פרשת קדושים תש"ח - אונאת גר
עצה טובה: בעניין אונאת הגר קרא את אגרת הרמב"ם לר' עובדיה גר צדק. מודפס באגרות הרמב"ם, מגלות לבתי ספר (הוצאת אמנות) מספר 181, עמוד 39. חשוב בייחוד למנהלי חוגים ולמדריכי נוער.
א. למקום פסוקנו בתוך הפרק
"מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן וְיָרֵאתָ מֵּאֱ-לֹהֶיךָ אֲנִי ה'. וְכִי יָגוּר אִתְּךָ גֵּר בְּאַרְצְכֶם לֹא תוֹנוּ אֹתוֹ"
And if a stranger sojourn with thee in your land, ye shall not do him wrong.
השווה:
ד"ה וכי יגור אתך גר: הזכירו אחר הזקן, והטעם כאשר הזהירתך לכבד הזקן הישראלי בעבור שאין לו כח כך אזהירך על הגר שכחך גדול מכוחו, או בעבור שאין לו כח שהוא בארצך ברשותך.
If a convert dwells with you is mentioned after the elderly. Just as Scripture has admonished you to honor an elderly Israelite though he has no power, so does it admonish you regarding a convert, who also has little power compared to you (perhaps he is considered powerless simply because he resides in your land, under your dominion).
רלב"ג:
ד"ה וכי יגור אתך גר: לפי שציותה התורה לתת כבוד לו, מפני החכמה והישישות – ציותה שלא לבזות אלה האנשים שתלויה מאחוריהם קופה של שרצים.
מה ביניהם בהסבירם את הקשר שבין פסוקינו לפסוק הקודם?
הערה:
את רשימת שלושים וששה המקומות שבהם ציותה התורה על הגר תוכל למצוא בפירוש המלבי"ם למקומנו.
ב. בביאור מילת "גר"
And if a stranger sojourn with thee in your land, ye shall not do him wrong.
רד"ק, בספר השרשים:
מנחי העי"ן – ועניינו שהוא גָר (בקמץ) איתנו!
ראב"ע:
וטעם "גר" כמו הגרגיר שנכרת מן הסעיף.
התוכל להביא מלשון הפסוק סעד לדברי ראב"ע?
ג. למושג אונאת דברים
המושג אונאת דברים מתפרש בגמרא בבא מציעא נ"ח ע"ב:
... באונאת דברים הא כיצד? אם היה בעל תשובה, אל יאמר לו: "זכור מעשיך הראשונים"; אם היה בן גרים, אל יאמר לו: "זכור מעשי אבותיך"; אם היה גר ובא ללמוד תורה אל יאמר לו: "פה שאכל נבלות וטרפות, שקצים ורמשים בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה"; אם היו יסורין באין עליו או אם היו חלאים באין עליו, או שהיה מקבר את בניו, אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב (איוב ד'): "...זכר נא, מי הוא נקי אבד ואיפה ישרים נכחדו?"; אם היו חמרים מבקשים תבואה ממנו, לא יאמר להם: "לכו אצל פלוני, שהוא מוכר תבואה", ויודע בו שלא מכר מעולם...; אף לא יתלה עיניו על המקח (= לא יעמוד על המקח) בשעה שאין לו דמים.
MISHNA: Just as there is a prohibition against exploitation [ona’a] in buying and selling, so is there ona’a in statements, i.e., verbal mistreatment. The mishna proceeds to cite examples of verbal mistreatment. One may not say to a seller: For how much are you selling this item, if he does not wish to purchase it. He thereby upsets the seller when the deal fails to materialize. The mishna lists other examples: If one is a penitent, another may not say to him: Remember your earlier deeds. If one is the child of converts, another may not say to him: Remember the deeds of your ancestors, as it is stated: “And a convert shall you neither mistreat, nor shall you oppress him” (Exodus 22:20).
רמב"ם, הלכות מכירה י"ד הלכה י"ד מוסיף על כל הנ"ל עוד:
נשאלה שאלה על דבר חכמה, לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה: "מה תשיב בדבר זה?" או "מה דעתך בדבר זה?" וכן כל כיוצא באלה.
ד"ה לא תונו: אונאת דברים. לא תאמר לו: אמש היית עובד עבודה זרה ועכשיו אתה בא ללמוד תורה שנתנה מפי הגבורה.
לא תונו [AND IF A STRANGER SOJOURN WITH THEE IN THY LAND], YE SHALL NOT VEX HIM — This implies vexing him with words (cf. Rashi on Exodus 22:20) — do not say to him, “Yesterday you were an idolator and now you come to study the Torah which was given from the mouth of the Almighty!” (Sifra, Kedoshim, Chapter 8 2; Bava Metzia 58b, 59b.)
ד"ה לא תונו: כאן הזהיר על אונאת דברים, שלא יקניט איש את חברו לא ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של יועץ. ואם תאמר, מי יודע אם נתכוונתי לרעה, לכך נאמר ויראת מאלהיך, היודע מחשבות הוא יודע. כל דבר המסור ללב, שאין מכיר אלא מי שהמחשבה בלבו, נאמר בו ויראת מאלהיך.
ולא תונו איש את עמיתו YE SHALL NOT THEREFORE BE EXTORTIONATE TO ONE ANOTHER — Here Scripture warns against vexing by words (wounding a person’s feelings) — that one should not annoy his fellow-man, nor give him an advice which is unfitted for him, but is in accordance with the plan and the advantage of the adviser. But lest you should say, “Who knows whether I had any intention to do him evil?” Scripture therefore states: “but thou shalt fear thy God”! — He Who knows men’s thoughts, He knows it! In all cases where it is a matter of conscience (more lit., a matter handed over to the heart), when noone knows the truth except the one who has the thought in his heart, Scripture always states: “but be afraid of thy God”! (Sifra, Behar, Chapter 4 1-2; Bava Metzia 58b; cf. also Rashi on Leviticus 19:14.)
1. הסבר: מה ההבדל העקרוני בין הסברו של רש"י למושג אונאת דברים במקומנו לבין הסברו להלן כ"ה י"ז?
2. מה הניע את רש"י לבחור במקומנו בדוגמא מסוג זה ושם בדוגמא מן הסוג ההוא?
ד. "כי גרים הייתם" (1) - שאלות ברש"י
"כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם"
The stranger that sojourneth with you shall be unto you as the home-born among you, and thou shalt love him as thyself; for ye were strangers in the land of Egypt: I am the LORD your God.
ד"ה כי גרים: מום שבך אל תאמר לחברך.
כי גרים הייתם FOR YE WERE STRANGERS [IN THE LAND OF EGYPT] — "Do not reproach thy fellow-man for a fault which is also thine” (cf. Rashi on Exodus 22:20).
ועיין רש"י, פרק כ"ב פסוק כ':
ד"ה כי גרים הייתם: אם הוניתו, אף הוא יכול להונותך ולומר לך, אף אתה מגרים באת, מום שבך אל תאמר לחברך. כל לשון גר, אדם שלא נולד באותה מדינה, אלא בא ממדינה אחרת לגור שם.
הרא"ם, מקשה:
ואמאי לא יפרשנו – מפני שהייתם גרים, שהוא לשון סיבה, כמו שכתוב בדברים כ"ג ח' ד"ה "לא תתעב אדומי כי אחיך הוא"?
נסה לתרץ את קושייתו!
ה. "כי גרים הייתם" (2)
"כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם"
The stranger that sojourneth with you shall be unto you as the home-born among you, and thou shalt love him as thyself; for ye were strangers in the land of Egypt: I am the LORD your God.
ד"ה וגר: כאשר יקבל הגר שלא לעבוד עכו"ם לא תונהו בארצך, בעבור שיש לך כח רב ממנו, וזכור כי גרים הייתם כמוהו.
And a stranger – once the stranger accepts not to worship idolatry, you cannot oppress him in your country/land, because you are more powerful than him. And remember! You were strangers like him. And the same way that the text reminds you that the stranger does not have power, so too the widow and the orphans, who are Israelites, have no power. And after the text says you shall not wrong, it uses the plural form, but then it says if you do wrong them, uses the singular. This is because whoever sees a person oppressing an orphan or a widow and does not help the orphan and the widow, he too is considered as an oppressor. You must not mistreat any widow or orphan. Widows and orphans, like strangers, are in a disadvantaged position relative to other citizens.
ד"ה כי גרים הייתם: ...והנכון בעיני כי יאמר, לא תונה גר ולא תלחצנו ותחשבו שאין לו מציל מידך, כי אתה ידעת שהייתם גרים בארץ מצרים וראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אתכם ועשיתי בהם נקמה, כי אני רואה דמעת העשוקים אשר אין להם מנחם ומיד עושקיהם כח, ואני מציל כל אדם מיד חזק ממנו. וכן האלמנה והיתום לא תענו כי אשמע צעקתם, שכל אלה אינם בוטחים בנפשם, ועלי יבטחו. ובפסוק האחר הוסיף טעם "ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים" (כ"ג ט'). כלומר, ידעתם כי כל גר נפשו שפלה עליו והוא נאנח וצועק ועיניו תמיד אל ה' וירחם עליו כאשר ריחם עליכם, כמו שכתוב (לעיל ב' כ"ג) "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויצעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה". כלומר לא בזכותם, רק שריחם עליהם מן העבודה.
For you were strangers in the land of Egypt: Not all strangers are made fitting [for special treatment just] because we were strangers in [one] land for a time. And there is no reason that they should be assured [of this treatment] forever because of this. And Rashi on Exodus 22:20 explained that it is the reason why "you should not oppress him with words [...], for if you oppress him, he can oppress you [also] by saying to you, 'You also come from strangers' - [regarding] a blemish in you, do not speak about it in your fellow." And Rabbi Avraham (Ibn Ezra on Exodus 22:20) said, "Remember that you were strangers like him." But there is no fundamental explanation in all this. And that which is correct in my eyes is that when it states, "do not oppress the stranger and do not harry him," you should think that he has no one to save him from your hand, since you know that you were strangers in the land of Egypt, and you saw the harrying that Egypt harried you and that I took vengeance for you, 'since I see the tear of the oppressed who has no comforter and has no power from the hand of their oppressors' and I save every person 'from the hand of one stronger than he.' And so [too], do not afflict the widow and the orphan, since I hear their cries. As all of these do not rely on themselves and [so] upon Me do they rely. And in a different verse, it adds another reason (Exodus 23:9), "and you know the soul of a stranger, since you were strangers in the land of Egypt." This is to say, you know that the soul of any stranger is lowly towards himself, and he sighs and cries, and his eyes are always to God - and He will have mercy upon him, as He had mercy upon you, as it is written (Exodus 2:23), "and the Children of Israel sighed from the work and they cried out, and their prayer ascended to God, from the work." This is to say that not because of their merit [did God hear], but rather He had mercy upon them due to their [heavy] work.
1. מה ביניהם בפירוש פסוקנו?
2. מה מנע את הרמב"ן לפרש בדרכו של הראב"ע, שהיא לכאורה דרך הפשט?
ו. שאלת סגנון
"וְכִי יָגוּר אִתְּךָ גֵּר בְּאַרְצְכֶם לֹא תוֹנוּ... כְּאֶזְרָח מִכֶּם יִהְיֶה לָכֶם הַגֵּר הַגָּר אִתְּכֶם וְאָהַבְתָּ לוֹ כָּמוֹךָ כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם..."
And if a stranger sojourn with thee in your land, ye shall not do him wrong.
נסה להסביר את השינויים מלשון יחיד ללשון רבים!