Yosef BeSeder
Siman 1א׳
1 א

תקון למי שראה קרי ליל כפור:

2 ב

מי האיש החפץ חיים:

3 ג

א. נצור לשונך מרע יזהר שלא לדבר לשון הרע שקר ליצנות חנופה כי אינו רואה פני שכינה. ופוגם ברית הלשון ודאי יבא לפגום ברית המעור:

4 ד

סור מרע יזהר להתרחק מן הנשים כמ״ש בש״ע א״ה סי׳ כ״א וז״ל צריך האדם להתרחק מהנשים מאד מאד ואסור לקרוץ בידו או ברגליו ולרמוז בעיניו לאחד מהעריות ואסור לשחוק עמה להקל ראשו כנגדה או להביט ביופיה. ואסור לשמוע קול ערוה או לראות שערה וע״ש שהאריך וכל זה מן הדין. וכתב רבינו יונה דמסתכל בנשים הוא משומד לדבר אחד. וזהו מן הדין:

5 ה

ועשה טוב יתענה ג׳ תעניות רצופים בתחילת חשון (ויש מי שכתב שיתענה אחר יה״כ קודם סוכות):

6 ו

ב. ואח״כ יתענה כל משמרה בכל שנה זו:

7 ז

ג. ויתן צדקה בכל יום תענית:

8 ח

ד. ויתפלל תפלה זו בדמעה ביום התענית:

9 ט

רבש״ע אדון הסליחות הריני ירא ורועד על כל חטאתי עונותי ופשעי שחטאתי עויתי ופשעתי לפניך ובפרט אשר פגמתי באות ברית הקודש חותמא דמלכא קדישא ופגמתי בשמות הקדש בכמה מיני פגמים. אוי לי אהה על נפשי מה אעשה כי יקום אל וכי יפקוד מה אשיבנו. בושתי מאד ונכלמתי ונפלו פני אין לי פה להשיב ולא מצח להרים ראשי וירא אנכי ופחד אלהים נגד עיני ואש תוקד בקרבי וצער הגוף לא פלט אמנם ידענו כי אל רחום אתה ומרחם על בריותיך ואתה חפץ בתשובת השבים ולא במיתתן. ובכן הנה באתי בלב נשבר ונדכה להתחנן לפני כסא כבודך. אנא מלך רחום וחנון התמלא עלי רחמים עננו אבינו עננו ביום צום התענית הזה כי בצרה גדולה אני ותחתור חתירה מתחת כסא כבודך להחזירני בתשובה שלמה לפניך ובטל מעלי כל גזירות קשות ורעות (יכוין בשם קרע שטן) ובצדקותיך תוציא מצרה נפשי יהי חסדך ה׳ עלינו כאשרי יחלנו לך. ואל תקחני מן העו״הז עד מלאת ימי שנותי שבעים שנה ותאריך אפך עמי ותתן לי חיים ארוכים חיים של טובה חיים של ברכה חיים של שלום חיים של פרנסה טובה חיים שיש בהם יראת חטא חיים שאין בהם בושה וכלימה חיים שיהא בי אהבת תורה לשמה ויראת חטא. ויהא מיעוט חלבי ודמי המתמעט בתעניתי היום כחלב מונח ע״ג מזבחך. ותמחול ותסלח ותכפר כל חטאתי עונותי ופשעי ובפרט מה שפגמתי באות ברית קודש ואתה בטובך תרחם עלי ויעלו כל ניצוצות הקדושה אשר נתפזרו ע״י בין הקליפות למקום קדושה בכח שם (יכוין חבו) היוצא מפסוק חי״ל בל״ע ו״יקיאנו ובכח שם (בי״ט גימטריא אהיה) היוצא מפסוק כי ב״י חשק ואפלטה״ו ובחסדך תצמית אויבי והאבדת כל צוררי נפשי כי אני עבדך ויעמדו מליצי יושר להכניס תפלתי לפניך. לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה ועשית אשר אלך בחקיך והצלני מיצ״הר ומכל הרהורים ומחשבות רעות. וטהר רעיוני ולבי לעבודתך לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי חננו ועננו ושמע תפלתנו כי אתה שומע תפלת כל פה. ברוך שומע תפלה:

10 י

ה. יזהר לקרות ח״י פרקי משנה בכל יום כי הוא תיקון לפגם הברית לפחות בשנה זו:

11 יא

ו. יזהר ללמוד לפחות בכל חדש לילה אחת כולה כי הוא תקון למי שנתחייב כרת. ולא ידבר שיחה בטלה כלל ואם יהיה ליל הששי הוא מסוגל יותר לפגם הברית:

12 יב

ז. יזהר לכוין בעמידה וברכות הנהנין להבין מה שמוציא מפיו: