Remez 818תתי״ח
1 א

ויתעבר ה' בי. כאדם שאומר נתעבר בי פלוני ונתמלא עלי חימה. למענכם שאתם גרמתם לי וכן הוא אומר ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבורם. ולא שמע אלי רבי נתן אומר הרי הוא אומר הן אל כביר לא ימאס אין הקב"ה מואס בתפלתן של (צדיקים) [רבים], אבל כאן ולא שמע אלי ולא קבל תפלתי: