Learning to Disagree Again

Relationship is Primary

ספר יערות דבש, ח"ב, קל"ו

בזאת יודע אי המחולקים ובעלי ריבות הם זולת הדבר שחלקו בו ומנגדים זה לזה הם אוהבים גמורים בלב ונפש זהו אות שמחלוקתם לש"ש אבל אם אויבים ונוטרים שנאה זה לזה על ידי מחלוקת זהו שלא לש"ש ויתיצב השטן בתוכם

Sefer Ya’arot Devash ii, pp. 136

With this a person can know. If the divided ones and the parties in conflict, other than regarding the matter over which they are disagreeing and opposing one another, truly love one another in their heart and soul, this is the sign that their mahloket is for the sake of Heaven. However, if they are enemies and are holding onto hatred for one another through their mahloket, this is not for the sake of Heaven, and the Satan has settled himself within them.

א"ר אושעיא: ...ת"ח שבארץ ישראל שמנעימין זה לזה בהלכה...ת"ח שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה

Rabbi Oshaya says: ...the Torah scholars in Eretz Yisrael, who are gracious to one another in discussions of halakha. They treat each other with honor and love, as demonstrated in the statements of Reish Lakish and Rabbi Yehuda HaNasi... the Torah scholars in Babylonia, who injure [shemeḥabbelim] each other in discussions of halakha, i.e., they speak harshly to each other when they disagree. (Rashi: with strong and heated language)

Willingness to be Persuaded

משנה מסכת עדויות פרק א

א. שמאי אומר ...והלל אומר ...וחכמים

אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה ...

ד. ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה ללמד לדורות הבאים שלא יהא אדם עומד על דבריו שהרי אבות העולם לא עמדו על דבריהם:

יב. אלו דברים שחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי....

Mishna Edoyot, Chapter 1

(1) Shammai said...and Hillel said...and the Sages said, not like the words of this and like the words of that....

(4) And why do they record the opinions of Shammai and Hillel when these do not prevail? To teach the generations that come after that none should persist in his (or her) opinions, for indeed, the 'fathers of the world' did not persist in their opinions....

(12) These are the matters on whichBeit Hillel reverted to rule in accordance with the words of Beit Shammai....

מגן אבות לרשב"ץ על אבות ה:יז

ומה שאמר שאם היא לשם שמים שסופה להתקיים....ואפשר לפרש 'סופה להתקיים' שיודו זה לזה שאינן מתכוונין לנצח זה את זה אלא להעמיד הדבר על בוריו, וכשיתקיימו ראייות האחד יתבטלו דברי האחר, וכמו ששנינו, חזרו בית הלל להורות כבית שמאי, בפרק השולח (גיטין מא,ב), וחזר רבי עקיבא להיות שונה כבן עזאי, בתענית (כו,א) פרק אחרון.

Magen Avot, 5:17

As it is said that if it is for the sake of Heaven it is destined to exist...this signifies that they will concede to each other, for they have no intention to defeat the other, only to clearly establish the matter, and when the proofs of one are upheld, those of the other will be annulled, as we learned that the school of Hillel reverted to teaching in accordance with the school of Shammai, and Rabbi Akiva reverted to instructing in accordance with Ben Azzai....

פירוש יין לבנון, משנה אבות ה:יז

(ר' נפתלי הירץ וייזל, 1725 - 1805)

כי לפי שלא היתה מחלוקתם אלא למען האמת, לכן כשתודע להם האמת לא יתעקשו, ויקבלו בשמחה הדעת הנכונה המבוררת... כי מתחלה לא כונו לחלוק אלא לשם שמיים.

Yayin Lavanon, Avot 5:17

(Rabbi Naftali Hertz, 1725 – 1805)

Since their disagreements were for (attaining) the truth, therefore, when the truth became known they would not continue to insist (on their opinion), and they would accept in joy the correct opinion that became clarified... Because from the outset, they did not intend to disagree other than for the sake of Heaven.

Recognizing Multiple Truths

א"ר אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כב"ה

Rabbi Abba said that Shmuel said: For three years Beit Shammai and Beit Hillel disagreed. These said: The halakha is in accordance with our opinion, and these said: The halakha is in accordance with our opinion. Ultimately, a Divine Voice emerged and proclaimed: Both these and those are the words of the living God. However, the halakha is in accordance with the opinion of Beit Hillel.

מדרש תהלים (בובר) מזמור יב [ירושלמי סנהדרין ד:ב (כב ע"א)]

אמר ר' ינאי לא ניתנה דברי תורה חתיכין, אלא על כל דבור שהיה אומר הקב"ה למשה היה אומר מ"ט פנים טהור, ומ"ט פנים טמא, אמר לפניו רבונו של עולם עד מתי נעמוד על בירורו של דבר, אמר ליה אחרי רבים להטות, רבו המטמאין טמא, רבו המטהרין טהור, ר' יהושע בן לוי אמר תינוקות שהיו בימי שאול ודוד ובימי שמואל, היו יודעין לדרוש את התורה במ"ט פנים טהור, ובמ"ט פנים טמא.

Midrash Pslams 12

Rabbi Yannai said: The Torah was not given in a clear cut manner, rather on every statement G-d said to Moses, G-d would say forty-nine reasons why the matter could be pure, and forty-nine reasons why the matter could be impure. He (Moses) said to G-d, ‘Master of the Universe, when will we know the truth of the matter?’ G-d said to him (Moses): ‘Go according to the majority: if the majority rules it is impure – it is impure, if the majority rules it is pure – it is pure.’ Rabbi Yehoshua ben Levi said: Young students in the times of Saul, David and Samuel knew how to study the Torah with forty-nine reasons to rule a matter pure and forty-nine reasons to rule that the same matter was impure.

Relationship is Primary