Remez 817תתי״ז
1 א

ויתעבר ה' בי. רבי אלעיזר אומר נתמלא עליו חימה, רבי יהושע אומר כאשה שאין יכולה לשוח מפני עוברה. למענכם בשבילכם נעשה לי כך. ולא שמע אלי לא קבל תפלתי. ויאמר ה' אלי רב לך אמר לו משה אדם נודר לא (ט) הולך אצל רבו שיתיר לו נדרו מה עליך לשמוע דברי רבך.

2 ב

דבר אחר ויאמר ה' אלי רב לך אמר לו דוגמא את עושה לדיינין שיאמרו מה עשה חכם חכמים גדול גדולים לא נשא לו פנים על ידי שאמר שמעו נא המורים נגזר גזרה שלא יכנס לארץ, המענין את הדין והמעוותין את הדין על אחת כמה וכמה. ומה משה שנאמר לו רב לך אל תוסף לא נמנע מלבקש רחמים מלפני המקום שאר בני אדם על אחת כמה וכמה. ומה חזקיהו שנאמר לו צו לביתך כי מת אתה לא נמנע מלבקש רחמים מלפני הקב"ה שהיה דורש אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם לא ימע עצמו מן הרחמים שנארמ ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל, שאר בני אדם על אחת כמה וכמה.

3 ג

דבר אחר ויאמר ה' אלי רב לך אמר לו משה הרבה לך בידי לעוה"ב כאדם שאומר לחברו הרבה לך בידי אל תביישני.

4 ד

דבר אחר רב לך כאדם שאומר לחברו עובר פלוני על דרך פלוני: