7. השבועות - חלק שני - שיעור וחזרה

זהו החלק השני לסוגיית השבועות. החלק הראשון עסק בדיון התיאורטי בין רב יהודה לתלמיד שלו, רבי זירא. לאחר מכן ראינו עמדות שונות שכמעט כולן דיברו על האיסור לעלות לארץ ישראל לפני ביאת המשיח, על כך שבניגוד לדעה שראינו בתוספתא, קבורה בארץ ישראל אחרי שלא חיית בה. הסיפור האחרון, שבו הוצגה דעה קיצונית בעד ישיבה בארץ ישראל (וקללה קשה למי שעזב אותה) נראה היה כפרובוקציה. כעת נקרא את המשך הדברים, שכזכור, חוברו בבבל:

אמר רב יהודה אמר שמואל: כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל, כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות.
רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: אפילו מפומבדיתא לבי כובי!
ההוא דנפק מפומבדיתא לבי כובי - שמתיה רב יוסף.
ההוא דנפק מפומבדיתא לאסתוניא - שכיב. אמר אביי: אי בעי האי צורבא מרבנן הוה חי.

רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: כשרין שבבבל - ארץ ישראל קולטתן, כשרין שבשאר ארצות - בבל קולטתן.

למאי?

אילימא ליוחסין - והאמר מר: כל הארצות עיסה לארץ ישראל וארץ ישראל עיסה לבבל. אלא לענין קבורה.
אמר רב יהודה: כל הדר בבבל כאילו דר בארץ ישראל שנאמר: "הוֹי ציון המלטי יושבת בת בבל" (זכירה ב', 11).

§ Rav Yehuda said that Shmuel said: Just as it is prohibited to leave Eretz Yisrael and go to Babylonia, so too, is it prohibited to leave Babylonia for any of the other lands. Rabba and Rav Yosef both say: Even to go from Pumbedita to Bei Kuvei, which is located beyond the border of Babylonia proper, is not permitted. The Gemara relates: A certain man left Pumbedita to live in Bei Kuvei, and Rav Yosef excommunicated him. A certain man left Pumbedita to live in Astonia, which also lay beyond the borders of Babylonia proper, and he died. Abaye said: Had this Torah scholar wanted, he would still be alive, as he could have stayed in Babylonia. Rabba and Rav Yosef both say: With regard to the worthy of Babylonia, Eretz Yisrael absorbs them; with regard to the worthy of other lands, Babylonia absorbs them. The Gemara asks: With regard to what matter did they issue this statement? If we say that they were referring to matters of lineage, didn’t the Master say: Lineage of residents of all lands are muddled compared to that of Eretz Yisrael, and lineage of residents of Eretz Yisrael is muddled compared to that of Babylonia. This means that the lineage of Babylonians was purer than that of the residents of Eretz Yisrael. Rather, they taught this with regard to matters of burial, i.e., the worthy of Babylonia are buried in Eretz Yisrael. Rav Yehuda said: With regard to anyone who resides in Babylon, it is as though he is residing in Eretz Yisrael, as it is stated: “Ho Zion, escape, you who dwells with the daughter of Babylon” (Zechariah 2:11). This verse equates the two countries. Abaye said: We have a tradition that Babylonia will not see the pangs of the Messiah, i.e., it will be spared the suffering that will be prevalent at the time of his arrival. Abaye interpreted this statement in reference to the city of Hutzal deVinyamin in Babylonia, and as a result people call it Karna deShizavta, Horn of Salvation, as its residents will not endure the travails of the time of the Messiah.

אז מה זכותנו על הארץ? אני מביא לסיום מונולוג משעשע של יוסי בנאי, שנכתב בשנות ה-80 של המאה ה-20, אבל עדיין מאוד רלוונטי...