עשרה טפחים--מנלן?
ושאינה גבוהה עשרה טפחים: מנלן אתמר רב ורבי חנינא ורבי יוחנן ורב חביבא מתנו בכולה סדר מועד כל כי האי זוגא חלופי רבי יוחנן ומעיילי רבי יונתן ארון תשעה וכפורת טפח הרי כאן עשרה וכתיב (שמות כה, כב) ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת ה׳ א ותניא ר' יוסי אומר מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום שנאמר (תהלים קטו, טז) השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם ולא ירדה שכינה למטה והכתיב (שמות יט, כ) וירד ה' על הר סיני למעלה מעשרה טפחים והכתיב (זכריה יד, ד) ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים למעלה מעשרה טפחים ולא עלו משה ואליהו למרום והכתיב (שמות יט, ג) ומשה עלה אל האלהים למטה מעשרה והכתיב (מלכים ב ב, יא) ויעל אליהו בסערה השמים למטה מעשרה והכתיב (איוב כו, ט) מאחז פני כסא פרשז עליו עננו ואמר ר' תנחום מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו למטה מעשרה מכל מקום מאחז פני כסא כתיב אישתרבובי אישתרבב ליה כסא עד עשרה ונקט ביה
§ The mishna continues: A sukka that is not even ten handbreadths high is unfit. The Gemara asks: From where do we derive this halakha? It was stated that Rav, and Rabbi Ḥanina, and Rabbi Yoḥanan, and Rav Ḥaviva taught the matter below. As an aside, the Gemara notes: Throughout the entire order of Moed, wherever this second pair of Sages is mentioned, there are some amora’im who replace Rabbi Yoḥanan and do so by inserting Rabbi Yonatan in his place. And this is what they taught: The Ark of the Covenant was itself nine handbreadths high, as it is stated explicitly in the Torah that it was one and a half cubits high and the cubit used to measure Temple vessels consisted of six handbreadths. And the Ark cover was one handbreadth thick. There is a total height of ten handbreadths here. And it is written: “I will meet with you there and I will speak with you from above the Ark cover” (Exodus 25:22), and it is taught in a baraita that Rabbi Yosei says: The Divine Presence never actually descended below, and Moses and Elijah never actually ascended to heaven on high, as it is stated: “The heavens are the heavens of the Lord, and the earth He gave to the children of man” (Psalms 115:16), indicating that these are two distinct domains. Apparently, from ten handbreadths upward is considered a separate domain. Consequently, any sukka that is not at least ten handbreadths high is not considered an independent domain and is unfit. The Gemara asks: And did the Divine Presence never descend below ten handbreadths? But isn’t it written: “And God descended onto Mount Sinai” (Exodus 19:20)?
The Gemara answers: Although God descended below, He always remained ten handbreadths above the ground. Since from ten handbreadths and above it is a separate domain, in fact, the Divine Presence never descended to the domain of this world.
The Gemara asks: But isn’t it written: “And on that day His feet will stand on the Mount of Olives” (Zechariah 14:4)? The Gemara answers: Here, too, He will remain ten handbreadths above the ground. The Gemara asks: And did Moses and Elijah never ascend to the heavens on high? But isn’t it written: “And Moses went up to God” (Exodus 19:3)?
The Gemara answers: Nevertheless, he remained below ten handbreadths adjacent to the ground.
The Gemara asks: But isn’t it written: “And Elijah went up by a whirlwind heavenward” (II Kings 2:11)?
The Gemara answers: Here, too, it was below ten handbreadths.
The Gemara asks: But isn’t it written: “He grasps the face of the throne, and spreads His cloud upon him” (Job 26:9)? And Rabbi Tanḥum said: This teaches that the Almighty spread of the radiance of His Divine Presence and of His cloud upon him. Apparently, Moses was in the cloud with God.
The Gemara answers: Here, too, it was below ten handbreadths. The Gemara asks: In any case: “He grasps the face of the throne,” is written, indicating that Moses took hold of the Throne of Glory. The Gemara rejects this: The throne was extended for him down to ten handbreadths and Moses grasped it; however, he remained below ten handbreadths. And since the Divine Presence speaks to Moses from above the Ark cover ten handbreadths above the ground, clearly a height of ten handbreadths is a distinct domain.

מנין למעלה מעשרה שהיא רשות אחרת. רבי אבהו בשם רשב"ל (שמות כה) ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת. וכתיב (שמות כא) אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם. מה דיבור שנאמר להלן רשות אחרת אף דיבור שנאמר כאן רשות אחרת. וארון לא תשעה טפחים הוא. דבית ר' ינאי וכפורת טפח.