Remez 822תתכ״ב
1 א

עלה ראש הפסגה. מכאן אמר רבי אלעזר בן יעקב יפה שעה אחת בתפלה יותר ממעשים טובים, שמכל מעשיו של משה לא נאמר לו עלה ובדבר זה נאמר לו עלה. מכאן אמרו העומדים בחוצה לארץ הופכי פניהם כלפי ארץ ישראל ומתפללין שנאמר והתפללו אליך דרך ארצם. והעומדין בארץ ישראל הופכין פניהם כלפי ירושלים ומתפללין שנאמר [והתפללו אל העיר הזאת, והעומדים בירושלים הופכים פניהם כנגד בית המקדש שנאמר] והתפללו אל הבית הזה והעומדים במקדש מכוונים את לבם כנגד בית קדשי הקדשים ומתפלין שנאמר והתפללו אל המקום הזה נמצאו כל ישראל מתפללין למקום אחד. וראה בעיניך משל למלך שגזר על בנו שלא יכנס לבית לינה שלו, נכנס לפתח פלטין שלו משכו ומדבר עמו, כיון שבא ליכנס לקיטון אמר לו מכאן ואילך את אסור, כך אמר משה לפניה הקב"ה רבש"ע כל עצמי איני משוך מארץ ישראל אלא הירדן היה מלא חבל של חמשים אמה, אמר לו וראה ביעינך כי לא תעבור את הירדן הזה: