פרשת שמיני תשי"ט - היום השמיני
עיין גם גיליון שמיני תשי"ד, ביחוד שאלה אחרונה!
א. ציווי הקורבן
אברבנאל, מקשה:
באמרו "ואל בני ישראל תדבר לאמור קחו שעיר עזים לחטאת וגו'" כיון שהקריב משה את אהרן ואת בניו ואת זקני ישראל וציוה אהרן על קרבנו, למה לא ציוה גם כן לבני ישראל על קרבנם וצוה את אהרן שידבר אליהם ושיצוה עליו, והכתוב אמר "ויקחו את אשר צוה משה", מורה שהוא ציוה אותם על קרבנם, לא אהרן לבד?
ישב קושייתו!
ב. פעלי "קרב", "עמד"
"וַיִּקְרְבוּ כָּל הָעֵדָה וַיַּעַמְדוּ לִפְנֵי ה'"
And they brought that which Moses commanded before the tent of meeting; and all the congregation drew near and stood before the LORD.
ספרא ה':
"ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה'" – קרבו כולם בשמחה ועמדו לפניו. משל למלך שכעס על אשתו והוציאה. ואחר ימים נתרצה לה. מיד חגרה מתניה, קשרה כתפיה והיתה משמשת אותו יותר מדי. אף כך ישראל: כיון שראו שנתרצה המקום לכפר על עוונותיהם, קרבו כולם בשמחה ועמדו לפניו, לכך נאמר "ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה'".
דברי ספרא אלה מפורשים במלבי"ם:
מבואר אצלנו שיש הבדל בין "קרב" ובין "נגש" שהקריבה היא בשנים שוים, וההגשה בקטן לפני גדול, בכל מקום שיש בו טורח או מורא. ובבראשית רבה: "מצינו 'הגשה' – למלחמה, 'הגשה' – לפיוס, 'הגשה' - לתפילה" (והביאו רש"י בראשית י"ח כ"ג וכן (ירמיהו ל') "והקרבתיו וניגש אלי"). גם מבואר אצלנו שיש הבדל בין עמד ובין ניצב, שהעמידה היא רק הפך הישיבה, וההתיצבות מורה שמתחזק לעמוד במקום ההוא, עד שהעמידה וההעכבה במקום הקדום יפול עליה יותר פועל 'נצב'; בפרט במקום שהיו מצפים חול הכבוד העליון, כמו שאמר 'כי היום ה' נראה אליכם'.
1. מה היה הקושי בפסוקנו שאותו רצה הספרא לישב?
2. במה מסייעים דברי המלבי"ם להבנת הספרא?
ג. הכלול בציווי "זה הדבר"
"וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה ה' תַּעֲשׂוּ וְיֵרָא אֲלֵיכֶם כְּבוֹד ה'"
And Moses said: ‘This is the thing which the LORD commanded that ye should do; that the glory of the LORD may appear unto you.’
ספרא:
"זה הדבר אשר צוה ה' תעשו": אמר להם משה לישראל: אותו יצר הרע העבירו מלבכם ותהיו כולכם ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום, כשם שהוא יחידי בעולם, כך תהא עבודתכם מיוחדת לפניו, שנאמר (דברים י"א ט"ז) "ומלתם את ערלת לבבכם". מפני מה? (דברים שם) "כי ה' האלוקים הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים"; עשיתם כן "וירא אליכם כבוד ה'".
דברי ספרא אלה מפורשים במלבי"ם:
לא ידענו מה ציוה שיעשו הם, והלא הם לא עשו דבר, רק אהרן עבד עבודתו, ופירש ספרא בדרך הדרוש, שציוה שהם יעשו מעשה הכהן הגדול שמה שיעשה הכהן הגדול בבית מקדש הגדול יעשו הם בבית מקדש הקטן, שהוא הלב, אשר שם משכן כבוד ה', כמו שאמר (שמות כ"ה ח') ושכנתי בתוכם; וכמו שזבחו כוחות החיים והקטירו אותם על מוקדה במזבח הגדול, ככה יזבח כל איש כוחות הנפש המתאוה והמתעורר - שהוא היצר הרע - על מזבח הקטן, להעבירו ע"י אש אהבת ה' עד שייחד כל כוחותיו לאדון המיוחד. ואם עשיתם כן – וירא אליכם כבוד ה' לשכון כבוד בתוככם.
וטעם "ויאמר משה זה הדבר אשר ציוה ה' תעשו" כאשר הראיתיך (בראשית כ"ד י"ד ד"ה אותה הוכחת) "ואשאל אותה". וטעמו: כבר אמר להם משה "זה הדבר עשו", שיתנו שעיר ועגל וכבש ושור ואיל, אז יראה להם כבוד ה' – והטעם על האש שיצא.
Moshe had said I have already explained regarding “I asked her” [Genesis 24:47] that the verb is in the past perfect tense, as it is here. Moshe had already told them what God commanded — that they must offer a goat, and a bullock, and a lamb, and an ox, and a ram — prior to the appearance of the Glory of God (i.e., the fire on the altar).
1. מה קשה בפסוקנו גם לספרא גם לראב"ע?
2. מה בין תשובת הראב"ע לבין תשובת הספרא?
3. הסבר את דברי ראב"ע "וכבר הראיתיך: ואשאל אותה", ומה ענין הפסוק ההוא בבראשית לעניננו?
4. לשם מה נעזר המלבי"ם בשמות כ"ה ח'?
ד. כבוד ה'
"כִּי הַיּוֹם ה' נִרְאָה אֲלֵיכֶם"
and an ox and a ram for peace-offerings, to sacrifice before the LORD; and a meal-offering mingled with oil; for to-day the LORD appeareth unto you.’
"זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה ה' תַּעֲשׂוּ וְיֵרָא אֲלֵיכֶם כְּבוֹד ה'"
And Moses said: ‘This is the thing which the LORD commanded that ye should do; that the glory of the LORD may appear unto you.’
"וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֶל אֹהֶל מוֹעֵד וַיֵּצְאוּ וַיְבָרְכוּ אֶת הָעָם וַיֵּרָא כְבוֹד ה' אֶל כָּל הָעָם"
And Moses and Aaron went into the tent of meeting, and came out, and blessed the people; and the glory of the LORD appeared unto all the people.
ד"ה ובקר וראיתם את כבוד ה': לא על הכבוד שנאמר (שמות ט"ז י') "והנה כבוד ה' נראה בענן" נאמר, אלא כך אמר להם: ערב וידעתם כי היכולת בידי לתת תאוותכם, ובשר יתן, אך לא בפנים מאירות יתננו לכם, כי שלא כהוגן שאלתם אותו ומכרס מלאה, והלחם ששאלתם לצורך – בירידתו לבוקר תראו את כבוד אור פניו שיורידהו לכם דרך חיבה, בבוקר, שיש שהות להכינו וטל מלמעלה וטל מלמטה כמונח בקופסה.
ובקר וראיתם AND IN THE MORNING YE SHALL SEE [THE GLORY OF THE LORD] — Not in reference to that glory of which it stated, (v. 10) “And behold the glory of the Lord appeared in the cloud” is this said, but thus, in effect, did he say to them: In the evening ye shall know that His hand has the power to give you your desire and He will give you flesh; but not with a radiant countenance will He give it to you, because you have asked Him something that is not proper (since one can exist without eating meat), and out of a full stomach (i. e. you really have meat for you have an abundance of cattle); but the bread for which you have asked out of necessity — when it falls in the morning you will behold the glory of the radiance of His countenance (His glory), because He will make it fall for you in a manner that is indicative of His love (Mekhilta d'Rabbi Yishmael 16:7) — in the morning, whilst there is yet time to prepare it, and there shall be dew above it and dew below it as though it were carefully packed in a chest (Yoma 75b).
ד"ה ויצאו ויברכו את העם: אמרו: "ויהי נועם ה' אלוהינו עלינו", יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם! לפי שכל שבעת ימי המילואים, שהעמידו משה למשכן ושימש בו ופרקו בכל יום, לא שרתה בו שכינה. והיו ישראל נכלמים ואומרים למשה: "משה רבנו, כל הטורח שטרחנו, שתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו עוון העגל", לכך אמר להם: "זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'" אהרן אחי כדאי וחשוב ממני שע"י קרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם ותדעו שהמקום בחר בו.
ויצאו ויברכו את העם AND THEY CAME OUT AND BLESSED THE PEOPLE — They said the words that conclude “The Prayer of Moses” (Psalms 90:17): “May the beauty of the Lord our God be upon us” — i. e. May it be God’s will that the Shechinah may rest upon the work of your hands (see Rashi on Exodus 39:43). They invoked just this blessing and not another formula because during the whole seven days of the installation when Moses was setting up the Tabernacle and officiating therein and dismantling it daily the Shechinah had not rested upon it and the Israelites felt ashamed, saying to Moses: “O, our Teacher Moses! All the trouble which we have taken was only that the Shechinah may dwell amongst us, so that we may know that the sin of the golden calf has been atoned for on our behalf!” He therefore had said to them (v. 6): “This is the thing which the Lord commanded that ye should do so that the glory of the Lord may appear unto you” (i. e. only after these offerings will have been brought by Aaron (cf. v. 7) will God’s glory appear unto you). My brother Aaron is more worthy and excellent than I am, so that through his sacrifices and ministration the Shechinah will rest upon you, and ye will thereby know that the Omnipresent God has chosen him to bring His Shechinah upon you.
ובקר וראיתם את כבוד ה': שימטיר לכם לחם בבוקר.
'ובקר וראיתם את כבוד ה, when He will make bread rain down for you in the morning.
רשב"ם, ויקרא ט' ד':
ד"ה כי היום ה' נראה אליכם: ויוציא אש מן השמים להקטיר קרבנות.
ד"ה וירא כבוד ה' אל כל העם: כיצד? "ותצא אש מלפני ה' מבית קדשי הקדשים" (כ"ד).
וירא כבוד ה' אל כל העם. Wherein did this “glory of the Lord” manifest itself?
ובקר וראיתם את כבוד ה': והנכון בעיני כי היה הפלא במן גדול מאד, כי השלו הגיז אותו מן הים ברוח כדרך העולם, אבל המן נוצר להם עתה יצירה חדשה בשמים, כענין מעשה בראשית, והוא מה שאמרו בו (מסכת אבות פרק ה' משנה ו') שנברא בין השמשות. ולכך אמר הכתוב: באות אשר יעשה לכם היום בערב תדעו, כי הוציא אתכם מארץ מצרים, כי יערוך לכם שולחן במדבר (המליצה שאולה מתהלים ע"ח י"ט), אבל בפלא הגדול אשר יעשה לכם בבוקר, תראו את כבוד מלכותו, "אשר מי אל בשמים ובארץ יעשה כמעשיו וכגבורותיו", שבגדולות ובנפלאות שיעשה השם יראה את כבודו, כענין (ישעיהו ס"ו י"ח) "לקבץ את כל הגויים והלשונות ובאו וראו את כבודי"... וכן רבים.
"Evening and you shall know that the Lord brought you out of the land of Egypt": And it was not we who brought you out from there, like you said to us, (above verse 3), “for you have brought us out.” "And morning you will see the glory of the Lord": This is not stated in reference to that glory that appeared in the cloud, since that was on the same day, as when Aharon spoke to them (verse 10), "and they turned to the wilderness[...]. And Rashi explained: Rather this is what he said to them, "'Evening and you shall know' that His hand has the power to give you your desire and He will give you meat; but not with a radiant countenance will He give it to you, because you have not asked it properly, [since it was] from a full stomach. But the bread for which you have asked properly, out of necessity — when it falls in the morning you will behold the glory of His countenance, because He will make it fall for you in a manner that is indicative of His love — in the morning, whilst there is yet time to prepare it." But it is not correct that it should state, "And morning you will see the glory of the Lord," because He will start in the morning with the present for them of the manna — as what glory of God is there in this? And [it is incorrect] also because next to it, [it states] "in His hearing your complaints." And this midrash of our rabbis (that is Rashi's source) is not an explanation of, "and you will see the glory of the Lord." But [rather] they said this because He divided their sustenance for them into two times of the day and He did not give it all in the morning. And so did they say in the Mekhilta (here), "'And Moshe said, "In the Lord's giving to you in the evening"' (verse 8) — from here, you learn that He gave them the pheasants with a dark countenance. And the manna that they asked as was fit, He gave them with a radiant countenance"; that is to say in the morning. And Rabbi Avraham (Ibn Ezra) said: "And morning" relates to the [previous] verse. As since they said, "that you took us out of Egypt," [Moshe] said [that] God will make two signs for you, so that you will know that He took you out from there — the first in the evening that day and the second on the next day in the morning. And it would have been fitting that it would have stated, "evening and morning and you will see that it was the Lord who took you out" — since "and morning" does not relate to "and you will see the glory of the Lord"; as they saw the glory on that same day. And this too does not appear to be [correct]. And what is correct in my eyes is that the wonder of the manna was very great: Since He blew the pheasants from the sea with a wind that traveled from Him, like the [natural] way of the world; but the manna was created for them now, a new creation in the sky, like the matter of the creation story. And this is what [the sages] said about it (Avot 5:6), that it was created at twilight (before the last day of creation). And hence the verse stated, today in the evening with this sign that I shall make for you, you will know that He took you out of the land of Egypt, as He will set up a table for you in the wilderness, but with the great miracle that He will do for you in the morning, you will see the glory of His kingship, about which who is the power in the heavens and the earth who can do like His acts and like His great deeds? As through the great and wondrous acts that God does, He show His glory; as in the matter of "to gather all of the nations and the languages and they shall come and see My glory" (Isaiah 66:18), and it is written (Isaiah 66:19), "and they shall recount My glory," and so [too] many [examples]. And this is the opinion of Onkelos who said, "they will see the glory of the Lord"; and he did not translate it as "[the glory] will be revealed." And know that there is a great matter in the manna. Our rabbis hinted it in Tractate Yoma 75b, "'The bread of powerful ones a man ate' (Psalms 78 25) — the bread that the ministering angels eat," These are the words of Rabbi Akiva. Rabbi Yishmael said to him, "And do the ministering angels eat bread? And is it not already written (Deuteronomy 9:9), '"I did not eat bread and I did not drink water."' Rather 'bread of powerful ones (abirim) [means] bread that is absorbed [directly] into the limbs (evarim)." And this matter that Rabbi Akiva said is that the existence of the ministering angels is from the radiance of the Divine Presence, and so did they expound (Exodus Rabbah 32:4), "'You give life (mechayeh) to them all' (Nehemiah 9:6) — [You are] nourishment (michiah) to them all." And about it, it is stated (Ecclesiastes 11:7), "And sweet is the light" — that they grasped from the light good reasoning. And the manna is from the products of the higher light that became physical through the will of its Creator, may He be blessed (Zohar Balak 208). And [so] it comes out that the [people who ate] the manna and the ministering angels were nourished from [the same] thing. And Rabbi Yishmael caught him because [the angels'] existence is not from something that became physical from the products of the upper light, as behold, their existence is from the upper light itself. And because of this [the Israelites that ate manna] were able to create whatever taste they wanted, as the soul clings to the higher ones in its thought. And the resting will find life and obtain favor from in front of Him (based on Proverbs 8:35). And they said in the Mechilta Shemot 16:25, "Today you will not find it, but you will find it in the world to come." And this can be understood in two ways: That we should say that there will [also] be in the world to come those whose level has not reached to always enjoy the radiance of the Divine Presence. And [so] their existence will be dependent upon that which is made physical from the radiance of the Divine presence — like the generation of the wilderness who grasped the radiance of the Divine Presence at the Sea, as they said (Mechilta Shemot 16:2), "A maidservant saw upon the Sea what Yechezkel the prophet did not see, and from that time, their soul became elevated to subsist from its products, which is the manna. But more correct is that the verse hints to the words of Rabbi Elazar ben Chisma with the word, "today": that the existence of those that will be in the world to come will be from the basis of the manna, which will be from the higher radiance, as they said (Berakhot 17a), "There is no eating and no drinking [in the world to come]... but rather the righteous ones sit and their crowns are upon their heads and they enjoy the radiance of the Divine Presence." And those in the world to come will exist from their enjoyment of the radiance of the Divine Presence through their clinging to Him with the crown that is on their heads. And the crown is the attribute [of God] that is called like this, that the verse spoke about — "and the Lord of hosts will be for a crown of beauty" (Isaiah 28:5). And about it, it is stated (Song of Songs 3:11), "with the crown that his mother crowned him." And they hinted [in the Mechilta above] to the existence of those that will be in the world to come and they hinted to the main idea [behind the] manna. And the verse stated (Psalms 78:23-25), "And He commanded the skies above, and opened the doors of heaven; And He caused manna to rain upon them to eat, and gave them the grain of heaven: The bread of powerful ones a man ate." And so [too] it stated (Psalms 105:40), "and He satiated them with the bread of the skies;" [such] that we see from this that this 'grain' was in the heavens and He brought it down to them with the opening of its doors. And this is what I have explained — that the light became physical; as about the upper light does the verse speak in such a way, "the skies opened and I saw the visions of God" (Ezekile 1:1). Or [it is possible that the physical form] was already in the heavens, as per their statement (Avot 5:6), that [manna] was created at twilight.
הרכסים לבקעה, שמות י"ד י"ח:
בהכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו: פלאות המקום יתברך קורא הכתוב בכל מקום "כבודי", (ישעיהו ס"ו) "ובאו וראו את כבודי" – את נפלאותי. (ישעיהו שם) "והגידו את כבודי", וכן (שמות ט"ז ז') הפלא שעושה לכם בירידת המן.
הרכסים לבקעה, ויקרא ט' כ"ג:
ד"ה וירא כבוד ה': ויפרש האיך? שיצא אש מלפניו ותאכל, הפלא הזה נקרא "כבוד ה'".
באור, (ר' נפתלי הרץ ויזל), ויקרא ט' ו':
וירא אליכם כבוד ה': כבוד נברא לעיני העם, וידעו כי ה' שוכן בקרבם ואיננו כמו "וירא אליו ה'" (בראשית י"ח א'), "ואראה את אדנ' יושב על כסא" הענן והכבוד נראה בו, כדמות אור יקר נשגב מן האור הידוע לנו, וזה פירוש "וירא אליכם כבוד ה'" (פסוק ז) וככה ירד כבוד ה' על המשכן לעיניהם. וכן "והנה כבוד ה' נראה בענן" (שמות ט"ז י') וכיוצא בזה תמיד על כבוד מושג לעין, ובלי ספק שביום זה היה תוספת אורה וכבוד, והוא מן הדברים המפליאים שמדרך התורה לקצר בהם ולהעלים עניינם, ובשאר מקומות שנזכר גילוי שכינה בענן, היה דיבור ומצוה אבל כאן אינו אלא לכבוד ישראל והודיעם כי רצה אלוקים את מעשיהם...
1. מה פירושו של "כבוד ה'" לפי הנ"ל? (סדר הפרשנים לקבוצות!)
2. מדוע אין לדעת רש"י לזהות את כבוד ה' בשמות ט"ז ז' עם כבוד ה' שמוזכר שם בפסוק י'?
3. ההולך הרשב"ם בפירושו לשמות ט"ז ובפירושו למקומנו באותה דרך?