Yevamot 77a:1יבמות ע״ז א:א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Yevamot 77a:1"
Toggle Reader Menu Display Settings
77aע״ז א

אקשי להו דואג כל הני קושייתא אישתיקו בעי לאכרוזי עליה מיד (שמואל ב יז, כה) ועמשא בן איש ושמו יתרא הישראלי אשר בא אל אביגיל בת נחש וכתיב (דברי הימים א ב, יז) יתר הישמעאלי אמר רבא מלמד שחגר חרבו כישמעאל ואמר כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית

Doeg raised before them all those objections from the others who are disqualified from entering into the congregation, and they were silent, not knowing how to respond. Doeg then wanted to proclaim that David was disqualified from entering into the congregation. He was immediately answered. Here it says: “Now Amasa was the son of a man, whose name was Jithra the Israelite, that went into Abigal the daughter of Nahash” (II Samuel 17:25), and yet elsewhere it is written that Amasa’s father was named “Jether the Ishmaelite” (I Chronicles 2:17). Rava said: This teaches that he girded his sword like Ishmael, i.e., like an Arab, and said: Whoever does not accept this halakha and act accordingly shall be stabbed with the sword. This is the tradition that I received from the court of Samuel from Rama: An Ammonite man is prohibited from entering into the congregation, but not an Ammonite woman; a Moabite man is prohibited from entering into the congregation, but not a Moabite woman.

ומי מהימן והאמר רבי אבא אמר רב כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא אם קודם מעשה אמרה שומעין לו ואם לאו אין שומעין לו שאני הכא דהא שמואל ובית דינו קיים

The Gemara asks about this incident: And is he trusted to offer such testimony? But didn’t Rabbi Abba say that Rav said: With regard to every Torah scholar who issues a halakhic ruling based on a tradition he claims to have received from his teacher, and that ruling has practical ramifications for himself as well, if he stated the ruling already before the incident, i.e., before it had a bearing on his own case, one listens to him; but if not, if he reported the tradition only after it was personally relevant to him, one does not listen to him, as he is an interested party. Since Amasa was the son of Jesse’s daughter Abigail, as stated in the aforementioned verse in Chronicles, the matter certainly affected his own status. The Gemara answers: Here it is different, as Samuel and the other members of his court were still living, and the truth of Amasa’s report could be easily verified.

מכל מקום קשיא הכא תרגמו (תהלים מה, יד) כל כבודה בת מלך פנימה במערבא אמרי ואיתימא ר' יצחק אמר קרא (בראשית יח, ט) ויאמרו אליו איה שרה אשתך וגו'

The Gemara asks: In any case, the unanswered question raised by Doeg is difficult. The Gemara answers: Here, in Babylonia, they explained the matter based on the verse: “The king’s daughter is all glorious within” (Psalms 45:14), which indicates that it is unbefitting for a woman to venture outside at all, and therefore the Ammonite women would not have been expected to go forth to meet the Jewish women. In the West, Eretz Yisrael, they say, and some say it was Rabbi Yitzḥak who said: The verse states: “And they said to him: Where is Sarah your wife? And he said: Behold, in the tent” (Genesis 18:9), which teaches that it is praiseworthy for a woman to remain inside her home.

כתנאי עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר (דברים כג, ה) על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים דרכו של איש לקדם וכו'

The Gemara comments that this disagreement with regard to the source of the halakha that it is permitted for an Ammonite or Moabite woman to enter into the congregation is like the following dispute between tanna’im: The verse states: “An Ammonite or a Moabite” (Deuteronomy 23:4); an Ammonite man is barred from entering into the congregation, but not an Ammonite woman, and similarly, a Moabite man is barred from entering into the congregation, but not a Moabite woman. This is the statement of Rabbi Yehuda, who derives the halakha from the masculine form of these two terms. Rabbi Shimon says: The verse states: “Because they did not meet you with bread and with water on the way” (Deuteronomy 23:5). Since it is the way of a man, but not the way of a woman, to go forth to meet guests, females were not included in the prohibition.

דרש רבא מאי דכתיב (תהלים קטז, טז) פתחת למוסרי אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם שני מוסרות שהיו עלי פתחתם רות המואביה ונעמה העמונית

With regard to the same issue, Rava taught: What is the meaning of that which is written: “You have loosened my bands” (Psalms 116:16)? David said before the Holy One, Blessed be He: Master of the Universe, You have loosened the two bands that were on me, on account of which I and my entire family might have been disqualified, i.e., Ruth the Moabite woman and Na’ama the Ammonite woman. Owing to the allowance granted to Moabite and Ammonite women, we are permitted to enter the congregation.

דרש רבא מאי דכתיב (תהלים מ, ו) רבות עשית אתה ה' אלהי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו אלי לא נאמר אלא אלינו מלמד שהיה רחבעם יושב בחיקו של דוד אמר לו עלי ועליך נאמרו שתי מקראות הללו

Rava further taught: What is the meaning of that which is written: “Many things have You done, O Lord my God, Your wonders and Your thoughts are upon us” (Psalms 40:6)? Upon me is not stated, but rather “upon us,” which teaches that Rehoboam, son of Solomon and grandson of David, was sitting on the lap of David, who said to him: These two verses were stated about me and about you, as Rehoboam’s mother was Na’ama the Ammonite.

דרש רבא מאי דכתיב (תהלים מ, ח) אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי אמר דוד אני אמרתי עתה באתי ולא ידעתי שבמגילת ספר כתוב עלי התם כתיב (בראשית יט, טו) הנמצאות הכא כתיב (תהלים פט, כא) מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו

With regard to the same issue, Rava also taught: What is the meaning of that which is written: “Then I said: Behold, I have come; in the scroll of a book it is written about me” (Psalms 40:8)? David said: I had said that I have come only now; my life was created only recently, at the time of my birth. But I did not know that it was already written about me in the scroll of a book, that an ancient text already hints at my existence. There, with regard to the daughters of Lot, it is written: “And your two daughters that are found here” (Genesis 19:15), and here, with regard to David, it is written: “I have found David, My servant; I have anointed him with My holy oil” (Psalms 89:21). The lost article that was found among the daughters of Lot, the mothers of Ammon and Moab, is David and his royal house.

אמר עולא א"ר יוחנן בת גר עמוני כשרה לכהונה א"ל רבא בר עולא לעולא כמאן אי כר' יהודה הא אמר בת גר זכר כבת חלל זכר ואי כרבי יוסי פשיטא הא אמר אף גר שנשא גיורת בתו כשרה לכהונה

Ulla said that Rabbi Yoḥanan said: The daughter of an Ammonite convert is fit not only to marry an ordinary Israelite, but even to marry into the priesthood. Rava bar Ulla said to Ulla: In accordance with whose opinion did you state this halakha? If it is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, didn’t he say that the daughter of a male convert is like the daughter of a male ḥalal, one rendered unfit for the priesthood, which means that the daughter of any convert should be disqualified from the priesthood? And if you spoke in accordance with the opinion of Rabbi Yosei, it is obvious that this is the case, as he said that even if a male convert marries a female convert, his daughter is fit to marry into the priesthood.

וכ"ת בהנך דראוין לבא בקהל אבל האי דאין ראוי לבא בקהל לא מנא ליה

And if you would say that Rabbi Yosei spoke only of those converts who are fit to enter into the congregation, but with regard to this one, an Ammonite convert, who is not fit to enter into the congregation, his daughter is not fit to marry a priest, there is a difficulty: From where does he derive this distinction?

דיליף מכ"ג באלמנה מה לכ"ג באלמנה שכן ביאתו בעבירה

The Gemara answers: He derives this from the case of a High Priest who married a widow, a woman whom he is prohibited from marrying. Just as his daughter is disqualified from marrying into the priesthood, so too is the daughter of an Ammonite convert disqualified from marrying into the priesthood. However, an objection may be raised: What comparison can be made to a High Priest who married a widow, which is a stringent prohibition, as his intercourse involves a transgression? Can one say the same with regard to the daughter of an Ammonite convert, who could be born from a permitted relationship, e.g., from a male Ammonite convert who married a female Ammonite convert?

חלל יוכיח מה לחלל שכן יצירתו בעבירה

The Gemara answers: Let the case of a ḥalal prove that this is not relevant, as his intercourse does not involve a transgression and yet his children are also ḥalalim, who are prohibited from marrying into the priesthood. However, another objection may be raised: What comparison can be made to a ḥalal, seeing that his essential formation involved a transgression, and therefore it is understandable that his disqualification extends to his offspring. Can one say the same with regard to the daughter of an Ammonite convert who was not the product of a forbidden union?

כ"ג יוכיח וחזר הדין

The Gemara answers: Let the case of a High Priest who marries a widow prove that this is not relevant, as he was not the product of a forbidden union but nevertheless his daughter is disqualified from marrying into the priesthood. And the derivation has reverted to its starting point, and the discussion can go back and forth.

לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה הצד השוה שבהן שאינו ברוב קהל ובתו פסולה אף כאן שאינו ברוב קהל ובתו פסולה

At this point, however, the halakha can be derived from a combination of the two sources: The aspect of this case, that of a High Priest, is not like the aspect of that case, that of a ḥalal, and the aspect of that case is not like the aspect of this case; their common denominator is that he is not included in the majority of the congregation, i.e., the man is governed by a halakha that differs from that of most Jews. The High Priest’s intercourse with a widow involves a transgression, and the ḥalal is the product of a forbidden union. And in each case, the man’s daughter is disqualified from marrying into the priesthood. So too, an Ammonite convert is not included in the majority of the congregation, as it is prohibited for him to enter the congregation of Israel, and so his daughter is also disqualified from marrying into the priesthood.

מה להצד השוה שבהן שכן יש בהן צד עבירה

The Gemara objects: What is the common denominator between the case of the High Priest and that of the ḥalal that prevents one from utilizing it as a paradigm for other cases? Both of those cases include an aspect of transgression; the High Priest engaged in a forbidden act of intercourse, and the ḥalal is the product of a forbidden union. Perhaps that is the reason that the daughter in each of these cases is prohibited from marrying into the priesthood. In the case of the Ammonite convert, however, there is no transgression.

דלמא ודאי בעמוני שנשא בת ישראל קאמרת אע"ג דביאתו בעבירה בתו כשרה א"ל אין

The Gemara answers: Perhaps you spoke of an Ammonite convert who married the daughter of a Jew, and Rabbi Yoḥanan wished to teach that although his intercourse involves a transgression, as it is prohibited for him to enter into the congregation, his daughter is nevertheless fit to marry into the priesthood. Ulla said to him: Yes, this was Rabbi Yoḥanan’s teaching.

דכי אתא רבין א"ר יוחנן בת גר עמוני ובת מצרי שני רבי יוחנן אמר כשרה ור"ל אמר פסולה ר"ל אמר פסולה דיליף לה מכ"ג באלמנה ר' יוחנן אמר כשרה

As, when Ravin came from Eretz Yisrael to Babylonia, he said that Rabbi Yoḥanan said: With regard to the daughter of an Ammonite convert who is the offspring of his forbidden marriage with a woman of Jewish birth, and similarly, with regard to the daughter of a second-generation Egyptian convert from his forbidden marriage with a woman of Jewish birth, Rabbi Yoḥanan said that she is fit to marry into the priesthood, whereas Reish Lakish said that she is disqualified from marrying a priest. Reish Lakish said she is disqualified, as he derives from the halakha governing a High Priest who married a widow that the daughter of any forbidden union is disqualified from the priesthood. Rabbi Yoḥanan said she is fit,