Women & Talmud Torah

Section 1 - Introduction

(יט) וְלִמַּדְתֶּ֥ם אֹתָ֛ם אֶת־בְּנֵיכֶ֖ם לְדַבֵּ֣ר בָּ֑ם בְּשִׁבְתְּךָ֤ בְּבֵיתֶ֙ךָ֙ וּבְלֶכְתְּךָ֣ בַדֶּ֔רֶךְ וּֽבְשָׁכְבְּךָ֖ וּבְקוּמֶֽךָ׃

(19) and teach them to beneichem—reciting them when you stay at home and when you are away, when you lie down and when you get up;

ללמדו תורה: מנלן דכתיב (דברים יא, יט) ולמדתם אותם את בניכם והיכא דלא אגמריה אבוה מיחייב איהו למיגמר נפשיה דכתיב ולמדתם איהי מנלן דלא מיחייבא דכתיב ולימדתם ולמדתם כל שמצווה ללמוד מצווה ללמד וכל שאינו מצווה ללמוד אינו מצווה ללמד ואיהי מנלן דלא מיחייבה למילף נפשה דכתיב ולימדתם ולמדתם כל שאחרים מצווין ללמדו מצווה ללמד את עצמו וכל שאין אחרים מצווין ללמדו אין מצווה ללמד את עצמו ומנין שאין אחרים מצווין ללמדה דאמר קרא ולמדתם אותם את בניכם ולא בנותיכם

§ [The baraita teaches that a father is obligated] to teach [his son] Torah. [The Gemara asks:] From where do we [derive this requirement?] As it is written: “And you shall teach them [velimadtem] to your sons” (Deuteronomy 11:19). And [in a case] where his father did not teach him he is obligated to teach himself, as it is written, [i.e., the verse can be read with a different vocalization:] And you shall study [ulmadtem]. From where do we [derive] that [a woman] is not obligated [to teach her son Torah?] As it is written: “And you shall teach [velimadtem],” [which can be read as:] And you shall study [ulmadtem]. [This indicates that] whoever is commanded to study [Torah] is commanded to teach, and whoever is not commanded to study is not commanded to teach. [Since a woman is not obligated to learn Torah, she is likewise not obligated to teach it. The Gemara asks:] And from where do we derive that she is not obligated to teach herself? [The Gemara answers:] As it is written: “And you shall teach [velimadtem],” [which can be read as:] And you shall study [ulmadtem], [which indicates that] whoever others are commanded to teach is commanded to teach himself, and whoever others are not commanded to teach is not commanded to teach himself. And from where [is it derived] that others are not commanded to teach [a woman?] As the verse states: “And you shall teach them to your sons” (Deuteronomy 11:19), [which emphasizes:] Your sons and not your daughters.

עד שלא נמחקה המגילה אמרה איני שותה מגילתה נגנזת ומנחתה מתפזרת על הדשן ואין מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת נמחקה המגילה ואמרה טמאה אני המים נשפכין ומנחתה מתפזרת על בית הדשן נמחקה המגילה ואמרה איני שותה מערערין אותה ומשקין אותה בעל כרחה אינה מספקת לשתות עד שפניה מוריקות ועיניה בולטות והיא מתמלאת גידין והם אומרים הוציאוה שלא תטמא העזרה אם יש לה זכות היתה תולה לה יש זכות תולה שנה אחת יש זכות תולה ב' שנים יש זכות תולה ג' שנים מכאן אומר בן עזאי חייב אדם ללמד את בתו תורה שאם תשתה תדע שהזכות תולה לה ר"א אומר כל המלמד בתו תורה לומדה תפלות. ר' יהושע אומר רוצה אשה בקב ותפלות מט' קבין ופרישות הוא היה אומר חסיד שוטה ורשע ערום ואשה פרושה ומכות פרושין הרי אלו מבלי עולם

[When a guilty woman drinks] she does not manage to [finish] drinking before her face turns green and her eyes bulge, and her [skin becomes] full of [protruding] veins, and [the people standing in the Temple] say: Remove her, [so] that she does not render the Temple courtyard impure [by dying there. The mishna limits the scope of the previous statement:] If she has merit, it delays [punishment] for her [and she does not die immediately.] There is a merit that delays [punishment for] one year, there is [a larger] merit [that] delays [punishment for] two years, [and] there is a merit [that] delays [punishment for] three years. From here Ben Azzai states: A person is obligated to teach his daughter Torah, [so] that if she drinks [and does not die immediately,] she will know that some merit [has] delayed [punishment] for her. Rabbi Eliezer says: Anyone who teaches his daughter Torah is teaching her tiflut. Rabbi Yehoshua says: A woman desires to [receive the amount of] a kav [of food] and tiflut rather than [to receive] nine kav [of food] and abstinence. He would say: A foolish man of piety, and a conniving wicked person, and an abstinent woman [perusha], and those who injure [themselves out of false] abstinence; [all] these are [people] who erode the world.

א"ר אבהו מ"ט דר"א דכתיב (משלי ח, יב) אני חכמה שכנתי ערמה כיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה עמו ערמומית ורבנן האי אני חכמה מאי עבדי ליה מיבעי ליה לכדרבי יוסי בר' חנינא דא"ר יוסי בר' חנינא אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמעמיד עצמו ערום עליהן שנאמר אני חכמה שכנתי ערמה א"ר יוחנן אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו שנאמר (איוב כח, יב) והחכמה מאין תמצא

Rabbi Abbahu says: What is the reason for Rabbi Eliezer’s [statement? It is] as it is written: “I, wisdom, dwell with cunning” (Proverbs 8:12), [which indicates that] once wisdom enters into a person, cunning enters with it. [The Gemara asks:] And the Rabbis [who disagree with him,] what do they do with this [verse:] “I, wisdom, [dwell with cunning [orma]”; how do they interpret it? The Gemara responds:] He requires that verse for that which Rabbi Yosei, son of Rabbi Ḥanina, [states, interpreting the word “orma” as nakedness rather than cunningness,] as Rabbi Yosei, son of Rabbi Ḥanina, says: The matters of Torah do not endure except in one who stands naked for them, as it is stated: “I, wisdom, dwell with nakedness [orma]” (Proverbs 8:12). [This means that wisdom dwells only in one who is prepared to give away all of his possessions for the sake of Torah study.] Rabbi Yoḥanan says: The matters of Torah do not endure except in one who considers himself as one who does not [exist], as it is stated: “But wisdom, it can be found in nothingness” (Job 28:12).

ירושלמי סוטה פ"ג ה"ד

יישרפו דברי תורה ואל יימסרו לנשים.

Yerushalmi Sotah, 3:4

[R' Eliezer says:] Let the words of the Torah be burnt, rather than be handed over to women.

כאילו - שמתוכה היא מבינה ערמומית ועושה דבריה בהצנע:

(R' Shlomo Yitzchaki, 1040-1105)

"As if" - Because from it [Torah study] she will gain cunning, and pursue [immoral] matters covertly.

ואמרו מלמדה תפלות הוא דברי הבאי ודברי משלים.

(R' Moshe ben Maimon, 1135-1204)

And they say teaching tiflut [means teaching] vain words and worthless words.

פסקי הריא"ז, סוטה, פ"א ה"ב

אע"פ שאין האשה מצווה על תלמוד תורה... אם רצה ללמדה - הרשות בידו.

Riaz, Sotah, 1:2

(R' Isaiah di Trani the Younger, ~1165-~1240)

Even though a woman is not commanded in Talmud Torah...if one wishes to teach her, he is permitted to do so.

ברכי יוסף, יו"ד סימן רמו אות ז

ואף דקיימא לן דאין הלכה כר' אליעזר דשמותי הוא, ואם כן הוה ליה לפסוק כבן עזאי, ומה גם דתלמודא נקט לה בלשון 'רבנן'... מכל מקום פסקו הרמב"ם והטור וסיעתם כר' אליעזר משום דסברי דר' יהושע דאמר במשנתנו רוצה אשה וכו' נושא משך סברת ר' אליעזר... ותו דבירושלמי התם אמרו דבן עזאי דלא כר' אלעזר בן עזריה דאמר אם הנשים באות לשמוע וכו' ולא עוד אלא דר' אלעזר דרשה בשבת שלו במושב זקנים ומסתמא משמע דכולהו רבנן הכי סברי.

Birkei Yosef, Yoreh Deah 246:7

(R' Chaim Yosef David Azulai, 1724-1806)

And although we have established that the halacha is not like R' Eliezer because he is a Shammaite, in which case one should follow Ben Azzai, [especially since] the Gemara uses the lashon of 'Rabanan' [as an apparent reference to the opinion of Ben Azzai]...nevertheless the Rambam and Tur and rule like R' Eliezer because they hold that R' Yehoshua who says in our Mishna "A woman desires etc." agrees with R' Eliezer...and furthermore in the Yerushalmi they say Ben Azzai does not agree with R' Elazar ben Azariah who says "If women come to hear etc.", and moreover R' Eliezer expounded on his Shabbat in a place of Zekeinim, and presumably this implies that all the Rabbis agreed with [R' Elazar ben Azariah's opinion].

Section 2 - Examples of Women Learning

תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ג הלכה ד

תני: זבין וזבות נדות ויולדות קורין בתורה ושונין מדרש והלכות והגדות.

Yerushalmi Brachot, Chapter 3, Halacha 4

It was taught: Zavin and zavot, niddot and yoldot read the Torah and recite Midrash and Halachot and Hagadot.

מה עשה נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זו בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה ועל אותו הדור הוא אומר (ישעיהו ז, כא) והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן וגו' ואומר (ישעיהו ז, כג) והיה ביום ההוא יהיה כל מקום אשר יהיה שם אלף גפן באלף כסף לשמיר ולשית יהיה אע"פ שאלף גפן באלף כסף לשמיר ולשית יהיה

What did [Hezekiah] do [to ensure Torah study?] He inserted a sword at the entrance of the study hall and said: Anyone who does not engage in Torah study shall be stabbed with this sword. [As a result,] they searched from Dan [in the north] to Beersheba [in the south], and did not find an ignoramus. [They searched] from Gevat to Antipatris and did not find a male child, or a female child, or a man, or a woman who was not expert [even] in the [complex] halakhot of ritual purity and impurity. And it is about that generation [that the prophet] says: “And it shall come to pass in that day, that a man shall nourish a young calf and two sheep. [And it shall come to pass, from the abundance of milk that they produce, he shall eat butter, for butter and honey shall everyone eat, everyone who remains in the midst of the land”] (Isaiah 7:21–22). And [the prophet continues and] says: “And it shall come to pass in that day that every place where there were one thousand vines for one thousand silver coins, it shall be for briars and thorns” (Isaiah 7:23). Although one thousand vines are worth one thousand silver coins [and one could earn substantial profits through agricultural labor, the fields[ will grow briars and thorns [due to neglect. The people of that generation were devoted to the study of Torah and engaged in labor only minimally to sustain themselves.]

תנא בנות צלפחד חכמניות הן דרשניות הן צדקניות הן חכמניות הן שלפי שעה דברו דא"ר שמואל בר רב יצחק מלמד שהיה משה רבינו יושב ודורש בפרשת יבמין שנאמר (דברים כה, ה) כי ישבו אחים יחדו אמרו לו אם כבן אנו חשובין תנה לנו נחלה כבן אם לאו תתיבם אמנו מיד ויקרב משה את משפטן לפני ה' דרשניות הן שהיו אומרות אילו היה [לו] בן לא דברנו והתניא בת אמר ר' ירמיה סמי מכאן בת אביי אמר אפילו היה בת לבן לא דברנו

[The Sages] taught: The daughters of Zelophehad are wise, they are interpreters [of verses, and] they are righteous. [The Gemara proves these assertions. That] they are wise [can be seen from the fact] that they spoke in accordance with the moment, [i.e., they presented their case at an auspicious time]. As Rabbi Shmuel bar Rav Yitzḥak says: [Tradition] teaches that Moshe our teacher was sitting and interpreting in the Torah portion about men whose married brothers had died childless, as it is stated: “If brothers dwell together, [and one of them dies, and has no child, the wife of the dead shall not be married abroad to one not of his kin; her husband’s brother shall come to her, and take her for him as a wife” (Deuteronomy 25:5). The daughters of Zelophehad] said to [Moshe]: If we are each considered like a son, give us each an inheritance like a son; and if not, our mother should enter into levirate marriage. Immediately [upon hearing their claim, the verse records]: “And Moshe brought their cause before the Lord” (Numbers 27:5). That they are interpreters [of verses can be seen from the fact] that they were saying: If [our father] had had a son, we would not have spoken; [but because he had no son, we are filling the role of the heir. The Gemara ask]s: But isn’t it taught [in a baraita: They would say, if he had had] a daughter, [we would not have spoken]? Rabbi Yirmeya said: Delete from [the baraita] here [the word]: Daughter. [As they were themselves daughters, this cannot have been their claim]. Abaye said [that the baraita need not be emended, and should be understood as follows]: Even if there was a daughter of a son [of Zelophehad], we would not have spoken, [for she would have been the heir].

א"ל ניתנייה בג' ירחי שקל קלא פתק ביה א"ל ומה ברוריה דביתהו דר"מ ברתיה דר"ח בן תרדיון דתניא תלת מאה שמעתתא ביומא מג' מאה רבוותא ואפ"ה לא יצתה ידי חובתה בתלת שנין ואת אמרת בתלתא ירחי.

[Rabbi Simlai] said to him: Teach me [the Book of Genealogies] in three months. [Rabbi Yoḥanan] took a clod [of dirt,] threw it at him, [and] said to him: Berurya, wife of Rabbi Meir [and] daughter of Rabbi Ḥananya ben Teradyon, [was so sharp and had such a good memory that she] learned three hundred halakhot in one day from three hundred Sages, and nonetheless she did not fulfill her responsibility [to properly learn the Book of Genealogies] in three years [because it is especially long and difficult.] And you say [that I should teach it to you] in three months?

ואיכא דאמרי משום מעשה דברוריא - שפעם אחת ליגלגה על שאמרו חכמים (קדושין דף פ:) נשים דעתן קלות הן עלייהו ואמר לה חייך סופך להודות לדבריהם וצוה לאחד מתלמידיו לנסותה לדבר עבירה והפציר בה ימים רבים עד שנתרצית וכשנודע לה חנקה עצמה וערק רבי מאיר מחמת כסופא:

And some say, because of the story of Beruriah: As one time, she mocked that which the Sages said (Kiddushin 80b), "The conviction of women is weak about them." And he said [to himself], "By your life, In the end you will concede to their words." And [so] he commanded one of his students to test her with a matter of sin. And [that student] pleaded with her many days until she agreed. And when she found out, she strangled herself. And [so] Rabbi Meir ran away due to embarrassment.

שו"ת מהרש"ל, הערות סימן כט

כך כתב א"א מורי זקני מוהר"ר יוחנן לוריא ז"ל בספרו וזה לשונו: אני יוחנן בן כבוד התורה מהור"ר אהרן. בן מהור"ר נתנאל. בן מהור"ר יחיאל. בן מהור"א שמשון מערפורט. בן הרבנית מרת מרים בת הגאון מהור"ר שלמה שפירא ואחותו של מהור"ר פרץ מקושטניץ. ומאבותיו של מהור"ר שלמה שפירא לא פסקה תורה מהם עד רש"י ז"ל כולם זכרונם לברכה ומנוחתם כבוד. זאת ועוד אחרת, אותה הרבנית מרת מרים הנ"ל נ"ע תפסה ישיבה כמה ימים ושנים וישבה באוהל, וילון לפניה, ואמרה הלכה לפני בחורים מופלגים.

Maharshal, Notes Siman 29

R' Shlomo Luria (1510-1573)

So writes my father, master, teacher, elder, R' Yochanan Luria of blessed memory in his book, and these are his words: I Yochanan son of Kavod HaTorah Aharon, son of R' Netanel, son of R' Yechiel, son of R' Shimshon of Erfurt, son of Rabbanit Marat Miriam daughter of the Gaon R' Shlomo Shapira and sister of R' Peretz of Konstanz. And from the father of R' Shlomo Shapira Torah doesn't cease until Rashi of blessed memory, all of them in blessed memory and resting in honour. And furthermore, the Rabbanit Marat Miriam [circa 1350], her soul is in Eden, ran a Yeshivah for a number of years and she would sit in a tent, a curtain before her, and taught halacha before eminent young scholars.

Section 3 - Exceptions

Exception 1 - Written Torah

(יג) אִשָּׁה שֶׁלָּמְדָה תּוֹרָה יֵשׁ לָהּ שָׂכָר אֲבָל אֵינוֹ כִּשְׂכַר הָאִישׁ. מִפְּנֵי שֶׁלֹּא נִצְטַוֵּית. וְכָל הָעוֹשֶׂה דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מְצֻוֶּה עָלָיו לַעֲשׂוֹתוֹ אֵין שְׂכָרוֹ כִּשְׂכַר הַמְצֻוֶּה שֶׁעָשָׂה אֶלָּא פָּחוֹת מִמֶּנּוּ. וְאַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לָהּ שָׂכָר צִוּוּ חֲכָמִים שֶׁלֹּא יְלַמֵּד אָדָם אֶת בִּתּוֹ תּוֹרָה. מִפְּנֵי שֶׁרֹב הַנָּשִׁים אֵין דַּעְתָּם מְכֻוֶּנֶת לְהִתְלַמֵּד אֶלָּא הֵן מוֹצִיאוֹת דִּבְרֵי תּוֹרָה לְדִבְרֵי הֲבַאי לְפִי עֲנִיּוּת דַּעְתָּן. אָמְרוּ חֲכָמִים כָּל הַמְלַמֵּד אֶת בִּתּוֹ תּוֹרָה כְּאִלּוּ לִמְּדָהּ תִּפְלוּת. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בְּתוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה אֲבָל תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב לֹא יְלַמֵּד אוֹתָהּ לְכַתְּחִלָּה וְאִם לִמְּדָהּ אֵינוֹ כִּמְלַמְּדָהּ תִּפְלוּת:

(13) A woman who studied the Torah receives reward but it is not comparable to the reward of a man because she was not commanded to do so, and whoever does something which is not mandatory upon him to perform is not rewarded like the reward for one who does something they are commanded to do, rather [they receive] a lesser [reward].

And, although she is rewarded, the sages commanded that a man shall not instruct his daughter in the Torah, because most women have no set mind to be instructed therein, but, on the contrary, are apt to divert matters of the Torah to nonsensical matters, of course, in proportion to the inferiority of their mind. The sages said: "Whosoever instructs his daughter in Torah, it is as if he instructed her in tiflut." (Sotah, 21b). With regard to what was this stated? Regarding the Oral Torah; but for the Written Torah, one should not teach it to her initially, but if one did teach it then it is not as if one has taught tiflut.

בני בנים, ג:י"ב

ומעתה נראה לחלק בין לימדוה בקטנותה לבין לימדוה בבגרותה לדעת הרמב״ם, לפי מה שכתב שצוו חכמים שלא ילמד אדם את בתו תורה וכו׳ עכ׳׳ל ולא כתב שאסרו חכמים או שגזרו חכמים. ובאמת לשון צוו חכמים שברמב״ם הוא ענין חיוב בעלמא או הנהגה טובה ואינו איסור או חיוב מוגדר, עיין בהלכות דעות פרק ב׳ הלכה ג׳ צוו חכמים מאד מאד הוה שפל רוח וכו׳ וכן צוו לר,תרחק מן הכעס עכ״ל...ובכולם או שהאיסור הוא על דרך המוסר או שעל כל פנים אינו בשעור מבורר והעובר עליו אינו נקרא עובר על דברי חכמים ואין כופים עליו, ולפי זה הוא הדין נקט הרמב״ם לשון צוו חכמים שלא ילמד אדם את בתו תורה כי הוא על דרך ההכללה וכמו שכתב שרוב נשים אין דעתן מכוונת להתלמד וגם הרמב״ם מודה שאינו איסור גמור והכל לפי הענין.

Bnei Vanim, 3:12 (R' Yehuda Herzl Henkin, 1945-2020)

And from here one can see fit to distinguish between the studies of a young girl and those of a bogeret in the opinion of the Rambam, according to what he writes that 'the Sages commanded that a man not teach his daughter Torah...', and he doesn't write that 'the Sages prohibited' or that 'the Sages decreed'. And in truth the language of 'the Sages commanded' in Rambam is just [speaking of] a generic obligation or a good practice, and not a prohibition or a defined obligation, [for example] see in Hilchot Deot chapter 2 halacha 3, "The Sages commanded one to [act] very lowly...", and so too they commanded to distaince oneself from anger...and with all of these either the prohibition is [said] in the way of musar or in any case there is no defined quanitty and one who transgresses it is not called 'one who transgresses the words of the Sages' and we do not punish them, and accordingly this is also the case when Rambam uses the words that 'the Sages commanded that a man not teach his daughter Torah' - this is [said] in the way of a general principle, and as he writes that most women do not have the proper mindset to study it, and Rambam also agrees that it is not a complete prohibition and everything is according to the circumstance...

האשה וחינוכה, לב

ונראה ברור כי לרבנו היה מקור שאינו בידינו כיום.

Haisha Vechinukha, 32

(R' Yosef Kapach, 1917-2000)

It is clearly evident that our master had a source that is no longer in our hands today.

והרמב"ם פ"א הי"ג מת"ת כתב דאיסור זה הוא רק בתורה שבע"פ ולא בתורה שבכתב, והאחרונים טרחו למצוא מקור לדבריו, ויתכן שכתב כן ע"פ הטעם המבואר בגמרא מפני ערמומית וכו' וכמו שבארנו למעלה, וזה שייך רק בתורה שבע"פ שאפשר לנטות הדעת לצדדים שונים בטעמים וסברות שונות, משא"כ בתורה שבכתב.

R' Baruch HaLevi Epstein, 1860-1941

And the Rambam in Chapter 1 Halacha 13 of Talmud Torah writes that this prohibition is only for Oral Torah and not Written Torah, and the Acharonim exert themselves to find a source for these words, and it is possible that he writes this on the basis of the rationale provided in the Gemara, [that it is] because of cunning etc., and as we explained above, this is only appropriate to Oral Torah where it is possible to be inclined to side with different rationales and logic, which isn't the case for Written Torah.

(א) ומ"ש שלא ילמד אדם את בתו תורה משנה פרק היה נוטל [דף כ'] מכאן אמר בן עזאי חייב אדם ללמוד את בתו תורה ר"א אומר כל המלמד את בתו תורה מלמדה תפלות ומפרש בגמרא כאילו מלמדה תפלות מ"ט דכתיב אני חכמה שכנתי ערמה כיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה עמו ערמומית ופי' רש"י שמתוכה היא מבינה ערמומית ועושה דבריה בהצנע עכ"ל ופסק כר' אליעזר דאוסר ומה שמחלק בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ הוא מדדרש ראב"ע בפ"ק דחגיגה הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם האנשים באים ללמוד והנשים באין לשמוע הטף למה באין אלמא דמצוה מוטלת על הנשים לשמוע תורה שבכתב כדי שידעו לקיים המצוה א"כ בע"כ דר"א דקאמר כאילו מלמדה תפלות בתורה שבע"פ קאמר והא דכתב הרב דתורה שבכתב לא ילמד אותה לכתחלה נראה שהוציא זה מלשון ראב"ע דקאמר אם אנשים באים ללמוד והנשים באים לשמוע ולא אמר אם האנשים והנשים באים לשמוע וללמוד אלא דלכתחלה לא ילמדו לנשים לימוד דרך קבע אלא שמיעה גרידא לפי שעה מצוה היא כמו בפ' הקהל כדי שידעו לקיים המצוה אבל לימוד דרך קבע לכתחלה לא ומיהו אם מלמדה אינה כמלמדה תפלות דאי הוה תפלות אפי' שמיעה דרך עראי נמי הוה אסור ולא היה מצוה להקהל גם הנשים: מיהו במצות הצריכות לאשה חייבת ללמוד ולכן הנשים מברכות ברכות התורה בכל יום כמ"ש בא"ח סי' מ"ז:

(R' Yoel Sirkis, 1561-1640)

And that which is written "A man should not teach his daughter Torah" in the Mishna in Chapter 'Haya Notel' (20a), from here Ben Azzai says a man is obligated to teach his daughter Torah, R' Eliezer says all who teach their daughter Torah teach them tiflut, and the Gemara explains [this means] it is as if he taught her tiflut. What is the reason [for Rabbi Eliezer’s statement? It is] as it is written: “I, wisdom, dwell with cunning” (Proverbs 8:12), [which indicates that] once wisdom enters into a person, cunning enters with it. And Rashi explains "Because from [learning] it she will gain cunning and do things in secret". And we rule like R' Eliezer to prohibit it, and the distinction between Written Torah and Oral Torah is from the derivation of R' Elazar ben Azaria in the first chapter of Chagigah “Assemble the people, the men and the women and the little ones”(Deuteronomy 31:12). [This verse is puzzling:] If men come to learn, and women come to hear, why do the little ones come?" Consequently [we see that] there is a mitzvah for women to hear Written Torah in order to know how to fulfil the mitzvah. If so, we are compelled to say that when R' Eliezer said it is like teaching them tiflut, [this concerned] Oral Torah. And that which the Rav wrote that one should ideally not teach them Written Torah, it seems he derived this from the words of R' Elazar ben Azaryah who said "If men come to learn, and women come to hear", and did not say "If men and women come to hear and to learn", rather ideally one shouldn't teach women in a fixed way, rather they should hear merely according to the time of the mitzvah, as with Hakhel, so they know how to fulfil the mitzvah, but ideally they should not [engage in] fixed learning. Nevertheless, if one taught it to them, it is not as if one taught them tiflut, for it if were tiflut then even hearing it on an occasional basis would also be prohibited, and the mitzvah of Hakhel would not also apply to women; However for the mitzvot a woman needs she is obligated to learn them, and therefore women bless the blessing on the Torah every day as written in Orach Chayim Section 47.

טור, יורה דעה רמו

כתב הרמב"ם ז"ל אשה שלמדה תורה יש לה שכר אבל לא כשכר האיש מפני שאינה מצווה ועושה וכל העושה דבר שאינו מצווה עליו אין שכרו כשכר המצווה ועושה. ואע"פ שיש לה שכר צוו חכמים שלא ילמד אדם את בתו תורה מפני שרוב נשים אין דעתם מכוונת להתלמד ומוציאין דברי תורה לדברי הבאי לפי עניות דעתם אמרו חכמים כל המלמד לבתו תורה כאילו מלמדה תפלות. בד"א? בתורה שבכתב, אבל בתורה שבע"פ לא ילמד אותה בתחילה, ואם מלמדה אינו כמלמדה תפלות (פ"ד מהל' ת"ת להרמב"ם)

Tur, Yoreh Deah 246

(R' Yaakov ben Asher, 1270-c. 1340)

The Rambam of blessed memory writes that a woman who learns Torah has a reward but it is not like the reward for a man because she is doing it without having been commanded to, and all who do something that they have not been commanded to do not receive a reward like the one who was commanded. And even though she receives a reward, the Rabbis ruled that a man should not teach his daughter Torah because most women do not have the mind for learning and they will convert words of Torah to words of nonsense due to their weak minds; the Rabbis say anyone who teaches their daughter Torah, it is as if they have taught them tiflut. What were they referring to? Regarding the Written Torah; but for the Oral Torah, one should not teach it to her initially, but if one did teach it then it is not as if one has taught tiflut.

(א) ומ"ש ואע"פ שיש לה שכר צוו חכמים שלא ילמד אדם את בתו תורה וכו' במתני' פרק היה נוטל [כ.] פלוגתא דבן עזאי ור' אליעזר ופסק כרבי אליעזר: ומ"ש בד"א בתורה שבכתב אבל בתורה שבע"פ וכו' טעות סופר יש כאן כי בספרי הרמב"ם כתוב בהיפך בד"א בתורה שבעל פה אבל בתורה שבכתב וכו' וכן מוכיחים הדברים פ"ד מהל' ת"ת להרמב"ם אין מלמדין תורה אלא לתלמיד הגון וכו' עד וקדושת בית המדרש חמורה מקדושת בית הכנסת הכל בפ"ד:

(R' Yosef Caro, 1488-1575)

And that which is written [in the Tur] "And even though she receives a reward, the Rabbis ruled that a man not teach their daughter Torah etc.". In the Mishna in Chapter 'Haya Notel' (20a) there is a disagreement between Ben Azzai and R' Eliezer and we rule like R' Eliezer. And regarding that which is written: "What were they referring to? Regarding the Written Torah; but for the Oral Torah etc.", that's a scribal error, because in the works of the Rambam the opposite is written: "What were they referring to? Regarding the Oral Torah; but for the Written Torah etc.". And this is also evident in the words of Chapter 4 in the Laws of Talmud Torah in the Rambam: "Only teach Torah to a proper student etc." until "And the sanctity of a house of study is more stringent than the sanctity of a Shul", all [of this] is in Chapter 4.

(א) בד"א בתורה שבכתב אבל בתורה שבע"פ כו' במיימוני ובסמ"ג כתוב איפכא וכתב ב"י שט"ס יש כאן וכן בש"ע ומ"מ יש ליתן טעם קצת לגירסת ספרי הטור שבכולם נכתב ונדפס כן מפני שיש הפסד יותר כשמוציא תורה שבכתב בדברי הבאי מאשר יש בתורה שבעל פה וק"ל. ומכל מקום חייבת האשה ללמוד דינים השייכין לאשה (כ"כ האגור סימן צ"ב בשם סמ"ג) ואשה העוזרת לבנה או לבעלה שיעסקו בתורה חולקת שכר בהדייהו (הג"מ פ"א דתלמוד תורה עכ"ה):

(R' Joshua Falk, 1555-1614)

"[Quoting the Tur:] What were they referring to? Regarding the Oral Torah; but for the Written Torah etc..."

In the Hagahot Maimoniot and the Smag the reverse is written, and the Beit Yosef writes that this is a scribal error, and so too in the Shulchan Aruch and Maggid Mishna some give a slight rationale for the version of the Tur, [which is] that all are written and printed like this because there is a greater [potential] loss where one speaks Written Torah that they will convert it into nonsense compared to where one speaks Oral Torah, and this is established. Nevertheless, a woman is obligated to learn the laws that are relevant to a woman (so writes the Agur, Section 92, in the name of the Smag), and a woman who assists her son or husband to immerse themselves in Torah receives a portion of their reward (Hagahot Maimoniot Ch. 1 of Talmud Torah).

(ו) אִשָּׁה שֶׁלָּמְדָה תּוֹרָה יֵשׁ לָהּ שָׂכָר, אֲבָל לֹא כִּשְׂכַר הָאִישׁ, מִפְּנֵי שֶׁאֵינָהּ מְצֻוָּה וְעוֹשָׂה. וְאַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לָהּ שָׂכָר, צִוּוּ חֲזַ''ל שֶׁלֹּא יְלַמֵּד אָדָם אֶת בִּתּוֹ תּוֹרָה, מִפְּנֵי שֶׁרֹב הַנָּשִׁים אֵין דַּעְתָּן מְכֻוֶּנֶת לְהִתְלַמֵּד, וּמוֹצִיאוֹת דִּבְרֵי תּוֹרָה לְדִבְרֵי הֲבַאי לְפִי עֲנִיּוּת דַּעְתָּן. אָמְרוּ חֲכָמִים: כָּל הַמְלַמֵּד אֶת בִּתּוֹ תּוֹרָה, כְּאִלּוּ מְלַמְּדָהּ תִּפְלוּת (פי' דְּבַר עֲבֵרָה). בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בְּתוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה; אֲבָל תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב לֹא יְלַמֵּד אוֹתָהּ לְכַתְּחִלָּה, וְאִם מְלַמְּדָהּ אֵינוֹ כִּמְלַמְּדָהּ תִּפְלוּת (רַמְבַּ''ם וּסְמַ''ג וְלֹא כְּמִקְצָת סִפְרֵי הַטּוּר).

(R' Yosef Caro, 1488-1575)

(6) A woman who studied Torah receives a reward, but not like that of a man, because she is not obligated yet performs the commandment. And even though she earns a reward, our rabbis have commanded that one should not teach his daughter Torah, because the majority of women are not intellectual prepared to be taught, and remove words of Torah to words of emptiness due to their intellectual limitations. The rabbis said: One who teaches his daughter Torah is as if he taught her frivolity. When is this stated? In regard to the oral Torah. However, in regard to the written Torah one should preferably not teach her, but if he did so it is not comparable to frivolity. (Rambam and Smag and not like some in Sifrei HaTur).

Exception 2 - Self-Taught

(א) מפני שרוב נשים אין דעתם מכוונת כו' אבל אם למדה לעצמה אנו רואות שיצאו מהרוב ולכך כתב לעיל שיש לה שכר ור"ל אם למדה התורה על מכונה שאינה מוציאה לדברי הבאי. אבל האב אינו רשאי ללמדה דדילמא תוציא דבריה לדברי הבאי כי הוא אינו יודע מה שבלבה וק"ל:

(R' Joshua Falk, 1555-1614)

'Because most women do not have the mental capacity...'

But if they teach themselves we see that they exclude themselves from the majority and therefore it is written above that they are rewarded i.e. If they learn Torah and do not convert it into words of nonsense. But a father is not permitted to teach her in case she converts it into words of nonsense, for he does not know what is in her heart, and this is what we have established.

טוב עין, סימן ד

פירש הרמב"ם דפירוש דברי תפלות היינו שאינה מכוונת ללמוד, אלא מוציאה דברי תורה לדברי הבאי. ובברוריא, שהכירו בה שהייתה כוונתה ללמוד בכל לבה וגדל שכלה, לכך למדוה.

Tov Ayin, 4

(R' Chaim Yosef David Azulai, 1724-1806)

The explanation of the Rambam who explains that words of tiflut [refer to one] who does not intend to learn, but rather will convert words of Torah to words of nonsense. And for Beruria, it was recognised that it was her intention to learn with all her heart and her great wisdom, therefore she learned.

בני בנים, ג:י"ב

לפי זה יובן היאך מקצת נשים היו מלומדות בתורה שבעל פה הן בימי המשנה והגמרא והן בימי הראשונים והאחרונים...ועיין במסכת פסחים דף ס״ב עמוד ב׳ ברוריה תניא שלש מאות
שמעתתא משלש מאות רבוותא עכ״ל.

Bnei Vanim, 3:12 (R' Yehuda Herzl Henkin, 1945-2020)

And according to this we can understand how a few women learned Oral Torah in the times of the Mishana and the Gemara and Rishonim and Acharonim...and see in Masechet Pesachim 62b: 'Beruriah taught 300 statements from 300 Rabbis'.

Exception 3 - Older Women

מעיין גנים, איגרת י

בהיות האשה מוכן לקבל שפע החכמות יזיק לה ההתרשלות, דלא חיישינן להא דאמרי רבנן כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלות... כי אפשר לחלק, שחכמים ז"ל לא דיברו אלא כשהאב מלמדה בקטנותה... דוודאי כי האי גוונא איכא למיחש שרוב הנשים דעתן קלות בדברי הבאי וכרובן כן חטאו מקוצר רוח. אמנם, הנשים אשר נדבה לבן אותנה לקרבה אל המלאכה המלוכה, מלאכת ה', מצד בחירתן בטוב... הן הנה תעלינה בהר ה' תשכונה במקום קדשו, כי נשי מופת הנה, ועל חכמי דורן להדרן לאדרן לסדרן, לחזק ידיהן

Maayan Ganim, Letter 10

R' Shmuel Archivolti (1515-1611)

In the case of a woman who is ready to receive an abundance of wisdom, where negligence is harmful to her, we are not concerned by that which the Rabbis said, that all who teach their daughter Torah, it is as if they teach them tiflut...since one can distinguish, for the Sages of blessed memory only applied their dictum where the father teaches a young girl...for certainly in this case there are grounds for concern that most girls have weak minds for words of nonsense and since most are like this they sin through impatience.

However, women whose hearts have stirred them to draw near to the royal work, the work of God, based on their choosing of the good… They will ascend the mountain of God and dwell in His holy place, as they are women of distinction, and it behooves the Sages of their generation to honor them and to strengthen their hands.

תורה תמימה על התורה, דברים יא:יט

והנה ראינו להעתיק כאן בסוף הענין מספר עתיק יומין יקר המציאות הנקרא מעין גנים [שו"ת], ומחברו רבי שמואל ב"ר אלחנן יעקב הרקוולטי (וויניציאה שי"ג) מה שכתב אל אשה חכמה אחת בנדון היתר ת"ת לנשים, וז"ל בהמשך הדברים, ומאמר חכמינו כל המלמד את בתו תורה כאלו מלמדה תפלות אולי נאמר כשהאב מלמדה בקטנותה שגם במעלליה תתנכר אם זך ואם ישר פעלה, דודאי כי האי גונא איכא למיחש שרוב הנשים דעתן קלות מבלות זמנן בדברי הבאי וכרובן כן חטאו מקוצר רוח, אמנם הנשים אשר נדב לבן אותנה לקרבה אל המלאכה מלאכת ה' מצד בחירתן בטוב במה שהוא טוב, הן הנה תעלינה בהר ה' תשכונה במקום קדשו כי נשי מופת הנה, ועל חכמי דורן לאדרן להדרן לסדרן לחזק ידיהן לאמץ זרועותיהן וכו', עשי והצליחי ומן השמים יסייעוך, עכ"ל. ולא נודע לנו מי הוא המחבר הנכבד הזה שעמד לחדש דין מחודש זה בסברא בעלמא, ובתוי"ט סוף מס' תמיד מביאו ומתארהו בשם מדקדק ומחבר ס' ערוגת הבושם על דקדוק לה"ק:

Torah Temimah, Devarim 11:19 (Note 48)

R' Baruch HaLevi Epstein, 1860-1941

Now I wish to quote, at the end of this discussion, from the old rare book called Maayan Gannim (responsa), authored by R. Shemuel ben Elhanan Harkevalti (Venice 1553), that which he wrote to a wise woman, in reference to Torah study for women. This is what he writes: 'That which our Rabbis say (Sota 20a) that whoever teaches his daughter Torah, it is as if he taught her tiflut, this is said perhaps if the father would teach his daughter when she is young. . . and in this state one should be concerned that most women have irresolute minds, for they spend their time on worthless endeavors, and they sin from this . . .but those women who turn their hearts to come closer to the work of God from their freedom of choice to choose good. . . and it is incumbent upon our leaders to praise and beautify. . . strengthen their hands and their arms . . . you should do this and be successful and heaven shall help you.' We do not know who this worthy writer was, who innovated a new law based on reason alone. Tosafot Yom Tov at the end of Masekhet Tamid quotes him and calls him the "medakdek" (grammarian) and writer of the book Arugat ha-Bosem on grammar.

Exception 4 - Relevant Halacha

ספר חסידים, סימן שיג

חייב אדם ללמוד לבנותיו המצוות כגון פסקי הלכות, ומה שאמרו שהמלמד לאשה תורה כאלו מלמדה תיפלות זהו עומק תלמוד וטעמי המצוות וסודי התורה, אותן אין מלמדין לאשה ולקטן, אבל הלכות מצוות ילמד לה, שאם לא תדע הלכות שבת - איך תשמור שבת?! וכן כל מצוות כדי לעשות להיזהר במצוות

Sefer Chasidim, Siman 313 (Judah ben Samuel of Regensburg, 1150-1217)

A man is obligated to teach his daughters mitzvot like halachic rulings. And that which they said, that one who teaches Torah to a woman it is like they have taught them tiflut, this [refers to] delving into Talmud and the reasons behind mitzvot and the foundations of Torah, these should not be taught to a woman or child, but the rules of mitzvot you should teach her. For if she doesn’t know the halachot of Shabbat, how will she keep Shabbat?” And so too for all mitzvot so that they can be careful to keep them.

הגה ומ"מ חייבת האשה ללמוד דינים השייכים לאשה (אגור בשם סמ"ג) ואשה אינה חייבת ללמד את בנה תורה ומ"מ אם עוזרת לבנה או לבעלה שיעסקו בתורה חולקת שכר בהדייהו (הגהות מה'' פ"א דת"ת וסמ"ג):

R' Moshe Isserles, 1530-1572

Rama: Nonetheless, a woman is obligated to study laws that are relevant to her. And a woman is not obligated to teach her son Torah. Nonetheless, if she assists her son or husband to study Torah, she receives reward along with them.

שו"ת מהרי"ל, סימן קצט

ואי משום דידעו לקיים המצוות, אפשר שילמדו ע"פ הקבלה השרשים והכללות, וכשיסתפקו ישאלו למורה, כאשר אנו רואין בדורנו, שבקיאות הרבה בדיני מליחה והדחה וניקור והלכות נדה וכיוצא בזה, והכל ע"פ הקבלה מבחוץ

Maharil, 199

R' Yaakov ben Moshe Levi Moellin (1365-1427)

And if it is so that they know how to fulfil the mitzvot, it is possible for them to learn by tradition the foundations and principles, and when in doubt they can ask a teacher, as we see in our generation, that they have great expertise in the laws of salting and rinsing and gouging and the laws of niddah and the like, and all of this is by means of tradition from outside.

בית הלוי,חלק א ,סימן ו

דגם במצוות שנוהגות בהן, אין בהם מצוות תלמוד תורה כלל כמו דהווי באנשים. דבאנשים הווי הלימוד מצוות עשה, וכמו הנחת תפילין, וכשלומד מקיים מצוות עשה. וגם במצוות שאין נוהגין בו, מכל מקום מחויב ללמוד משום מצוות עשה דתלמוד תורה. אבל בנשים אין בלימודם שום מצווה כלל מצד עצמו, רק הסמ"ג כתב דמכל מקום מחויבים ללמוד מצוות הנוהגות בהן, כדי שתדע היאך לקיימם. וזהו דמחלק בחגיגה: אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע...אבל הלימוד בעצמו לא הווי שום מצווה כלל אצלם, ואם כבר בקיאה היא בדינים שלה, ויודעת היאך לעשות, שוב אינה צריכה ללמוד עוד, אפילו להסמ"ג

Beit Halevi, 1:6

(R' Yosef Dov Soloveitchik, 1820-1892)

Since also for the mitzvot which are proper for them, there is no mitzvah of Talmud Torah at all as there is for men. For with men the learning is a positive commandment, as with putting on Tefillin, and when one learns they fulfil a positive commandment. And also for mitzvot that we don't practice, nevertheless they are obligated to learn because of the positive commandment of Talmud Torah. But for women their learning is not at all commanded for themselves, only the Smag writes that nevertheless they are obligated to learn the mitzvot that are relevant to them, so they know how to fulfil them. And this is the distinction in Chagigah: "Men come to learn, women come to hear"...but the learning itself is not at all commanded for them, and if she is already expert in the laws [that are relevant] to her, and she knows how to do them, she does not need to learn them anymore, even [according] to the Smag.

דברי יציב, יורה דעה קלט

וידוע שכמה גדולי ישראל מדורות שלפנינו חיברו ספרים מיוחדים לנשים, כמו מהר״י אבוהב שחיבר את הצאינה וראינה, וכן ספר מנורת המאור העתיקו לעברי טייטש, ואא״ז בעל ישמח משה חיבר הל׳ נדה בעברי טייטש לנשים ונדפס בכמה סידורים, והרב האמצעי מליובאוויטש חיבר פוקח עורים, ולא עלה על דעתם לעשות בתי״ס לבנות לתורה שבכמב ותורה שבע״פ וללמדם ספרי חז״ל כנתינתם, כי אם ספרים מיוחדים כנ״ל, להכניס בהם אמונה פשוטה בהשי״ת ותורתו, ושידעו הדרך ילכו בם והמעשה אשר יעשון. וזו היתה דרך אבותינו ורבותינו הקדושים. ומה מאד רע עלי המעשה שנפרץ הדבר כעת עד כדי כך שמלמדים ספרי חקירה לנשים שדעתן קלות, שכידוע היו גדולי ישראל מתנגדים בכל תוקף ללימוד זה...

Divrei Yatziv, Yoreh Deah 139 (R' Yekutiel Yehudah Halberstam, 1905-1994)

And it is known that many gedolei Yisrael from previous generations authored books specifically for women, like the Mahari Abuhav who wrote the Tsena Urena, and so too the sefer Menorat Hamaor which he copied into Yiddish, and AA"Z Baal Yismach Moshe wrote the laws of Niddah in Yiddish for women and printed it in many siddurim, and the central Rav from Lubavitch wrote the Pokeach Ivrim, and it didn't occur to them to make schools for girls for written and oral Torah and teach them books of Chazal as given, since with designated books as mentioned above, to introduce within them simple faith in God and His Torah, and so they know the way to go and the action they should do. And this was the way of our fathers and holy Rabbis. And how great an evil has now spread to such an extent, the teaching of books of analysis to women whose minds are weak, for it is known that the gedolei Yisrael opposed in every circumstance the teaching of this...

אוצר המלך, א:יג

הרמ״א ביו״ד (סימן רמ״ו) הביא בשם האגור בשם הסמ״ג דגם הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות
להם עיין שם. וקשה לפי ענ״ד מגמרא דסוטה (דכ״א ע"א), דאמתניתין דהזכות תולה קאמר זכות דמאי אי זכות דתורה הא אינה מצווה ועושה ואסיק באגרא דאקריין ואתניין בנייהו כו'. והשתא אי נימא דגם הנשים מחוייבות ללמוד הצריך להם הא עדיין איכא זכות דתורה במה שלמדה. וע״כ דודאי לר' אליעזר דאמר כל המלמד בתו תורה כאילו מלמדה תפלות, על כל מיני לימוד אסור ללמוד אלא לשמוע וכדאמרינן בפ״ק דחגיגה [ד״ג ע״א) אנשים באו ללמוד נשים באות לשמוע כו'. ושמא י״ל לאידך גיסא, דלר׳ אליעזר ודאי בכל ענין אסור ללמד את בתו תורה, רק בע״כ בן עזאי לא שרי ללמדה תורה אלא בהלכות שהיא חייבת
בהם לא כל התורה כולה, ופסקו הסמ״ג והאגור כבן עזאי ע״כ כתבו דחייבות ללמוד דברים הצריכים להם.

Otzar Hamelech, 1:13 (R' Zadok HaKohen Rabinowitz, 1823-1900)

The Rema in Yoreh Deah (Siman 246) brings in the name of the Agur in the name of the Smag that women are also obligated to learn the laws that they need, see there. And there's a difficulty in my humble opinion from the Gemara in Sotah (21a); on that which is taught in the Mishna that the merit delays, it asks: the merit of what? If it is the merit of Torah, [a woman] is not one who is commanded and performs it! And the conclusion in the Gemara [is that the merit is for] the reward for making their sons read and study. And now if you say that women are also obligated to learn what they need, then there's still merit of Torah in what they learn. And until here it's certain that R' Eliezer, who says that all who teach their daughter Torah it's as if they teach them tiflut, this [means] it is prohibited to teach all types of learning, rather [only permitted for them] to hear, and like we said in the first chapter of Chagigah (3a), men come to learn [and] women come to hear etc. And maybe there are those who say that on the other hand, for R' Eliezer certainly in every circumstance it is prohibited to teach one's daughter Torah, [and] it is only by necessity that Ben Azzai only allowed one to teach her Torah where it is halachot that she is obligated in [and] not all Torah, and the Smag and Agur rule like Ben Azzai and therefore write that [women] are obligated to learn the things they need.

בני בנים, ג:י"ב

בדבר היתר לנשים ללמוד תלמוד, שראיתן לאחד מגדולי זמננו (שליט״א) [זצ״ל] שכתב שיש להן ללמוד אפילו סדר קדשים וטהרות משום מהר ה יבנה בית המקדש ואילו אחרים התירו רק ללמד להן
מה ששייך לחיים היום יומיים בסדר מועד וכו' ורבים אחרים אסרו ללמדן תלמוד כלל כהוראת הפוסקים מדור דור.

Bnei Vanim, 3:12 (R' Yehuda Herzl Henkin, 1945-2020)

Regarding the permission for women to learn Talmud, [we] saw one of the gedolim of our time wrote that they can even learn the order of Kodshim and Tahorot because soon God will build the Temple [and at that time these laws will be relevant to them]. And others only allow them to learn what is relevant to their day-to-day life [like] the order of festivals and the like. And many others prohibit their learning any Talmud as was the ruling of decisors in previous generations.

The Hirsch Siddur, 122

(R' Samson Raphael Hirsch, 1808-1888)

The fact is that while women are not to be exposed to specialized Torah study or theoretical knowledge of the Law, which are reserved for the Jewish man, such understanding of our sacred literature as can teach the fear of the Lord and the conscientious fulfillment of our duty, and all such knowledge as is essential to the adequate execution of our tasks should indeed form part of the mental and spiritual training not only of our sons, but of our daughters as well.

Modern Revolution - Part 1:

לקוטי הלכות, סוטה כ:

הערה: ונראה דכל זה [איסור ללמד תורה לבנות] דוקא בזמנים שלפנינו שכל אחד היה דר במקום אבותיו וקבלת האבות היה חזק מאד אצל כל אחד ואחד להתנהג בדרך שדרו אבותיו וכמאמר הכתוב שאל אביך ויגדך בזה היינו יכולים לאמר שלא תלמד תורה ותסמוך בהנהגה על אבותיה הישרים אבל כעת בעוה"ר שקבלת האבות נתרופף מאוד מאוד וגם מצוי שאינו דר במקום אבותיו כלל ובפרט אותן שמרגילין עצמן ללמוד כתב ולשון העמים בודאי מצוה רבה ללמדם חומש וגם נביאים וכתובים ומוסרי חז"ל כגון מסכת אבות וספר מנורת המאור וכדומה כדי שיתאמת אצלם ענין אמונותינו הקדושה דאל"ה עלול שיסורו לגמרי מדרך ה' ויעברו על כל יסודי הדת ח"ו.

Likkutei Halachot, Sotah 20b

(R' Israel Meir HaKohen Kagan, 1838-1933)

It seems that all of this [prohibition against women learning Torah] applies only to times past when all daughters lived in their fathers' home and tradition was very strong, assuring that children would pursue their parents' path, as it says, ‘Ask your father and he shall tell you.’ On that basis we could claim that a daughter needn't learn Torah but [could] merely rely on proper parental guidance. But nowadays, in our iniquity, as parental tradition has been seriously weakened and women, moreover, regularly study secular subjects, it is certainly a great mitzvah to teach them Chumash, Prophets and Writings, and rabbinic ethics, such as Pirkei Avot, Menorat Hamaor, and the like, so as to validate our sacred belief; otherwise they may stray totally from G-d's path and transgress the basic tenets of religion, G-d forbid.

שבילי החינוך, עמ' 35

...וכל החששים והפקפוקים מאיסור ללמד את בתו תורה אין שום בית מיחוש לזה בימינו אלה...כי לא כדורות הראשונים דורותינו, אשר בדורות הקודמים הי' לכל בית ישראל מסורת אבות ואמהות לילך בדרך התורה והדת ולקרות בס' צאינה וראינה בכל ש"ק. משא"כ בעוה"ר בדורותינו אלה.

Shvili Hachinuch, p. 35 (Quoting Chofetz Chaim)

...and those who are concerned and critical regarding the prohibition to teach one's daughter Torah, there is no concern for that in our days...because our generation is not like the earlier generations, for in the earlier generations every Jewish home had a tradition from fathers and mothers to go in the way of Torah and religiosity and read the Tzena Urena every Shabbat. In our many sins, this is not the case in our generation.

בני בנים, ג:י"ב

ובסיס ההתאמצות בכל זה הוא משום (תהלים קיט) עת לעשות לה׳ הפרו תורתך, ובמסכת ברכות דף נ״ד עמוד א׳ במשנה ושם בדף ס״ג עמוד א׳ דרשוהו מרישא לסיפא עת לעשות לה׳ להעניש את העוברים שהפרו תורתך וגם מסיפא לרישא הפרו תורתך כאשר עת לעשות לה׳ כי לפעמים יש צורך להפר דברי תורה כדי לקיימה...

Bnei Vanim, 3:12 (R' Yehuda Herzl Henkin, 1945-2020)

And the central basis in all this [i.e. the lenient approach] is [the verse] (Tehillim 119) 'It is time to work for God, for Your law has been broken', and in tractate Brachot 54a in the Mishna and on 63a they explain [that this applies] from first to last, [meaning] that [this refers to] a time to work for God, to punish the transgressors who have broken Your Torah, and [it applies] from last to first, [meaning] that they have broken Your law [because] it is a time to work for God, since sometimes there is a need to revoke the words of the Torah in order to sustain it.

אגרות משה, יורה דעה ג:פז

הנה בדבר שנמצאו בתי ספר לילדות ולנערות שנקראו בשם בית יעקב וכדומה שרוצים ההנהלה והמורים ללמוד עמהן משניות, הנה הרמב"ם (פ"א מהלכות תלמוד תורה הי"ג) פסק כר"א בסוטה דף כ' ע"א שאין ללמד לבנות תורה... עכ"פ משניות שהוא תורה שבע"פ צוו חכמים שלא ילמדום, והוא כאילו למדום תפלות, ולכן צריך למונעם מזה, ורק פרקי אבות משום שהוא ענייני מוסר והנהגות טובות יש ללמדם בהסבר לעוררן לאהבת תורה ולמדות טובות, אבל לא שאר המסכתות.

Iggrot Moshe, Yoreh Deah 3:87

(R' Moshe Feinstein, 1895-1986)

Here regarding the matter we find of schools for girls and young women that are called ‘Beit Yaacov’ and likewise they want the management and teachers to learn Mishnayot with them. On this point Rambam (Hilchot Talmud Torah 1:13) rules like Rabbi Eliezer in Sotah (20a) that we don’t teach Torah to daughters…so Mishnayot, which are Oral Torah, the Rabbis commanded that they shouldn’t learn, and that it is like teaching tiflut, and therefore we must desist from this, and [they should only learn] Pirkei Avot, which deals with ethical matters and goodly practices, in order to arouse them to the love of Torah and good character traits, but not the other tractates.

הרב יחיאל יעקב ויינברג, שו"ת שרידי אש חלק ב סימן לט

בדורות שלפנינו לא הצטרכו לעסוק בחינוך הבנות, לפי שכל אחד מישראל הי' מלא תורה ויראת שמים, וגם האויר בכל עיר ועיר מישראל הי' מלא וממולא בריח וברוח היהדות, והבנות שגדלו בבית ישראל שאפו את רוח היהדות בקרבן באפס מעשה וכמעט שינקו את היהדות משדי אמותיהן.

אבל עכשיו נשתנו הדורות שינוי עצום. השפעת הרחוב עוקרת מלב כל נער ונערה כל זיק של יהדות, והבנות מתחנכות בבתי ספר נכרים או בבתי ספר חילונים, שאינם שוקדים להשריש בלב תלמידיהם אהבה לתורת ישראל ולמנהגי הקודש של היהדות השלימה, עכשיו מוטל עלינו לרכז כל כחותינו בחינוכן של הבנות.

והרי זה דבר מכאיב לב, שבחינוך הכללי, לימודי שפות וספרות חילונית ומדעי הטבע והרוח דואגים לבנות כמו לבנים, ואילו בחינוך הדתי, לימודי תנ"ך וספרות המוסר של חז"ל, וחינוך למצוות מעשיות שהנשים חייבות בהן, מזניחים לגמרי. לאשרנו עמדו גדולי ישראל בדור הקודם על הקלקלה הזאת ותקנו מוסדות של תורה וחיזוק דתי בעד בנות ישראל. הקמת רשת גדולה ומקיפה של בית יעקב היא ההפגנה הנהדרה ביותר של דורנו.

Sh"ut Seridei Eish, 2:39 (R' Yechiel Yaakov Weinberg, 1884-1966)

In previous generations there was no need to engage in education of daughters, since everyone in Israel was filled with Torah and fear of Heaven, and also the air in every city of Jews was filled with the spirit of Judaism, and daughters grew up in a Jewish home where they inhaled the spirit of Judaism in their midst without any action and as if fed with Judaism from their mother's bosom.

But now the generations have undergone a sad change. The influence of the street removes from the heart of every male and female youth every spark of Judaism, and the daughters are educated in non-Jewish or secular schools, where they are not diligent in inculcating in the heart of their students a love for Torah and the holy practices of a full Judaism, [so] now it falls upon us to concentrate all our strength in the education of daughters.

And this is a matter that pains the heart, that in general education, language education, secular books and natural sciences and humanities, girls take care like boys, but Jewish education - [like] Tanach studies and musar books of Chazal, and education in practical mitzvot in which women are obligated - is neglected.

Happily, in the previous generation gedolei Yisrael stood up against this curse and established Torah institutions and strengthened orthodoxy among Jewish daughters. The establishment of a large network and institution of Beit Yakov is the most wonderful example for our generation.

Modern Revolution - Part 2:

הרב יוסף דב סולוביצ'יק, פניני הרב עמ' קסח

בימים הקדמונים נערה הצטרכה רק להסתכל בהנהגת האם במטבח ובבית בכל יום ובשבת ובפסח לדעת איך להתנהג ע"פ התורה, הלכה למעשה. היום.. יש בעיות מסובכות המופיעות בכל יום בעולם הטכני שלנו, ואם בנות לא ילמדו יסודות התורה מן החומש ומן הגמרא עם פירושי הראשונים, אז ח"ו תפסיק היהדות האמיתית שלנו.

Pneini HaRav, p. 168

(R' Yosef Ber Soloveitchik, 1903-1993)

In previous generations a girl just needed to look at the practices of her mother in the kitchen and the home each day and on Shabbat and Pesach to know how to act in accordance with the Torah, [regarding] practical halacha. Today...there are complex issues that arise every day in our technical world, and if girls do not learn the foundations of Torah from Chumash and Gemara with the commentaries of the Rishonim, then God forbid [this will lead to] the end of our true Judaism.

Community, Covenant, and Commitment: Selected Letters and Communications, p. 83 (R' Yosef Ber Soloveitchik, 1903-1993)

Not only is the teaching of Torah she-be-al peh to girls permissible but it is nowadays an absolute imperative. This policy of discrimination between the sexes as to subject matter and method of instruction which is still advocated by certain groups within our Orthodox community has contributed greatly to the deterioration and downfall of traditional Judaism. Boys and girls alike should be introduced into the inner halls of Torah she-be-al peh.

Quoted in R' Mayor Twersky called "A Glimpse of the Rav" in R. Menachem Genack ed., R' Joseph B. Soloveitchik: Man of Halacha, Man of Faith, page 113

[I]f ever circumstances dictate that study of Torah sh-Ba'al Pe is necessary to provide a firm foundation for faith, such study becomes obligatory and obviously lies beyond the pale of any prohibition.

הרב א' ליכטנשטיין, בעיות יסוד בחינוכה של האשה, בתוך: האשה וחינוכה, 158-159

לדעתי רצוי וצריך, לא רק אפשר, לתת חינוך אינטנסיבי לבנות גם ממקורות תושבע"פ; בין אם משום הטענה שנשים עוסקות בכל המקצועות, מדוע ייגרע חלקן דווקא לגבי תורה, ובין אם משום דברי ה'חפץ חיים' (בהווסד 'בית יעקב') שאם הרמב"ם אומר שצריך ללמד לגר את עיקרי הדת, אדם שגדל במסגרת יהודית - על אחת כמה וכמה... הבנות כיום מקבלות חינוך כללי רחב, ורבות מגיעות לאוניברסיטה, ושם - ולא רק שם, אלא בחברה בכלל - באות במגע עם השקפות ותפיסות עולם שונות. כך שהידע וערכי התורה נחוצים לבת. אני מקבל בהחלט את תפיסת ה'בית הלוי' שלאשה יש צורך בתלמוד תורה כדי שמבחינה מעשית תדע מה לעשות... לדעתי, מה שדרוש לבת כדי לקבל את ההכשרה התורנית המעשית זה הרבה מעבר למה שמלמדים היום. יש להגביר את הלימוד לבנות, כמותית ואיכותית, תוך כדי הוראת כל תחומי התורה, ובכל זאת עדיין לא נחרוג מן המסגרת הנ"ל... אין לי שום התנגדות ללמד בנות גמרא... אני גם לא משוכנע שרצוי ללחוץ על בת ללמוד גמרא בצורה כל כך אינטנסיבית. בהלכה בכל זאת יש הבדל בין מקום האיש ובין מקום האשה בנושא זה, ובסופו של דבר התפקוד בחיים שונה. אבל אם לדבר על היכולת ללמוד דף גמרא ולהבין אותו ולהנות ממנו, איני רואה שום סיבה שלא לכוון לכך ללמד זאת לבנות, וצריך אפילו למסד את זה כחלק אינטגרלי של למידה בביה"ס, שיעור ממשי. כך אני מלמד את בתי וכך חונכה אשתי. וזו נראית לי הדרך המומלצת לציבור הבנות בדורנו

Fundamental Problems Regarding the Education of the Woman, in Ha-isha Ve-chinukha, 158-159

(R' Aharon Lichtenstein, 1933-2015)

To my mind it is desirable and necessary, not only possible, to provide intensive education for women even from Torah she-be’al peh sources, whether resorting to the argument that since women are engaged in all professions, why should they be specifically limited regarding Torah, or because of the words of the Chafetz Chayyim (when Beis Ya’akov was founded), that if the Rambam can say that it is necessary to teach a convert the essentials of Judaism, an individual who grows up in a Jewish context should all the more so be afforded such an education… Women today receive a broad general education and many attend universities, and there – as well as within society in general – they come into contact with diverse worldviews and philosophies, to the point that the knowledge and values of Torah are urgently required by women.

I completely accept the position of the Beit Ha-Levi that a woman needs to study Torah so that, pragmatically, she will know what to do… In my opinion, what is necessary in order for women to be adequately prepared from a Torah perspective for practical living is far more than what she is being taught today. Torah education for women must be strengthened, both quantitatively as well as qualitatively, including the teaching of all aspects of Torah. Even so we will not be violating the framework that was outlined above…

I am not opposed to teaching women Talmud… I am also not convinced that it is desirable to press women to study Talmud in such an intensive form. After all, halakha does differentiate between men and women in this matter, and their respective life roles are also different. But when one speaks about the ability to study a page of Talmud, to understand it and enjoy it, I see no reason to deny these teachings to women. And it is even necessary to establish this as an integral part of the school curriculum, an actual shiur. This is the way I teach my daughters and so was my wife educated. This seems to me to be the recommended approach regarding the women of our generation.

בני בנים, ג:י"ב

...ונשים המשכילות בלימודי חול כשאינן משכילות גם ביהדות מוציאות דברי תורה לדברי הבאי שמדמות שדברי תורתנו הם דברים טפלים ח״ו לעומת השכלה אחרת ולכן עת לעשות לה׳ להעמיקן בלימודי תורה ובתנאי שיש פנים לכך בהלכה וכמו שכתבתי. והמתחסדים לאסור להן תורה שבעל פה כמדור דור לע״ד הוי חסידות של שטות וגורמים לנפשות לצאת לתרבות רעה רח״ל. אבל אין אנו צריכים לכך אלא כל שיצאו מהרוב הותר להן ללמוד תלמוד.

Bnei Vanim, 3:12 (R' Yehuda Herzl Henkin, 1945-2020)

...And women educated in secular studies who are not also educated in Judaism will convert words of Torah to words of vanity [because] it will seem to them like the words of our Torah are peripheral matters, God forbid, compared to other [areas of their] education, and therefore "It is time to work for God" to deepen the study of Torah, and provided there is room for this within halacha, as I wrote. And [regarding] the pious ones [who wish] to prohibit [teaching women] Oral Torah as in previous generations, in my humble opinion this is a piety of foolishness and leads to souls leaving to an evil civilisation, God forbid. But we do not need this, rather [with regards to] all who exclude themselves from the majority, it is permitted to teach them Talmud.

שו"ת עשה לך רב, ב, סימן נב

נראה שבזמנים הראשונים, כאשר הייתה האשה עקרת בית גרידא, והבנות לא למדו כל עיקר, היה קיים חשש שלימוד התורה, שכולה חכמה... תגרום אולי נזק לאותן נשים שהיו מרוחקות מכל חכמה אחרת... אבל בזמננו, שלומדות לימודים כלליים בכל הרצינות הראויה, למה ייגרעו דברי תורה

Aseh Lecha Rav II, 52

(R' Chayim David Halevi, 1924-1998)

It seems that in earlier times, when a woman was merely a homemaker, and girls did not learn anything at all, there was concern that Torah study, which is entirely wisdom… might cause damage to those women who are far-removed from any other wisdom… But in our time, when they learn general studies with all the appropriate seriousness, why should the words of the Torah be treated in inferior manner?