Remez 848תתמ״ח
1 א

ושמר את הלהיך לך וגו'. כל מה שישראל אוכלין בעולם הזה מכח הברכות שברכן בלעם, אבל מה שברכו אותן אבות העולם והנביאים משומרין להן לעתיד לבוא, משל למה הדבר דומה ליתון שהיה מתגדל אצל בעל הבית היה אוכל ושותה משלו למדו אומנות, אותו היתום אומר כל מה שאני אוכל ושותה ומתכסה מתוך שכרי הוא, א"ל אותו בעל הבית חייך כל מה שאתה אוכל ושותה ומתכסה בכח חבית של מים שאתה ממלא לי ובכח עץ אחד שאתה מקבע לי, אבל שכרך (כפול) [צרור] ומונח, כך כל מה שישראל אוכלין בעולם הזה בכח היסורין הבאין עליהן, אבל שכרן כפול ומונח צרור ומשומר לעתיד לבוא שנאמר את הברית ואת החסד וגו'. שלש מדות טובות יש ביד ישראל, ביישנין שנאמר ובעבור תהיה יראתו על פניכם. רחמנים שנאמר ונתן לך רחמים. גומלי חסדים שנאמר ושמר ה' אלהיך לך את הברית וגו':

2 ב

ואהבך וברכך והרבך וגו'. מקיש פרי בטן לפרי האדמה [אמר הקב"ה] מה פרי אדמתך אין בהן לא חטא ולא עון אף פרי בטנך אין בהן לא חטא ולא עון.

3 ג

דבר אחר מה פרי אדמתך צריכין עישור אף פרי בטנך צריכין עשור וזו מילה.

4 ד

דבר אחר שיהיו פרי אדמתך מכפרין על פרי בטנך שנאמר וכפר אדמתו עמו:

5 ה

תניא רבי (נתן) [יוחנן] אומר מנין שאין פרי בטנה של אשה מתברכת אלא מפרי בטנו של איש שנאמר וברך פרי בטנך, פרי בטנה לא נאמר אלא פרי בטנך. אמר ר' יוחנן הרוצה להתעשר יעסוק בבהמה דקה, ואמר רב חסדא מאי דכתיב ועשתרות צאנך שמעשרות את בעליהן. אמר ר' יהושע בן לוי לא יהיה בך עקר שלא יהא ביתך עקורה מן התלמידים. ועקרה שלא תהא תפלתך עקורה מלפני המקום, אימתי בזמן שאתה משים עצמך כבהמה. אמר ר"ל מאי דכתיב לא יהיה בך עקר ועקרה וגו' בזמן שבבהמתך. תנו רבנן ב' נקבים יש בו באדם, אחד מוציא מים ואחד מוציא שכבת זרע ואין בין זה לזה אלא כקליפת השום בשעה שאדם נצרך לנקביו אם נקבו זה לתוך זה נעשה עקר. אמר ר' יוחנן משתינין מים בפני רבים ואין שותין מים בפני רבים ומעשה באחד שבקש להשתין ולא השתין ונמצא כרסו צבה, שמואל איצטריכא ליה בשבתא דריגלא נגדו ליה גלימא אתא לקמיה דאבוה א"ל אתן לך ארבע מאה זוזי וזיל אהדר עובדא (למריה) את דאפשר לך דלא אפשר ליה לסתכן, מר בר רב אשי איצטריך אגודא גמלא אשתין א"ל חמתך קא אתיא, א"ל באודנה, ותיפוק ליה משום עלקא, בשותת. אמר אביי הא איתתא לא תקום להדיא באנפי ינוקא ואגיסא לית לן בה:

6 ו

תניא רשב"ג אומר עמוד החוזר מביא אדם לידי הדרוקן. סילון החוזר מביא אדם לידי ירקון. א"ל ר"ל דם רבה שחין רבה, שכבת זרע רבה צרעת רבה, צואה רבה הדרוקן רבה, מי רגלים רבין ירקון רבה: