Remez 839תתל״ט
1 א

והיו הדברים למה נאמר. לפי שהוא אומר ואהבת את ה' אלהיך איני יודע כיצד לאהוב, תלמוד לומר והיו הדברים האלה תן הדברים האלה על לבך שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם ומדבק בדרכיו: