Sabbath] Our Sages, of blessed memory, have said [Menaḥot 65b] that this denotes the second day of the festival; the deniers maintain that the verse should be taken literally. The faithful bring examples from the Sabbatical Year [25:2], the Jubilee, Yom Kippur [:32], and the New Year [:24], all of which are called “sabbath”. The first and the eighth days of Sukkot are called “sabbath” [:39], too [see also comment on Exodus 31:13]. Moreover, a “sabbath” also means a “week”, as in “seven sabbaths” [:15] as well as “those who came in on the Sabbath, along with those who had finished for the week” [II Kings 11:9]. Here one verse uses two different meanings of the same word, and see (Judges 10:4), "Thirty burros (ayarim)... thirty boroughs (ayarim)."

1. הסבר מהי הראיה המובאת ברש"י נגד דעת הקראים (="המכחישים" בדברי הראב"ע).

1. Explain the proof that Rashi cites against the opinion of the Karaites ("the deniers," in the words of R. Ibn Ezra).

2. מהי הראיה המובאת בראב"ע משנת השמיטה והיובל ויום הכפורים ויום ראשון ואחרון של סוכות?

2. What is the proof cited by R. Ibn Ezra from the sabbatical year, Jubilee, Yom Kippur and the first and last day of Sukkot?

*
3. כיצד יש לפרש - לפי דברי ראב"ע - את מלכים ב', י"א ט'?
*

3. According to the words of R. Ibn Ezra, how should II Kings 11:9 be understood?

4. לפי ר' דוד הופמן ראיה שפירוש זה (של הראב"ע) לפסוק הנ"ל ממלכים ב' הוא הנכון – מדברי הימים א', כ"ז א'. הסבר כיצד מוכיח הפסוק ההוא על פסוקנו (מלכים ב' י"א ט').

4. According to R. David Hoffman, the proof that this (R. Ibn Ezra's) understanding of the aforementioned verse in II Kings 11:9 is correct is from I Chronicles 27:1. Explain how that verse proves how to understand our verse (in Kings).

**
5. פרש את דברי ראב"ע המסומנים בקו.
**

5. Explain the underlined words of R. Ibn Ezra

6. מהי ראייתו משופטים י' ד'?

6. What is his proof from Judges 10:4?

להבנת דבריו אלה עיין בראב"ע, שמות כ"ב ה' וכן יואל ב' כ"ג וכן קוהלת ז' ו':

To understand these words, see R. Ibn Ezra on Exodus 25:5, Joel 2:23 and Ecclesiastes 7:6:

ד"ה וטעם "המבעיר": אינו כמו (שמות כ"ב, ד'): "כי יבער איש". אף על פי שהם מבנין אחד, כי מילת אש תורה עליו. וזאת הדרך צחות בלשון הקודש לאמר מילה שווה והיא משני טעמים. כמו (שופטים ט"ו, ט"ז): "בלחי החמור חמור חמורתיים". (שופטים י' ד'): "רוכבים על שלושים עיירים ושלשים עיירים להם". וזאת השנית ערים והעד "להם יקראו חוות יאיר".

And the meaning of "the one one who burns (maviir)" is not like (Exodus 22:4), "If a man has graze (yaver)," even though they are from the same [root] - since the word, "fire" indicates this. And this is the poetic nature of the holy tongue - to say the same word that has two meanings, such as [in] (Judges 15:16), "With the jaw of an ass (chamor), mass (chamor) upon mass"; and (Judges 10:4), " who rode on thirty burros (ayarim) and owned thirty boroughs (ayarim)" - in [which] the second is cities. And the proof is the [rest of the verse], "these are called Havvoth-jair to this day."

ד"ה ובני: אמר יפת כי המורה הוא הנביא שהוא מורה אותם בדרך צדק, על כן באה להם הטובה. והזכיר "מורה ומלקוש" – כמו (שופטים ט"ו ט"ז) "בלחי החמור חמור חמורתים...".

S. v. And the children: Yefet [ben Ali] said that the instructor (hamoreh) is the prophet that instructs them about the righteous path. And that is why good is coming to them. And it mentioned early rain (moreh) and late rain, as [in] (Judges 15:16), "With the jaw of an ass (chamor), mass (chamor) upon mass"...

וכן קוהלת ז' ו':
ד"ה כי כקול הסירים: כמו קוצים, מלשון (הושע ב' ח'): "והנני סך את דרכך בסירים" – והענין שישים על דרכם סירים וקוצים; "ותחת הסיר" כמו (שמות ט"ז): "בשבתנו על סיר הבשר", ובא "סיר" עם "סירים" ביחד ואינם מענין אחד, והוא לשון צחות כמו (שופטים י' ד'): "רוכבים על שלשים עיירים ושלשים עירים להם". ואמר "וגם זה הבל" וישוב על שיר כסילים ועל השחוק והשמחה שלהם אין טעם לה וענין, כי אם קול וצעקה כקול הסירים.

Ibn Ezra on Ecclesiastes 7:6

S.v. For it is like the sound of sirim: Like thorns, from the usage (Hosea 2:8),

"Assuredly, I will hedge up her roads with thorns (sirim)." And the meaning is that He will place different types of thorns on their paths. And [further in the verse], "under the sir is like (Exodus 16:3), "when we sat over the pot (sir) of meat." And it used sir with sirim together, whereas they do not have one meaning. And this a a poetic style, as [in] (Judges 10:4), " who rode on thirty burros (ayarim) and owned thirty boroughs (ayarim)." And it stated, "this too is vanity," which refers back to the song of fools and their laughter and joy; as there is no sense and meaning to it, but it is rather the noise of yelling, like the sound of the thorns [burning].

**

7. מהי ראיתו של הראב"ע ממילת "תמימות"?

**

7. What is R. Ibn Ezra's proof from the word, "complete" (in Leviticus 23:15)?

ג. "ממחרת השבת" ו"ממחרת הפסח"
C. "On the morrow of Shabbat" and "on the morrow of Passover."

"מִֽמָּחֳרַת֙ הַשַּׁבָּ֔ת"

"on the morrow after the sabbath"

השווה:

Compare the above to:

"וַיַּחֲנ֥וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל בַּגִּלְגָּ֑ל וַיַּעֲשׂ֣וּ אֶת־הַפֶּ֡סַח בְּאַרְבָּעָה֩ עָשָׂ֨ר י֥וֹם לַחֹ֛דֶשׁ בָּעֶ֖רֶב בְּעַֽרְב֥וֹת יְרִיחֽוֹ׃ וַיֹּ֨אכְל֜וּ מֵעֲב֥וּר הָאָ֛רֶץ מִמָּֽחֳרַ֥ת הַפֶּ֖סַח מַצּ֣וֹת וְקָל֑וּי בְּעֶ֖צֶם הַיּ֥וֹם הַזֶּֽה׃"

"Encamped at Gilgal, in the steppes of Jericho, the Israelites offered the Passover sacrifice on the fourteenth day of the month, toward evening. On the day after the Passover offering, on that very day, they ate of the produce of the country, unleavened bread and parched grain."

...וּמִפִּי הַשְּׁמוּעָה לָמְדוּ שֶׁאֵינָהּ שַׁבָּת (שאין "ממחרת השבת" ממחרת שבת בראשית) אֶלָּא יוֹם טוֹב וְכֵן רָאוּ תָּמִיד הַנְּבִיאִים וְהַסַּנְהֶדְרִין בְּכָל דּוֹר וְדוֹר שֶׁהָיוּ מְנִיפִין אֶת הָעֹמֶר בְּשִׁשָּׁה עָשָׂר בְּנִיסָן בֵּין בְּחל בֵּין בְּשַׁבָּת. וַהֲרֵי נֶאֱמַר בַּתּוֹרָה (ויקרא כג יד) "וְלֶחֶם וְקָלִי וְכַרְמֶל לֹא תֹאכְלוּ עַד עֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה". וְנֶאֱמַר (יהושע ה יא) "וַיֹּאכְלוּ מֵעֲבוּר הָאָרֶץ מִמָּחֳרַת הַפֶּסַח מַצּוֹת וְקָלוּי". וְאִם תֹּאמַר שֶׁאוֹתוֹ הַפֶּסַח בְּשַׁבָּת אֵרַע כְּמוֹ שֶׁדִּמּוּ הַטִּפְּשִׁים. הֵיאַךְ תָּלָה הַכָּתוּב הֶתֵּר אֲכִילָתָם לֶחָדָשׁ בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ הָעִקָּר וְלֹא הַסִּבָּה אֶלָּא נִקְרָה נִקְרֶה. אֶלָּא מֵאַחַר שֶׁתָּלָה הַדָּבָר בְּמָחֳרַת הַפֶּסַח הַדָּבָר בָּרוּר שֶׁמָּחֳרַת הַפֶּסַח הִיא הָעִלָּה הַמַּתֶּרֶת אֶת הֶחָדָשׁ וְאֵין מַשְׁגִּיחִין עַל אֵי זֶה יוֹם הוּא מִימֵי הַשָּׁבוּעַ:

... And they learned from the oral tradition that it is not Shabbat (that "from the morrow of the Shabbat" is not the weekly Shabbat) but rather the holiday [of Passover]. And so did the prophets and the high courts see in each and every generation, that they would wave the omer on the sixteenth of Nissan - whether it was on a weekday or on Shabbat. And behold, the Torah states (Leviticus 23:14), "Until that very day, you shall eat no bread or parched grain or fresh ears." And [in the Prophets, it] states (Joshua 5:11), "On the day after the Passover offering, on that very day, they ate of the produce of the country, unleavened bread and parched grain." And if you should say that this Passover came out on Shabbat - like the fools imagine - how could Scripture make the license to eat the new grain dependent on something which is not the main point nor the cause, but rather just happenstance. Rather, since it made it dependent on the morrow of Passover, it is a clear matter that the morrow of Passover is the cause of the license [to eat] the new grain; and we are not concerned about which day of the week it is.

ד"ה ויאכלו מעבור הארץ: מהישן, אכלו מצות וקלוי, כי החדש היה אסור להם עד אחר הקרבת העומר בששה עשר בניסן, ואפילו למצות - מצה אסור מן החדש... ומאין היה להם ישן? ממה שהיו תגרי אומות מוכרים להם. ומילת "מעבור" מוכיחה שהוא מן הישן, כי אמר שנקרא "עבור" הדגן שהוא משנה שעברה, ושנה הבאה (=והדגן של שנה הבאה) נקרא "תבואה".

S.v. They ate of the produce (meavor) of the country: They ate matza and parched grain from the old grain, since the new grain was forbidden to them until after the bringing of the omer on the sixteenth of Nissan. And even for matza, matza is forbidden from the new grain... And from where did they have old grain? From that which the merchants of the [other] nations sold to them. And the word meavor proves that it was from the old grain. For I say that the grain that is from the year that passed (avrah) is called avor, and [grain from] the next (bah) year is called produce (tevuah).

ד"ה ממחרת הפסח: הוא ליל ט"ו בניסן ויומו, כי הפסח קרב בי"ד, ומחרתו הוא יום ט"ו. וכן (במדבר ל"ג ג') "בחמשה עשר יום בחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל".

S.v. From the morrow of Passover: That is the night of the fifteenth of Nissan and its day. For the Passover sacrifice is offered on the fourteenth, and its morrow is the fifteenth. And likewise, "on the fifteenth day of the first month - on the morrow of Passover - the Children of Israel went out of Egypt" (Numbers 33:3).

*
1. לכאורה יש סתירה מן הפסוק ביהושע לדעת חז"ל שהובאה ברש"י (במקטע הקודם - "ממחרת השבת") על תאריכו של "יום הנף" (=כן נקרא בפי חז"ל יום קציר העומר ותנופתו). הסבר מהי הסתירה.
*

1. There is ostensibly a contradiction between the verse in Joshua and the opinion of the Sages, may their memory be blessed, cited in Rashi (in the previous section) about the date of the "day of waving" (the name given by the Sages, may their memory be blessed, to the day of the cutting and waving of the omer ). Explain what is the contradiction.

*
2. כיצד מיישב הרד"ק סתירה זו?
*

2. How does Radak resolve this contradiction.

**
3. מנין לו ש"עבור" נקרא הישן ו"תבואה" החדש, ולשם מה מוסיף הוא במקום זה שה"חדש" נקרא "תבואה"?
**

3. From where did he know that the old grain is called avor and the new, tevuah? And for what reason does he add here, that the new grain is called tevuah (since the verse only mentions avor)?

**
4. כיצד רואה הרמב"ם דווקא בפסוק מיהושע הוכחה לפירוש חז"ל ל"ממחרת השבת"?
**

4. How is it that Rambam sees a proof for the understanding of the Sages, may their memory be blessed, of "from the morrow of Shabbat" - specifically from the verse in Joshua?

**
5. מה ההבדל בין הרמב"ם לרד"ק בפירוש הביטוי "ממחרת הפסח", ומה ראיות אפשר להביא לכל אחת מן הדעות האלה?
**

5. What is the difference between Rambam and Radak in explaining the expression, "from the morrow of Passover"; and what proofs could be brought for each of these opinions?