Kiddush and Havdalah Over Beer (Copy)

אמרי ליה מר ינוקא ומר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי זימנא חדא איקלע אמימר לאתרין ולא הוה לן חמרא. אייתינא ליה שיכרא ולא אבדיל ובת טוות. למחר טרחנא ואייתינא ליה חמרא ואבדיל וטעים מידי.

לשנה תו איקלע לאתרין לא הוה לן חמרא אייתינא שיכרא. אמר אי הכי חמר מדינה הוא! אבדיל וטעים מידי.

שמע מינה תלת ש"מ המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על הכוס. ושמע מינה אסור לו לאדם שיאכל קודם שיבדיל. ושמע מינה מי שלא הבדיל במוצ"ש מבדיל והולך כל השבת כולו

בעא מיניה רב הונא מרב חסדא מהו לקדושי אשיכרא? אמר השתא ומה פירזומא ותאיני ואסני דבעאי מיניה מרב ורב מר' חייא ורבי חייא מרבי ולא פשט ליה שיכרא מיבעיא?

סבור מינה קדושי הוא דלא מקדשינן עילויה אבל אבדולי מבדלינן.

אמר להו רב חסדא הכי אמר רב כשם שאין מקדשין עליו כך אין מבדילין עליו.

איתמר נמי אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל כשם שאין מקדשין עליו כך אין מבדילין עליו

לוי שדר ליה לר' שיכרא בר תליסר מגני. טעמיה הוה בסים טובא. אמר כגון זה ראוי לקדש עליו ולומר עליו כל שירות ותושבחות שבעולם

בליליא צעריה אמר מיסרן ומפייס

אמר רב יוסף אדור ברבים דלא אישתי שיכרא

אמר רבא אישתי מי זוריון ולא אישתי שיכרא

ואמר רבא תיהוי שקיותיה שיכרא מאן דמקדש אשיכרא

רב אשכחיה רב הונא דקדיש אשיכרא אמר ליה שרי אבא למיקני איסתירי משיכרא

ת"ר אין מקדשין אלא על היין ואין מברכין אלא על היין

אטו אשיכרא ואמיא מי לא מברכין עליהו שהכל נהיה בדברו?

אמר אביי הכי קאמר אין אומרים הבא כוס של ברכה לברך אלא על היין

ת"ר אין מקדשין על השכר.

משום ר' אלעזר בר רבי שמעון אמרו מקדשין

Mar Yanuka and Mar Kashisha sons of Rav Ḥisda said to Rav Ashi: Once Ameimar happened to come to our place and we did not have wine for havdala. We brought him beer and he did not recite havdala, and he passed the night fasting, as it is prohibited to eat before havdala. The next day we exerted ourselves and brought him wine, and he recited havdala and tasted some food. The next year he again happened to come to our place. Once again we did not have wine and we brought him beer. He said: If so, beer is the wine of the province. He recited havdala over the beer and tasted some food.

One may learn from Ameimar’s conduct three halakhot: Learn from it that one who recites havdala in the prayer service must recite havdala again over a cup. And learn from it that it is prohibited for a person to eat before he recites havdala. And learn from it that one who did not recite havdala at the conclusion of Shabbat may recite havdala anytime during the entire week.

Rav Huna raised a dilemma before Rav Ḥisda: What is the halakha with regard to whether it is permitted to recite kiddush over date beer? He said: Now, if with regard to barley beer, fig beer, and beer produced from berries, I raised a dilemma before Rav and Rav before Rabbi Ḥiyya, and Rabbi Ḥiyya had inquired of Rabbi Yehuda HaNasi, and he did not resolve it for him, is it necessary to say that date beer, which is inferior to those other types of beer, may not be used for kiddush? Those who heard this response understood from it that it is kiddush that one may not recite over it, but one may recite havdala over date beer. Rav Ḥisda said to them that Rav said as follows: Just as one may not recite kiddush over date beer, so one may not recite havdala over it.

It was also stated that Rav Taḥalifa bar Avimi said that Shmuel said: Just as one may not recite kiddush over date beer, so one may not recite havdala over it.

Levi sent Rabbi Yehuda HaNasi a beer of thirteen soakings.

Rabbi Yehuda HaNasi tasted it and it was especially pleasant. He said: A beer like this is fit to recite kiddush over and to say upon it all the songs and praises in the world, as it is as good as wine.

At night, it disrupted his digestion and caused him pain. He said: It pains on the one hand and soothes on the other.

Rav Yosef said: I will take a vow in public, which cannot be nullified, that I will not drink beer.

Rava said: I would rather drink water used for soaking flax, and I will not drink beer.

And Rava said: One who recites kiddush over beer, his regular drink should be beer.

Rav was found by Rav Huna reciting kiddush over beer. He said to him: Abba, has started to acquire coins with beer.

The Sages taught: One may recite kiddush only over wine, and one may recite blessings only over wine. The Gemara expresses surprise: Is that to say that one does not say the blessing: By Whose word all things [shehakol] came to be, over beer and water? Abaye said: This is what the baraita is saying: One only says: Bring a cup of blessing to recite the blessing of Grace after Meals, over wine.

The Rabbis taught in a baraita: One may not recite kiddush over beer. In the name of Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, they said that one may recite kiddush over beer.

(יז) יַיִן שֶׁרֵיחוֹ רֵיחַ הַחֹמֶץ וְטַעֲמוֹ טַעַם יַיִן מְקַדְּשִׁין עָלָיו. וְכֵן יַיִן מָזוּג. וְכֵן יֵין צִמּוּקִים מְקַדְּשִׁין עָלָיו וְהוּא שֶׁיִּהְיוּ צִמּוּקִים שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן לַחְלוּחִית שֶׁאִם יִדְרֹךְ אוֹתָן יֵצֵא מֵהֶן דִּבְשָׁן. וְכֵן יַיִן חָדָשׁ מִגִּתּוֹ מְקַדְּשִׁין עָלָיו. וְסוֹחֵט אָדָם אֶשְׁכּוֹל שֶׁל עֲנָבִים וּמְקַדֵּשׁ עָלָיו בִּשְׁעָתוֹ. מְדִינָה שֶׁרֹב יֵינָהּ שֵׁכָר אַף עַל פִּי שֶׁהוּא פָּסוּל לְקִדּוּשׁ מֻתָּר לְהַבְדִּיל עָלָיו הוֹאִיל וְהוּא חֲמַר הַמְּדִינָה:

Wine that smells like vinegar but tastes like wine, one may recite kiddush over it. So too wine mixed with water. So too raisin wine, one may recite kiddush over it, as long as the raisins had some moisture, that if one were to tread them, their "honey" would come out. So too new wine directly from the press, one may recite kiddush over it.

In a region most of whose wine is "beer" even though one may not use it for kiddush, one may recite havdalah over it, since it is "the wine of the region."

וצ"ע אם מקדשין על השכר היכא דהוי חמר מדינה כמו שמבדילין וכולה שמעתין דאסרה לקדושי אשיכרא איכא לאוקמי בשאינו חמר מדינה

ותדע מדקאמר רב כשם שאין מקדשין כך אין מבדילין ובחמר מדינה פשיטא דמבדילין..

מסקנא דמילתא מבדילין על השכר אם הוא חמר מדינה ולא על הפת

ולר"ת אין מקדשין נמי על הפת אך יש להסתפק אם מקדשין על השכר:

We need to inquire whether one can recite kiddush over beer when it is the "wine of the region" just as they recite havdalah. And the whole passage that prohibits reciting kiddush over beer we can say refers to a case where it is not the "wine of the region."

Know, that since Rav said, "Just was one does not recite kiddush [over beer] so too one does not recite havdalah." But if it is the wine of the region, obviously one may recite havdalah....

The conclusion is that one can recite havdalah over beer if it is "the wine of the region" but one cannot over bread.

And according to Rabbenu Tam one cannot recited kiddush either over bread.

But we still need to ask whether one can recite kiddush over beer.

לשנה אחרת תו אמימר איקלע לאתרין לא הוה לן חמרא ואייתינן ליה שיכרא אמר חמר מדינה הוא אבדיל וטעים מידי פירש רשב"ם האי חמר מדינה הוא אין יין בעיר הזאת כי אם שכר הלכך מבדילין בו וכן הלכה ואין מבדילין על המים היכא דליכא לא יין ולא שכר וי"מ כשאין יין גדל בתוך מהלך יום סביב העיר.

...ונראה שדעת ר"י נוטה שמקדשין על השכר היכא דהוי חמר מדינה

The next year he again happened to come to our place. Once again we did not have wine and we brought him beer. He said: If so, beer is the wine of the province. He recited havdala over the beer and tasted some food.

The Rashbam explained: This "wine of the region" is in a case where there is no wine in this city, only beer. Therefore, they can recite havdalah over it. And this is the halakhah. And this is the halakhah. But one cannot recite havdalah over water even if there is no wine and no beer. Others explain [that wine of the region] is when wine is not grown a day's travel around the city....

Rabbenu Yitzchak seems to incline to say that one can recite kiddush over beer if it is the "wine of the region."

כ"כ רב האי וכתב עוד דאפי' אם יש לו יין אם אינו מקובל לו ואינו חביב לו שיקדש עליו שאין לו לברך על דבר שאינו נהנה ממנו וכתב א"א ז"ל שמקדשין על השכר אם הוא חמר מדינה

Rav Hai [10th century] also wrote that even if he has wine, if he does not like it and it is not dear to him to recite kiddush over it, he should not recite a blessing over something he does not enjoy.

And my father, the Rosh, ruled that one can do havdalah over beer if it is the wine of the region.

(ב) אין מבדילין על הפת אבל על השכר מבדילין אם הוא חמר מדינה וה"ה לשאר משקין חוץ מן המים:

הגה וטוב יותר להבדיל על כוס פגום של יין מעל שכר (אבודרהם) ונהגו להבדיל במוצאי פסח על שכר ולא על יין משום דחביב עליו

One does not make havdalah on bread, but one does make havdalah on beer if it is the wine of the region and this is the rule also for other drinks apart from water.

Rema: and it is better to make havdalah on a bad cup of wine that on beer. And people have the practice of making havdalah at the end of Passover on shekhar and not wine, because it is more beloved to them.

(ו) טוב לקדש על השכר. אבל במקום שיין מצוי ודאי יברך על היין אפילו ביום אלא דמ"מ אם היין ביוקר כגון במדינות אלו אין מהדרין אחר יין כיון שאין חיוב גמור כמו שיש חיוב בלילה וסגי בכך ומש"ה לא נהגו אפי' הגדולים במדינתינו לברך על היין ביום ומי שמברך גם ביום על היין ודאי עושה מן המובחר כנ"ל:

It is better to make kiddush on beer: but in a place where wine is found, one should certainly bless on wine even in the day. But, nevertheless, if wine is expensive, like in these regions, one should not go above and beyond by using wine, since it is not a full obligation like there is an obligation at night, and it is sufficient for that.

And for this reason, even the great rabbis in our regions are not accustomed to bless on wine during the day, and one who also blesses on wine in the day, certainly does it the best way, as is explained above.

שולחן ערוך הרב קפח

ואפילו אינו שתיית רוב אנשי העיר אלא שותין אותו לפרקים בלבד מפני חשיבותו כמו (מע"ד) במדינות אלו לא נגרע מפני זה לברך ולקדש עליו כיון שזהו מפני חשיבותו שהוא חשוב יותר מן השכר ולכן ראוי יותר לכוס של ברכה מן השכר וגם הוא חמר מדינה יותר ממנו כיון שחשוב יותר

שהרי כל מעלת היין לכוס של ברכה אינו אלא מפני חשיבותו ולא מפני שהוא רוב השתייה במקומות שהוא מצוי לרוב שהרי אף במקומות ששאר משקים הם רוב השתייה אעפ"כ מצוה מן המובחר ביין מפני חשיבותו א"כ כל משקה שחשוב יותר הוא קרוב ליין יותר.

Shulkhan Arukh Harav

Even if the majority of the inhabitants of the town only drink it [wine] at certain times, because of its importance, like mead in these regions, that does not make it inadmissible for making grace after meals or kiddush on it, since it is because of its importance--that it is more important than shekhar, and therefore it is more suitable for the cup of blessing than shekhar and is also more strongly hamar medina because it is more important.

Because, the virtue of wine is only because of its importance, and not because it constitutes the majority of drink by most people in those places where it is found. Because even in places where other drinks are drunk the most, even so, the best way to do the mitzvah is on wine because of its importance. Therefore the more importan a drink is, the closer it is to wine.

אגרות משה, ר׳ משה פיינשטיין, חלק ב, סימן עה

בדבר המשקאות של מיני סאדע /סודה/ אם יש להם דין חמר מדינה לקדש בשחר ולהבדיל עליהן, הנכון לע"ד דהן כמים בעלמא דאף ששותין אותם גם בסעודות החשובות ומכבדין בהם אבל הוא רק כשתיית מים לצמאון ולהתקרר בימים החמים ובשעה החם להם, והכבוד בהם הוא ג"כ רק כשצריכין לזה וגם במים צוננין מכבדין כשצריכין להם. וחשיבות משקה הוא שאין השתיה מחמת שצריכים להם לצמאם אלא שותים אותם אף בלא צורך לגופם אלא בשביל כבוד הסעודה וכבוד האורחים, דאין שום אדם שותה יין ויי"ש ושכר לצמאו דע"ז שותין מים שיותר עדיפי אלא רק לכבוד בעלמא שותין אותן ואלו המינים נקראים בשם משקה וחמר מדינה.

R. Moshe Feinstein, Iggrot Moseh 2:65

Concerning drinks like soda, do they have the status of "wine of the region" in order that one could recite kiddush over them in the morning and havdalah over them.

The correct practice in my mind is that they are like water, for even though they drink them in important meals and they treat them with respect, drinking them is just like drinking water to quench one's thirst or to cool off on hot days. Their importance is only when one needs to cool off, and cold water is also important when needed.

The importance of a drink is expressed when it is drunk not because one needs its for thirst but rather when one drinks it even when one does not need it, but rather for the importance of the meal or the visitors.

For no one drinks wine or alcohol or beer to quench his thirst, for water is better for this. Rather people drink these beverages because they are enjoyable, and these are the types of beverages that are called "wine of the region."

לפיכך נלפע"ד פשוט שהמשקים הקלים כגון גזוז וכיו"ב דינם כחמר מדינה, שהרי הרבה יותר שותים מהם מאשר שותים יין, ואפילו כאן שהיין מצוי.

Melomdei Milhama, p.206 (R’ Nahum Eliezer Rabinovitch, b. 1928)

Therefore, IMHO, it seems clear that soft drinks like soda, etc. have the same rule apply to them as "wine of the region", because many more people drink them than drink wine, even though wine is found (matzui) here.