דברים שבינו לבינה עריכה וכתיבה: אסתר בת-אם ויוספה משולם

ייעוץ מדעי: פרופ' רמי ריינר

עיבוד דידקטי וריכוז צוות: יוספה משולם

קראו והעירו: יורם גלילי, רינה חודדאטוב, מלי ניסים, יאיר פויר, אילנה פרץ.

התאמה דיגיטלית: יורם גלילי, יצחק רבי, יאיר טיקטין

הספר מבוסס על תכנית הלימודים בתורה שבעל-פה לבית-הספר העל-יסודי הכללי כיתות י'-י"ב (הוצאת ת"ל: האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, ירושלים התשס"ח) , מותאמת ומעודכנת - בהלימה לתכנית ההיבחנות החדשה.

חברי וועדת התכנית (תשס"ח):

פרופ' אהרון שמש (ז"ל), פרופ' צבי זהר, ד"ר חגית די-נור, ד"ר פנחס מנדל, ד"ר עודד עירשי, מרים אורנשטיין, דוד גרונר, יצחק רבי, שרה רז, חיה נסים, אלחנן נאה.

עריכת לשון: מאירה הס

תודה מיוחדת:

  • ספריא – ספריה חיה של טקסטים יהודיים
  • התלמוד המבואר: הרב עדין אבן-ישראל, מכון שטיינזלץ

מבוא

יחידת הלימוד "דברים שבינו לבינה" מיועדת לתלמידי החטיבה העליונה בבתיה"ס הממלכתיים, כחלק מתכנית הלימודים המעודכנת והמותאמת בתורה שבעל-פה ומשפט עברי. היא מציגה מגוון רחב של סוגיות והשקפות בנושא הזוגיות ומכלול היחסים שבין האיש לאישה. הספר חושף את הלומדים גם להיבטים במשפט העברי - כתחום מתפתח ומשתנה בהתאם למקום ולזמן. לכן הובאו לצד הספרות ה"קלאסית" של התורה שבעל-פה, גם מקורות שהתחדשו במהלך הדורות ועוצבו בקהילות ישראל - ממזרח וממערב.

החוברת בנויה ממספר פרקים , על פי נושאים:

פרק ראשון - "לא טוב היות אדם לבדו"

פרק שני - מיסוד הזוגיות: היבטים משפטיים

פרק שלישי - טקסים ומנהגים: מן האירוסין לנישואין

פרק רביעי - פרו ורבו

פרק חמישי- "שארה כסותה ועונתה"- חובות מהתורה

פרק שישי- תקנות חכמים (תנאי כתובה)

פרק שביעי- משברים וגירושין

בכל פרק מספר סוגיות, כל "סוגיה" עוסקת בהיבט אחר של הפרק והיא כוללת מספר מקורות והתייחסויות.

המקורות הקלאסיים הבאים מעוצבים ומודגשים:

תנ"ך – מובאות מקראיות

מקורות תנאיים (מדרשי-הלכה, משנה, ברייתות, תוספתא, מסכתות קטנות)

מקורות אמוראיים (תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, מדרשי- אגדה)

מקורות בתר וחוץ-תלמודיים (פסיקה, שו"ת)

לצד כל מקור מובאים:

  • ביאור

  • "עיון ודיון"- שאלות למחשבה, לשיח ולחקר.

וגם:

  • "יש לי מושג" - מונחים ומושגים -
  • "זרקור - על המקור" - אודות הספר, החיבור או הסוגיה הספרותית -
  • "פותחים סוגריים" - מגוון מקורות להעשרה ולהרחבה -
  • "מי אני" - על האנשים שמאחורי המקורות -

תוכן העניינים


מס' הסוגיה

נושא

תכנים מרכזיים

פרק 1


על הזוגיות

1

מיהו אדם?

שני סיפורי הבריאה

מדרשי האגדה

מעמד האישה בסיפורי הבריאה

המיתוס של אנדרוגינוס

2

טובים השניים

האדם השלם

3

זוג משמים?השלמה והתאמה בין בני הזוג

המטרונה ורבי יוסי

4

בדרכי החיים-

דילמות והכרעות

פרנסה ומשפחה

"ללמוד תורה ולישא אישה"

5

היעדרות מן הבית

יציאה שלא ברשות:

רב רחומי,

חנניה בן חכינאי, חמא בר ביסא.

יציאה ברשות:

רבי עקיבא, בתו של רבי עקיבא

פרק 2


מיסוד הזוגיות- צדדים משפטיים

6

הקידושיןמהם הקידושין

שלוש הדרכים לקדש אישה

7

קידושי כסף

נתינה ואמירה

8

קידושי שטר וקידושי ביאהקידושי שטר

קידושי ביאה

9

ייבום וחליצה

מקור המצווה בתורה

המשנה

הפסיקה והשו"ת

תקנות הרבנות הראשית

פרק 3


טקסים ומנהגים:

מן האירוסין לנישואין

10

ברכות האירוסין

ברכה ארוכה,

ברכה קצרה

11

כיצד מרקדין לפני הכלה

מחלוקת בית הלל ובית שמאי

12

ברכות הנישואין

מנהגי חתונה בקהילות ישראל, ברכות "חילוניות"

13

הצער שבשמחה

(שבירת הכוס)

מנהגי אבלות בנישואין:

שבירת הכוס, פיזור אפר

פרק 4


פרו ורבו

14

מקור המצווה

המצווה בתורה: הברכה, המצווה, ספר החינוך,

משנה יבמות ו' ו'

15

עקרות

עקרות האישה

עקרות הגבר

16

ויתור על הולדה

"כל מי שאין עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים"

אישה שחשקה בתורה

נישואין לזקנה שאינה יכולה ללדת

אמצעי מניעה.

פרק 5


חובות מהתורה

17

"שארה כסותה ועונתה"

חובות הבעל:

מזון, ביגוד, יחסי אישות.

18

העונה

המדיר את אשתו מתשמיש המיטה

שיעור העונה

עונתם של תלמידי חכמים

רבי חייא בר אשי

פרק 6


חובות וזכויות - תקנות חכמים (תנאי כתובה)

19

ממוהר לכתובההמוהר

מושג הכתובה

תקנת שמעון בן שטח

20

תקנות חכמים

ועיקר כתובה

תנאי בית-דין

הסכום בשטר הכתובה

21

פדיון משבי

התחייבות הבעל

אחריות היורשים

22

ריפוי

אחריות הבעל והיורשים

רפואה שיש לה/שאין לה קיצבה

23

קבורה

סטנדרטים בקבורה

"עולה עמו ואינה יורדת"

24

תקנת האלמנות

מנהג ירושלים והגליל/ יהודה

25

הדדיות בנישואין:

זכויות מול חובות

נכסי צאן ברזל, נכסי מלוג

"איני ניזונת ואיני עושה"

26

מלאכות האישה

מלאכות מסורתיות

מול חיים בשיתוף בעולם המודרני

"אין אישה אלא ליופי"

27

שטר הכתובה

ההתחייבויות בשטר הכתובה

הסכם טרום נישואין

פרק 7


משברים וגירושין

28

קשיים ומשברים

"שלום בית"

סיפורי חכמים:

רב ורבי חייא ונשותיהם

חוק הגישור

29

הגירושין

הגירושין בתורה ("ספר כריתות")

עילות לגירושין במשנה

עילות לכפיית גט במשנה

גט מעושה, חרם דרבינו גרשום

הגירושין בישראל

סמכות בית-הדין הרבני

30

עילות לגירושין-

מורד/ת

מורדת ומורד, "מאיס עליי"

תקנת הישיבות

31

עילות לגירושין-

אינו זן ואינו מפרנס

"איני זן ואיני מפרנס"

32

עילות לגירושין-

אלימות

"החובל באשתו"

אלימות כעילה לכפיית גט

33

עילות לגירושין-

עלייה לארץ ישראל

"הכל מעלין לארץ ישראל"

מצוות העלייה במהלך הדורות

שו"ת הרמב"ם

34

סרבנות וכפיית גט

"כופין אותו עד שיאמר רוצה אני" ,

עגינות, הרחקות רבינו תם

אמצעי כפייה בחוק הישראלי

35

טקס הגירושין

שטר הגט וכתיבתו,

ארבעת שלבי טקס הגירושין