Emunah and Emet / Faith and Truth
1 א

(א) אנכי ה' א-להיך: ... אילו היה כתוב קול ה' בכחו, לא היה העולם יכול לעמוד, אלא קול ה' בכח, בכח של כל אחד ואחד. הבחורים לפי כחן, והזקנים לפי כחן, והקטנים לפי כחן.

"I am the LORD thy God"...If it were written, "the voice of the LORD in His strength," the world would not be able to endure. Rather, "the voice of the LORD as strength" (Psalms 29:4), according to the strength of each and every one: the young according to their strength; the old according to their strength, and infants according to their strength.

2 ב

Srugim (television show) Season I, Episode 15 (script: Ilan Eshkoli, Yael Rubinstein, Renanit Parshani)

"But today I feel much closer to God than ever before. I left religion because they weren’t religious enough for me. I think that faith is always about being in doubt. That’s my faith. From my perspective, a person who has faith and says “I know that it’s such and such and such” doesn’t really have faith. Because all the laws and the commandments and the fact that everyone always knows what to do all the time. I felt that that is the farthest from God that it is possible to be. I said to myself …I am leaving the religious community and I am leaving faith in all the things that are clear in order to find my own God."

The Blessing "Emet Ve'Emunah" / אמת ואמונה
3 ג

תפילת מעריב - ברכת 'אמת ואמונה' אמת וֶאֱמוּנָה כָּל זאת וְקַיָּם עָלֵינוּ. כִּי הוּא ה' אֱלהֵינוּ וְאֵין זוּלָתו. וַאֲנַחְנוּ יִשרָאֵל עַמּו:הַפּודֵנוּ מִיַּד מְלָכִים.

Ma'ariv Prayer - First blessing following the Shema True אמת (lit. 'truth') and faithful אמונה (lit. 'faithfulness') is all this. And it is affirmed for us that Hashem is our God and there is none other than He; and we are Israel his people. He redeems us from the hands of kings....

4 ד

The root (שורש) of the word אמת and the root of the word אמונה are one and the same-- א.מ.נ. -- as in the word "אמן".

5 ה

Counting the Omer ספירת העומר

לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה

For the sake of the unification of the Holy One, Blessed is He, and His Presence... (ArtScroll Siddur, Ashkenaz, p. 283)

היום יום אחד בעומר - חסד שבחסד

היום שבעה ימים... - מלכות שבחסד

היום שלשה וארבעים יום ... - חסד שבמלכות

היום תשעה וארבעים יום... - מלכות שבמלכות

Today is one day in the Omer -- Kindness that is in Kindness

Today is seven days.... -- Kingship that is in Kindness

Today is forty-three days... -- Kindness that is in Kingship

Today is forty-nine days... -- Kingship that is in Kingship (p. 286)

...may it be your will...that in the merit of the Omer Count/Sefirah that I have counted today, may there be corrected whatever blemish I have caused in the sefirah/emanation [e.g., Kindness that is in Kindness] (p. 285)

6 ו

from Wikipedia, "Sefirot"​

7ז

זוהר בלק (ג:קצח:)

ר' חִזְקִיָּה פָּתַח, וְהָיָה צֶדֶק אֵזוֹר מָתְנָיו וְהָאֱמוּנָה אֵזוֹר חֲלָצָיו. הַאי קְרָא כֹּלָּא אִיהוּ חַד. מַאי חִדּוּשָׁא אָתָא לְאַשְׁמוֹעִינָן, דְּהָא צֶדֶק הַיְינוּ אֱמוּנָה, וֶאֱמוּנָה הַיְינוּ צֶדֶק. אֵזוֹר מָתְנָיו, הַיְינוּ אֵזוֹר חֲלָצָיו, לָא אַשְׁכְּחָן קְרָא כְּהַאי גַּוְונָא. ...

אֱמוּנָה, בְּשַׁעֲתָא דְּאִתְחַבָּר בָּהּ אֱמֶת, לְחֶדְוָה. וְכָל אַנְפִּין נְהִירִין, כְּדֵין אִקְרֵי אֱמוּנָה. וְאִית וַותְּרָנוּתָא לְכֹלָּא...וּכְדֵין אִקְרֵי אֱמוּנָה, וְלֵית אֱמוּנָה בְּלָא אֱמֶת.

Zohar 3:198

R. Hizkiah opened (with a verse), "And righteousness צדק shall be the girdle of his loins and faithfulness אמונה the girdle of his reins" (Isa. 11:5).... Righteousness is faithfulness, and faithfulness is righteousness. ...

Faithfulness, at the time that she is joined with Truth אמת, for joy. And all faces smile. Then she is called 'Faithfulness'. There is absolution for all...

Then she is considered Faithfulness and there is no Faithfulness אמונה without Truth אמת.

8ח

שיעורים על ליקוטי מוהר"ן, הרב שג"ר
תורה ז:ב ...אי אפשר לבוא לאמונה אלא על ידי אמת כמובא בזוהר: "והיה צדק אזור מתניו ואמונה (ישעיהו יא:ה)-- היינו צדק, היינו אמונה" (זוהר ג:קצח). ואמרו שם: 'אמונה אתקריאת, כד אתחבר בה אמת'...


הרב שג"ר האמונה שייכת למישור הסובייקטיבי ואילו האמת משקפת את ההכרה האובייקטיבית; יש חיסרון עמוק אם אדם פועל מתוך תודעה הנותרת בתחום החוויה הסובייקטיבית בלבד. באותו אופן, האמת האובייקטיבית, המנותקת מעולמו של האדם, נותרת מנוכרת. רק כאשר לוודאות הסובייקטיבית של האדם תצטרף ההכרה האובייקטיבית, דהיינו השגתו את המציאות כהווייתה שלא מנקודת מבט אישית בלבד...תיווצר אמונה שביכולתה להביא לגאולה ולתיקון.

...רבי נחמן...מחנך את שומעיו להגיע להרמוניה הרצויה בין האמת לאמונה, לשילוב היוצר אמונה ממשית מחד גיסא, ואמת הנוגעת בחיים של האדם מאידך גיסא.

...בכך שונה תפיסתו של רבי נחמן מתפיסות מודרניות המעמידות את האמונה על חוויה בלבד...

Rabbi Shimon Gershon Rosenberg (HaRav Shagar, 1949-2007), Lessons on Likutei Moharan of Rabbi Nachman of Breslov (1772-1810)

Rabbi Nachman of Breslov, Torah 7:2 ...It is impossible to arrive at faith (emunah) other than by means of truth (emet) as in the passage from the Zohar: "Justice shall be the girdle of his loins, and faith (Isaiah 11:5) -- justice and faith are one and the same" (Zohar 3:198, Parashat Balak). And it is stated there, "It is called faith when truth is joined to it".


Harav Shagar Faith belongs to the subjective plane, while Truth reflects objective cognition. There is a serious shortcoming in acting on the basis of a consciousness that remains in the region of subjective experience alone. When that is the case, objective Truth, detached from one's own world, remains alien. It is only when one's subjective certainty is joined with an objective recognition (that is, one's understanding of reality as it is rather than from one's personal point of view alone)...that a faith may be formed that has the potential to lead to redemption and reparation.

...Rabbi Nachman...educates his listeners to reach the desired harmonization of Truth and Faith, to a combination that can create real Faith on the one hand and a Truth that concerns one's own life on the other.

....In this respect Rabbi Nachman's view is difference from modern perspectives that establish Faith on the basis of experience alone...