Remez 964תתקס״ד
1 א

מעונה אלקי קדם. שלשה ספרים נמצאו בעזרה אחד של מעון ואחד של היא (היא), ואחד נקרא זאטוטי, באחד כתיב מעון אלקי קדם ובשנים כתיב מעונה אלקי קדם ביטלו חכמים את האחד וקיימו את השנים. ומתחת זרועות עולם מלמד שארץ ישראל היא תוקפו של עולם, ויגרש מפניך אויב אלו יושבי ארץ ישראל. ויאמר השמד אלו שברחו לאסיא. כל העולם תלוי בזרועו של הקב"ה שנאמר ומתחת זרועות עולם, וחכמים אומרים על שנים עשר עמודים שנאמר יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כל מה שברא הקב"ה באדם ברא בארץ, אדם יש לו זרוע וכתיב מתחת זרועות עולם (כתוב בתחילת בא). אמר רבי חנינא בר פפא בשר ודם למטה ממשואו אבל הקב"ה למעלה ממשואו שנאמר ומתחת זרועות עולם. אמר רבא ואיתימא ר' יוחנן אין העולם מתקיים אבל בשביל משה ואהרן כתיב הכא ונחנו מה וכתיב התם תולה ארץ על בלימה. אמר ר' אילעא אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שהוא בולם עצמו בשעת מריבה שנאמר תולה ארץ על בלימה, ר' אבהו אמר בזכות מי שמשים את עצמו כי שאינו שנאמר ומתחת זרועות עולם:

2 ב

וישכון ישראל בטח בדד (כתוב ברמז רצ"א):

3 ג

וישכן ישראל בטח בדד. אין בטח אלא (רוחצן) [יישוב], וכן הוא אומר וישבו במדבר לבטח. בדד לא כבדד שאמר משה ה' בדד ינחנו, ולא כבדד שאמר ירמיה מפי ידך בדד ישבתי, אלא כבדד שאמר אותו רשע הן עם לבדד ישכן. עין יעקב כברכה שברכן יעקב אביהם והיה אלקים עמכם. אל ארץ דגן ותירוש כברכה שברכם יצחק אביכם שנאמר ויתן לך אלקים מטל השמים. אף שמיו יערפו טל כענין שנאמר העריפו מים ממעל:

4 ד

אשריך ישראל מי כמוך. ישראל אומרים מי כמוך באלים, רוח הקדש אומרת אשריך ישראל מי כמוך. נתקבצו כל ישראל אצל משה אמרו לו משה רבינו מה טובה עתיד הקב"ה ליתן לנו לעולם הבא, א"ל איני יודע מה אומר לכם אשריכם מה מתוקן לכם, משל לאדם שמסר את בנו לפדגוג והיה מחמדו ומראה לו ואמר כל האילנות הללו כל הגפנים הללו שלך כל הזיתים הללו שלך, כשיגע להראותו אמר לו איני יודע מה אומר לך אשריך מה מתוקן לך, כך אמר משה לישראל איני יודע מה אומר לכם אשריכם מה מתוקן לכם מה רב טובך אשר צפנת ליראיך. עם נושע בה' כענין שנאמר אלקי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי. ואשר חרב גאותך א"ל הקב"ה משה עתיד אני ליתן לישראל אותו זיין שנוטל מהן בחורב כענין שנאמר ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב, בשבועה נשבעתי שעתיד אני להחזיר להם כענין שנאמר חי אני נאם ה' כי כולם כעדי תלבשים ותקשרים ככלה. ויכחשו אויביך לך בשעת טובתן של ישראל עובדי אלילים מתכחשין להן ועושין אותם כאילו הן אחין, וכן עשו אמר ליעקב ויאמר עשו יש לי רב אחי, וכן חירם אמר לשלמה מה הערים האלה אשר נתת לי אחי. ואתה על במותימו תדרוך כענין שנאמר ויקרא יהושע אל כל איש ישראל ויאמר אל קציני וגו' (כתוב בפסוק כי מי גוי גדול):

5 ה

אשריך ישראל מי כמוך וגו'. הקב"ה עושה מלחמתן של ישראל והנצחון שלהן, וכן הוא אומר לכל האותות והמופתים ולכל יד החזקה אשר עשה ה' אינו אומר אלא אשר עשה משה הקב"ה שלחו לעשות והנצחון למשה, וכן דבורה אומרת לברק קום ברק ושבה שביך וכי שבי של ברק הוא הרי דבורה אומרת לו ותאמר דבורה אל ברק קום מהו קום קום ולא תעשה מלחמה המלחמה של הקב"ה היא שנאמר כי זה היום אשר נתן ה', וכן הוא אומר מן השמים נלחמו הכוכבים ממסלותם נלחמו עם סיסרא. וכן דוד כשירד לגלית וידעו כל הקהל הזה וגו' וכתיב הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, אמר דוד לפני הקב"ה אתה עושה המלחמה ולך הנצחון שנאמר לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח, אמר לו הקב"ה לדוד נתת לי הנצחון אף אני נותן לך הנצחון למנצח לעבד ה' לדוד:

6 ו

ויעל עליה היא לך ואינה ירידה. מערבות מואב מלמד שהראהו שלשלת המלכים העתידין לעמוד מרות המואביה זה דוד וזרעו. אל הר נבו ראש הפסגה מה פסגה זו (מופרשת מן) [מותאמת עם] האשכול ואינה (מופרשת) [מותאמת], כך קבורתו של משה מותאמת עם ההר ואינה מותאמת והגיא ביניהם. א"ל הקב"ה משה עד מתי אתה ממתין עלה למקומך שנאמר ויעל משה מערבות מואב אל תקרי מערות אלא מערבות, משל לאחד שהלוה לחברו על ידי ערב כל זמן שהיה המלוה מבקש מחבירו מעותיו היה הערב פורע, אחר זמן בקש הערב לצאת למדינת הים, אמר ללוה כל זמן שהייתי כאן היית לוה ואני פורע, ועכשיו שאני הולך למדינת הים יצאתי מערבות, כך אמר משה כל זמן שהייתם חוטאים אני מבקש מן הקב"ה ומוחל לכם, עכשיו הגיע עונתי ליפטר מן העולם יצאתי מערבות. אשריו משה שכל מה שנתאוה הראה לו הקב"ה כשנפטר מן העולם אמר לו משה מה אתה מבקש ממני אמר רבש"ע הראני נא ראת כבודך ראה את הגבורה לכך נאמר ויראהו ה' (כתוב ברמז תתנ"ג):

7 ז

אשר על פני ירחו. מלמד שהראהו ארץ ישראל מיושבת בשלותה וחזר והראהו מציקין המציקין לה. את הגלעד מלמד שהראהו בית המקדש מיושב בשלותו וחזר והראהו מציקין המחריבין [אותו] ואין גלעד אלא בית המקדש שנאמר גלעד אתה לי ראש הלבנון. עד דן מלמד שהראהו ארץ דן מיושבת על שלותה וחזר והראהו מציקין המציקין לה.

8 ח

דבר אחר עד דן מלמד שהראהו זרעו של דן שהוא עובד אלילים כענין שנאמר ויקימו להן בני דן את הפסל, וחזר והראהו גואל ישראל שהוא עתיד לעמוד ממנו ואיזה זה שמשון בן מנוח:

9 ט

ואת כל נפתלי. מלמד שהראהו ארץ נפתלי מיושבת בשלותה וחזר והראהו מציקין המציקים לה.

10 י

דבר אחר מלמד שהראהו את ברק בן אבינועם עושה מלחמה עם סיסרא וכם חיילותיו שעמו, נאמר כאן ואת כל נפתלי ונאמר להלן ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי. ואת ארץ אפרים מלמד שהראהו ארץ אפרים יושבת על שלותה וחזר והראהו מציקין המציקים לה.

11 יא

דבר אחר ואת ארץ אפרים מלמד שהראהו יהושע עושה מלחמה עם הכנעניים, נאמר כאן ואת ארץ אפרים ונאמר להלן למטה אפרים הושע בן נון. ומנשה מלמד שהראהו ארץ מנשה יושבת בשלותה וחזר והראהו מציקין המציקין לה.

12 יב

דבר אחר ומנשה מלמד שהראהו גדעון בן יואש שעשה מלחמה עם מדין ועמלק.

13 יג

דבר אחר לפי שהיה אפרים צעיר סמכו הכתוב, וכן הוא אומר הנה אלפי הדל במנשה. ואת כל ארץ יהודה מלמד שהראהו ארץ יהודה בשלותה וחזר והראהו מציקין המציקין לו.

14 יד

דבר אחר אל תהי קורא עד הים האחרון אלא עד היום האחרון מלמד שהראהו את כל העולם מיום שנברא עד שיחיו המתים. ואת הנגב מלמד שהראהו דרום יושב על שלותו וחזר והראהו מציקין המציקין לו.

15 טו

דבר אחר ואת הנגב מלמד שהראהו מערת המכפלה שאבות שוכבין בה, נאמר כאן ואת הנגב ונאמר להלן ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. ואת הככר מלמד שהראהו שלמה בן דוד שעושה כלים לבית המקדש נאמר כאן ואת הככר ונאמר להלן בככר הירדן יצקם המלך. בקעת ירחו מלמד שהראהו גוג וכל המונו שעתידין ליפול בבקעת ירחו.

16 טז

דבר אחר מה בקעה זו כמות שהיא ושדה זרועה שעורים כמות שהיא, כך הראהו את כל העולם כלו כבקעת ירחו. עיר התמרים מלמד שהראהו גן עדן וצדיקים מטיילין בו, וכן הוא אומר צדיק כתמר יפרח. עד צוער מלמד שהראהו גיהנם סמוכה מצדו שהיא קצרה מלמעלה ורחבה מלמטה, וכן הוא אומר כי ערוך מאתמול תפתה גם הוא למלך הוכן העמיק הרחיב. ד"א עד צוער אלו מציקי ישראל כגון אלו הבלשים הדרים עם המלכיות וכו':