Remez 820תת״כ
1 א

אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה. אמר לו משה בדבר הזה אל תבקש ממני אבל ב

2 ב

דבר אחר גזור עלי ואני אעשה, משל למה הדבר דומה למלך שגזר על בנו גזרה קשה והיה הבן ההוא מבקש מאביו, א"ל בדבר הזה אל תבקש ממני אבל ב

3 ג

דבר אחר גזור עלי ואני אעשה, כך א"ל הקב"ה למשה ב

4 ד

דבר אחר גזור עלי ואני אעשה הה"ד ותגזר אומר ויקם לך. א"ל אם לאו הראני נא אותה, א"ל בדבר הזה אעשה עלה ראש הפסגה. אמר לפניו ברש"ע הואיל ונגזרה גזרה שלא אכנס לה לא כמלך ולא כהדיוט אכנוס לה במחילה של קסריון שהיא מתחת (י) (לפמיים) [לפני ולפנים], א"ל ושמה לא תעבור. אמר לפניו רבש"ע עצמותי יעברו את הירדן, א"ל כי לא תעבור את הירדן הזה. רבי שמעון בן יוחאי אומר אינו צריך והלא כבר נאמר כי אנכי מת בארץ הזאת אינני עובר את הירדן וכי איך אפשר למת לעבור, אלא שאמר לו עצמותיך אינן עוברין את הירדן. ר' חנניה בן אידי אומר משה היה בוכה על עצמו שנאמר כי אתם עוברים את הירדן אתם עוברים ואין אני עובר. אחרים אומרים היה משה מוטה על רגליו של אלעזר ואומר לו אלעזר אחי בקש עלי רחמים כשם שבקשתי על אהרן אביך שנאמר ובאהרן התאנף ה' וגו'.

5 ה

דבר אחר רב לך אמר לו הקב"ה הרבה ממה שבקשת נתון לך אילו היית נכנס לארץ ישראל היית נכנס לתוך בני אדם מתים ובני אדם קוברים אותך עכשיו אתה נכנס לתוך מלאכי השרת ומלאכי השרת קוברים אותך שנאמר וימת שם משה וגו' מלמד שמיתת משה מפי הקב"ה, (י) מנין אף מיתת אהרן, אמרת כאשר מת אהרן אחיך הרי אנו למידים ממיתת משה למיתת אהרן מה מיתת משה מפי הקב"ה אף מיתת אהרן מפי הקב"ה. ומנין אף מיתת מרים, אמרת שם אף מיתת מרים. ומנין אף מיתת יהושע, אמרת כאשר הייתי עם משה אהיה עמך. ומנין אף מיתת הצדיקים שנאמר והלך לפניך צדקך וגו'. ומנין שהיו מכבדין אותו עד שהיו בחיים, ת"ל וכבוד ה' יאספך מלמד שהמקום נכנס בנשמותיהן של צדיקים וכונסן בנחת רוח בכבוד, שכן הביגיל אומרת לדוד ברוח הקודש והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים וגו', יכול אף של רשעים כן, ת"ל ואת נפש אויביך יקלענה מגד שהו מוסרן למלאכי חבלה הן מצערין אותן ושומטין את נשמתן שנאמר ותקרב לשחת נפש וחיתו לממתים.

6 ו

דבר אחר רב לך הרבה לך ממה שבקשת נתון לך אילו היית נכנס לשם לא היית מספיק לראות כולה כל ימיך ועכשיו הריני מראה אותך כולה כאלו באצבע שנאמר ויראהו ה' וגו'.

7 ז

דבר אחר רב לך הרבה לך ממה שבקשת נתון לך אילו היית נכנס לארץ היית נכנס לארץ היית נכנס בקבר מעשה אדם ועכשיו אתה נקבר בקבר מעשה שמים שנאמר וירא ראשית לו וגו' אין ספון אלא מצוייר שנאמר וספון בארז. אמר משה לפני הקב"ה מה אני יוצא מתפלתי ריקם בדבר הזה נאמר לו עלה ראש הפסגה. רבי אלעזר אומר (יא) אלו קדמו מעשים של משה לתפלתו לא היה נענש. רבי שמעון אומר אפילו קדמו מעשיו לתפלתו היה נענש, אדם שהעיד עליו המקום והאיש משה ענו מאד היה לו להקפיד כנגד כל ישראל:

8 ח

ויתבער ה' בי. נתפלא עלי עברה לא שחטאתי לפניו אלא למענכם בשביל שהכעסתם אותי ואמרתי כנגדכם כך עשה לי בשביל שילמדו הכל ממשה, ומה אם משה על ידי שאמר דבר קל כנגד ישראל לא נכנס לארץ, מי שיאמר כנגד ישראל דבר קשה על אחת כמה וכמה.

9 ט

דבר אחר למענכם אמר לו שם רע אתה נותן בדור המדבר כשר אחד היה ביניהם ונכנס לארץ הן אינן באין ואתה נכנס לארץ. לעתיד לבא אתה נכנס לארץ והן באין עמך שנאמר ויתא ראשי עם לכך נאמר למענכם.

10 י

דבר אחר רב לך שליט הוא רבו של אדם בעבדו.

11 יא

דבר אחר רב לך אל תרבה דברים הסכל ירבה דברים.

12 יב

דבר אחר רב לך אמר לו לי ולך אתה משיא שם רע יאמרו תדע כמה עבירות היו ביד משה שנתחנן ולא נשמע, ויאמרו מה אכזרי הוא שכמה בקש משה מנו ולא קבלו: