Remez 866תתס״ו
1 א

ועבדתם אלהים אחרים. וכי אלהים הן והלא כבר נאמר ונתון אל אלהיהם באש כי לא אלהים המה ולמה נקרא שמם אלהים אחרים שעושין את עובדיהם אחרים.

2 ב

דבר אחר אחרים שאחרים הם (לשמוע) [לעובדיהם], וכן הוא אומר אף יצעק אליו ולא יענה מצרתו לא יושיענו. רבי יוסי אומר למה נקרא שמם אלהים אחרים שלא ליתן פתחון פה לבואי העולם לומר אילו נקראו לשמו היה בהן צורך והרי נקראו על שמו ולא היה בהן צורך ואימתי נקראו על שמו בימי אנוש שנאמר אז הוחל לקרוא בשם ה', באותה שעה עלה אוקיינוס והציף שלישו של עולם אמר להם הקב"ה אתם עשיתם מעשה חרש וקראתם (לעצמכם) [על שמי] אף אני אעשה מעשה חרש ואקרא (לעצמי) [על שמי] שנאמר הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ ה' שמו. רבי יצחק אומר אילו נפרט שמן של עבודת אלילים לא ספקו להן כל עורות שבעולם. רבי אליעזר אומר למה נקרא שמן אלהים אחרים שמחדשין להן אלוהות הרבה שאם היה של זהב וצריך לו עושהו של כסף, של כסף וצריך לו עושהו של נחשת, של נחשת עושהו של ברזל, של ברזל עושהו של בדיל, של בדיל עושהו של עופרת, של עופרת עושהו של עץ. ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר צא וראה לשון שתפסה תורה מולך כל שימליכוהו עליהם אפילו (שעה אחת) [קיסם אפילו צרור].

3 ג

דבר אחר למה נקרא שמן אלהים אחרים שהן אחרונים לאחרון שבמעשי, ומי הוא אחרון שבמעשים הקורא אותן אלוהות: