פרשת תזריע - מצורע תש"ב - נגעים
עצה טובה: קרא רמב"ם סוף הלכות טומאת מצורע (פרק ט"ז הלכה י').
א. שאלות כלליות
1. רבים ממפרשינו מתנגדים להשקפה הנפוצה, כי טעם דיני מצורע ודיני נגעי בגדים ובתים הוא החשש מפני התדבקות המחלה.
הבא ראיה מתוך דברי הכתוב ומתוך פרטי הדינים המובאים ברש"י, כי אין לבאר את דיני הנגעים כאמצעי מלחמה בהתדבקות המחלה.
ד"ה נגע צרעת הוא: ...ובהיות זה המין מן החולי לעונש כאמרם ז"ל אינו אלא מזבח כפרה (ברכות ה,ב) נתן זמני ההסגר לעורר על התשובה, כאמרו "ויגל אוזנם למוסר ויאמר כי ישובון מאוון".
נגע צרעת היא. The Torah repeats this same expression twice in successive verses, and also the expression צרעת היא is repeated both in verse 8 and verse 11. Sometimes, as here and as in verse 22, the word נגע is added. The reason may be that this affliction, in common with other afflictions, is something that develops in stages. Just as the affliction intensifies gradually in its early stages, so it gradually becomes weaker on the way to healing. When it is already a long-standing affliction it is referred to as צרעת יושנת, whereas when it is in its opening stages it is called simply נגע. When it is a fully fledged affliction it is called נגע צרעת. When it is in the process of waning it is already referred to as נרפא הצרעת, an affliction which has healed. When it has healed completely it is referred to as נרפא הנתק. Seeing that this type of affliction is perceived as a warning signal from G’d to the individual experiencing it, i.e. he is reminded to get rid of negative characteristics, the Talmud refers to it as מזבח כפרה “an altar serving as atonement.” The period of isolation serves to remind the afflicted person to review what he may have been guilty of. This concept has been spelled out in Job 36,10 as ויגל אותם למוסר ויאמר כי ישובון מאון, “He opens their understanding by discipline, and orders them back from mischief.”
ד"ה והבגד כי יהיה בו: ממה שאין ספק בו שלא יהיה זה בטבע בשום פנים, כי בבגד לא יקרו אלה המראות המשונות אם לא מצד מלאכה תשימם בו בצבעים שונים בכונה או שלא בכונה. וזה מצד איזה חטא שיקרה בסמים הצובעים או במלאכת האומן או בהתפעלות הבגד הצבוע. וכבר באה הקבלה שלא ידונו בנגעי בגדים זולתי הלבנים בלתי צבועים כלל. אמנם העיד הכתוב שלפעמים יהיה זה כפלא בבגדים ובבתים, וזה להעיר אוזן הבעלים על עבירות שבידם, כמו שסיפרו ז"ל שיקרה בעניין השביעית כאמרם (קידושין כ,א): בוא וראה כמה קשה אבקה של שביעית - אדם נושא ונותן בפירות שביעית, סוף מוכר את מטלטליו. לא הרגיש - סוף מוכר שדהו וכו'. וכל זה בחמלת ה' על עמו שומרי מצוותיו. וכן קיבלו ז"ל שאין בגדי גוים מטמאים בנגעים. וזה כי אמנם המין האנושי הוא התכלית המכוון במציאות בפרט ובמציאות הנפסדים, כי הוא לבדו מוכן מכולם להיות דומה לבורא במושכלות ובמעשיות, כאשר העיד הוא יתברך באומרו "בצלמנו כדמותנו", ויצדק זה בכל אחד מאישי האדם בשכלו האישיי הנקרא "צלם אלהים" ובכוחו הבחיריי הנקרא "דמות אלהים" כי האדם לבדו בנבראים הוא בעל בחירה. וכאשר יתעורר להתבונן מציאות בוראו וגודלו וטובו אשר בו הוא רב חסד ואמת ובהם עושה צדקה ומשפט, ואחר שהתבונן והכיר זה, ילך בדרכיו לעשות רצונו כרצונו הנה זה בלי ספק דומה לבוראו יותר מכל שאר הנבראים, והוא התכלית המכוון מאת הבורא הממציא כאומרו "וצדיק יסוד עולם". וכאשר לב הותל הטה את האדם מזה בהיותו נשמע אל הכוח המתאוה הגשמיי בכל פעולותיו או בקצתם להתרשל מרצון בוראו או להתקומם עליו, יהיה העונש עליו נצחי או בלתי נצחי כפי המשפט האלוהי כאמרו "כי לא אצדיק רשע". וכאשר יקרה זה לאדם בשגגה שיוצא מאתו הנה יתייסר בממונו או בגופו, כפי החכמה האלוהית להעיר אוזנו כאמרו "ויגל אוזנם למוסר". אמנם הנרדמים אשר לא ידעו כלל ולא התעוררו כלל לדעת דבר מזה, והם כל בני עובדי כוכבים ומזלות ורוב האומה הישראלית זולתי יחידי סגולה, הם בלי ספק תחת הנהגת הטבע והגרמים השמימיים הנכבדים מאותם בני אדם כשאר מיני בעלי חיים, אשר לא תיפול השגחה אלהית באישיהם אבל במיניהם בלבד, כי בהם תשלם כוונת הממציא יתברך. וכאשר בחר באומה הישראלית כאמרו "בך בחר ה' אלהיך להיות לו לעם סגולה", וזה מפני שתקות המכוון מאתו יתברך היא יותר ראויה ומצויה באישי זאת האומה ממה שתהיה באישי זולתה, כי אמנם מציאות הבורא ואחדותו נודע בקצתה ומקובל בכולה מהאבות כאומרו "נודע ביהודה אלהים" וגו', כתב להורותם התורה, והוא החלק העיוני, והמצוה, והוא החלק המעשי, כאשר העיד באמרו "והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם". והזהיר שבנטותם מזה יעיר אוזנם בייסורין כאומרו "אם שמוע תשמע כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך". ובחמלתו עליהם, כשיהיה הרוב מהם לרצון לפניו אמר לעורר היחידים מהם, ראשונה בנגעי בגדים, אשר עליהם באה הקבלה שאין בגדי גוים מטמאים בנגעים, וכשלא יספיק זה - יעוררם בנגעי בתים, אשר בהם גם כן לא יבוא נגע צרעת בטבע כלל. ולזה ראוי שלא יהיו בגדי גוים מטמאים ולא בתיהם מטמאים בנגעים כלל, כמו שקיבלו חז"ל. וכאשר לא עלו הדורות למדרגה ראויה לחמלה זו, אין זיכרון לראשונים שנמצאו לעולם בנגעי בתים, עד שאמרו קצתם ז"ל שלא היו לעולם.
והבגד כי יהיה בו נגע צרעת, when it is quite clear that this is not the kind of stain familiar to science and responsive to removing by chemical detergents. Discolouration of a garment in colours other than the ones that are work related due to the vocation of the wearer, are usually caused deliberately by the owner. What occurred here is due to some sin the owner was guilty of.
At any rate, our tradition has taught that the only discolouration of garments or cloths that are considered from a halachic point of view are garments which themselves are white and not coloured. Any coloured garment is not subject to this legislation at all, is not within the parameter of what is called נגע צרעת. The phenomenon of white garments or exterior walls of houses which are normally whitewashed breaking out in different colours is by itself a warning to the owner to examine his lifestyle and what he might have done wrong to rate such a warning.
Our sages in Kidushin 20 tell about how seriously a violation of a rule which is only peripheral to the Sh’mittah legislation is viewed. [the basic rules of sh’mittah relate to working the soil during that year. What I described here as “peripheral,” i.e. in Talmudic parlance as אבקה של שמטה, is the dealing in produce grown in violation of the sh’mittah laws. Ed.] The Talmud explains that violating the “peripheral” aspects of that legislation my result in the guilty party becoming impoverished. The process is gradual so that the guilty party had ample opportunity to ask himself why G’d had singled him out for this kind of punishment.
The same is true of the נגע צרעת legislation. Proof of the fact that this affliction is due to a well meaning Creator, One Who is concerned with the welfare of His Jewish subjects, is the fact that if the symptoms we know as נגע צרעת surface on the garments of gentile or houses of gentiles, these are not declared as ritually impure. Seeing that the gentiles as a rule do not have life in the hereafter to look forward to, G’d is not at such pains to warn them not to risk losing something they doe not to look forward to in any event. When a Jew is in danger of losing his claim to eternal life this is a far more serious matter, and G’d goes out of His way to afford the person potentially endangering his claim to eternal life an opportunity to repent and change his lifestyle before it is too late. In referring to this concept, Solomon in Proverbs 10,25 describes the צדיק, the Just, as the foundation of the universe. The whole idea of man having been created in G’d’s image, and G’d’s desire for man to become as much like Him as it is possible for a creature to become, lies at the source of this concern by G’d not to let man waste his opportunity to live up to his destiny.
Once man becomes aware of G’d’s concern for him he will have little difficulty in making his own will correspond to the revealed will of His Maker. He will begin to realise that by “listening” to the urgings of his body-dominated desires he risks losing his eternal life and the death of his body would also signal the death of his life force נפש, just as that of all the animals. >br> Even though we see many people defy G’d in their lifestyles, we can be sure in the words of G’d in Exodus 23,7 כי לא אצדיק רשע, “that I will not allow the wicked to appear as if he were a just person for ever.” [the author, in continuing this sermon, describes all the gentiles and most of the Jews of his time, as so oblivious to all this that they may be compared as existing in a permanent state of spiritual coma. Ed.] Nonetheless, if G’d chose the Jewish people as His special people it is because He entertains the fond hope that out of this nation there will emerge a nucleus of people who are aware of their destiny. When the Jewish people are predominantly in the state of spiritual coma the author just described, the symptoms described in our portion will not appear as it would be a waste of time to hope that the people thus afflicted would see in these symptoms a message from their G’d.
ד"ה והבגד כי יהיה בו: זה איננו בטבע כלל ולא הווה בעולם, וכן נגעי הבתים, אבל בהיות ישראל שלמים לה' יהיה רוח השם עליהם תמיד, להעמיד גופם ובגדיהם ובתיהם במראה טוב, וכאשר יקרה באחד מהם חטא ועוון, יתהוה כיעור בבשרו או בבגדו או בביתו, להראות כי השם סר מעליו. ולכך אמר הכתוב (להלן יד לד) "ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם", כי היא מכת השם בבית ההוא. והנה איננו נוהג אלא בארץ שהיא נחלת ה', כמו שאמר (שם) "כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה", ואין הדבר מפני היותו חובת קרקע, אבל מפני שלא יבוא העניין ההוא אלא בארץ הנבחרת, אשר השם הנכבד שוכן בתוכה. ובתורת כהנים (מצורע פרשה ה ג) דרשו עוד, שאין הבית מטמא אלא אחר כיבוש וחילוק, ושיהא כל אחד ואחד מכיר את שלו. והטעם, כי אז נתיישבה דעתם עליהם לדעת את ה' ותשרה שכינה בתוכם. וכן אני חושב בנגעי הבגדים שלא ינהגו אלא בארץ, ולא הוצרך למעט מהן חוצה לארץ כי לא יארעו שם לעולם. ומפני זה עוד אינם נוהגים אלא בבגדים לבנים לא בצבועים, כי אולי הצבע הוציא הכיעור ההוא במקום ההוא כטבעו, ולא אצבע אלהים היא, ולפיכך הצבועים בידי שמים מטמאין, כדברי רבי שמעון (נגעים פי"א מ"ג). ועל דרך הפשט, מפני זה יחזירו הכתוב בכל פסוק ופסוק "הבגד או העור או השתי והערב", כי הדבר נס. ולרבותינו בהם מדרשים וכולם בתורת כהנים.
And the garment if there be in it a pock of tsaraat: This is not natural at all and it does not happen in the world; and so [too] pocks of houses. But since Israel are complete for God, the spirit of God is always upon them, to keep their bodies and clothing and houses in good appearance. And when sin and iniquity happen to one of them, his skin or his clothing or his home becomes ugly, to show that God has departed from him. And hence the verse states (Leviticus 14:34), "and I shall put a pock of tsaraat in the house in the land of your possession" - as it is a plague of God in that house. And behold, it is only practiced in the land that is the inheritance of the Lord, as it states (Leviticus 14:34), "When you come to the land of Canaan, that I give to you as a possession." And the reason for this is not because it is an obligation on the soil [of the land], but [rather] because this matter will only come in the chosen land that the glorious God will dwell within. And in Torat Kohanim (Sifra, Metsora 5:3), they also expounded that a house only becomes impure after the conquest and division of the land and [when] each and every one knows what is his. And the reason [for this] is that [only] then did their minds become settled about them - to know the Lord - and that the [Divine] presence should dwell among them. And so do I think with the pocks of clothing, that it is only practiced in the land, and [that] it was not necessary to [specifically] exclude outside the land from them, as they would never occur there. And because of this, they are also only practiced on white clothes, and not with colored ones - as maybe the dye released that ugliness in that place according to its nature, and it is not 'the finger of God.' And therefore, clothes that become colored by the Heavens, can become impure, like the words of Rabbi Shimon (Mishnah Negaim 11:3). And according to its simple understanding, it is because of this that Scripture goes back in each and every verse [to mention], "the garment or the skin or the warp or the woof," because the matter is a miracle. And our rabbis have homilies about them and they are all in Torat Kohanim.
2. מהו טעם ההסגר אצל המצורע, הבגדים והבתים, לפי דעות המפרשים הנ"ל?
3. כיצד מתבאר מאמר חז"ל (סנהדרין עא ע"א) "בית המנוגע לא היה ולא נברא", על פי פירושו של ספורנו?
ד"ה בדד ישב שם: שלא יהיו שאר טמאים יושבים עמו, ואמרו רבותינו: מה נשתנה משאר טמאים לישב בדד? - הואיל והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש לרעהו, אף הוא ייבדל.
בדד ישב HE SHALL ABIDE SOLITARY — This means that people who are unclean from other causes than that of leprosy shall not abide with him (Pesachim 67a; cf. Sifra). Our Rabbis said: Why is he (the leper) treated differently from other unclean persons that he should abide solitary? They replied: Because he, by slanderous statements, (cf. Numbers 12:10) parted man and wife, or a man from his friend, he must be parted from everybody (Arakhin 16b).
ד"ה טהורות: פרט לעוף טמא לפי שהנגעים באין על לשון הרע (חולין קמ ערכין טו), שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו ציפורים שמפטפטין תמיד בצפצוף קול.
הרות‎ט CLEAN — This term excludes an unclean bird (of a species that may not be eaten) (cf. Chullin 140a). Because the plagues of leprosy come as a punishment for slander, which is done by chattering, therefore birds are compulsory for his (the leper’s) purification, because these chatter, as it were, continuously with a twittering sound (Arakhin 16b).
4. מהם הפסוקים בתורה, שמהם למדו חז"ל שאין הנגעים באים אלא על לשון הרע?
ב. נגעי בגדים ובתים
נגעי בגדים: פרק י"ג פסוקים מ"ז-נ"ח.
"(מז) וְהַבֶּגֶד כִּי יִהְיֶה בוֹ נֶגַע צָרָעַת בְּבֶגֶד צֶמֶר אוֹ בְּבֶגֶד פִּשְׁתִּים: (מח) אוֹ בִשְׁתִי אוֹ בְעֵרֶב לַפִּשְׁתִּים וְלַצָּמֶר אוֹ בְעוֹר אוֹ בְּכָל מְלֶאכֶת עוֹר: (מט) וְהָיָה הַנֶּגַע יְרַקְרַק אוֹ אֲדַמְדָּם בַּבֶּגֶד אוֹ בָעוֹר אוֹ בַשְּׁתִי אוֹ בָעֵרֶב אוֹ בְכָל כְּלִי עוֹר נֶגַע צָרַעַת הוּא וְהָרְאָה אֶת הַכֹּהֵן: (נ) וְרָאָה הַכֹּהֵן אֶת הַנָּגַע וְהִסְגִּיר אֶת הַנֶּגַע שִׁבְעַת יָמִים: (נא) וְרָאָה אֶת הַנֶּגַע בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי כִּי פָשָׂה הַנֶּגַע בַּבֶּגֶד אוֹ בַשְּׁתִי אוֹ בָעֵרֶב אוֹ בָעוֹר לְכֹל אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה הָעוֹר לִמְלָאכָה צָרַעַת מַמְאֶרֶת הַנֶּגַע טָמֵא הוּא: (נב) וְשָׂרַף אֶת הַבֶּגֶד אוֹ אֶת הַשְּׁתִי אוֹ אֶת הָעֵרֶב בַּצֶּמֶר אוֹ בַפִּשְׁתִּים אוֹ אֶת כָּל כְּלִי הָעוֹר אֲשֶׁר יִהְיֶה בוֹ הַנָּגַע כִּי צָרַעַת מַמְאֶרֶת הִוא בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף: (נג) וְאִם יִרְאֶה הַכֹּהֵן וְהִנֵּה לֹא פָשָׂה הַנֶּגַע בַּבֶּגֶד אוֹ בַשְּׁתִי אוֹ בָעֵרֶב אוֹ בְּכָל כְּלִי עוֹר: (נד) וְצִוָּה הַכֹּהֵן וְכִבְּסוּ אֵת אֲשֶׁר בּוֹ הַנָּגַע וְהִסְגִּירוֹ שִׁבְעַת יָמִים שֵׁנִית: (נה) וְרָאָה הַכֹּהֵן אַחֲרֵי הֻכַּבֵּס אֶת הַנֶּגַע וְהִנֵּה לֹא הָפַךְ הַנֶּגַע אֶת עֵינוֹ וְהַנֶּגַע לֹא פָשָׂה טָמֵא הוּא בָּאֵשׁ תִּשְׂרְפֶנּוּ פְּחֶתֶת הִוא בְּקָרַחְתּוֹ אוֹ בְגַבַּחְתּוֹ: (נו) וְאִם רָאָה הַכֹּהֵן וְהִנֵּה כֵּהָה הַנֶּגַע אַחֲרֵי הֻכַּבֵּס אֹתוֹ וְקָרַע אֹתוֹ מִן הַבֶּגֶד אוֹ מִן הָעוֹר אוֹ מִן הַשְּׁתִי אוֹ מִן הָעֵרֶב: (נז) וְאִם תֵּרָאֶה עוֹד בַּבֶּגֶד אוֹ בַשְּׁתִי אוֹ בָעֵרֶב אוֹ בְכָל כְּלִי עוֹר פֹּרַחַת הִוא בָּאֵשׁ תִּשְׂרְפֶנּוּ אֵת אֲשֶׁר בּוֹ הַנָּגַע: (נח) וְהַבֶּגֶד אוֹ הַשְּׁתִי אוֹ הָעֵרֶב אוֹ כָל כְּלִי הָעוֹר אֲשֶׁר תְּכַבֵּס וְסָר מֵהֶם הַנָּגַע וְכֻבַּס שֵׁנִית וְטָהֵר:"
And when the plague of leprosy is in a garment, whether it be a woolen garment, or a linen garment; or in the warp, or in the woof, whether they be of linen, or of wool; or in a skin, or in any thing made of skin. If the plague be greenish or reddish in the garment, or in the skin, or in the warp, or in the woof, or in any thing of skin, it is the plague of leprosy, and shall be shown unto the priest. And the priest shall look upon the plague, and shut up that which hath the plague seven days. And he shall look on the plague on the seventh day: if the plague be spread in the garment, or in the warp, or in the woof, or in the skin, whatever service skin is used for, the plague is a malignant leprosy: it is unclean.
נגעי בתים: פרק י"ד פסוקים ל"ג-נ"ז.
"(לג) וַיְדַבֵּר יְדֹוָד אֶל משֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן לֵאמֹר: (לד) כִּי תָבֹאוּ אֶל אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם לַאֲחֻזָּה וְנָתַתִּי נֶגַע צָרַעַת בְּבֵית אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם: (לה) וּבָא אֲשֶׁר לוֹ הַבַּיִת וְהִגִּיד לַכֹּהֵן לֵאמֹר כְּנֶגַע נִרְאָה לִי בַּבָּיִת: (לו) וְצִוָּה הַכֹּהֵן וּפִנּוּ אֶת הַבַּיִת בְּטֶרֶם יָבֹא הַכֹּהֵן לִרְאוֹת אֶת הַנֶּגַע וְלֹא יִטְמָא כָּל אֲשֶׁר בַּבָּיִת וְאַחַר כֵּן יָבֹא הַכֹּהֵן לִרְאוֹת אֶת הַבָּיִת: (לז) וְרָאָה אֶת הַנֶּגַע וְהִנֵּה הַנֶּגַע בְּקִירֹת הַבַּיִת שְׁקַעֲרוּרֹת יְרַקְרַקֹּת אוֹ אֲדַמְדַּמֹּת וּמַרְאֵיהֶן שָׁפָל מִן הַקִּיר: (לח) וְיָצָא הַכֹּהֵן מִן הַבַּיִת אֶל פֶּתַח הַבָּיִת וְהִסְגִּיר אֶת הַבַּיִת שִׁבְעַת יָמִים: (לט) וְשָׁב הַכֹּהֵן בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה הַנֶּגַע בְּקִירֹת הַבָּיִת: (מ) וְצִוָּה הַכֹּהֵן וְחִלְּצוּ אֶת הָאֲבָנִים אֲשֶׁר בָּהֵן הַנָּגַע וְהִשְׁלִיכוּ אֶתְהֶן אֶל מִחוּץ לָעִיר אֶל מָקוֹם טָמֵא: (מא) וְאֶת הַבַּיִת יַקְצִעַ מִבַּיִת סָבִיב וְשָׁפְכוּ אֶת הֶעָפָר אֲשֶׁר הִקְצוּ אֶל מִחוּץ לָעִיר אֶל מָקוֹם טָמֵא: (מב) וְלָקְחוּ אֲבָנִים אֲחֵרוֹת וְהֵבִיאוּ אֶל תַּחַת הָאֲבָנִים וְעָפָר אַחֵר יִקַּח וְטָח אֶת הַבָּיִת: (מג) וְאִם יָשׁוּב הַנֶּגַע וּפָרַח בַּבַּיִת אַחַר חִלֵּץ אֶת הָאֲבָנִים וְאַחֲרֵי הִקְצוֹת אֶת הַבַּיִת וְאַחֲרֵי הִטּוֹחַ: (מד) וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה הַנֶּגַע בַּבָּיִת צָרַעַת מַמְאֶרֶת הִוא בַּבַּיִת טָמֵא הוּא: (מה) וְנָתַץ אֶת הַבַּיִת אֶת אֲבָנָיו וְאֶת עֵצָיו וְאֵת כָּל עֲפַר הַבָּיִת וְהוֹצִיא אֶל מִחוּץ לָעִיר אֶל מָקוֹם טָמֵא: (מו) וְהַבָּא אֶל הַבַּיִת כָּל יְמֵי הִסְגִּיר אֹתוֹ יִטְמָא עַד הָעָרֶב: (מז) וְהַשֹּׁכֵב בַּבַּיִת יְכַבֵּס אֶת בְּגָדָיו וְהָאֹכֵל בַּבַּיִת יְכַבֵּס אֶת בְּגָדָיו: (מח) וְאִם בֹּא יָבֹא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה לֹא פָשָׂה הַנֶּגַע בַּבַּיִת אַחֲרֵי הִטֹּחַ אֶת הַבָּיִת וְטִהַר הַכֹּהֵן אֶת הַבַּיִת כִּי נִרְפָּא הַנָּגַע: (מט) וְלָקַח לְחַטֵּא אֶת הַבַּיִת שְׁתֵּי צִפֳּרִים וְעֵץ אֶרֶז וּשְׁנִי תוֹלַעַת וְאֵזֹב: (נ) וְשָׁחַט אֶת הַצִּפֹּר הָאֶחָת אֶל כְּלִי חֶרֶשׂ עַל מַיִם חַיִּים: (נא) וְלָקַח אֶת עֵץ הָאֶרֶז וְאֶת הָאֵזֹב וְאֵת שְׁנִי הַתּוֹלַעַת וְאֵת הַצִּפֹּר הַחַיָּה וְטָבַל אֹתָם בְּדַם הַצִּפֹּר הַשְּׁחוּטָה וּבַמַּיִם הַחַיִּים וְהִזָּה אֶל הַבַּיִת שֶׁבַע פְּעָמִים: (נב) וְחִטֵּא אֶת הַבַּיִת בְּדַם הַצִּפּוֹר וּבַמַּיִם הַחַיִּים וּבַצִּפֹּר הַחַיָּה וּבְעֵץ הָאֶרֶז וּבָאֵזֹב וּבִשְׁנִי הַתּוֹלָעַת: (נג) וְשִׁלַּח אֶת הַצִּפֹּר הַחַיָּה אֶל מִחוּץ לָעִיר אֶל פְּנֵי הַשָּׂדֶה וְכִפֶּר עַל הַבַּיִת וְטָהֵר: (נד) זֹאת הַתּוֹרָה לְכָל נֶגַע הַצָּרַעַת וְלַנָּתֶק: (נה) וּלְצָרַעַת הַבֶּגֶד וְלַבָּיִת: (נו) וְלַשְׂאֵת וְלַסַּפַּחַת וְלַבֶּהָרֶת: (נז) לְהוֹרֹת בְּיוֹם הַטָּמֵא וּבְיוֹם הַטָּהֹר זֹאת תּוֹרַת הַצָּרָעַת:"
ד"ה והבגד כי יהיה בו נגע צרעת: זה איננו בטבע כלל ולא הווה בעולם, וכן נגעי הבתים, אבל בהיות ישראל שלמים לה', יהיה רוח השם עליהם תמיד להעמיד גופם ובגדיהם ובתיהם במראה טוב, וכאשר יקרה באחד מהם חטא ועוון יתהוה כיעור בבשרו או בבגדו או בביתו, להראות כי השם סר מעליו. ולכך אמר הכתוב (להלן יד לד) "ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם", כי היא מכת השם בבית ההוא. והנה איננו נוהג אלא בארץ שהיא נחלת ה', כמו שאמר (שם) "כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה", ואין הדבר מפני היותו חובת קרקע, אבל מפני שלא יבוא העניין ההוא אלא בארץ הנבחרת, אשר השם הנכבד שוכן בתוכה. ובתורת כהנים (מצורע פרשה ה ג) דרשו עוד, שאין הבית מטמא אלא אחר כיבוש וחילוק, ושיהא כל אחד ואחד מכיר את שלו. והטעם, כי אז נתיישבה דעתם עליהם לדעת את ה' ותשרה שכינה בתוכם. וכן אני חושב בנגעי הבגדים שלא ינהגו אלא בארץ, ולא הוצרך למעט מהן חוצה לארץ, כי לא יארעו שם לעולם. ומפני זה עוד אינם נוהגים אלא בבגדים לבנים לא בצבועים, כי אולי הצבע הוציא הכיעור ההוא במקום ההוא כטבעו, ולא אצבע אלהים היא, ולפיכך הצבועים בידי שמים מטמאין, כדברי רבי שמעון (נגעים פי"א מ"ג). ועל דרך הפשט, מפני זה יחזירו הכתוב בכל פסוק ופסוק "הבגד או העור או השתי והערב", כי הדבר נס. ולרבותינו בהם מדרשים וכולם בתורת כהנים.
And the garment if there be in it a pock of tsaraat: This is not natural at all and it does not happen in the world; and so [too] pocks of houses. But since Israel are complete for God, the spirit of God is always upon them, to keep their bodies and clothing and houses in good appearance. And when sin and iniquity happen to one of them, his skin or his clothing or his home becomes ugly, to show that God has departed from him. And hence the verse states (Leviticus 14:34), "and I shall put a pock of tsaraat in the house in the land of your possession" - as it is a plague of God in that house. And behold, it is only practiced in the land that is the inheritance of the Lord, as it states (Leviticus 14:34), "When you come to the land of Canaan, that I give to you as a possession." And the reason for this is not because it is an obligation on the soil [of the land], but [rather] because this matter will only come in the chosen land that the glorious God will dwell within. And in Torat Kohanim (Sifra, Metsora 5:3), they also expounded that a house only becomes impure after the conquest and division of the land and [when] each and every one knows what is his. And the reason [for this] is that [only] then did their minds become settled about them - to know the Lord - and that the [Divine] presence should dwell among them. And so do I think with the pocks of clothing, that it is only practiced in the land, and [that] it was not necessary to [specifically] exclude outside the land from them, as they would never occur there. And because of this, they are also only practiced on white clothes, and not with colored ones - as maybe the dye released that ugliness in that place according to its nature, and it is not 'the finger of God.' And therefore, clothes that become colored by the Heavens, can become impure, like the words of Rabbi Shimon (Mishnah Negaim 11:3). And according to its simple understanding, it is because of this that Scripture goes back in each and every verse [to mention], "the garment or the skin or the warp or the woof," because the matter is a miracle. And our rabbis have homilies about them and they are all in Torat Kohanim.
פרק י"ד פסוק ל"ד:
ד"ה ונתתי נגע צרעת: לרמוז כי יד ה' תעשה זאת, לא טבע כלל, כמו שפירשתי.
רמב"ם, הלכות טמאות צרעת ט"ז הלכה י':
...וזה השינוי אינו ממנהגו של עולם אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון הרע, שהמספר בלשון הרע משתנות קירות ביתו...
רלב"ג:
ועניין הצרעת באלו הדברים (בגדים, בתים) הוא שיגבר בהן הלחות הנכרי והחום הנכרי ייחלש חומם היסודי באופן שידרכו אל הבילוי וההפסד... והנה תמצא כי המראה שיורה על כמו זה העיפוש הוא הירוק או האדום, כבר תמצא זה במקום העיפושים כמו מימי האשפות...
מהי דעתם של הרמב"ם, הרמב"ן והרלב"ג בעניין נגעי בגדים ובתים, ומה ההבדל ביניהם?
ג. נגעי בגדים
ד"ה או בשתי או בערב: ידועים וייתכן להיות גזרת בשתי מגזרת וחשופי שת שהוא יסוד, והעד "כי השתות יהרסון". וטעם ערב - שיתערב עם השתי.
in the warp or in the woof The meanings of these two words are known. Probably warp [Hebrew: sheti] comes from the word “buttocks” [Hebrew: shet] [Isaiah 20:4] which contains its basic meaning. Evidence of this etymology appears in the phrase “when the foundations are destroyed” [Psalms 11:3]. woof [Hebrew: ‘erev] so called because it is interwoven [Hebrew: yit‘arev] with the warp.
1. מה פירוש המילים האלה לדעת הראב"ע, ולמה התכוון באמרו "ידועים"?
2. מהם הקשיים הרבים המתעוררים על ידי פירוש זה?
3. נסה לבאר את המילים האלה פירוש אחר, כדי ליישב את הקשיים המתעוררים.
ד. "ירקרק או אדמדם"
"יְרַקְרַק אוֹ אֲדַמְדָּם"
If the plague be greenish or reddish in the garment, or in the skin, or in the warp, or in the woof, or in any thing of skin, it is the plague of leprosy, and shall be shown unto the priest.
רש"י:
ד"ה ירקרק: ירוק שבירוקין.
רש"י:
ד"ה אדמדם: אדום שבאדומים.
ד"ה ירקרק: מגזרת ירק כי העין כמוהו, וזה כפול לחסרון וכן שחרחרת, ויש אומרים היפך הדבר.
greenish [Hebrew: yeraqraq] from “vegetable” [Hebrew: yereq], which is likewise green in appearance. The suffix indicates a weaker color (as in “blackish” [Hebrew: sheḥarḥoret] [Song of Songs 1:6]) although some say the reverse.
1. באר את דברי הראב"ע "כי העין כמוהו".
" אַל תִּרְאוּנִי שֶׁאֲנִי שְׁחַרְחֹרֶת שֶׁשְּׁזָפַתְנִי הַשָּׁמֶשׁ בְּנֵי אִמִּי נִחֲרוּ בִי שָׂמֻנִי נֹטֵרָה אֶת הַכְּרָמִים כַּרְמִי שֶׁלִּי לֹא נָטָרְתִּי"
Look not upon me, that I am swarthy, That the sun hath tanned me; My mother’s sons were incensed against me, They made me keeper of the vineyards; But mine own vineyard have I not kept.’
לאיזו משתי הדעות המובאות בראב"ע מתאים הפסוק הזה?
ה. שאלות בדברי ראב"ע
"זֹאת תּוֹרַת נֶגַע צָרַעַת בֶּגֶד הַצֶּמֶר אוֹ הַפִּשְׁתִּים אוֹ הַשְּׁתִי אוֹ הָעֵרֶב אוֹ כָּל כְּלִי עוֹר לְטַהֲרוֹ אוֹ לְטַמְּאוֹ"
This is the law of the plague of leprosy in a garment of wool or linen, or in the warp, or in the woof, or in any thing of skin, to pronounce it clean, or to pronounce it unclean.
ד"ה זאת תורת נגע צרעת בגד הצמר: ארבע סמוכים, ויש במקרא ממש גבורי חיל מלאכת עבודת בית ה' וכולם סמוכים אל השם, שהוא "סומך לכל הנופלים". (הפסוק המובא מדה"י א' י"ג).
the law of the plague of ṣara‘at of a garment of wool Four consecutive nouns in the construct case! There is even, in Scripture, an instance of five: “men of valor for the work of the service of the house of God” [I Chronicles 9:13] — all dependent upon God, Who supports all who become dependent.
באר את דבריו "כולם סמוכים אל ה' שהוא סומך לכל הנופלים".
ו. "והובא אל הכהן"
"זֹאת תִּהְיֶה תּוֹרַת הַמְּצֹרָע בְּיוֹם טָהֳרָתוֹ וְהוּבָא אֶל הַכֹּהֵן"
This shall be the law of the leper in the day of his cleansing: he shall be brought unto the priest.
ד"ה והובא אל הכהן: אל מקום קרוב חוץ למחנה שיוכל הכהן בכבוד ובלי רוב טורח ללכת לראותו.
והובא אל הכהן, to a site near the boundary of the encampment where the priest can come to inspect the afflicted person easily without having to subject himself to special effort.
(עיין גם ראב"ע, כאן:
כמו חביריו כי אחר שיסור נגע הצרעת, לא ירצה להביא מה שמחוייב.
he will be brought connotes the same here as it does above [13:2; 13:9], since, once the affliction of ṣara‘at has gone away, he might not want to bring the obligatory sacrifice.
ד"ה והובא: ברצונו ושלא ברצונו, כי הרואה בו אחד מסימנים אלו יכריחנו שיבוא).
let him be brought willingly or unwillingly. Whoever notices any one of these symptoms may compel him to appear.
מה קשה לספורנו, ואיך אפשר לפרש את המילה בדרך אחרת?
ז. שאלות באונקלוס
מה ראה אונקלוס לשנות בתרגומו מן הכתוב:
פרק י"ג פסוק מ"ה: "וְטָמֵא טָמֵא יִקְרָא" לא תסתאבון לא תסתאבון יקרי. פרק י"ג פסוק נ"ח: "אֲשֶׁר תְּכַבֵּס... וְכֻבַּס שֵׁנִית" דמשך דתחוור… ויצטבע תניינות.