Yevamot 67a:4יבמות ס״ז א:ד
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Yevamot 67a:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
67aס״ז א

ושחרור מפקיעין מידי שעבוד

and the manumission of a slave release the property from a lien. If someone placed an asset under a lien for his debt and subsequently consecrated it; or if the asset under lien is leavened bread and the festival of Passover arrived; or if the asset is a slave and he freed him, the lien is released, and the creditor must claim his debt from the debtor’s other property. In the case of the robe as well, because it was placed over the corpse, it was consecrated for the dead. Consequently, it is prohibited to derive benefit from it. Therefore, it is released to the woman from under the lien.

א"ר יהודה הכניסה לו שני כלים באלף זוז ושבחו ועמדו על שני אלפים אחד נוטלתו בכתובתה ואחד נותנת דמים ונוטלתו מפני שבח בית אביה

Rav Yehuda said: If the wife brought with her into the marriage two belongings of guaranteed investment worth one thousand dinars, and they appreciated until they stood at two thousand, one of them she collects as payment of her marriage contract, as it is now worth her dowry of one thousand dinars. And as for the other one, she pays its monetary value and takes it from her husband because it is an asset of her paternal family.

מאי קא משמע לן שבח בית אביה דידה הוי הא אמרה רב יהודה חדא זימנא מהו דתימא ה"מ היכא דמטיא למשקל בכתובתה אבל מיתן דמי ומישקל לא קמ"ל:

The Gemara asks: What is he teaching us? Is it that assets of her paternal family are hers? Rav Yehuda already said this once, in his previous statement. The Gemara answers: The latter statement was necessary as well, lest you say that this applies only where she comes to collect her marriage contract, which is rightfully hers, but to give money and take assets that are worth beyond what her husband owes her, you might say that she may not do so, although the property in question is an asset of her paternal family. Rav Yehuda therefore teaches us that she may take all of the assets of her paternal family and pay for what they are worth beyond her husband’s debt to her.

מתני׳ בת ישראל שניסת לכהן ומת והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר שהעובר פוסל ואינו מאכיל דברי ר' יוסי

MISHNA: With regard to an Israelite woman who married a priest and he died and left her pregnant, her slaves of guaranteed investment may not partake of teruma during her pregnancy, due to the share of the fetus, as an inheritor of his father, in the ownership of the slaves. In the opposite case, where the Israelite husband of a priest’s daughter died and left her pregnant, the fetus disqualifies her from partaking of teruma. However, in the current case, the fetus does not enable its mother or the slaves to partake of teruma, despite the fact that it is the child of a priest. This is the statement of Rabbi Yosei.

אמרו לו מאחר שהעדת לנו על בת ישראל לכהן אף בת כהן לכהן ומת והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר:

The Rabbis said to him: Since you testified before us about the case of an Israelite woman who was married to a priest, in the case of the daughter of a priest who was married to a priest and he died and left her pregnant, her slaves should not partake of teruma either, due to the fetus’s share. The same halakha should apply whether the woman is an Israelite or the daughter of a priest.

גמ׳ איבעיא להו טעמא דרבי יוסי משום דקסבר עובר במעי זרה זר הוא או דלמא ילוד מאכיל שאינו ילוד אינו מאכיל

GEMARA: A dilemma was raised before the scholars: Is the reason for the ruling of Rabbi Yosei because he holds that a fetus in the womb of a non-priest is a non-priest, as it is considered part of its mother’s body and it becomes a priest only upon birth, and therefore the slaves in which it owns a share will be allowed to eat teruma only at that stage? Or, is Rabbi Yosei perhaps of the opinion that only one who was born enables others to partake of teruma, whereas one who is not yet born does not enable others to partake, although it is considered a priest?

למאי נפקא מינה לעובר במעי כהנת מאי אמר רבה היינו טעמא דרבי יוסי דקסבר עובר במעי זרה זר הוא רב יוסף אמר ילוד מאכיל שאין ילוד אינו מאכיל

What is the practical difference between the two possible reasons? It is the case of a fetus in the womb of the priestess, the daughter of a priest. If Rabbi Yosei’s rationale is that the fetus in the womb of a non-priest is a non-priest, that is not the case here, and therefore the slaves should partake of teruma. What is the halakha in this case? Rabba said that this is Rabbi Yosei’s reasoning: He holds that a fetus in the womb of a non-priest is a non-priest. Rav Yosef said: His rationale is that only one who was born enables others to partake of teruma, whereas one who is not yet born does not enable others to partake.

מיתיבי אמרו לו לר' יוסי מאחר שהעדת לנו על בת ישראל לכהן בת כהן לכהן מהו אמר להם זו שמעתי וזו לא שמעתי

The Gemara raises an objection to Rav Yosef’s opinion from a baraita that continues the last clause of the mishna: The Rabbis said to Rabbi Yosei: Since you testified before us about the case of an Israelite woman married to a priest, in the case of the daughter of a priest married to a priest, what is the halakha? He said to them: With regard to the former case, I heard from my teachers that the slaves do not partake of teruma, but with regard to this one, I did not hear such a thing.

אי אמרת בשלמא עובר במעי זרה זר הוא היינו דקא"ל זו שמעתי וזו לא שמעתי אלא אי אמרת ילוד מאכיל שאין ילוד אין מאכיל מאי זו שמעתי וזו לא שמעתי איהי היא קשיא

Granted, if you say that Rabbi Yosei’s reasoning is that a fetus in the womb of a non-priest is a non-priest, this is the reason that he said to them: This case I heard but this case I did not hear. There is a logical distinction between the two cases, as in the latter case the fetus is not in the womb of a non-priest. However, if you say that his rationale is that only one who was born enables others to partake of teruma, whereas one who is not yet born does not enable others to partake, what does he mean by saying: This case I heard but this case I did not hear? It is the same case with regard to this principle. The Gemara concludes: This is a difficult objection.

אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי ר' יוסי אבל חכמים אומרים יש לו בנים אוכלים משום בנים אין לו בנים אוכלים משום אחים אין לו אחים אוכלים משום משפחה כולה

Rav Yehuda said that Shmuel said: This is the statement of Rabbi Yosei. However, the Rabbis say that if the dead husband has children, the slaves partake of teruma due to the children, as they inherit the slaves. If he does not have children, they partake of teruma due to his brothers, who inherit his property. If he does not have brothers either, they partake due to the entire family, which inherits his property. The fetus does not disqualify them, as it does not yet own its share of the inheritance.

זו ולא ס"ל הא א"ל שמואל לרב חנא בגדתאה פוק אייתי לי בי עשרה דאימא לך באנפייהו המזכה לעובר קנה אלא זו וס"ל מאי קמ"ל דפליגי רבנן עליה דרבי יוסי

The Gemara asks: By saying that this is only Rabbi Yosei’s stance, Shmuel seemingly indicates that he himself does not maintain that opinion. However, Shmuel said to Rav Ḥana of Baghdad: Go and bring me an assembly of ten men and I will say to you before them a halakha that I seek to disseminate: One who transfers ownership of an object to a fetus, the fetus acquires it. Consequently, according to Shmuel, a fetus can own property, which is the premise of Rabbi Yosei’s stance that a fetus shares the inheritance even before he is born. The Gemara answers: Rather, although Shmuel said that this is only Rabbi Yosei’s stance, he holds likewise. What is Shmuel teaching us by saying so? He is teaching us that the Rabbis disagree with Rabbi Yosei.

ומי פליגי מתיב רבי זכאי זו עדות העיד ר' יוסי מפי שמעיה ואבטליון והודו לו אמר רב אשי מי קתני וקבלו והודו לו קתני דמסתבר טעמיה

The Gemara asks: But do they really disagree? Rabbi Zakkai raised an objection to this statement from a baraita: This was a testimony that Rabbi Yosei testified that he heard from the mouths of Shemaya and Avtalyon, and the Rabbis acknowledged his testimony. Apparently, they accepted his opinion. Rav Ashi said: Does that baraita state: And the Rabbis accepted his testimony? It states: And they acknowledged his testimony, which indicates that his opinion is reasonable. However, they did not accept his ruling.

ת"ר הניח בנים אלו ואלו אוכלים הניחה מעוברת אלו ואלו אין אוכלים הניח בנים והניחה מעוברת עבדי מלוג אוכלים כדרך שהיא אוכלת עבדי צאן ברזל לא יאכלו מפני חלקו של עובר שהעובר פוסל ואינו מאכיל דברי ר' יוסי

The Sages taught in a baraita: If the priest who was married to an Israelite woman and died left children, both the slaves of usufruct property and the slaves of guaranteed investment may partake of teruma. The slaves of guaranteed investment are owned by the children, who are priests, and the slaves of usufruct property are owned by the woman, who partakes of teruma due to her children. If he left his wife pregnant and did not leave children, both these slaves and those slaves may not partake of teruma. If he left children and left her pregnant, the slaves of usufruct property who belong to her partake of teruma just as she partakes due to her children. However, the slaves of guaranteed investment, who are inherited by the children, may not partake, due to the fetus’s share, as it too inherits them, as a fetus can disqualify one from partaking of teruma but it cannot not enable one to partake. This is the statement of Rabbi Yosei.

רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו הבת מאכלת הבן אינו מאכיל ר"ש בן יוחי אומר זכרים יאכלו כולן נקבות לא יאכלו שמא ימצא עובר זכר ואין לבנות במקום הבן כלום

Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yosei, says in the name of his father: If the priest left behind a daughter, she enables the slaves to partake of teruma; however, a son does not enable them to partake. Rabbi Shimon ben Yoḥai says: If among the priest’s children there are males, the slaves partake of teruma. But if they are all females, they do not partake, lest the fetus be found to be a male, and daughters do not receive any of the inheritance where there is a son. The male fetus would be the sole inheritor, and it does not enable slaves to partake of teruma.

מאי איריא שמא ימצא עובר זכר תיפוק ליה דנקבה נמי פסלה חדא ועוד קאמר חדא דנקבה נמי פסלה ועוד שמא ימצא עובר זכר ואין לבנות במקום הבן כלום

The Gemara asks: Why does Rabbi Shimon ben Yoḥai specifically explain that if the children are females, the slaves may not partake of teruma, lest the fetus be found to be a male? Derive the ruling that the slaves do not partake of teruma from the halakha that a female fetus also disqualifies its slaves from partaking of teruma. Since the priest has only daughters, they inherit from him, and the female fetus receives a share in the inheritance too. The Gemara answers: Rabbi Shimon ben Yoḥai stated one reason and another. One reason is that a female also disqualifies its slaves from partaking of teruma, and another reason is lest the fetus be found to be a male, and daughters have no share in the inheritance at all in a place where there is a son.

זכרים יאכלו והאיכא עובר קסבר

The Gemara asks with regard to the first clause of Rabbi Shimon’s statement, that if among the priest’s children there are males, the slaves may partake of teruma: But even though sons inherit from their father, isn’t there a fetus to be accounted for, as perhaps he too is a male, and therefore has a share in the inheritance? The Gemara answers: Rabbi Shimon holds